Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser

SFS nr
2000:151
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:787

1 § I denna förordning lämnas närmare föreskrifter om
tillämpningen av lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser.

Statistiska uppgifter

2 § Transportstyrelsen ska senast den 1 juli varje år till
Europeiska kommissionen översända uppgifter om vilka
flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik och
vilka som når upp till de tröskelvärden som anges i 6 § lagen
(2000:150) om marktjänster på flygplatser.
Förordning (2010:787).

Kompletterande regel om ledningsenhet vid en flygplats

3 § Med ledningsenhet vid en flygplats avses chefen för
flygplatsen, om inte annat beslutas av flygplatsens ägare eller
av den som driver flygplatsen. Ett sådant beslut skall
skriftligen meddelas Transportstyrelsen. Förordning (2008:1135).

Kontroll av åtskillnad i bokföringen

4 § Om det intyg som avses i 19 § lagen (2000:150) om
marktjänster på flygplatser visar att bestämmelserna i 18 §
samma lag inte har följts, skall Transportstyrelsen anmäla
förhållandet och översända intyget samt eventuella andra
upplysningar till Konkurrensverket. Förordning (2008:1135).

5 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).

6 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).

7 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).