Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS nr
2000:192
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:979

FÖRSTA AVDELNINGEN

1 kap. Inledande bestämmelser

Allmänna pensionsfonder

1 § I denna lag finns bestämmelser om fem från varandra
oberoende statliga myndigheter som förvaltar medel inom
försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Dessa är Första
AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden
och Sjunde AP-fonden.

Dessutom finns Sjätte AP-fonden som förvaltar medel inom
försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den fondens
verksamhet regleras i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden.

2 § Första–Fjärde AP-fonderna förvaltar de medel som
enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift ska föras till Första–Fjärde AP-fonderna.

Sjunde AP-fonden förvaltar de medel som enligt 64 kap. 18 §
första stycket 2 socialförsäkringsbalken ska föras till
fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Lag (2010:1281).

Ansvar för AP-fondernas förbindelser

3 § Avtal och andra rättshandlingar som en AP-fond ingår är
bindande för staten. Detta gäller dock inte om motparten insåg
eller borde ha insett att avtalet eller rättshandlingen inte
föll inom fondens verksamhetsområde eller att den som handlat
för fonden överskred sin befogenhet.

ANDRA AVDELNINGEN

BESTÄMMELSER OM FÖRSTA-FJÄRDE AP-FONDERNA

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m.

Medelstilldelning

1 § Försäkringskassan ska omgående till Pensionsmyndigheten
överföra de medel som enligt 6 § lagen (2000:981) om
fördelning av socialavgifter ska föras till Första–Fjärde AP-
fonderna. Pensionsmyndigheten ska omgående till var och en av
Första–Fjärde AP-fonderna överföra en fjärdedel av de medel
som enligt 6 § lagen om fördelning av socialavgifter, 8 §
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och 6 § lagen
(1994:1744) om allmän pensionsavgift ska föras till dessa
fonder. Lag (2011:1074).

Pensionsutbetalningar

2 § Pensionsmyndigheten ska, i den mån andra medel inte
står till förfogande, från Första–Fjärde AP-fonderna
rekvirera de medel som behövs för att finansiera
försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt
socialförsäkringsbalken.

Pensionsmyndigheten ska också från fonderna rekvirera de
medel som behövs för att föra över värdet av pensionsrätt
för inkomstpension och värdet av rätt till tilläggspension
enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av
pensionsrättigheter till och från Europeiska
gemenskaperna.

Vid tillämpningen av första och andra styckena ska var och
en av fonderna tillskjuta en fjärdedel av medlen.
Lag (2010:1281).

Kostnaderna för verksamheten

3 § Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna skall med de medel
fonden förvaltar svara för kostnaderna för sin verksamhet och
för revision av fondförvaltningen.

Lånerätt

4 § Om de medel som någon av Första-Fjärde AP-fonderna
förvaltar inte räcker till för att fonden skall kunna fullgöra
sina skyldigheter enligt denna lag, får fonden låna medel i
Riksgäldskontoret.

3 kap. Fondernas ledning

Styrelsen

1 § För var och en av Första-Fjärde AP-fonderna skall det
finnas en styrelse. Varje styrelse skall bestå av nio
ledamöter.

Styrelsen ansvarar för fondens organisation och förvaltningen
av fondens medel.

Styrelsen företräder fonden. Detta gäller också inför domstol.

Hur ledamöter utses

2 § Styrelsens ledamöter utses av regeringen.

Ledamöterna ska utses på grundval av sin kompetens att främja
fondförvaltningen.

Ledamöterna ska vara svenska medborgare. Den som är underårig
eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
får inte vara ledamot. Detsamma gäller den som är i konkurs
eller har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om
näringsförbud. Lag (2014:847).

3 § Av styrelseledamöterna föreslås två av organisationer som
företräder arbetstagarintressen och två av organisationer som
företräder arbetsgivarintressen. Om sådant förslag inte lämnas,
får regeringen ändå utse ledamot. Dessförinnan skall
organisationen ha getts tillfälle att lämna ett förslag.
Motsvarande gäller om en organisation föreslår någon som inte
uppfyller kraven i 2 § andra och tredje styckena.

Regeringen utser bland de ledamöter som inte har föreslagits av
organisationer en till ordförande och en till vice ordförande.

Mandattid

4 § En styrelseledamot utses längst för tiden till dess
resultaträkning och balansräkning fastställts under tredje
kalenderåret efter det år då ledamoten utsågs.

Hur ledamöter entledigas

5 § Regeringen får entlediga en ledamot i förtid. En ledamot
skall entledigas i förtid, om ledamoten eller den som enligt
3 § första stycket föreslagit ledamoten, begär det. Om en
ledamot entledigas eller hans uppdrag annars upphör i förtid,
skall en ny ledamot utses enligt 2 och 3 §§ för den återstående
tiden.

Sammanträden

6 § Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder i den
omfattning som behövs. Om en styrelseledamot begär det, skall
ordföranden sammankalla styrelsen.

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. I kallelsen
skall de ärenden anges som skall förekomma vid sammanträdet.

Beslut

7 § En styrelse är beslutför om fler än hälften av antalet
ledamöter är närvarande. Vid bedömningen av om styrelsen är
beslutför skall styrelseledamöter som är jäviga enligt 8 §
anses som inte närvarande. Beslut får inte fattas i ett ärende,
om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter dels har fått
tillfälle att delta i ärendets behandling, dels har fått ett
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som fler än hälften av
de närvarande röstar för vid sammanträdet eller, vid lika
röstetal, den mening som ordföranden ansluter sig till. Är
styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock
utgöra fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet
undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen
utser. Om någon ledamot i samband med beslut anmäler skiljaktig
mening, skall denna antecknas i protokollet.

Jäv

8 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och fonden,

2. avtal mellan fonden och tredje man, om styrelseledamoten i
frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot fondens,
eller

3. avtal mellan fonden och en juridisk person som
styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får
företräda.

Bestämmelsen i första stycket 3 gäller inte om fondens motpart
är ett företag i vilket fonden innehar fler än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska
personen.

Med avtal som avses i första och andra styckena jämställs
rättegång eller annan talan.

Uppdrag att handla på styrelsens vägnar

9 § Styrelsen skall utse en person som skall ha hand om den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar. Denne skall utses på grundval av sin kompetens att
främja fondförvaltningen.

10 § Styrelsen får uppdra åt en enskild ledamot, åt den som
enligt 9 § skall ha hand om den löpande förvaltningen eller åt
någon annan att avgöra ärenden. Styrelsen skall ange vilken
behörighet som ett sådant uppdrag medför. Beträffande den som
inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i 2 § tredje
stycket andra och tredje meningarna samt 8 §.

Ersättning

11 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till
ledamöterna i styrelserna.

4 kap. Medelsförvaltningen

Mål för placeringsverksamheten

1 § Första–Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på
sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för
försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.

Den totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg.
Fondmedlen ska, vid vald risknivå, placeras så att
långsiktigt hög avkastning uppnås.

Fonderna ska i sin placeringsverksamhet ha nödvändig
beredskap för att kunna överföra medel till
Pensionsmyndigheten enligt 2 kap. 2 §. Lag (2009:1002).

Verksamhetsplan

2 § Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna skall årligen
fastställa en verksamhetsplan. Denna skall innehålla riktlinjer
för placeringsverksamheten och för utövande av rösträtt i
enskilda företag samt en riskhanteringsplan.

Riskhanteringsplanen skall beskriva de huvudsakliga risker som
är förenade med placeringsverksamheten och hur dessa risker
skall hanteras. Det skall vidare finnas interna instruktioner
för hantering av dessa risker. Riskhanteringsplanen och
instruktionerna skall följas upp löpande.

Allmänna placeringsbestämmelser

3 § Första-Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen genom
att göra placeringar och ingå andra avtal på kapitalmarknaden,
om inte annat föreskrivs i detta kapitel. Första-Fjärde AP-
fonderna får också ta på sig förpliktelser som är förenade med
sådana avtal.

4 § Minst trettio procent av marknadsvärdet av de tillgångar
som var och en av Första-Fjärde AP-fonderna innehar skall vara
placerade i fordringsrätter med låg kredit- och
likviditetsrisk.

Förvärv och innehav av aktier

5 § Första-Fjärde AP-fonderna får bara förvärva sådana aktier
eller andra andelar i företag som är, eller inom ett år från
emissionen av dem avses bli, upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Denna begränsning
gäller inte aktier och andra andelar i

1. företag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller
förvalta fast egendom eller tomträtt (fastighetsbolag), eller

2. företag som har till huvudsakligt ändamål att äga och
förvalta sådana aktier eller andra andelar i företag som inte
är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES (riskkapitalföretag).
Lag (2007:555).

6 § Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna får inneha sådana
aktier i svenska aktiebolag som är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige till ett marknadsvärde som uppgår
till högst två procent av det totala marknadsvärdet av sådana
aktier i bolagen.

Vid tillämpning av första stycket skall inte beaktas

1. sådana aktier i bolagen som ingår i svenska eller utländska
fonder i vilka AP-fonden innehar andelar som inte medför rätt
att rösta för aktierna, och

2. aktier i fastighetsbolag i vilka fonden innehar så många
aktier att röstetalet för dem överstiger tio procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Lag (2007:555).

Förvärv av obligationer och andra fordringsrätter

7 § Första-Fjärde AP-fonderna får endast förvärva obligationer
och andra fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning.
Denna begränsning gäller inte

1. placeringar som syftar till att tillgodose en fonds behov av
likviditet, och

2. krediter till ett fastighetsbolag, om fonden ensam eller
tillsammans med någon eller några av de andra tre AP-fonderna
innehar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier eller
andelar i bolaget.

Begränsning av innehav av onoterade instrument

8 § Av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar,
värderade till marknadsvärdet, får högst fem procent bestå av

1. sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som
inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES,

2. fordringsrätter som inte är upptagna till handel på en
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, och

3. andelar i svenska och utländska fonder som huvudsakligen
placerar i sådana aktier eller andra andelar i företag som inte
är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES.

Ingen av Första-Fjärde AP-fonderna får vara komplementär i ett
svenskt eller utländskt kommanditbolag. Lag (2007:555).

Röstandelsbegränsning

9 § Ingen av Första-Fjärde AP-fonderna får inneha så många
aktier eller andra andelar i ett företag att röstetalet för dem
överstiger tio procent eller, beträffande sådana
riskkapitalföretag som avses i 8 § första stycket 1, trettio
procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i
företaget.

Begränsningen i första stycket gäller inte

1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte
är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES,

2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES och i vilka bolag fonden ensam
eller tillsammans med någon eller några av de andra tre AP-
fonderna innehade minst hälften av röstetalet för samtliga
aktier eller andra andelar i bolaget när aktierna eller de
andra andelarna togs upp till handel, och

3. andelar i svenska och utländska fonder som inte medför rätt
att utöva rösträtt för de aktier eller andra andelar i företag
som ingår i dessa fonder. Lag (2007:555).

Valutakursrisk

10 § Av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar,
värderade till marknadsvärdet, får högst fyrtio procent vara
utsatt för valutakursrisk.

Exponeringsbegränsning

11 § Av var och en av Första–Fjärde AP-fondernas tillgångar,
värderade till marknadsvärdet, får högst tio procent utgöras
av fondpapper eller andra finansiella instrument utfärdade av
en emittent eller av en grupp av emittenter med inbördes
anknytning. Denna begränsning gäller inte

1. svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig
samfällighet, och

2. utländska stater, centralbanker, utländska kommuner eller
därmed jämförliga samfälligheter, och andra emittenter, som
får noll procent riskvikt med stöd av schablonmetoden som
enligt artikel 107 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012 ska tillämpas för att beräkna
kapitalkravet för kreditrisker.

Med grupp av emittenter med inbördes anknytning avses två
eller flera fysiska eller juridiska personer som utgör en
helhet från risksynpunkt därför att

1. någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över
en eller flera av de övriga i gruppen, eller

2. de utan att stå i sådant förhållande som avses i 1 har
sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de
övriga kan befaras råka i betalningssvårigheter om en av dem
drabbas av finansiella problem. Lag (2014:979).

Råvaruderivat

12 § Första-Fjärde AP-fonderna får inte placera fondmedlen i
optioner, terminer eller andra likartade finansiella instrument
med råvaror som underliggande tillgång.

Skyddande av fordran

13 § För att skydda en fordran får Första-Fjärde AP-fonderna

1. köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordran,
och

2. som betalning för fordran överta egendom, som utgör säkerhet
för fordran, eller annan egendom, om det finns anledning att
anta att fonden annars skulle lida avsevärd förlust.

I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt
första stycket får en fond förvärva aktier i ett bolag, som
bildats för att förvalta egendomen eller för att fortsätta en
verksamhet som drivs med den.

Har aktier förvärvats enligt första eller andra stycket får
fonden, om det finns uppenbar risk för att fonden annars lider
förlust, förvärva ytterligare aktier i samma bolag.

14 § Har aktier i ett bolag förvärvats enligt 13 § får fonden,
om bolaget överlåter sina tillgångar till ett annat bolag, byta
ut dessa aktier mot aktier i det andra bolaget.

Avveckling av vissa innehav

15 § Om någon av de begränsningar som anges i 6 eller 8-11 §§
överskrids, skall fonden avveckla den överskjutande delen av
innehavet så snart det med hänsyn till marknadsförhållandena är
lämpligt. Den delen skall dock avvecklas senast när det kan
göras utan förlust för fonden. Motsvarande gäller egendom som
en fond förvärvat enligt 13 eller 14 §.

Fast egendom m.m.

16 § Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna får förvärva fast
egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att skaffa lokaler som
behövs för verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande
behov.

Krediter

17 § Första-Fjärde AP-fonderna får låna medel för att
tillgodose ett tillfälligt penningbehov och åta sig
förpliktelser som är förenade med ett sådant lån.

Förvaltningsuppdrag

18 § Första-Fjärde AP-fonderna får uppdra åt ett
värdepappersinstitut eller någon annan kapitalförvaltare, som i
sitt hemland står under betryggande tillsyn av en myndighet
eller något annat behörigt organ, att förvalta fondens
tillgångar.

Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna skall överlämna en
andel av tillgångarna om minst tio procent av marknadsvärdet
till förvaltning enligt första stycket.

TREDJE AVDELNINGEN

BESTÄMMELSER OM SJUNDE AP-FONDEN

5 kap. Förvaltningen av premiepensionsmedel

Ändamål

1 § Sjunde AP-fonden förvaltar fonder för de ändamål som
framgår av bestämmelserna om premiepension i
socialförsäkringsbalken. Förvaltningen ska ske uteslutande
i pensionsspararnas intresse.

När medel förs över med stöd av 64 kap. 23 § andra stycket
socialförsäkringsbalken, ska pensionsspararen kunna
bestämma att medlen ska

1. placeras i en eller flera angivna fonder,

2. fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder,
eller

3. fördelas mellan fonderna efter den risknivå som
pensionsspararen anger.

När medel förs över med stöd av 64 kap. 24 § andra stycket
eller 26 § andra stycket socialförsäkringsbalken, ska
medlen fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens
ålder.

Sjunde AP-fonden får ur var och en av fonderna ta ut medel
för de förvaltningskostnader som uppkommit för respektive
fond. Om kostnaderna avser flera av fonderna, ska de
fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt.

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut
medel från fonderna enligt de anvisningar som
Pensionsmyndigheten lämnar. Lag (2010:1281).

Samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten m.m.

2 § Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap.
19 § 2 socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten samt
göra de åtaganden som anges i samma paragraf.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde
AP-fonden får inte tillåta att medel delas ut till någon
annan än Pensionsmyndigheten. Sjunde AP-fonden får inte
heller genom fonderna utöva sådan fondverksamhet som avser
förvaltning av specialfonder enligt 12 kap. lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Lag (2013:571).

Röstandelsbegränsning

3 § Sjunde AP-fonden får inte till fonderna förvärva så många
aktier i ett svenskt eller utländskt aktiebolag att
röstetalet för dem tillsammans med dessa fonders övriga
aktier i samma bolag överstiger fem procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget. Lag (2009:1460).

Utövande av rösträtt

4 § Sjunde AP-fonden får rösta för sådana aktier i ett
svenskt aktiebolag som den förvärvat till fonderna endast när
kravet på långsiktigt hög avkastning eller behovet av att
trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på annat
sätt. Lag (2009:1460).

Fondandelar och inlösen av fondandelar

5 § De fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden ska vara
indelade i fondandelar. Alla fondandelar i en fond ska vara
lika stora.

Värdet av en fondandel i en fond är fondens värde delat med
antalet fondandelar. Fondernas tillgångar ska värderas med
ledning av gällande marknadsvärde. Sjunde AP-fonden ska
dagligen beräkna fondandelsvärdet och underrätta
Pensionsmyndigheten om värdet.

När medel tillförs någon av fonderna, ska Sjunde AP-fonden
utfärda fondandelar till Pensionsmyndigheten. När medel
betalas ur någon av fonderna, ska det ske genom inlösen av
fondandelar. Lag (2009:1460).

Tillämpliga bestämmelser

6 § Följande bestämmelser i denna lag för Första–Fjärde AP-
fonderna ska gälla också i fråga om Sjunde AP-fonden:

– 3 kap. om fondernas ledning utom 3 § första stycket,

– 4 kap. 1 § andra stycket om mål för placeringsverksamheten
med den avvikelsen att det för förvaltningen av fonderna inte
krävs att den totala risknivån ska vara låg,

– 4 kap. 2 § om verksamhetsplan utom vad gäller riktlinjer
för utövande av rösträtt i enskilda företag, och

– 4 kap. 18 § första stycket om förvaltningsuppdrag.
Lag (2009:1460).

7 § Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder ska gälla för förvaltningen av fonderna:

– 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med
insynsställning att handla med en värdepappersfond,

– 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,

– 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en
värdepappersfond m.m.,

– 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av
fondbestämmelser,

– 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

– 4 kap. 15–23 §§ om information om en värdepappersfond,

– 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§ om placering av medel i en
värdepappersfond m.m., samt

– 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa
förhållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första
stycket ska fonderna anses som värdepappersfonder och
Pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som föreskrivs
om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får,
utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer
med insynsställning att handla med en värdepappersfond och
2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, meddela
föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag
från dessa bestämmelser. Lag (2013:571).

Finansinspektionens tillsyn

8 § Sjunde AP-fonden ska stå under tillsyn av
Finansinspektionen. För tillsynen gäller bestämmelserna i 10
kap. 1 § första och andra styckena, 2, 4, 7, 10 och 11 §§
samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första
stycket ska det som sägs om fondbolag avse Sjunde
AP-fonden. Lag (2013:571).

FJÄRDE AVDELNINGEN

6 kap. Redovisning och revision m.m.

Räkenskapsår

1 § AP-fondernas räkenskapsår är kalenderår.

Löpande bokföring, verifikationer och arkivering

2 § En AP-fond skall, i överensstämmelse med god
redovisningssed,

1. löpande bokföra alla affärshändelser,

2. se till att det finns verifikationer för alla
bokföringsposter samt systemdokumentation och
behandlingshistorik,

3. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och
sådana system som behövs för att presentera
räkenskapsinformationen, samt

4. för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med
en årsredovisning enligt bestämmelserna i 3 §.

Årsredovisning

3 § En årsredovisning skall bestå av

1. en balansräkning,

2. en resultaträkning,

3. noter, och

4. en förvaltningsberättelse.

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas
som en helhet och ge en rättvisande bild av AP-fondens
ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen skall innehålla
en rättvisande översikt över utvecklingen av fondens
verksamhet, ställning och resultat.

De tillgångar i vilka fondmedel placerats skall i
årsredovisningen upptas till marknadsvärdet.

4 § Fondens samtliga styrelseledamöter skall skriva under
årsredovisningen. Har en avvikande mening om årsredovisningen
antecknats till styrelsens protokoll, skall yttrandet fogas
till redovisningen.

Årsredovisningen skall senast den 15 februari året efter
räkenskapsåret överlämnas till revisorerna.

Sedan revisionsberättelse enligt 8 § kommit fonden till handa,
skall den och årsredovisningen genast överlämnas till
regeringen.

Revisorer

5 § Regeringen utser för varje AP-fond två revisorer som
granskar förvaltningen av fondmedlen. En revisor skall vara
gemensam för fonderna. Revisorerna skall vara auktoriserade.

Den revisor som är gemensam för fonderna skall samordna
revisionen av fondernas förvaltning.

Revisorerna får anlita biträde när de fullgör sitt uppdrag.

6 § En revisor skall utses längst för tiden till dess
resultaträkning och balansräkning fastställts under tredje
kalenderåret efter det år då revisorn fick förordnandet.

Regeringen får entlediga en revisor i förtid. En revisor skall
entledigas i förtid om revisorn begär det.

Om en revisors uppdrag upphör i förtid, skall en ny revisor
utses för den återstående tiden.

7 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till
revisorerna.

Revisionsberättelse

8 § För varje räkenskapsår skall revisorerna lämna en
revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för
omfattningen och resultatet av revisorernas granskning och
inventering av de tillgångar som AP-fonderna förvaltar samt
uppgift om huruvida det finns någon anmärkning mot
årsredovisningen, bokföringen eller i övrigt mot förvaltningen.
Revisorerna får också framställa de erinringar som de anser
nödvändiga.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt anser det
nödvändigt med ett särskilt uttalande får ange detta i
revisionsberättelsen, om han inte lämnar en egen
revisionsberättelse.

Revisorerna skall överlämna revisionsberättelsen till styrelsen
senast fjorton dagar efter det att de fick årsredovisningen
enligt 4 §.

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

9 § Regeringen skall senast den 1 juni året efter
räkenskapsåret fastställa resultaträkning och balansräkning.

7 kap. Övriga bestämmelser

Regeringens sammanställning och utvärdering

1 § Regeringen skall årligen göra en sammanställning av AP-
fondernas årsredovisningar och göra en utvärdering av
förvaltningen av fondmedlen.

Regeringen skall senast den 1 juni året efter räkenskapsåret
överlämna fondernas årsredovisningar samt regeringens
sammanställning och utvärdering till riksdagen.

Om regeringen vid utvärderingen anlitat någon med särskild
fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av den eller de
fonder som är berörda. Kostnaden skall fördelas mellan fonderna
efter vad regeringen bedömer skäligt.

Anmälningsskyldighet

2 § Styrelseledamöter och revisorer i AP-fonderna samt de
arbetstagare och uppdragstagare hos en fond som styrelsen i
fonden bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav av
finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument och förändringar i
innehavet.

Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall
ske.

Övergångsbestämmelser

2000:192

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna
pensionsfonder.

2009:1460

1. Denna lag träder i kraft den 3 maj 2010.

2. Premiesparfonden och Premievalsfonden ska avvecklas senast
den 31 maj 2010.