Förordning (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd

SFS nr
2000:1472
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1182
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:429

Anställningar beslutade av forskningsråd

1 § Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande (forskningsråd) får fatta beslut
om anställning av professorer, forskare och forskarassistenter
vid ett universitet eller en högskola för en begränsad tid.

Innan ett sådant beslut fattas skall samråd ske med berört
universitet respektive berörd högskola. Forskningsrådet får
inte fatta ett beslut om anställning om universitetet eller
högskolan motsätter sig detta.

Av 3 § anställningsförordningen (1994:373) framgår vem som
efter forskningsrådets anställningsbeslut prövar frågor om
anställningen. Förordning (2004:384).

Anställning som professor

2 § En professor får anställas för att främja forskning inom
nya områden och samarbete mellan olika forskningsområden.

En professor skall bedriva forskning och i övrigt ha hand om de
uppgifter som forskningsrådet bestämmer efter samråd med det
universitet eller den högskola där arbetet skall utföras.

En professor skall anställas tills vidare, dock längst sex år.

3 § En professor anställs genom beslut av forskningsrådet.

I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst
två personer som är särskilt förtrogna med anställningens
ämnesområde. Det skall finnas både kvinnor och män bland dessa
personer, om inte synnerliga skäl talar emot detta.

Bara den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk
skicklighet får anställas som professor. Vid anställningen
skall i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 15-18 och 22 §§
högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar.

Anställning som forskare

4 § Forskare bör anställas särskilt för att få till stånd
forskning inom nya områden och för att bidra till att öka
rekryteringen till forskarbanan.

5 § Den som är anställd som forskare har som främsta skyldighet
att bedriva forskning. Vidare skall forskaren i sin vetenskap
handleda doktorander som deltar i utbildning på forskarnivå,
bedöma doktorandernas prestationer och undervisa främst inom
utbildning på forskarnivå.

Omfattningen av arbetsuppgifterna, med undantag av skyldigheten
att bedriva forskning, fastställs av forskningsrådet i
anställningsbeslutet. Det sker efter samråd med berört
universitet respektive berörd högskola. Huvuddelen av dessa
arbetsuppgifter skall avse handledning.

Forskaren skall följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet
och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för
forskarens arbete. Forskarens verksamhet skall anordnas på det
sätt som är mest ändamålsenligt med hänsyn till de
arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen samt
forskningens och utbildningens krav. Förordning (2007:429).

6 § Behörig att anställas som forskare är den som dels har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig
kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet.

7 § Vid anställning av en forskare skall särskild vikt fästas
vid vetenskaplig skicklighet.

8 § En forskare skall anställas genom beslut av
forskningsrådet.

I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst
två personer som är särskilt förtrogna med anställningens
ämnesområde. Av dessa får högst en vara ledamot av rådet. Det
skall finnas både kvinnor och män bland de personer som rådet
hämtar in yttrande från, om inte synnerliga skäl talar emot
detta.

9 § En forskare skall anställas tills vidare, dock längst tre
år. Anställningen får förnyas av det forskningsråd som tidigare
beslutat om anställningen utan att information lämnas om att
den är ledig. Den sammanlagda anställningstiden får dock
omfatta högst sex år eller, om det finns särskilda skäl, sju
år. Förordning (2004:384).

Anställning som forskarassistent

10 § För anställning som forskarassistent skall bestämmelserna
om behörighet, bedömningsgrunder och tidsbegränsning av
anställning i 4 kap. 10 och 17 §§ samt 30 § 7
högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar.
Förording (2007:429).

Överklagande

11 § Ett forskningsråds beslut om anställning enligt denna
förordning får överklagas hos Överklagandenämnden för
högskolan, om inte något annat följer av särskilda
föreskrifter. Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2000:1472

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001, då
förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd
skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande
för den som anställts före den 1 februari 2001.

2004:384

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för den som anställts före den
1 juli 2004.

2010:1182

1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för den som har
anställts före den 1 januari 2011.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om ett
förfarande om anställning som har inletts före den 1 januari
2011, dock med undantag för den hänvisning i 3 § tredje stycket
som görs till 4 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) i
dess lydelse den 31 december 2010. Den upphävda förordningen
gäller även för den som har anställts enligt ett sådant
förfarande.