Förordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag

SFS nr
2000:279
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:527
Upphävd
2005-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1090

Allmänna bestämmelser

Syfte och allmänna förutsättningar för det regionala
utvecklingsbidraget

1 § För att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomiskt
och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet får stöd i
samband med investeringar lämnas i form av regionalt
utvecklingsbidrag.

Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas endast om det är
förenligt med artikel 87 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen. För bidraget gäller även de särskilda
föreskrifter om upphävande, ändring och återkrav av stöd som
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet.

2 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas i vissa kommuner
eller delar av kommuner som är indelade i två stödområden, A
och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av
kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen
(1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Bidrag får lämnas till bidragsmottagare enligt 10 och 11 §§.
För vissa områden gäller särskilda bestämmelser enligt 22 §.

Av 20 b § framgår att bidrag i vissa fall även får lämnas i
områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men
som inte ingår i stödområde A eller B. Förordning (2004:40).

3 § För regionalt utvecklingsbidrag gäller de allmänna villkor
för verksamheten som anges i 12-15 §§. Beslut om bidrag skall
förenas med de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till
syftet med bidraget eller av annan anledning.

4 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år. Förordning (2004:1090).

4 a § Med små företag avses i denna förordning fristående
företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller
anknutna företag

1. har färre än 50 anställda, och

2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som
motsvarar högst 10 miljoner euro per år.
Förordning (2004:1090).

4 b § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att
deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte
överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder. Förordning (2004:1090).

4 c § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som
avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 4 b § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.
Förordning (2004:1090).

4 d § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25
procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
eller medelstora företag enligt 4 eller 4 a § endast om de
kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 b § andra
stycket. Förordning (2004:1090).

5 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns
bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att
besluta om användningen av vissa statliga medel för regional
utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I
lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt
självstyrelseorgan skall besluta om användningen av
regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel i vissa särskilt
angivna län.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs
om länsstyrelsen i 45, 46, 48, 50, 53, 59, 61, 66, 70 och 72 §§
i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands
och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa
bestämmelser i stället gälla samverkansorganet.
Förordning (2002:960).

6 § Vid prövning av ärenden om regionalt utvecklingsbidrag
skall det särskilt beaktas om den investering för vilken bidrag
söks kan leda till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som
män.

Minst 40 procent av de arbetstillfällen som tillkommer till
följd av bidraget skall förbehållas vartdera könet. Om det
finns särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges
från denna bestämmelse av den som beviljar bidraget. I ärenden
om undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden
höras.

7 § Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall
bestämmas med hänsyn till en investerings storlek och ändamål,
konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall
bedrivas samt med hänsyn till hur viktigt det är för samhället
att investeringen genomförs. Bidraget får inte vara större än
vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd.

8 § Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall
bestämmas med hänsyn till den totala investeringskostnaden
inklusive kostnader för inkörning och liknande som är
nödvändiga för igångsättningen av verksamheten. Bidragets
storlek skall bestämmas med tillämpning av 7 § och de särskilda
bestämmelser som gäller för bidragsändamålet.

9 § Regionalt utvecklingsbidrag får kombineras med andra former
av statligt stöd om de sammanlagda bidragen inte överstiger vad
som följer av 25-27, 29, 32, 37, 39 och 44 §§.

Maximala nivåer för bidrag gäller det totala bidragsbeloppet
när flera regionala stödprogram tillämpas samtidigt oavsett om
bidraget betalas med lokala, regionala eller nationella medel
eller med gemenskapsmedel.

När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller
delvis också berättigar till bidrag för andra ändamål, skall de
kostnader som är gemensamma omfattas av den fördelaktigaste
maximala nivå som gäller för dessa stödprogram.

Bidragsmottagare

10 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till företag,
affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på
marknadsmässiga villkor. Bidrag enligt 20 b § till privatägda
företag får dock lämnas endast till små företag.

Till ideella organisationer eller intresseorganisationer får
bidrag lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet
från Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på
marknadsmässiga villkor. Förordning (2004:40).

11 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till kommuners
eller direkt eller indirekt kommunägda företags
turistverksamhet enligt 18 §, framställning av fasta bränslen
enligt 19 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av
lokaler för uthyrning enligt 20-20 b §§.

Om det finns synnerliga skäl får Verket för
näringslivsutveckling medge att en kommun som övertar en
byggnad för vilken regionalt utvecklingsbidrag har lämnats
också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av
bidraget. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till
sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning
bevaras. Förordning (2004:40).

Verksamheter till vilka bidrag får lämnas

12 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till industriell
och industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet,
tjänste- och servicecerksamhet, turistverksamhet, framställning
av fasta bränslen, uppförande av lokaler för uthyrning samt
annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för
näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha
särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Tjänste- och servicecerksamhet skall vara inriktad på en större
marknad än en lokal eller regional marknad för att bidrag skall
kunna lämnas. Förordning (2002:960).

Allmänna krav på verksamheten

13 § Verksamheten skall bedrivas i en ort där förutsättningarna
för lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda
bedöms vara tillfredsställande. Villkoret om tillfredsställande
lönsamhet gäller inte ideella organisationer eller
intresseorganisationer.

Regionalt utvecklingsbidrag får inte lämnas till
bidragsmottagarens utgifter för verksamhetens normala drift.

14 § Bidrag får inte lämnas till en bidragsmottagare i
svårigheter. Med svårigheter avses i denna förordning att en
bidragsmottagare inte med egna finansiella medel eller med
medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda
förluster som utan ingripanden från de offentliga myndigheterna
leder till att en bidragsmottagare på kort eller medellång sikt
med största sannolikhet försätts i konkurs.

En bidragsmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd
revisor. Om bidrag lämnas till en kommun skall granskning av
bidraget ske av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 § Regionalt utvecklingsbidrag får bara lämnas om
verksamheten tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande
arbetsmiljö. De anställdas lön och andra anställningsförmåner
skall vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt
kollektivavtal.

För att bidrag skall kunna lämnas skall verksamheten också
tillförsäkra en tillfredsställande yttre miljö och vara
förenlig med en ekologiskt hållbar utveckling.

Förbud mot bidrag i vissa fall

16 § Regionalt utvecklingsbidrag får inte lämnas till

1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1
till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, eller
fiskeriverksamhet,

2. transportverksamhet,

3. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till
kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande
rambestämmelser för regionalstöd till stora
investeringsprojekt,

4. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga
D till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om
sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora
investeringsprojekt.

Regionalt utvecklingsbidrag som uppgår till mer än 5 miljoner
euro får lämnas till verksamhet inom motorfordonsindustrin som
omfattas av bilaga C till de i första stycket angivna
rambestämmelserna endast om bidraget inte överstiger 30 procent
av de stödnivåer som anges i 25, 29 eller 32 §.
Förordning (2004:1090).

Verksamhet där kommissionens godkännande krävs för bidrag

17 § Regionalt utvecklingsbidrag till projekt som har en
sammanlagd investeringskostnad på minst 50 miljoner euro får
lämnas endast om stödet är förenligt med kommissionens
meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande
rambestämmelser för regionalstöd till stora
investeringsprojekt.

Kommissionen skall godkänna bidrag till verksamhet inom
varvsindustrin. Förordning (2004:1090).

Bestämmelser för vissa särskilda verksamheter

18 § Regionalt utvecklingsbidrag till turistverksamhet får
lämnas även till verksamhet med anknytning till
turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär,
omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för
turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

Bidrag till anläggningar för turistverksamhet får lämnas även
om driften skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en
kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag,
skall bestämmelser om arrendets storlek meddelas i beslutet om
bidrag, som villkor för bidraget. Arrendet skall bestämmas
lägst till en sådan nivå att det inte innebär subventioner
utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget.

19 § Regionalt utvecklingsbidrag till framställning av fasta
bränslen bör lämnas som komplettering till stöd enligt
förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik.

Bidraget skall i första hand lämnas till anläggningar där
energiråvara i form av flis framställs eller förädlas eller i
form av torv bryts eller förädlas. För torvproduktion får
bidraget avse också beredning av täkt eller anordningar för
sådan beredning eller för brytning. Bidrag får lämnas endast
till verksamheter som bedrivs i större omfattning och har
permanent karaktär. Bidrag får inte lämnas till
förbränningsanläggningar.

Beslut om bidrag skall fattas efter samråd med Statens
energimyndighet. Förordning (2004:40).

20 § Regionalt utvecklingsbidrag till uppförande, ombyggnad
och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för
lokaler på en ort med högst 10 000 invånare om

1. orten har tillfredsställande förutsättningar för den
verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och

2. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få
tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är
bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de
villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och 13-15 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller
vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till
små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att
själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket
för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för
bidrag i detta stycke.

I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell
förändring av sysselsättningen får bidrag även lämnas till
ombyggnad och restaurering av större lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt
kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser
om hyrans storlek meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall
därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär
subventioner utöver vad som följer av det regionala
utvecklingsbidraget. Förordning (2004:40).

20 a § Regionalt utvecklingsbidrag till ombyggnad och
restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på
en ort som har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om

1. orten är utsatt för särskilt omfattande strukturell
förändring av sysselsättningen,

2. orten har tillfredsställande förutsättningar för den
verksamhet som skall bedrivas i lokalerna, och

3. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få
tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är
bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de
villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och 13-15 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller
vara avsedda för bara ett företag. De får hyras ut endast till
små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att
själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket
för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för
bidrag i detta stycke.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt
kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser
om hyrans storlek meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall
därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär
subventioner utöver vad som följer av det regionala
utvecklingsbidraget. Förordning (2004:40).

20 b § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 eller 20 a § får
även lämnas på orter i områden som omfattas av EG:s
strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde
A eller B. Lokalerna får dock hyras ut endast till små företag.

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag3 gäller i fråga
om bidragsgivningen. Förordning (2004:40).

Ändamål för vilka bidrag får lämnas

21 § Regionalt utvecklingsbidrag får, i den utsträckning det
finns medel, lämnas till

1. nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.,

2. utbildning,

3. konsulttjänster, informationskampanjer och
kunskapsspridning,

4. forskning och utveckling.

Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag bestäms i enlighet
med vad som sägs i 8 §.

22 § Inom stödområde A i Östersunds kommun, med undantag av Näs
och Häggenås församlingar, och Krokoms kommun, med undantag av
Näskotts, Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens
församlingar, får regionalt utvecklingsbidrag lämnas endast i
samband med större investeringar som bedöms vara av strategisk
betydelse.

Inom stödområde B i Sundsvalls kommun, med undantag av Holms
och Lidens församlingar får regionalt utvecklingsbidrag lämnas
endast i samband med större investeringar som bedöms vara av
strategisk betydelse.

Detsamma gäller i Timrå, Umeå, Vännäs och Luleå kommuner samt i
Bodens kommun, med undantag av Edefors och Gunnarsbyns
församlingar.

Nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.

23 § Med nyinvestering avses en investering i
anläggningstillgångar, utökning av kapaciteten vid en befintlig
anläggning eller igångsättning av en verksamhet som medför en
genomgripande förändring av en befintlig verksamhets produkter
eller produktionsprocesser. Bidrag får lämnas till utgifter för

1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader, markberedning för
torvproduktion eller anordnande av annan markanläggning,

2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad
avskrivningstid av mer än tre år och för flyttning av maskiner
och andra inventarier under förutsättning att flyttningen är en
del av investeringen,

3. immateriella investeringar såsom förvärv av patent,
tillverkningslicenser och patenterat eller icke patenterat
tekniskt kunnande.

24 § För att säkerställa att de produktiva investeringar för
vilka bidrag lämnas är lönsamma måste bidragsmottagarens
finansiering uppgå till minst 25 procent.

Bidrag för nyinvesteringar skall göras beroende av att den
berörda investeringen upprätthålls i minst fem år genom sättet
för utbetalning av bidraget eller genom de villkor som är
förenade med dem.

Ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av
markanläggningar

25 § För ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller
anordnande av markanläggning får regionalt utvecklingsbidrag
lämnas

– i stödområde A med högst 35 procent av den totala
investeringskostnaden,

– i stödområde B med högst 25 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 20 procent i övriga fall.

26 § Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för
uthyrning enligt 20 § och till ombyggnad och restaurering av
sådana lokaler enligt 20 a § får regionalt utvecklingsbidrag
lämnas med högst 30 procent av den totala investeringskostnaden
i stödområde A och med högst 20 procent av den totala
investeringskostnaden i stödområde B.

Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 b § får lämnas med högst
15 procent av den totala investeringskostnaden. För åtgärderna
skall det stöd som möjliggörs av medel från Europeiska
gemenskapen utnyttjas i största möjliga mån.
Förordning (2004:40).

27 § Till markberedning för torvproduktion får regionalt
utvecklingsbidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl.

I stödområde A får bidraget lämnas med högst 30 procent av den
totala investeringskostnaden och i stödområde B med högst 20
procent.

Maskiner och andra inventarier samt flyttning av maskiner och
andra inventarier

28 § Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller
intresseorganisationer, som inte bedriver konkurrensutsatt
verksamhet på marknadsmässiga villkor, får regionalt
utvecklingsbidrag lämnas för maskiner och till utgifter för
flyttning av maskiner och andra inventarier från
Stockholmsregionen.

29 § För maskiner och andra inventarier samt för flyttning av
dem får regionalt utvecklingsbidrag lämnas

– i stödområde A med högst 35 procent av den totala
investeringskostnaden,

– i stödområde B med högst 25 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 20 procent i övriga fall.

Immateriella investeringar

30 § De immateriella investeringarna skall uteslutande
utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt
utvecklingsbidrag och investeringarna skall betraktas som
tillgångar som kan skrivas av. De skall även vara förvärvade på
marknadsmässiga villkor och skall under minst fem år tas upp
som tillgångar i balansräkningar och förbli i det företag som
får regionalt utvecklingsbidrag.

31 § Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag till
immateriella investeringar skall grundas på den totala
investeringskostnaden i samband med investeringen. För andra än
små och medelstora företag får dock som stödberättigande
kostnader för immateriella investeringar räknas högst 25
procent av det totala bidragsunderlaget för byggnader och
maskiner.

32 § För immateriella investeringar får regionalt
utvecklingsbidrag lämnas

– i stödområde A med högst 35 procent av den totala
investeringskostnaden,

– i stödområde B med högst 25 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 20 procent i övriga fall.

Utbildning

33 § Med utbildning avses

1. allmän utbildning: utbildning som ger kvalifikationer eller
kunskap som leder till någon form av erkännande, t.ex. intyg
eller godkännande, av offentliga myndigheter eller organ eller
av andra organ eller institutioner som staten eller Europeiska
gemenskapernas kommission har givit befogenheter inom detta
område, eller som är öppen för anställda vid olika företag
eller organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera
företag som är oberoende av varandra,

2. särskild utbildning: utbildning som omfattar teoretisk och
praktisk undervisning som direkt och främst är tillämplig på
den anställdes nuvarande eller framtida anställning hos
bidragsmottagaren, är kopplad till en viss verksamhet i
bidragsmottagarens specifika verksamhet och endast i mycket
begränsad utsträckning är överförbar till andra företag eller
arbetsområden. Förordning (2000:1144).

34 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till kostnader för
utbildning om den bedöms vara stimulerande och bidragets
storlek står i proportion till de gemensamma syften som
bidragsmottagaren, personalen och samhället vill uppnå med
hjälp av bidraget.

35 § Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller
intresseorganisationer får regionalt utvecklingsbidrag för
utbildning av personal lämnas endast i samband med en
etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten
där.

36 § Bidragsberättigande kostnader för utbildning är

1. personalkostnader för lärare,

2. kostnader för resor för lärare och deltagare,

3. övriga löpande kostnader, såsom för material och utrustning,

4. avskrivningar för instrument och utrustning i förhållande
till deras användning i utbildningsprojektet,

5. rådgivningskostnader i samband med utbildningen,

6. personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet,
dock högst 50 procent av bidragsunderlaget.

37 § I stödområde A och B får regionalt utvecklingsbidrag
lämnas till

1. allmän utbildning med högst 75 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 55 procent i övriga fall,

2. särskild utbildning med högst 40 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 30 procent i övriga fall.

Konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning

38 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till rådgivning
från utomstående konsulter, till allmänna informationskampanjer
och kunskapsspridning. Bidrag får dock inte lämnas till andra
än små och medelstora företag.

39 § I stödområde A och B får regionalt utvecklingsbidrag
lämnas till dessa ändamål med högst 50 procent av
bidragsunderlaget.

Forskning och utvecklingsarbete

40 § Med forskning och utvecklingsarbete avses

1. grundforskning: forskning som syftar till en fördjupning av
allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till
industriella eller affärsmässiga mål,

2. industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys
som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna
användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser
eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga
produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

3. utvecklingsarbete före det konkurrensutsatta stadiet:
överföring av industriella forskningsresultat till en metod,
ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade
varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda
för försäljning eller användning fram till skapandet av den
första prototypen, som dock inte skall kunna användas i
kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa
konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller
tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under
förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller
användas för industriell tillämpning eller kommersiell
exploatering,

4. teknisk genomförbarhetsstudie: förberedande verksamhet som
utförs före industriell forskning och utveckling före det
konkurrensutsatta stadiet.

41 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till forskning och
utvecklingsarbete om det bedöms kunna stimulera
bidragsmottagaren att inleda verksamhet med forskning och
utvecklingsarbete eller inleda ytterligare forskning och
utvecklingsarbete utöver den som normalt bedrivs i den dagliga
verksamheten. Kriterier vid bedömningen är exempelvis att
bidragsmottagarens utgifter för forskning och utvecklingsarbete
ökar, att det antal anställda som är verksamma i forsknings-
och utvecklingsverksamhet ökar eller att bidragsmottagaren får
ökade utgifter i samband med internationellt samarbete. Bidrag
får även lämnas om det bidrar till att forskning kan genomföras
som utan bidraget skulle ha haft en lägre ambitionsnivå eller
inte kunnat slutföras inom samma tid.

Bidrag till investeringar för forskning och utvecklingsarbete
får lämnas endast om bidraget är en förutsättning för att den
aktuella forskningen eller utvecklingsarbetet skall kunna
genomföras och bidraget inte utgör driftstöd.

Bidrag till enskilda forskningsprojekt, vars kostnader
överstiger 25 miljoner euro och som beviljas bidrag som
överstiger motsvarande fem miljoner euro brutto i
subventionsvärde, skall i förväg anmälas till och godkännas av
kommissionen.

42 § Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller
intresseorganisationer får regionalt utvecklingsbidrag för
forskning och utvecklingsarbete lämnas endast i samband med en
etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten
där.

43 § Stödberättigande kostnader för forskning och
utvecklingsarbete är

1. personalkostnader för forskare, tekniker och annan personal
som uteslutande arbetar med forskning,

2. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som
uteslutande och permanent används för forskning,

3. kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom
inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och
motsvarande,

4. andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd
av forskningen,

5. andra löpande kostnader som uppkommit direkt till följd av
forskningen, såsom för material och lager.

44 § I stödområde A och B får regionalt utvecklingsbidrag
lämnas till

1. grundforskning med högst 100 procent av bidragsunderlaget i
den utsträckning som den bedrivs på ett mycket tidigt stadium,
ges en bred spridning och utnyttjas icke-diskriminerande på
marknadsmässiga villkor,

2. industriell forskning med högst 65 procent av
bidragsunderlaget till små och medelstora företag och med högst
55 procent i övriga fall,

3. utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet med
högst 40 procent av bidragsunderlaget till små och medelstora
företag och med högst 30 procent i övriga fall,

4. tekniska genomförbarhetsstudier innan verksamhet med
industriell forskning inleds med högst 75 procent av
bidragsunderlaget,

5. tekniska genomförbarhetsstudier innan utvecklingsverksamhet
före det konkurrensutsatta stadiet inleds med högst 50 procent
av bidragsunderlaget.

Förfarandet i ärenden om regionalt utvecklingbidrag

Ärenden som avgörs av länsstyrelsen

45 § Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om regionalt
utvecklingsbidrag om det godkända totala kapitalbehov som
ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kronor. Med
det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och
byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för
immateriella investeringar, utbildning, konsulttjänster,
informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och
utvecklingsarbete samt medel för omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt
utvecklingsbidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering
av lokaler som inte ägs av en kommun eller av ett direkt eller
indirekt kommunägt företag.

Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt
utvecklingsbidrag till immateriella investeringar, utbildning,
informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och
utvecklingsarbete om de sammanlagda utgifterna för dessa
ändamål är högst 4 miljoner kronor.

Länsstyrelsen skall dessutom avgöra ärenden om regionalt
utvecklingsbidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig
betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som
annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala
utvecklingen om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 52 §
förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas.

Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i
första och tredje stycket skall ärendet prövas av Verket för
näringslivsutveckling. Förordning (2002:960).

Ärenden som avgörs av Verket för näringslivsutveckling

46 § Verket för näringslivsutveckling skall avgöra ärenden som
till någon del gäller

1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län
till ett annat,

2. bidrag till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som
har uppkommit sedan investeringen påbörjades,

3. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för
en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål
för en sådan åtgärd,

4. bidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av
lokaler för uthyrning som ägs av en kommun eller av ett direkt
eller indirekt kommunägt företag,

5. bidrag till ombyggnad och restaurering av större lokaler i
ort som är utsatt för en särskilt omfattande strukturell
förändring av sysselsättningen,

6. bidrag i samband med större investeringar av strategisk
betydelse enligt 22 §,

7. bidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig
betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars
bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen och
verksamheten inte i ett förhandsbesked enligt 52 § förklarats
vara av den art att bidrag kan lämnas.

Länsstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärenden enligt
första stycket 1-7 till Verket för näringslivsutveckling.
Förordning (2002:960).

47 § Verket för näringslivsutveckling skall med eget
yttrande överlämna ett ärende till regeringen, om

1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs
enligt 17 §,

2. ärendet avser bidrag till affärsverk eller
uppdragsmyndigheter, eller

3. ärendet annars har principiell vikt eller är av stor
betydelse. Förordning (2000:1144).

Ansökan

48 § En ansökan skall ges in till länsstyrelsen i det län där
verksamheten skall bedrivas. En ansökan som inte skall avgöras
av länsstyrelsen får också ges in till Verket för
näringslivsutveckling.

En ansökan om regionalt utvecklingsbidrag skall ha kommit in
till behörig myndighet innan investeringarna påbörjas.
Förordning (2000:1144).

49 § Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.
Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har
påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda
skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om
bidrag eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Verket
för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1144).

50 § De ärenden i vilka ansökan har getts in till länsstyrelsen
skall beredas av länsstyrelsen. Förordning (2003:597).

51 § De ärenden i vilka ansökan har getts in till Verket för
näringslivsutveckling skall beredas av verket.

För det fall att en ansökan givits in direkt till verket, får
verket avgöra ärendet utan yttrande av länsstyrelsen om det
framstår som obehövligt. Förordning (2000:1144).

Förhandsbesked

52 § Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling
förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att
regionalt utvecklingsbidrag kan lämnas. Ansökningshandlingarna
skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan
avser.

Om ansökan om bidrag görs inom ett år från dagen för beskedet
och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har
ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten
är av sådan art att bidrag kan lämnas till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked bidrag till ett affärsverk
eller en uppdragsmyndighet skall Verket för
näringslivsutveckling med eget yttrande lämna över ärendet
till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om ansökan
avser en fråga som har principiell betydelse eller är av stor
vikt. Förordning (2000:1144).

Regeringens prövning av ansökningar om regionalt
utvecklingsbidrag

53 § Regeringen kan utan hinder av 45, 47, 48 och 51 §§ direkt
ta emot och avgöra en ansökan om regionalt utvecklingsbidrag.
Så får dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan
besluta i ärendet.

Om det för ett bidrag krävs ett godkännande av Europeiska
gemenskapernas kommission, får regeringen inte bevilja bidraget
innan den har fått ett sådant godkännande.

Bidragets storlek

54 § När ett regionalt utvecklingsbidrag beviljas, bestäms
bidragets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda
godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske
fastställer den myndighet som beviljat bidraget eller, om
regeringen beviljat bidraget, Verket för näringslivsutveckling,
bidragets storlek slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas för
tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit
sedan investeringen påbörjades. Förordning (2000:1144).

Beslutets giltighetstid

55 § Ett beslut om att bevilja regionalt utvecklingsbidrag
upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som
bidraget avser har påbörjats inom ett år från den dag då
beslutet meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i
samband med beslutet om bidrag, samt avslutats och redovisats
inom tre år från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får
den som har beviljat bidrag medge förlängning av sådan tid. Har
bidrag beviljats av regeringen beslutar dock Verket för
näringslivsutveckling om förlängning. Förordning (2000:1144).

Utbetalning

56 § Ett regionalt utvecklingsbidrag betalas ut i rater
vartefter redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Bidraget
får även betalas ut i sin helhet om den investering eller
åtgärd för vilken bidraget beviljats har avslutats och
redovisats eller ändamålet med bidraget på något annat sätt har
uppfyllts.

Säkerhet för regionalt utvecklingsbidrag

57 § Bidraget får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat
föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor
för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex
månader från den dag då det först har kunnat lyftas, kan
mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av
bidraget. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat
bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget, av
Verket för näringslivsutveckling. Förordning (2000:1144).

58 § För eventuella återkrav enligt 63 eller 66-68 §§ skall den
säkerhet ställas som behövs med hänsyn till bidragets storlek
och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga
omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall
mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om bidrag
enligt denna förordning, förordningen (2000:283) om
landsbygdsstöd samt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd.

Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad
borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett
väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan
borgen skall bedömas med hänsyn till hur stor ägarnas
kapitalinsats är, till andra säkerheter och övriga
omständigheter.

59 § Länsstyrelsen får medge ändring av säkerheten för ett
regionalt utvecklingsbidrag som tidigare har beviljats av
regeringen eller Verket för näringslivsutveckling
Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt
som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd till skall komma till
stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen
en betydande ökning av statens kreditrisk, skall frågan lämnas
över till verkets avgörande. Förordning (2000:1144).

Tillsyn och uppföljning

60 § Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar
ett regionalt utvecklingsbidrag. Uppföljningsmyndigheten skall
utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i
överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall
också svara för uppföljningen av ärendet.

61 § För regionalt utvecklingsbidrag som har beviljats av
regeringen svarar Verket för näringslivsutveckling för
tillsyn och uppföljning.

Verket kan, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta
ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från
länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden skall
uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och
kronofogdemyndighet, om inte tidsskäl eller frågans art talar
emot detta. Förordning (2000:1144).

62 § Uppföljningsmyndigheten får medge ändring av villkor för
regionalt utvecklingsbidrag. Bedöms frågan ha väsentlig
betydelse för möjligheten att uppnå syftet med bidraget eller
innebär ändringen en betydande försämring för staten som
fordringsägare, skall frågan avgöras av Verket för
näringslivsutveckling eller regeringen. Förordning (2000:1144).

63 § Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den
rörelse för vilken regionalt utvecklingsbidrag har beviljats
inträffar, direkt eller indirekt, skall uppföljningsmyndigheten
ompröva bidragsfrågan. Myndigheten kan

1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas
genom ändringen,

2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid
tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 66-68 §§ till
ett lån med villkor som anges i beslutet, eller

3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan
återkrävas.

64 § Verket för näringslivsutveckling skall vid domstolar,
myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot
bidragsmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller
på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser
större belopp eller har principiell betydelse skall dock lämnas
över till regeringen för avgörande.

Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket
enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2000:1144).

Återkrav

65 § Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt
utvecklingsbidrag helt eller delvis inom tio år från den dag
det helt utbetalats, om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller

2. bidraget utan tillstånd använts för något annat ändamål än
som avsetts.

66 § Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt
utvecklingsbidrag eller en del av det under en tid av fem år
från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om
bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för
att syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor
eller föreskrifter som gäller för bidraget,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren
med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre
bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt
första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Verket för
näringslivsutveckling eller av verket till regeringen för
avgörande. Förordning (2000:1144).

67 § Möjligheten till återkrav enligt 66 § upphör successivt
under femårsperioden på så sätt att den del av ett regionalt
utvecklingsbidrag som kan krävas åter varje år minskar med 30,
25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga
bidragsbeloppet.

Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen
skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för
det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av
regeringen eller Verket för näringslivsutveckling.
Förordning (2000:1144).

68 § Minskningen enligt 67 § av den del av bidragsbeloppet som
kan krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten
beslutar att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning
vägras, kan den del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas
åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som
anges i beslutet.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt
70 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan
föranleda att minskning skall vägras.

69 § Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla
upplysningar om bestämmelserna i 63 och 66-68 §§.

Informationsskyldighet

70 § Om ett bidrag helt eller delvis kan krävas åter enligt 63
och 66-68 §§ skall den som har beviljats regionalt
utvecklingsbidrag göra följande.

1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i
ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av
redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i
företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i
det län där verksamheten bedrivs.

2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
överlåtelse av någon betydande del av företagets
anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som
kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av
verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av
motsvarande betydelse.

3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller
indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats
bidraget.

4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen
eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten
och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla
upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf.
Förordning (2000:1144).

71 § Redovisningen enligt 70 § skall innehålla uppgifter som
visar hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt
utvecklingsbidrag har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och
bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall det
framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts
möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

72 § Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet
enligt 60 §, genast underrätta Verket för
näringslivsutveckling om den får kännedom om något
förhållande som kan föranleda beslut enligt 63 eller 68 §.
Förordning (2000:1144).

Överklagande

73 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

74 § Verket för näringslivsutveckling får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2000:1144).

Övergångsbestämmelser

2000:279

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.
Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2000.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:642) om
regionalpolitiskt företagsstöd, förordningen (1998:995) om
regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s
strukturomvandlingsområden i Sverige och förordningen
(1994:771) om tillfälliga stödområden m.m.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för stöd
som beviljats före den 1 januari 2000.

2005:527

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:279) om
regionalt utvecklingsbidrag. Den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för ärenden om regionalt utvecklingsbidrag där
ansökan om bidrag kommit in till den beslutande myndigheten
före ikraftträdandet och för bidrag som har beviljats före
ikraftträdandet.

3. Ärenden enligt 45 § förordningen om regionalt
utvecklingsbidrag som har getts in till länsstyrelsen före
ikraftträdandet men inte avgjorts senast den 30 september 2005,
och som enligt 52 § i den nya förordningen i stället skall
avgöras av Verket för näringslivsutveckling, skall överlämnas
till Verket för näringslivsutveckling för prövning.