Förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

SFS nr
2000:1418
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:120

1 § I denna förordning anges när skyddsbestämmelserna om
sjukpenninggrundande inkomst i 26 kap. 11 § andra meningen
samt 12 och 13 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas för en
försäkrad som studerar, erhåller periodiskt ekonomiskt stöd
utgivet enligt särskilda avtal mellan arbetsmarknadens parter
eller är arbetslös. Förordning (2010:1714).

2 § Skyddsbestämmelserna ska, utöver vad som anges i 26 kap.
11 § första meningen socialförsäkringsbalken, tillämpas för en
försäkrad som

1. bedriver studier, för vilka han eller hon uppbär bidrag
enligt
förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander,

2. är ledig från sin anställning för studier inom det egna
yrkesområdet, eller

3. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än
som anges i 2, dock för högst ett år. Förordning (2010:1714).

2 a § Skyddsbestämmelserna skall tillämpas för en försäkrad som
enligt s.k. trygghetsavtal erhåller periodiskt ekonomiskt stöd
för studier, praktik, start av eget företag eller annan
jämförbar aktivitet. Förordning (2005:371).

3 § Skyddsbestämmelserna ska tillämpas för en försäkrad som har
en sjukpenninggrundande inkomst av anställning eller av annat
förvärvsarbete och som före ingången av den månad han eller hon
fyller 65 år

1. är helt eller delvis arbetslös,

2. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin
arbetsgivare, eller

3. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete i den egna
verksamheten.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast när den
försäkrade är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning
som svarar mot den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten
samt

1. aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande
hos den offentliga arbetsförmedlingen, eller

2. söker arbete på det sätt som Försäkringskassan föreskriver.
Förordning (2008:554).

4 § Skyddsbestämmelserna ska tillämpas för en försäkrad som
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program men inte får
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning på grund av att
han eller hon är avstängd från rätt till någon sådan
ersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
när han eller hon enligt den förordningen

1. inte medverkat till att upprätta en individuell
handlingsplan, inte lämnat en aktivitetsrapport till den
offentliga arbetsförmedlingen inom utsatt tid eller inte
besökt eller tagit kontakt med den offentliga
arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid en
överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

2. vid ett tillfälle avvisat någon insats, aktivitet eller
annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet, eller

3. utan giltig anledning lämnat sitt arbete eller på grund av
otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.

Skyddsbestämmelserna ska även tillämpas för en försäkrad som
utan att vara avstängd från rätt till aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning inte får någon sådan ersättning.
Förordning (2015:120).

Övergångsbestämmelser

2000:1419

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för en försäkrad som bedriver
studier för vilka denne uppbär studiehjälp, studiemedel eller
särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349)
eller studiestöd enligt lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa.

2002:900

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt
utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2006:1451

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2015:120

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och
med den 1 mars 2015.