Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

SFS nr
2000:269
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:812
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:184

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om kontroll av
livsmedel som importeras från ett land som inte är medlem i
Europeiska unionen (tredje land).

Villkor för importen

2 § Statens livsmedelsverk får meddela föreskrifter om
tillstånd eller andra villkor för import, transitering och
återinförsel av livsmedel.

Kontroll vid import av livsmedel

3 § Livsmedel av animaliskt ursprung får införas endast över en
ort där det finns en gränskontrollstation.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att andra
livsmedel än sådana som är av animaliskt ursprung får införas
endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

4 § Livsmedelsverket ombesörjer kontrollen av livsmedel av
animaliskt ursprung och andra livsmedel som, enligt verkets
föreskrifter, får införas endast över en ort där det finns en
gränskontrollstation.

Andra livsmedel än som avses i första stycket kontrolleras av
den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet i den ort där livsmedlet
deklareras för övergång till fri omsättning.

Den som importerar livsmedel skall biträda kontrollmyndigheten.
Myndigheten skall utan dröjsmål underrätta Tullverket om
resultatet av kontrollen.

Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om hur kontrollen skall
genomföras.

5 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

1. de villkor som skall vara uppfyllda för att varor skall få
övergå till fri omsättning inom Europeiska unionen,

2. vad man skall göra med livsmedel som vid importkontrollen
visar sig vara otjänligt som människoföda eller som av andra
skäl inte får importeras.

6 § Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt
kommissionens beslut 2001/812/EG av den 21 november 2001 om
villkor för godkännande av gränskontrollstationer som ansvarar
för veterinärkontroll av produkter som förs in till gemenskapen
från tredje länder ankommer på en behörig myndighet eller en
medlemsstat.

Livsmedelsverket upprättar efter samråd med Tullverket en
förteckning över orter där det finns en av kommissionen godkänd
gränskontrollstation. Förordning (2002:184).

7 § Tullverket och sådant företag som enligt 22 § tredje
stycket tullförordningen (2000:1306) utövar tullkontroll över
gods skall övervaka att livsmedel som får införas endast över
en ort där det finns gränskontrollstation inte importeras över
någon annan ort. Förordning (2000:1321).

8 § Transport av livsmedel till frizon, frilager eller tullager
skall ske under tullkontroll.

Kostnader för kontroll vid import

9 § Livsmedelsverkets kostnader för kontroll tas ut enligt en
taxa som fastställts av verket efter samråd med
Ekonomistyrningsverket. Om avgifter för att täcka den kommunala
nämndens kostnader för kontroll finns föreskrifter i
förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m.

Kostnader för kontroll i samband med import, transitering och
återinförsel eller till följd av att import inte medges skall
enligt de villkor som Livsmedelsverket föreskriver betalas av
importören, dennes ombud eller av någon annan som ansvarar för
livsmedlen.

10 § Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning
av ett visst varuslag, skall kostnaden för undersökningen
täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det
slaget enligt en taxa som Livsmedels- verket fastställer efter
samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören skall betala
avgiften till Tullverket. Vad som föreskrivs i 5 kap. 23 §
tullagen (2000:1281) om tull skall gälla i fråga om avgiften.
För en sändning som avvisas tas någon avgift inte ut.
Förordning (2000:1321).

11 § För livsmedel som tas ut som prov lämnas inte någon
ersättning. Kostnaden för uppföljning av prov som har lett till
anmärkning skall betalas av importören, dennes ombud eller
någon annan som ansvarar för livsmedlen.

Straff

12 § Om ansvar för import av livsmedel i strid mot denna
förordning eller med stöd av förordningen meddelade
föreskrifter och försök till sådan import finns bestämmelser i
lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om en vara har förklarats förverkad, skall Tullverket anmäla
detta till Livsmedelsverket som bestämmer vilka åtgärder som
skall vidtas med varan. Förordning (2000:1321).

Överklagande m.m.

13 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning eller
med stöd av förordningen meddelade föreskrifter får överklagas
hos länsstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

14 § Beslut enligt denna förordning eller med stöd av
förordningen meddelade föreskrifter gäller omedelbart, om inte
något annat bestäms.

15 § Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2000:269

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1717) om kontroll
av livsmedel som importeras från tredje land.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som har
meddelats före den 1 januari 2001.