Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

SFS nr
2000:171
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:818

1 § I denna lag finns bestämmelser som avser att förhindra
obehörig tillgång till vissa tjänster.

2 § Med tjänst avses i denna lag

1. en ljudradio- eller TV-sändning som är riktad till
allmänheten,

2. varje annan tjänst som utförs elektroniskt, på distans och
på begäran av mottagaren, och

3. tillhandahållandet av villkorad tillgång till en tjänst som
avses i 1 och 2, betraktat som en tjänst i sig,

om tjänsten är föremål för villkorad tillgång och
tillhandahålls mot betalning.

3 § Med villkorad tillgång till en tjänst avses att en
användare eller en mottagare av tjänsten till följd av tekniska
åtgärder eller arrangemang kan få tillgång till tjänsten i
tolkningsbar form först sedan de har blivit personligt godkända
som behöriga.

4 § Med avkodningsutrustning avses utrustning eller programvara
som utformats eller anpassats för att göra en tjänst som
omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form.

5 § Avkodningsutrustning får inte tillverkas, importeras,
distribueras, säljas, hyras ut eller installeras och inte
heller yrkesmässigt eller i förvärvssyfte innehas,
underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som
omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan
tjänsteleverantörens godkännande.

Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas
för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av
lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan
tjänsteleverantörens godkännande.

Med import avses införsel av en vara till Sverige från en
plats utanför Europeiska unionen. Lag (2014:818).

6 § Den som på annat sätt än genom import bryter mot 5 §
första stycket ska dömas till böter eller fängelse i högst
två år.

Den som bryter mot 5 § andra stycket ska dömas till böter.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt första
eller andra stycket.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2014:818).

6 a § Till ansvar enligt denna lag ska det inte dömas om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Lag (2014:818).

7 § För försök till ett sådant brott enligt 6 § första
stycket som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse
som ringa, ska det dömas till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken. Lag (2014:818).

8 § Egendom som har varit föremål för brott enligt denna lag
skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I
stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Även
utbytet av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om det
inte är uppenbart oskäligt.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna
lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga
brott eller det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott
enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för
egendomen får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:316).

9 § Den som uppsåtligen bryter mot 5 § skall betala skälig
ersättning för att den tjänst som gjorts tillgänglig genom
gärningen har utnyttjats samt ersättning för den ytterligare
ekonomiska skada som gärningen har medfört.

10 § Åklagaren får väcka åtal för brott mot denna lag endast om
målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är motiverat
från allmän synpunkt.