Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

SFS nr
2000:274
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2000-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:59
Upphävd
2005-04-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare
överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster
åt en konsument, om

1. avtalet ingås inom ramen för ett av näringsidkaren
organiserat system för att träffa avtal på distans och
kommunikationen uteslutande sker på distans (distansavtal),
eller

2. avtalet ingås vid ett hembesök eller under en av
näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes
fasta försäljningsställe (hemförsäljningsavtal).

Lagen gäller också för marknadsföring som syftar till sådana
avtal som anges i första stycket.

2 § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

hembesök: ett besök i konsumentens eller någon annan konsuments
bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast
för stunden befinner sig.

3 § Lagen gäller inte distansavtal som

1. avser försäkring, kredit eller någon annan finansiell
tjänst,

2. avser uppförande av byggnad eller en annan fast anläggning
på mark eller i vatten,

3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande
automat eller en automatiserad affärslokal,

4. ingås med en teleoperatör genom användning av en offentlig
telefonautomat, eller

5. ingås vid en auktion där budgivningen normalt inte sker
elektroniskt.

4 § Lagen gäller inte hemförsäljningsavtal, om

1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger
300 kronor,

2. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument,

3. avtalet gäller försäkring,

4. avtalet gäller uppförande av byggnad eller en annan fast
anläggning på mark eller i vatten, eller

5. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens
uttryckliga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst
som omfattas av konsumentens begäran eller som har ett direkt
samband med den varan eller tjänsten.

5 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 9-12 §§, om
ångerrätt i 13-20 §§ och om lagval i 23 § gäller inte
distansavtal eller hemförsäljningsavtal om sådan upplåtelse
eller överlåtelse som avses i lagen (1997:218) om
konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

6 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 10 och 11 §§ och
om ångerrätt i 13-20 §§ gäller inte distansavtal eller
hemförsäljningsavtal om försäljning av livsmedel eller andra
varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna skall
levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett
distributionssystem med regelbunden utkörning.

7 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 10 § och om
ångerrätt i 13-20 §§ gäller inte distansavtal om

1. inkvartering,

2. transport,

3. servering, catering eller någon annan liknande tjänst, eller

4. kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande
fritidsaktivitet,

under förutsättning att näringsidkaren i avtalet åtar sig att
tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en
bestämd tidsperiod.

8 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i
denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot
denne, om inte annat anges i lagen.

Information vid marknadsföring som syftar till distansavtal

9 § Vid marknadsföring som syftar till distansavtal skall
näringsidkaren ge information om

1. sitt namn och sin adress,

2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,

3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och
avgifter,

4. leveranskostnader,

5. sättet för betalning och för leverans eller fullgörande på
annat sätt,

6. ångerrätt enligt denna lag,

7. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation
används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

8. den tid under vilken erbjudandet gäller, och

9. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser återkommande
leveranser av varor eller avser en tjänst som utförs
fortlöpande.

Informationen skall ges i rimlig tid innan ett avtal ingås.
Informationen skall ges klart och begripligt och med användande
av metoder som är anpassade till det medel för
distanskommunikation som används. Näringsidkaren skall ta
särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

Vid marknadsföring per telefon skall näringsidkaren i början av
samtalet ge konsumenten information om sin identitet och om
samtalets syfte.

Information när ett avtal ingås

10 § När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren
snarast därefter ge konsumenten en bekräftelse med den
information som avses i 9 § första stycket 1-5. Gäller
distansavtalet en vara skall informationen ges senast vid
leveransen, om inte varan skall levereras till någon annan än
konsumenten. Informationen skall ges i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten. Om näringsidkaren redan tidigare har gett
informationen i sådan form, behöver den inte ges på nytt, om
inte annat följer av andra stycket.

Inom samma tid skall näringsidkaren alltid i en handling eller
i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten ge denne information om

1. konsumentens ångerrätt enligt denna lag samt namn och adress
till någon som ångerrätten kan utövas mot,

2. gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan
framställa klagomål,

3. förekommande garantier och service, och

4. villkoren för att säga upp avtalet för det fall att det
gäller tills vidare eller för en längre tid än ett år.

Gäller distansavtalet en tjänst vars fullgörande sker med hjälp
av ett medel för distanskommunikation, och utförs tjänsten vid
ett enda tillfälle och faktureras av distributören av
kommunikationsmedlet, behöver näringsidkaren bara ge
konsumenten tillgång till gatuadressen till det
verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa klagomål.

11 § När ett hemförsäljningsavtal ingås skall näringsidkaren
samtidigt lämna konsumenten en handling där denne informeras om
sin ångerrätt enligt denna lag samt om namn och adress till
någon som ångerrätten kan utövas mot. Detsamma skall gälla när
konsumenten lämnar ett anbud till näringsidkaren som denne inte
genast tar ställning till. Konsumenten skall skriva under ett
exemplar av handlingen som bekräftelse på att han eller hon har
tagit emot den. Den informationshandling som lämnas till
konsumenten skall vara åtföljd av en blankett som kan användas
för att utöva ångerrätten.

Den handling och den blankett som avses i första stycket skall
överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

Påföljd vid utebliven information

12 § Om en näringsidkare inte ger information i enlighet med 9-
11 §§, skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 9-11 §§ skall därvid anses vara sådan
information av särskild betydelse från konsumentsynpunkt som
avses i 4 § andra stycket marknadsföringslagen.

Konsumentens ångerrätt

13 § Konsumenten har rätt att frånträda ett distansavtal eller
ett hemförsäljningsavtal (ångerrätt) genom att till
näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom
14 dagar från den dag som anges i 15 § (ångerfrist).
Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet
inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 15 §.

14 § Vid distansavtal har konsumenten inte ångerrätt, om
avtalet gäller

1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens
samtycke under ångerfristen,

2. en vara eller en tjänst och priset beror på sådana
svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan
kontrollera,

3. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas
eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal,

4. en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat
datorprogram och förseglingen har brutits,

5. en tidning eller en tidskrift, eller

6. vadhållning eller andra lotteritjänster.

15 § Vid distansavtal eller hemförsäljningsavtal om överlåtelse
eller upplåtelse av varor börjar ångerfristen löpa den dag då
konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av den. Vid
distansavtal eller hemförsäljningsavtal om en tjänst börjar
ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Vid distansavtal börjar ångerfristen dock löpa tidigast den dag
då före-skriven information enligt 10 § kommer konsumenten till
handa. Vid hem-försäljningsavtal börjar ångerfristen löpa
tidigast den dag då handlingar enligt 11 § kommer konsumenten
till handa.

Avser avtalet en vara som har tillverkats eller väsentligt
ändrats efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars
har fått en tydlig personlig prägel, får näringsidkaren och
konsumenten skriftligen avtala att ångerfristen skall börja
löpa den dag som anges i andra stycket oavsett om konsumenten
har tagit emot varan eller en väsentlig del av den.

16 § Om näringsidkaren vid ett distansavtal i strid med 10 §
andra stycket 1 underlåtit att i föreskriven form ge den
information som nämns där, förlorar konsumenten sin ångerrätt
ett år efter den dag då ångerfristen skulle ha börjat löpa
enligt 15 § första stycket. Avser underlåtenheten någon annan
information enligt 10 §, förlorar konsumenten dock sin
ångerrätt tre månader efter den dagen.

17 § Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som
han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat
skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller
förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för
att undersöka varan eller på grund av någon omständighet som
inte kan hänföras till konsumenten.

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

18 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten
lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid hemförsäljningsavtal
och har tagit emot varan eller en väsentlig del av den vid
hembesöket eller under utflykten, skall konsumenten dock hålla
varan tillgänglig på den plats där den har tagits emot. Varan
får även hållas tillgänglig på någon annan plats som
konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta
den där.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt vid distansavtal eller
hemförsäljningsavtal om en tjänst, skall vad som sägs i andra
stycket tillämpas på material som konsumenten har tagit emot,
förutsatt att konsumenten inte åsamkas olägenheter av betydelse
eller kostnader.

19 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren
snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad
konsumenten har betalat till näringsidkaren. Tiden skall räknas
från den dag då näringsidkaren tog emot varan eller, vid avtal
om en tjänst, konsumentens meddelande om att avtalet
frånträtts.

Vid hemförsäljningsavtal och sådana distansavtal som har
ingåtts vid telefonsamtal som utgör led i försäljning eller
annan liknande verksamhet skall tiden enligt första stycket
räknas från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens
meddelande om att avtalet frånträtts. Näringsidkaren skall i
dessa fall betala skälig ersättning till konsumenten för dennes
kostnader att sända tillbaka varan. Konsumenten har rätt att
behålla varan, eller i förekommande fall materialet, till dess
att näringsidkaren fullgör hela sin betalningsskyldighet.

Om näringsidkaren i fall som avses i 18 § andra och tredje
styckena inte hämtar varan eller materialet inom tre månader
från den dag då ångerfristen började löpa, tillfaller egendomen
konsumenten utan ersättning. Vid hemförsäljningsavtal och
sådana distansavtal som har ingåtts vid telefonsamtal som utgör
led i försäljning eller annan liknande verksamhet tillfaller
varan konsumenten utan ersättning även i andra fall än som
avses i 18 § andra stycket, om inte näringsidkaren inom tre
månader från den dag då ångerfristen började löpa fullgör hela
sin betalningsskyldighet.

Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en
ersättningsvara, skall näringsidkaren alltid betala skälig
ersättning till konsumenten för dennes kostnader att sända
tillbaka varan. Näringsidkaren skall informera konsumenten om
denna rätt till ersättning när ersättningsvaran levereras.

Kreditavtal

20 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av
distansavtalet eller hemförsäljningsavtalet har fått kredit av
näringsidkaren eller av någon annan på grund av en
överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, skall
kreditavtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får
åläggas någon påföljd för detta.

Fullgörelse

21 § Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig
tid. Om konsumenten och näringsidkaren inte har avtalat annat,
skall prestationen fullgöras senast inom 30 dagar från den dag
då konsumenten gjorde sin beställning.

Om näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och
detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på hans
eller hennes sida, har konsumenten rätt att häva distansavtalet
eller hemförsäljningsavtalet. Näringsidkaren skall informera
konsumenten om detta.

Häver konsumenten avtalet, skall näringsidkaren betala tillbaka
vad konsumenten har betalat. Detta skall ske snarast, dock
senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot
konsumentens meddelande om att avtalet hävts.

Behörighet för näringsidkarens ombud

22 § Anlitar näringsidkaren ett ombud, skall denne alltid anses
behörig att handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att
ingå distansavtal eller hemförsäljningsavtal, att utfästa
förmåner som är avsedda att ingå i ett sådant avtal samt att ta
emot betalning för näringsidkarens räkning. Näringsidkaren kan
inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet.

Lagval

23 § Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall tillämpas på
avtalet gäller inte i fråga om regler om distansavtal, om den
lag som gäller med bortseende från villkoret är lagen i ett
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den lagen
ger konsumenten ett bättre skydd.

Övergångsbestämmelser

2000:274

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000, då
hemförsäljningslagen (1981:1361) skall upphöra att gälla.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.