Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden

SFS nr
2000:152
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1131
Upphävd
2005-01-01

Uppgifter

1 § Flygplatsnämnden prövar de frågor som ankommer på nämnden
enligt lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser och
förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser.

Sammansättning

2 § Om Flygplatsnämndens sammansättning finns bestämmelser i 4 §
lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

Andra ledamöter än ordföranden och ersättare för honom eller
henne förordnas efter förslag från Luftfartsverket respektive
användarkommittén vid Stockholm-Arlanda flygplats. Det
förhållandet att det inte har kommit in några förslag inom av
regeringen bestämd tidsfrist hindrar inte att regeringen
förordnar ledamöter i Flygplatsnämnden.

3 § Om det behövs får Flygplatsnämnden anlita sekreterare eller
annat biträde.

Administrativt stöd

4 § Luftfartsverket skall tillhandahålla det administrativa
stöd som Flygplatsnämnden behöver.

Säte

5 § Flygplatsnämnden skall ha sitt säte i Stockholm.

Handläggning av ärenden

6 § Ett ärende tas upp till behandling av Flygplatsnämnden
efter skriftlig framställning från den eller dem som har rätt
att få en fråga prövad av nämnden enligt bestämmelserna i lagen
(2000:150) om marktjänster på flygplatser.

7 § Flygplatsnämnden får hålla syn, införskaffa särskild
utredning och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs. Om
det bedöms lämpligt håller nämnden förhandling med parterna.

8 § Ett ärende hos Flygplatsnämnden avgörs vid sammanträde med
nämnden efter föredragning av ordföranden.

9 § Flygplatsnämnden sammanträder på plats och tid som
ordföranden bestämmer. I görligaste mån bör ett sammanträde
hållas i anslutning till den flygplats som berörs av det
aktuella ärendet.

10 § Flygplatsnämnden är beslutför endast när den är fulltalig.
Beslut som inte innebär att ett ärende avgörs slutligt i sak
får dock fattas av ordföranden ensam.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning
tillämpas bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

11 § I ett ärende hos Flygplatsnämnden förs protokoll när
sammanträde eller syn hålls eller när nämnden i annat fall
finner att protokoll behövs.

12 § Flygplatsnämndens beslut som innebär att ett ärende avgörs
sätts upp särskilt.