Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag

SFS nr
2000:281
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:792

1 § För att kompensera för kostnadsnackdelar samt stimulera
till höjd förädlingsgrad i transportbidragsområdets näringsliv
får bidrag för transport av gods lämnas enligt denna
förordning.

Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i
Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige.

2 § Transportbidrag får inte lämnas till

1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga
1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

2. verksamhet inom fiske och vattenbrukssektorn vars
produkter omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av
den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter,

3. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga
1 till Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för
statligt regionalstöd för 2007–2013,

4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets
förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt
stöd till kolindustrin,

5. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i
bilaga 2 till Europeiska kommissionens meddelande om
riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013, eller

6. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i
Europeiska kommissionens meddelande om rambestämmelser för
statligt stöd till varvsindustrin. Förordning (2010:792).

3 § Stödområdet för transportbidraget är Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Området indelas
närmare enligt vad som framgår av 7 a och 10 §§.
Förordning (2007:953).

4 § Transportbidrag får lämnas som bidrag till
transportkostnaden för godstransporter inom Sveriges gränser på
järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

För sjötransporter mellan hamnar i Sverige och Finland får
transportbidrag inte lämnas.

Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att
bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är
hänförliga till transport i yrkesmässig trafik.
Förordning (2009:154).

5 § Med transportavstånd avses i denna förordning den
sammanlagda transportsträckan enligt den kortaste vägen inom
Sverige vid landtransporter och sjötransporter.

Transportbidrag får för sjötransporter lämnas för sträckan
mellan hamn inom stödområde och hamn inom landet oavsett om
fartyget passerat gräns för svenskt territorialvatten. Om
fartyget har utländsk destination får transportbidrag lämnas
för sträckan mellan hamn inom stödområde och närmast belägna
inhemska hamn när fartyget anses slutligen lämna svenskt
territorialvatten. Vid intransporter får transportbidrag lämnas
för sträckan från närmast belägna inhemska hamn när fartyget
anses komma in på svenskt territorialvatten och till hamn inom
stödområde.

Transportbidrag får för sjötransporter, som utgör del av
transportsträcka som i övrigt är bidragsberättigad, lämnas för
transport på insjöar i enlighet med vad som gäller för
landtransporter. Förordning (2001:227).

6 § Med transportkostnad avses i denna förordning en sådan
skälig kostnad som anges i en fraktsedel eller motsvarande
handling och som är beroende av transportavståndet inom landet,
godsvikt och godsslag samt av frakttillägg och andra avgifter
som kan hänföras till själva transporten. Mervärdesskatt och
belopp som betalas tillbaka av transportföretaget som
återbäring får inte räknas in i transportkostnaden.

7 § Transportbidrag får lämnas för transporter från orter inom
stödområdet (uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana
hel- eller halvfabrikat som inom stödområdet har undergått en
betydande bearbetning.

7 a § Transportbidrag får lämnas för transporter av sågade
trävaror.

För transporter av sågade trävaror från Bodens, Luleå, Piteå,
Älvsbyns, Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vännäs,
Kramfors, Härnösands, Timrå, Sundsvalls och Ånge kommuner samt
Örnsköldsviks kommun med undantag för f.d. Solbergs
kyrkobokföringsdistrikt och Sollefteå kommun med undantag för
Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar får
transportbidrag lämnas för högst 28 000 m3 per
produktionsställe och kalenderår. Förordning (2007:953).

8 § Transportbidrag får också lämnas för transporter till orter
inom stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av
sådana råvaror och halvfabrikat som skall undergå en betydande
bearbetning hos mottagaren.

9 § Transportbidraget vid intransportbidrag lämnas till
mottagaren. Om inte Tillväxtverket bestämmer annat lämnas
bidraget i övriga fall till den av avsändaren eller mottagaren
som har betalt transportkostnaden. Förordning (2009:154).

10 § Uttransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som
överstiger 401 kilometer. Bidraget beräknas på grundval av
transportsträckan och en bidragssats i procent som beror på
produktionsställets belägenhet enligt vad som framgår av
följande tabell.

Belägenhet i Bidragssats i procent

Sundsvalls och Timrå kommuner 10

Härnösands, Ånge, Kramfors och
Härjedalens kommuner samt
Örnsköldsviks och Sollefteå
kommuner i de delar som inte
särskilt uppräknas nedan 15

Bräcke och Ragunda kommuner 20

Bergs, Nordmalings, Östersunds,
Krokoms, Umeå, Vännäs, Bjurholms,
Robertsfors och Åre kommuner 25

Åsele, Strömsunds, Vindelns,
Dorotea och Lycksele kommuner
samt Edsele, Junsele, Ramsele och
Ådalslidens församlingar i
Sollefteå kommun samt f.d.
Solbergs kyrkobokföringsdistrikt
i Örnsköldsviks kommun 30

Vilhelmina, Skellefteå, Piteå,
Luleå, Storumans, Norsjö och
Bodens kommuner 35

Älvsbyns, Malå, Kalix,
Arvidsjaurs, Haparanda, Sorsele,
Överkalix och Övertorneå kommuner 40

Arjeplogs, Jokkmokks, Pajala,
Gällivare och Kiruna kommuner 45
Förordning (2007:953).

11 § Intransportbidrag lämnas för transporter på sträckor som
överstiger 401 kilometer. Bidraget ska beräknas utifrån en
bidragssats för produktionsställets belägenhet som är fem
procentenheter lägre än vad som anges i 10 §.
Beräkningsgrunderna i övrigt ska vara desamma.
Förordning (2007:953).

11 a § Maximalt belopp för det totala transportbidrag som kan
beviljas per produktionsställe och kalenderår är 15 miljoner
kr. Förordning (2007:953).

12 § Om transportavståndet inte uppgår till 401 kilometer, men
transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område,
får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas.
Transportbidrag får dock lämnas endast för den del av
transporten som har utförts inom svenskt område.

13 § För transporter från orter inom stödområdet till hamnar,
som är belägna längs Norrlandslänens kust, vid Mälaren eller
vid Vänern, får Tillväxtverket bevilja transportbidrag oavsett
landtransportsträckans längd, om godset skall transporteras
vidare med lastfartyg en betydande sträcka.
Förordning (2009:154).

14 § Ansökan om transportbidrag skall göras skriftligen hos
Tillväxtverket för varje kalenderhalvår och innehålla de
uppgifter som Tillväxtverket bestämmer.

Den som undertecknar ansökan skall försäkra riktigheten av de
uppgifter som lämnas.

Den som i ansökan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar
oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd
med straff enligt brottsbalken. Förordning (2009:154).

15 § Ansökan om transportbidrag skall ha kommit in till
Tillväxtverket senast tre månader efter utgången av det
kalenderhalvår som ansökan gäller.

Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom
föreskriven tid på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas
upp även om den har kommit in senare. Förordning (2009:154).

16 § Den som söker transportbidrag är skyldig att på begäran av
Tillväxtverket lämna de uppgifter som behövs för prövningen
av frågan om bidrag.

Lämnas inte begärda uppgifter får ansökan avslås.
Förordning (2009:154).

17 § Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas
av Tillväxtverket för varje kalenderhalvår.
Förordning (2009:154).

18 § På skriftlig framställning av den som avser att
transportera en viss vara från eller till orter inom
stödområdet får Tillväxtverket ge förhandsbesked om frakten
berättigar till bidrag.

Ett förhandsbesked är, till den del det innebär att bidrag kan
ges, bindande för staten i förhållande till sökanden två år
från dagen för beskedet. Har förutsättningarna för
transportbidraget ändrats genom en författningsändring, som har
trätt i kraft sedan beskedet getts, gäller förhandsbeskedet
dock inte längre. Förordning (2009:154).

19 § Transportbidrag får inte lämnas om sökanden är försatt i
konkurs vid prövningstillfället. Förordning (2007:953).

20 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2007:953).

21 § Ytterligare föreskrifter för tillämpning av denna
förordning meddelas av Tillväxtverket.

Tillväxtverket tillhandahåller de blanketter som behövs i
ärenden om transportbidrag. Förordning (2009:154).

22 § Tillväxtverket får föreskriva de avvikelser som behövs i
fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning.
Förordning (2009:154).

Övergångsbestämmelser

2000:281

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.
Förordningen skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2000.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:803) om
regionalpolitiskt transportbidrag.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ansökningar som avser tid före den 1 januari 2000.

2001:227

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
Bestämmelserna i 7 a § tillämpas dock för tid från och med den
1 januari 2000, utom vad gäller transporter av oförädlade
trävaror från orter inom zon 2 och 4.

2. Ansökan om bidrag för perioden 1 januari 2000-30 juni 2001
skall ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast
den 30 september 2001.

2006:211

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2006. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 10
juli 2005.

2007:953

1. Denna förordning träder i kraft den 14 december 2007.
Förordningen ska dock tillämpas på ansökningar som avser
transporter som skett från och med den 1 januari 2007.

2. Ansökningar om transportbidrag för första kalenderhalvåret
2007 ska ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling
senast den 31 januari 2008.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar som
avser transporter som skett före den 1 januari 2007.