Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser

SFS nr
2000:150
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1374

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tillträde till
marknaden för marktjänster på flygplatser som står öppna för
kommersiell lufttrafik.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

flygplats: varje markområde som är särskilt inrättat för
landning, start och manövrar av luftfartyg, samt de närliggande
byggnader och anläggningar som kan behövas för luftfartygens
markrörelser och för service till luftfartygen och byggnader
som behövs för de kommersiella luftfartstjänsterna,

flygplatssystem: två eller flera flygplatser som förts samman
eftersom de betjänar samma ort eller orter, enligt vad som
framgår av bilaga II i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av
den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till
flyglinjer inom gemenskapen3, ändrad genom anslutningsakten för
Österrike, Finland och Sverige,

ledningsenhet: den som tillsammans med eller självständigt från
annan verksamhet och i kraft av lagar och andra författningar
har i uppdrag att administrera flygplatsens infrastrukturer och
samordna och kontrollera den verksamhet som aktörer som
befinner sig på berörd flygplats eller berört flygplatssystem
bedriver,

användare av en flygplats: varje fysisk eller juridisk person
som med flyg transporterar passagerare, post eller gods, från
eller till den berörda flygplatsen,

marktjänst: en tjänst som utförs på en flygplats åt en
användare av en flygplats och finns upptagen i bilagan till
denna lag,

egenhantering: en situation där en användare av en flygplats
skaffar sig en eller flera typer av marktjänster utan att ingå
något som helst kontrakt om detta med tredje man. Användare
anses dock inte som tredje man, i förhållande till varandra, om
den ena innehar majoritet i den andra, eller samma enhet
innehar majoriteten i var och en av dem,

leverantör av marktjänster: varje fysisk eller juridisk person
som tillhandahåller tredje man en eller flera typer av
marktjänster.

3 § När ledningen och driften av en flygplats eller av ett
flygplatssystem sköts av flera olika enheter skall var och en
av dessa anses utgöra en del av ledningsenheten när det gäller
tillämpningen av bestämmelserna i denna lag.

Om endast en ledningsenhet har upprättats för flera flygplatser
eller flygplatssystem, skall var och en av dessa flygplatser
eller flygplatssystem betraktas var för sig när det gäller
tillämpningen av denna lag.

4 § Har upphävts genom lag (2004:1095).

Användarkommittéer

5 § Ledningsenheten skall se till att det upprättas en
användarkommitté på flygplatsen.

Kommittén skall bestå av företrädare för användarna av
flygplatsen. Alla användare av en flygplats skall ha rätt att
ingå i denna kommitté eller låta sig företrädas av en
organisation som han eller hon anförtror detta uppdrag.

Begränsningar i vissa bestämmelsers tillämpningsområde

6 § Bestämmelserna i denna lag om marktjänster till tredje man
skall tilllämpas på flygplatser med en årstrafik som är större
än eller lika med två miljoner passagerarrörelser eller 50 000
ton gods.

Bestämmelserna i denna lag om egenhantering av sådana tjänster
som räknas upp i 12 § tillämpas på flygplatser med en årstrafik
som är större än eller lika med en miljon passagerarrörelser
eller 25 000 ton gods. Bestämmelserna i denna lag om
egenhantering av andra tjänster skall tillämpas på alla
flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik.

Om årstrafiken på en flygplats uppgår till det tröskelvärde för
gods som anges i första eller andra stycket utan att samtidigt
nå motsvarande tröskelvärde för passagerare skall
bestämmelserna som anges i denna paragraf inte tillämpas på de
slag av marktjänster som endast avser passagerare.

Vissa allmänna regler

7 § Tillträdet till marknaden för marktjänster skall vara
fritt. Trots detta får tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12 och
13 §§, dock endast i den utsträckning som säkerheten,
kapaciteten eller utrymmet på flygplatsen kräver det.

Vid tillämpningen av denna lag skall, med undantag för ärenden
som skall prövas med stöd av 23 §, beslut fattas och villkor
uppställas utifrån skäl som är relevanta, objektiva,
genomblickbara och icke-diskriminerande.

Begränsning av marknaden för marktjänster till tredje man

8 § På ansökan av en ledningsenhet får Transportstyrelsen
begränsa antalet leverantörer av marktjänster som tillåts
tillhandahålla

– bagagehantering,

– ramptjänster,

– påfyllning av bränsle och olja,

– gods- och posthantering såväl vid ankomst och avgång som i
transit, när det gäller den fysiska hanteringen av gods och
post mellan terminalanläggningen och luftfartyget.

Antalet leverantörer får dock inte begränsas till färre än två
för varje typ av tjänst. Minst en av dessa leverantörer får
inte stå under direkt eller indirekt kontroll vare sig av
flygplatsens ledningsenhet, av en användare som har
transporterat mer än 25 procent av passagerarna eller av det
registrerade godset på flygplatsen under det år som föregår det
år då urvalet av tjänsteleverantörer sker, eller av någon som
kontrollerar eller direkt eller indirekt kontrolleras av denna
ledningsenhet eller av sådan användare. Lag (2008:1374).

9 § Om särskilda utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar medför
att det är omöjligt att öppna marknaden i enlighet med vad som
i övrigt föreskrivs i denna lag, får Transportstyrelsen på
ansökan av en ledningsenhet

– för en tid av högst tre år begränsa antalet leverantörer som
tillåts tillhandahålla andra tjänster än som avses i 8 § första
stycket på hela eller delar av flygplatsen, varvid 8 § andra
stycket skall tillämpas, eller

– för en tid av högst två år reservera en eller flera typer av
tjänster som anges i 8 § första stycket för en enda leverantör
av marktjänster.

I beslut enligt första stycket skall det anges vilka tjänster
som avses med beslutet, de specifika utrymmes- eller
kapacitetsbegränsningar som utgör skälen för beslutet samt de
åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med
begränsningarna. Lag (2008:1374).

Val av leverantörer av marktjänster till tredje man

10 § Om antalet tjänsteleverantörer är begränsat enligt 8 eller
9 § skall leverantörerna väljas efter en anbudsinfordran.

Beslut om urval av leverantörer av marktjänster fattas av
ledningsenheten efter samråd med användarkommittén om
ledningsenheten inte tillhandahåller liknande marktjänster,
inte direkt eller indirekt kontrollerar något företag som
tillhandahåller sådana tjänster, och inte på annat sätt har
anknytning till ett sådant företag. I andra fall beslutar
Transportstyrelsen efter samråd med användarkommittén och
ledningsenheten om urval av leverantörer.

Den som får fatta beslut om urval av leverantörer av
marktjänster skall upprätta en anbudsinfordran och se till att
denna offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Beslut om urval får fattas för en tid av högst sju år.

Ledningsenheten skall informera användarkommittén om de beslut
som fattas enligt denna paragraf. Lag (2008:1374).

11 § Om antalet leverantörer av tjänster är begränsat enligt 8
eller 9 § får ledningsenheten själv tillhandahålla marktjänster
utan att vara underkastat det urvalsförfarande som föreskrivs i
10 §. Ledningsenheten får också utan urvalsförfarande ge ett
företag tillstånd att tillhandahålla marktjänster på
flygplatsen om enheten direkt eller indirekt kontrollerar
företaget eller om företaget direkt eller indirekt kontrollerar
enheten.

Ledningsenheten skall informera användarkommittén om de beslut
som fattas enligt denna paragraf.

Begränsning av marknaden för egenhantering

12 § Transportstyrelsen får på ansökan av en ledningsenhet
begränsa rätten till egenhantering för minst två användare i
fråga om

– bagagehantering,

– ramptjänster,

– påfyllning av bränsle eller olja, samt

– gods- och posthantering såväl vid ankomst och avgång som i
transit, när det gäller den fysiska hanteringen av gods och
post mellan terminalanläggningen och luftfartyget.
Lag (2008:1374).

13 § Om särskilda utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar
medför att det är omöjligt att öppna marknaden i enlighet med
vad som föreskrivs i denna lag, får Transportstyrelsen på ansökan
av en ledningsenhet för en tid av högst tre år begränsa antalet
användare som får utöva egenhantering för andra typer av
tjänster än som anges i 12 §, eller för en tid av högst tre år
förbjuda egenhantering eller begränsa den till en enda
användare för de typer av tjänster som anges i 12 §.

I beslutet skall det anges vilka tjänster som avses med
beslutet, de specifika utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar
som utgör skälen för beslutet samt de åtgärder som skall vidtas
för att komma till rätta med begränsningarna. Lag (2008:1374).

Urval av användare som får utöva egenhantering

14 § Om antalet användare som får utöva egenhantering på en
flygplats är begränsat enligt 12 eller 13 § fattar
Transportstyrelsen beslut om urval av användare.
Lag (2008:1374).

Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer

15 § När ledningsenheten avser att uppställa kontraktsvillkor
eller tekniska specifikationer som måste uppfyllas av
leverantörer av marktjänster eller av dem som önskar utöva
egenhantering, skall dessa villkor eller specifikationer
fastställas efter samråd med användarkommittén på flygplatsen.
Villkoren eller specifikationerna skall fastställas i särskilda
beslut.

Övriga tillstånd

16 § Ett beslut att någon får utföra marktjänster till tredje
man eller som egenhantering befriar inte denne från
skyldigheten att inneha sådana tillstånd som föreskrivs med
stöd av annan lagstiftning.

Återkallelse av rätten att utföra marktjänster

17 § När en leverantör av marktjänster eller ett företag som
utför egenhantering inte längre utnyttjar sin rätt att bedriva
verksamheten får denna rätt återkallas av Transportstyrelsen.
Rätten att utföra marktjänster får också återkallas från den
som saknar nödvändiga tillstånd, eller från den som på ett icke
ringa sätt åsidosätter regler i denna lag eller andra
bestämmelser, som syftar till att en flygplats skall fungera
tillfredsställande.

Ledningsenheten vid berörd flygplats får hos Transportstyrelsen
ansöka om återkallelse enligt första stycket. Lag (2008:1374).

Särskilda bestämmelser om bokföring m.m.

18 § När en ledningsenhet på en flygplats, en användare eller
en leverantör av marktjänster tillhandahåller marktjänster
skall en strikt uppdelning i bokföringen göras mellan den
verksamhet som är knuten till tillhandahållandet av dessa
tjänster och övrig verksamhet.

En flygplats får inte subventionera sin marktjänstverksamhet
med inkomster som härrör från dess uppdrag som
flygplatsmyndighet.

19 § En myndighet eller ett företag på vilket 18 § är
tillämplig skall årligen upprätta en redogörelse om hur man
gjort den föreskrivna uppdelningen i bokföringen. Myndigheten
eller företaget skall till Transportstyrelsen sända in ett intyg
från den som reviderar myndigheten eller företaget. Av intyget
skall det framgå om bestämmelserna i 18 § har följts.
Lag (2008:1374).

Om anläggningar för marktjänster och om tillträde till dessa

20 § Leverantörer av marktjänster och användare som utövar
egenhantering skall ges tillträde till anläggningar i sådan
omfattning och på sådant sätt som är nödvändigt för att de
skall kunna tillhandahålla tjänster till tredje man eller utöva
egenhantering.

Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja
tillgängliga utrymmen och liknande, eller för att kunna bereda
plats för tillkommande leverantörer av marktjänster och
användare som utövar egenhantering får ledningsenheten efter
att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar eller
omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför
eller står i begrepp att börja utföra marktjänster på
flygplatsen.

Den som innehar anläggningar som används av leverantörer av
marktjänster eller användare som utövar egenhantering får ta ut
en ersättning för utnyttjandet.

21 § Ledningsenheten får besluta att leverantörer av
marktjänster och användare som utövar egenhantering skall
använda sig av centraliserade anläggningar för bagagesortering,
avisning, vattenrening, bränsledistribution och liknande, om
anläggningarna av tekniska, miljömässiga eller
lönsamhetsmässiga skäl är svåra att dela upp eller utöka.

Samråd

22 § Ledningsenheten skall minst en gång om året samråda med
användarkommittén och de företag som tillhandahåller
marktjänster på flygplatsen om tillämpningen av denna lag och
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Bristande ömsesidighet i förhållande till tredje land

23 § Regeringen får besluta att bestämmelserna i denna lag om
rätt till marknadstillträde helt eller delvis inte skall
tillämpas för leverantörer av marktjänster och användare från
ett land som inte är medlem i Europeiska unionen om detta land

– rättsligt eller faktiskt inte behandlar leverantörer eller
användare som bedriver egenhantering på ett sätt som är
jämförbart med medlemsstaternas behandling av leverantörer
eller användare som bedriver egenhantering, eller

– rättsligt eller faktiskt inte behandlar leverantörer av
marktjänster eller användare som bedriver egenhantering från en
medlemsstat enligt landets bestämmelser, eller

– behandlar leverantörer eller användare som bedriver
egenhantering och som kommer från ett land som inte är medlem i
Europeiska unionen mer förmånligt än leverantörer av
marktjänster eller användare som bedriver egenhantering och som
kommer från en medlemsstat.

Vid tillämpningen av detta lagrum avses med uttrycken
“Europeiska unionen” och “medlemsstat” förutom Europeiska
unionen och dess medlemsstater även annan stat som omfattas av
bestämmelserna i rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober
1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på
flygplatserna inom gemenskapen genom avtal som är bindande för
Sverige.

Europeiska gemenskapernas kommission skall underrättas om varje
beslut enligt första stycket.

Överklagande

24 § Transportstyrelsens eller ledningsenhetens beslut enligt
8-15 och 17 §§, 20 § första och andra styckena och 21 § samt
beslut om avgifter enligt 4 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätt. Lag (2008:1374).

Övergångsbestämmelser

2004:1095

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall
Luftfartsstyrelsen vara den enskildes motpart.

2008:1374

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER MARKTJÄNSTER SOM DET HÄNVISAS TILL I 2 §

1. Administrativa marktjänster och övervakning omfattar

1.1 tjänster i samband med ställföreträdarskap och samverkan
med de lokala myndigheterna eller med varje annan person,
utlägg gjorda för användarens räkning och tillhandahållande av
lokaler åt dennes företrädare,

1.2 kontroll av lastning, meddelanden och telekommunikationer,

1.3 behandling, förvaring, hantering och administration av
lastenheterna,

1.4 varje annan övervakningstjänst före, under eller efter
flygning, och varje annan administrativ tjänst som begärs av
användaren.

2. Passagerartjänster omfattar varje form av tjänst till
passagerarna vid avfärd, ankomst, transitering, i anslutning
till eller utanför flygplatsen, inbegripet kontroll av
biljetter, resehandlingar, incheckning av bagage och transport
av bagage ända fram till sorteringssystemen.

3. Bagagehantering omfattar behandling av bagage i
sorteringshallen, sortering av bagage, förberedelse av bagage
inför avfärden, lastning och avlastning av bagage i de system
som är avsedda att föra bagaget från flygplanet till
sorteringshallen och omvänt.

4. Fraktgods och posthantering omfattar

4.1 för fraktgods, både vid export och import eller
transitering, den fysiska hantering av fraktgodset, den
handläggning av tillhörande dokument, de tullformaliteter och
andra skyddsåtgärder som överenskommits mellan parterna eller
som omständigheterna kräver,

4.2 för posten, både vid ankomst och avfärd, den fysiska
hantering av posten, den hantering av tillhörande dokument och
andra skyddsåtgärder som överenskommits mellan parterna eller
som omständigheterna kräver.

5. Ramptjänster omfattar

5.1 lotsning av flygplanet vid ankomst och avgång, om dessa
tjänster inte utförs av flygtrafiktjänsten,

5.2 tjänster i samband med parkering av flygplanet och
tillhandahållande av lämpliga hjälpmedel, om dessa tjänster
inte utförs av flygtrafiktjänsten,

5.3 upprättande av kommunikationer mellan marken och
förarkabinen, om dessa tjänster inte utförs av
flygtrafiktjänsten,

5.4 lastning och avlastning av flygplanet och tillhandahållande
av nödvändiga hjälpmedel samt transport av besättning och
passagerare mellan flygplanet och flygterminalen,

5.5 tjänster i samband med start av flygplanet och
tillhandahållande av nödvändiga hjälpmedel,

5.6 förflyttning av flygplanet, både vid avgång och ankomst,
tillhandahållande och insättning av nödvändiga hjälpmedel,

5.7 transport av samt inlastning i och avlastning ur flygplanet
av mat och dryck.

6. Rengöring och skötsel av flygplanet omfattar

6.1 yttre och inre rengöring av flygplanet, skötsel av
toaletter och vattensystem,

6.2 luftkonditionering och uppvärmning av kabinen, borttagning
av snö och is från flygplanet, avisning av flygplanet,

6.3 inredning av kabinen med kabinutrustningar, förvaring av
dessa utrustningar.

7. Bränsle- och oljepåfyllning omfattar

7.1 organisering och verkställande av tankning och tömning av
bränsle, inbegripet lagring av bränslet, kontroll av levererad
kvalitet och kvantitet,

7.2 påfyllning av olja och andra vätskor.

8. Normalt underhåll omfattar

8.1 de sedvanliga operationer som utförs före flygningen,

8.2 de särskilda operationer som användaren kräver,

8.3 tillhandahållande och administration av det material som
krävs för underhåll och av reservdelar,

8.4 tillhandahållande av parkeringsplats eller en hangar för
att utföra underhållet.

9. Flygoperationer och administration av besättningar omfattar

9.1 förberedelse av flygning vid avgångsflygplatsen eller vid
varje annan plats,

9.2 tjänster under flygning, i förekommande fall, ändring av
resvägen under flygningen,

9.3 tjänster efter flygningen,

9.4 administration av besättningen.

10. Transport på marken omfattar

10.1 organisation och utförande av transport av passagerare,
besättning, bagage, gods och post mellan olika flygterminaler
inom samma flygplats, dock med undantag av alla transporter
mellan flygplan och andra platser,

10.2 varje specialtransport som begärs av användaren.

11. Catering omfattar

11.1 samverkan med tjänsteleverantörer och med ledningsenheten,

11.2 lagring av mat, drycker och de tillbehör som krävs för
beredningen,

11.3 rengöring av tillbehör,

11.4 beredning och leverans av material och livsmedel.