Tillkännagivande (2000:218) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)

SFS nr
2000:218
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-04-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:737
Upphävd
2000-09-19

Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som
kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) avses följande
grundförordningar.

1. Rådets förordning (EEG) nr 136/66 av den 22 september 1966
om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och
fetter (EGT L 172, 30.9.1966, s. 3025, Celex 366R0136).

2. Rådets förordning (EEG) nr 1873/84 av den 28 juni 1984 om
tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa
importerade viner som kan ha genomgått enologiska processer som
inte stadgas om i förordning (EEG) nr 337/79 (EGT L 176,
3.7.1984, s. 6, Celex 384R1873).

3. Rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den
gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 84,
27.3.1987, s. 1, Celex 387R0822).

4. Rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om
särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom
specialiserade områden (EGT L 84, 27.3.1987, s. 59, Celex
387R0823).

5. Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om
skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och
mjölkprodukter (EGT L 182, 3.7.1987, s. 36, Celex 387R1898).

6. Rådets förordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988
om framställning och saluföring av likörvin framställt inom
gemenskapen (EGT L 346, 15.12.1988, s. 7, Celex 388R4252).

7. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1, Celex
389R1576).

8. Rådets förordning (EEG) nr 2048/89 av den 19 juni 1989 om
allmänna bestämmelser för kontroller inom vinsektorn (EGT L
202, 14.7.1989, s. 32, Celex 389R2048).

9. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om
gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT L 212,
22.7.1989, s. 79, Celex 389R2136).

10. Rådets förordning (EEG) nr 2390/89 av den 24 juli 1989 om
allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust
(EGT L 232, 9.8.1989, s. 7, Celex 389R2390).

11. Rådets förordning (EEG) nr 2391/89 av den 24 juli 1989 om
definition av vissa vinprodukter som omfattas av KN-nummer 2009
och 2204 och som har sitt ursprung i tredje land (EGT L 232,
9.8.1989, s. 10, Celex 389R2391).

12. Rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om
allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin
och druvmust (EGT L 232, 9.8.1989, s. 13, Celex 389R2392).

13. Rådets förordning (EEG) nr 3677/89 av den 7 december 1989
om den totala alkoholhalten i volymprocent och det totala
innehållet av syra hos vissa importerade kvalitetsviner och om
upphävande av förordningen nr 2931/80 (EGT L 360, 9.12.1989, s.
1, Celex 389R3677).

14. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om
villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i
tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT
L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex 390R0737).

15. Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för fjäderfä (EGT L 173, 6.7.1990, s. 1,
Celex 390R1906).

16. Rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för ägg (EGT L 173, 6.7.1990, s. 5, Celex
390R1907).

17. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt
ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 390R2377).

18. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade
drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT
L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 391R1601).

19. Rådets förordning (EEG) nr 3895/91 av den 11 december 1991
om bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner
(EGT L 368, 31.12.1991, s. 1, Celex 391R3895).

20. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om
gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit
(EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 392R1536).

21. Rådets förordning (EEG) nr 2332/92 av den 13 juli 1992 om
mousserande vin framställt inom gemenskapen (EGT L 231,
13.8.1992, s. 1, Celex 392R2332).

22. Rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om
allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande
vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid (EGT L 231,
13.8.1992, s. 9, Celex 392R2333).

23. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om
fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i
livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 393R0315).

24. Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om
regler för bredbara fetter (EGT L 316, 9.12.1994, s. 2, Celex
394R2991).

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av
den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som
används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT
L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 396R2232).

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av
den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex
397R0258).

27. Rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter
(EGT L 117, 7.5.1997, s. 1, Celex 397R0820).

28. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997
om förlängning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i
Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT L 351,
23.12.1997, s. 12, Celex 397R2596).

29. Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997
om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen
av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på
konsumtionsmjölk (EGT L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex
397R2597).

30. Rådets förordning (EG) nr 1139/98 av den 26 maj 1998 om
obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som
framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de
uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG (EGT L 159,
3.6.1998, s. 4, Celex 398R1139).

31. Kommissionens förordning (EG) nr 50/2000 av den 10 januari
2000 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som
innehåller genetiskt modifierade tillsatser och aromer eller
sådana som framställts av genetiskt modifierade organismer (EGT
L 6, 11.1.2000, s. 15, Celex 32000R0050).