Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet

SFS nr
2000:258
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2000-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:912
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:502

Medlingsinstitutets uppgifter

1 § Medlingsinstitutet är central myndighet för den statliga
medlingsverksamheten.

2 § Medlingsinstitutet har de uppgifter som framgår av 46-49,
51-53 och 62 a §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet. Institutet skall ha god överblick över
förhållandena på arbetsmarknaden och följa utvecklingen i
Sverige och i omvärlden, särskilt i Europa, när det gäller
löner, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning.

3 § Medlingsinstitutet skall särskilt

1. verka för att det för kollektivavtalsförhandlingar upprättas
tidsplaner som syftar till att nya avtal sluts innan föregående
avtalsperiod löper ut,

2. samråda med parterna om de samhällsekonomiska
förutsättningarna för förhandlingarna samt utifrån de rapporter
om samhällsekonomin som Konjunkturinstitutet upprättar
uppmärksamma lönebildningsproblem,

3. tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på
arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns
lönenormerande roll,

4. inhämta, sammanställa och tolka statistik som är av
betydelse för lönebildningen,

5. inhämta, sammanställa och analysera sådana träffade
kollektivavtal som är av intresse för verksamheten samt
utvärdera avtalsförhandlingarna mellan parterna,

6. registrera sådana avtal om förhandlingsordning som avses i
47 b § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, efter
ansökan av kollektivavtalsparterna,

7. ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt
förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister,

8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken och vid utformningen
av statistikens innehåll och omfattning tillvarata olika
intressenters behov. Förordning (2004:502).

4 § Medlingsinstitutet skall analysera löneutvecklingen även
från ett jämställdhetsperspektiv och följa frågan om
diskriminering i lönesättningen på andra grunder än kön.

5 § Medlingsinstitutet skall upprätta

1. en månatlig rapport om den månadsvisa lönestatistiken,

2. en årlig rapport om den årsvisa lönestatistiken,

3. en årlig rapport om löneutveckling, avtalsförhandlingar och
arbetsmarknadslagstiftning i Sverige och i omvärlden.

6 § Medlingsinstitutets chef skall på riksdagens begäran
årligen redogöra för utvecklingen inom lönebildningen, hur
institutet skött sin uppgift att verka för en väl fungerande
lönebildning samt vilka konflikter som förekommit på
arbetsmarknaden och vilka konsekvenser dessa fått.

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Medlingsinstitutet med undantag av 4, 5, 19-22, 27, 28 och 34 §§.

Myndighetens ledning

8 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

9 § Vid myndigheten finns en styrelse som består av
generaldirektören och högst fyra andra ledamöter.
Generaldirektören är styrelsens ordförande.

10 § Har upphävts genom förordning (2004:502).

11 § Har upphävts genom förordning (2004:502).

12 § Har upphävts genom förordning (2004:502).

13 § Har upphävts genom förordning (2004:502).

Ärendenas handläggning

14 § Generaldirektören fattar själv beslut i frågor som rör
medling mellan arbetsmarknadens parter. Ett sådant beslut skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 § Beslut om att skjuta upp stridsåtgärd enligt 49 § lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet fattas av styrelsen.
Styrelsen är i dessa ärenden beslutför när generaldirektören
och två ledamöter är närvarande.

Om ett beslut om uppskjutande är så brådskande att styrelsen
inte hinner sammanträda för att behandla ärendet, får
generaldirektören ensam avgöra ärendet. Beslutet skall anmälas
vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 § Ärenden som inte omfattas av 14 eller 15 §§ och som inte
skall avgöras av styrelsen, får avgöras av generaldirektören
ensam. Om sådana ärenden inte behöver avgöras av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman.
Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut. Detta gäller dock inte beslut som avses i 13 § 1-3
verksförordningen.

Är det fråga om ett viktigare ärende, skall styrelsen ges
tillfälle att yttra sig innan generaldirektören fattar beslut.
Om ärendet är så brådskande att ett yttrande inte hinner
inhämtas, får generaldirektören ändå avgöra ärendet. Ett sådant
beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Överklagande

17 § Beslut i frågor som rör medling mellan arbetsmarknadens
parter får inte överklagas.