Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

SFS nr
2000:278
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:222

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för Försvarsmakten.

2 § I förordningen finns bestämmelser i anslutning till 8 kap.
6 § budgetlagen (2011:203) om överlåtelse genom gåva av sådan
lös egendom som tillhör staten och som finns hos
Försvarsmakten och inte längre behövs för statens verksamhet
eller blivit obrukbar.

Förordningen innehåller även bestämmelser om överföring från
Försvarsmakten till andra statliga förvaltningsmyndigheter
under regeringen av sådan lös egendom som tillhör staten och
som inte längre behövs för Försvarsmaktens egen verksamhet
eller blivit obrukbar hos Försvarsmakten.

Förordningen gäller inte för aktier eller andelar i företag,
för tomträtt eller för byggnad som är lös egendom.
Förordningen gäller inte heller för krigsmateriel enligt lagen
(1992:1300) om krigsmateriel. Förordning (2011:222).

3 § Med överskottsmateriel avses i denna förordning sådan lös
egendom som omfattas av bestämmelserna i förordningen.

4 § I förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa
egendom finns bestämmelser för myndigheter under regeringen om
försäljning och byte av statens lösa egendom.

Överlåtelser genom gåva

Internationellt humanitärt bistånd

5 § Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel
till en biståndsorganisation, om materielen skall användas för
internationellt humanitärt bistånd. Som ytterligare
förutsättning gäller att Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) bedömt att organisationen är
lämplig som mottagare av materielen.

Försvarsmakten skall vid sin prövning av om en sådan
överlåtelse skall ske i varje enskilt fall samråda med Sida.

6 § Försvarsmakten skall vid en överlåtelse enligt 5 §
föreskriva att biståndsorganisationen redovisar för
Försvarsmakten på vilket sätt överskottsmaterielen har använts.

En överlåtelse enligt 5 § får inte strida mot Sveriges
internationella förpliktelser.

Frivilliga försvarsorganisationer

7 § Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel
till en sådan frivillig försvarsorganisation som nämns i
bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet.

Kommuner

7 a § Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel
till en kommun, under förutsättning att materielen endast ska
användas vid fullgörandet av sådana uppgifter som kommunen
enligt lag eller annan författning är skyldig att utföra och
som inte är utsatta för konkurrens.

Försvarsmakten ska vid sin prövning av om en överlåtelse ska
ske i varje enskilt fall samråda med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1019).

7 b § Vid en överlåtelse enligt 7 a § skall Försvarsmakten som
villkor för överlåtelsen ställa krav på att en kommun inte får
överlåta eller upplåta materielen. Förordning (2005:169).

Överföringar

8 § Försvarsmakten får överföra överskottsmateriel till en
annan statlig förvaltningsmyndighet under regeringen.