Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

SFS nr
2000:142
Departement/myndighet
Finansdepartementet SP
Utfärdad
2000-03-23

1 § Det avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta
vägförbindelsen över Öresund samt tillhörande protokoll, som
undertecknades i januari 2000, skall gälla som lag här i
landet. Avtalet är avfattat på svenska och danska med samma
giltighet. Den svenska texten framgår av bilagan till denna
lag.

Bilaga

Avtal

mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks
regering om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över
Öresund

Regeringarna i Konungariket Sverige och Konungariket Danmark
har enats om följande bestämmelser:

Artikel 1

Avtalets syfte

Syftet med detta avtal är att överenskomma hur mervärdesskatten
på passageavgiften för den fasta vägförbindelsen över Öresund
skall fördelas samt dessutom fastställa en administrativ
ordning, som möjliggör en förenklad hantering av avdrag och
återbetalning av mervärdesskatt för passagen över den fasta
förbindelsen över Öresund.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal förstås med uttrycket:

1. “Den behöriga myndigheten”:

a. i Danmark: Skatteministern,

b. i Sverige: Finansministern,

eller den myndighet i envar av dessa stater åt vilken det
uppdras att handha frågor beträffande avtalet.

2. “Utländska företagare”: Företagare som är skattskyldiga till
mervärdesskatt i ett annat EU-land än Danmark eller Sverige
samt företagare som är etablerade utanför EU.

3. “Passageavgift”: Den avgift som tas ut för passage över den
fasta vägförbindelsen över Öresund.

Artikel 3

Beskattningsunderlaget

Vid fördelning av det beskattningsbara värdet av
passageavgiften tillkommer 50 procent av beskattningsunderlaget
Danmark och 50 procent av beskattningsunderlaget Sverige.

Artikel 4

Avdrag

Företagare, som är skattskyldiga i Danmark, kan i enlighet med
de danska reglerna dra av såväl den danska som den svenska
mervärdesskatten på passageavgiften. Företagare, som är
skattskyldiga i Sverige, kan i överensstämmelse med de svenska
reglerna dra av såväl den svenska som den danska
mervärdesskatten på passageavgiften.

Artikel 5

Återbetalning till utländska företagare

Återbetalning av den danska och svenska mervärdesskatten på
passageavgiften till utländska företagare skall ske i Sverige.
Återbetalningen skall ske i enlighet med rådets åttonde
direktiv av den 6 december 1979 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter –
Regler för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga
som inte är etablerade inom landets territorium (79/1072/EEG)
samt rådets trettonde direktiv av den 17 november 1986 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om
omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdeskatt
till skattskyldiga personer som inte är etablerade i
gemenskapens territorium (86/560/EEG), såsom nämnda direktiv är
genomförda i svenska författningar.

Artikel 6

Gottgörelse och ränta på utbetald skatt

De svenska myndigheterna skall föra noteringar över utbetalade
belopp till utländska företagare. Den behöriga svenska
myndigheten skall, innan utgången av den månad som följer efter
utbetalningsmånaden, översända en samlad nota med det belopp
som avser dansk mervärdesskatt till den behöriga danska
myndigheten. Till beloppet skall läggas en ränta motsvarande
genomsnittet av räntan på den svenska tvåmånaders
statsskuldväxeln för den månad utbetalningarna skett. Beloppet
anges i SEK. Den behöriga danska myndigheten skall föra över
det samlade beloppet till de svenska myndigheterna senast den
15 i den följande månaden. Närmare bestämmelser om hur
överföringen skall göras får avtalas om mellan de behöriga
myndigheterna i Danmark och i Sverige.

Artikel 7

Merkostnader

Den behöriga svenska myndigheten skall årligen meddela den
behöriga danska myndigheten storleken på de administrativa
merkostnaderna för att återbetala dansk mervärdesskatt till
utländska företagare. Danmark skall gottgöra Sverige dessa
merkostnader. Gottgörelsen skall ske senast den 15 i månaden
efter att meddelandet lämnats.

Artikel 8

Revision

Den behöriga danska myndigheten äger rätt att ta del av
resultatet av den behöriga svenska myndighetens internrevisions
granskning av system och rutiner avseende återbetalningar av
mervärdesskatt på passageavgifterna till utländska företagare.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft 30 dagar efter det att följande
villkor har uppfyllts:

1. Europeiska unionens råd har beslutat, att Danmark och
Sverige kan frångå det sjätte direktivet av den 17 maj 1977 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande
omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt:
enhetlig beräkningsgrund (77/388/EEG), om hanteringen av
mervärdesskatten för den fasta förbindelsen över Öresund.

2. De avtalsslutande parterna genom utväxling av diplomatiska
noter underrättat varandra om att alla de lagstadgade åtgärder,
som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande, har fullgjorts.

Artikel 10

Giltighetsperiod och ändring av avtalet

1. Detta avtal har ingåtts på obestämd tid. Det kan genom
skriftligt meddelande sägas upp via diplomatiska kanaler av var
och en av de avtalsslutande parterna och skall upphöra att
gälla sex månader efter att sådant meddelande har mottagits.

2. Fråga om ändring kan när som helst tas upp av en av de
avtalsslutande parterna.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal i två exemplar på svenska
och danska språken varvid varje text äger lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering För Konungariket
Danmarks regering

Claes Ljungh Peter Loft

Undertecknat den 25 januari 2000 Undertecknat den 27 januari
2000