Förordning (2000:22) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

SFS nr
2000:22
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-01-27

1 § Denna förordning ansluter till lagen (1998:1705) om
inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning,
lagring, produktion och överföring av antipersonella minor
(truppminor) samt om deras förstöring.

Inspektioner

2 § Försvarsmakten eller den myndighet som regeringen bestämmer
skall närvara vid inspektion av anläggningar i Sverige efter
särskilt regeringsbeslut enligt 2 § lagen (1998:1705) om
inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning,
lagring, produktion och överföring av antipersonella minor
(truppminor) samt om deras förstöring.

Om en annan myndighet än Försvarsmakten utsetts enligt första
stycket, skall Försvarsmakten vid behov bistå denna myndighet
vid inspektionen.

3 § Den myndighet som utsetts enligt 2 § första stycket skall
vid en anmälan om inspektion av en anläggning i Sverige lämna
underlag till regeringen för de beslut som regeringen skall
fatta för att inspektionen skall kunna genomföras. Underlaget
skall lämnas inom 48 timmar.

4 § Den myndighet som utsetts enligt 2 § första stycket skall
ansvara för att undersökningsdelegationen under sin vistelse i
landet får tillgång till kommunikationer, tolktjänst,
transporter, arbetsutrymmen, inkvartering, måltider, hälso- och
sjukvård och vad som i övrigt behövs för att inspektionen skall
kunna genomföras.

5 § Den myndighet som utsetts enligt 2 § första stycket skall
inom 24 timmar efter avslutad inspektion lämna en preliminär
rapport till regeringen. En slutlig rapport skall lämnas senast
sju dagar efter inspektionen.

Information och analys

6 § Försvarsmakten skall utbilda sin personal om konventionen
samt sprida kunskap om den till dem som bedriver sådan
verksamhet som berörs av konventionen.

7 § Försvarsmakten skall svara för insamlande och analys av
sådan information som lämnas med anledning av eller som kan
beröra konventionen. Informationen skall årligen redovisas till
regeringen. Försvarsmakten skall innan redovisningen ges in
samråda med andra myndigheter vars verksamhet kan beröras.