Förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan

SFS nr
2000:158
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:536
Upphävd
2011-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan.
Syftet med försöksverksamheten är att möjliggöra för elever att
få undervisning i en kurs som inte erbjuds i hemkommunens
gymnasieskola.

Förordningen gäller för distansundervisning som påbörjas efter
den 1 juli 2000 och senast höstterminen 2002. Vad som i
fortsättningen sägs om kommuner gäller även landsting.

2 § Med distansundervisning enligt denna förordning menas att
en elev som är intagen till utbildning i gymnasieskolan på ett
nationellt program i en kommun skall kunna få undervisning med
stöd av informations- och kommunikationsteknik i den egna
gymnasieskolan av en lärare som är anställd i en annan kommun
eller i en sådan fristående skola som avses i 9 kap. 8 §
skollagen (1985:1100). Om det behövs skall handledning kunna
ges av lärare i den egna skolan.

3 § Varje kommun som anordnar undervisning på nationellt
program inom gymnasieskolan kan komma i fråga för deltagande i
försöksverksamheten.

Statens skolverk beslutar efter ansökan vilka kommuner som får
delta i försöksverksamheten.

4 § Distansundervisning får inte avse kärnämneskurser eller för
programmet gemensamma karaktärsämneskurser.

Distansundervisning får avse endast nationellt fastställda
kurser och omfatta högst 500 gymnasiepoäng för varje enskild
elev. Dessutom får projektarbete bedrivas genom
distansundervisning.

Försöksverksamheten avser inte riksrekryterande utbildningar
enligt bilagorna 2 och 3 till gymnasieförordningen (1992:394).

För att få delta i försöksverksamheten krävs att en god
kvalitet kan upprätthållas för elevens hela utbildning.

5 § Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får
inte räknas in som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5
kap. 5 § skollagen (1985:1100).

6 § Bestämmelserna i gymnasieförordningen (1992:394) gäller för
försöksverksamheten, om inte annat framgår av nedanstående
bestämmelser.

Undervisningstid

7 § Den tid under vilken distansundervisning bedrivs skall
anses motsvara sådan undervisningstid som avses i 1 kap. 2 §
gymnasieförordningen (1992:394).

Styrelsen för utbildningen skall ansvara för att elevens
garanterade undervisningstid uppnås för hela utbildningen i
dess olika former.

Individuell studieplan

8 § Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten och
vilka kurser som omfattas av distansundervisning skall
antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 §
gymnasieförordningen (1992:394).

Betyg

9 § En kommun som deltar i försöksverksamheten skall uppdra åt
sådan lärare som avses i 2 §, och som ansvarar för viss kurs
enligt denna förordning, att sätta betyg i sådan kurs.

10 § I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har
deltagit i försöksverksamheten samt vilka kurser som omfattats
av distansundervisning.

Uppföljning och utvärdering

11 § En kommun som deltar i försöksverksamheten är skyldig att
medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen
(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

12 § Statens skolverk skall senast den 1 oktober varje år, med
början år 2001, till regeringen redovisa omfattningen av
försöksverksamheten samt göra en utvärdering av densamma.

Bemyndigande

13 § Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

14 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.