Förordning (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme

SFS nr
2000:287
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1247
Upphävd
2009-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt bidrag
för att främja användningen av solvärmeteknik för uppvärmning
av bostäder för permanent bruk och vissa lokaler.

I förordningen avses med

solvärme: värmeenergi alstrad genom direkt omvandling av energi
från solinstrålning,

småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggda till rad- eller kedjehus,

flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,

bostadsanknutna lokaler: lokaler som inte används för
kommersiella eller industriella ändamål och som finns i
anslutning till bostäder.

2 § Bidrag får, om det finns medel för detta, lämnas i form av
engångsbidrag för installation av solvärme med vätska som
värmebärare i bostäder och bostadsanknutna lokaler. Bidrag får
lämnas för investering i flerbostadshus endast om
bidragsmottagaren intygar att bidraget i dess helhet kommer att
komma de boende till godo i form av lägre boendekostnad än vad
motsvarande investering kan uppskattas medföra om den gjorts
utan att bidrag lämnats.

Bidrag får inte lämnas för projekt som påbörjats före den 1
juni 2000. Ett projekt skall anses påbörjat den dag solfångaren
beställs.

Bidrag får inte lämnas om annat statligt eller kommunalt stöd
lämnas till samma projekt.

3 § Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som
behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

Bidraget får göras beroende av att åtgärderna slutförs inom den
tid som länsstyrelsen bestämmer, att begäran om utbetalning
skall ha kommit in inom viss tid och av att bygglov lämnats.

Solfångarna skall uppfylla de kvalitetskrav som Boverket
föreskriver.

Bidragets storlek m.m.

4 § Bidragets storlek skall bestämmas på grundval av
solfångarens beräknade årliga energiproduktion och motsvara 2
kr 50 öre per kilowattimme. Bidraget får dock uppgå till högst

– 7 500 kr per lägenhet i småhus,
– 5 000 kr per lägenhet i flerbostadshus,
– 5 000 kr per bostadsanknuten lokal.

Bidraget får vid investeringar i flerbostadshus eller
bostadsanknutna lokaler inte överstiga 25 procent av de
kostnader som anges i 5 §. Det stöd som lämnas till en och
samma fastighet får uppgå till högst 250 000 kr.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur beräkningen av
den årliga energiproduktionen enligt första stycket skall
göras.

5 § De kostnader som får ingå i beräkningsunderlaget är de
faktiska kostnader som direkt kan hänföras till
solvärmeinstallationen, såsom materialkostnaderna för
solfångare, rör, isolering, värmeväxlare, styr- och
reglerutrustning och ackumulator för korttidslagring.
Utrustning för värmedistribution i byggnaden får inte ingå i
beräkningsunderlaget. Arbetskostnader för installationen får
ingå om arbetet har utförts av ett fristående företag som har
F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller
företag, intyg eller någon annan handling om att de i sitt
hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastade
motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och
avgifter.

Förfarandet i bidragsärenden

6 § En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län
där den fastighet som avses med ansökan är belägen.
Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den
utredning som Boverket bestämmer.

7 § Bidraget betalas ut när åtgärden har slutförts. Om åtgärden
inte har slutförts inom den tid som fastställts av
länsstyrelsen eller om begäran om utbetalning inte kommit in
inom föreskriven tid får utbetalning inte ske och beslutet om
bidrag skall undanröjas.

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för
utbetalningen är antecknad som lagfaren ägare eller inskriven
som tomträttsinnehavare för den fastighet där åtgärderna
utförts. Om det hus där åtgärderna utförts ägs av någon annan
än den lagfarne ägaren eller tomträttsinnehavaren, betalas
bidraget ut till husets ägare. Den som har ansökt om bidrag
skall anses som ägare om inte annat visas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt
för utbetalning av bidrag.

8 § Länsstyrelsen har rätt att för stödets uppföljning kräva in
information av bidragsmottagaren om kostnaderna för hela eller
delar av solvärmeanläggningen.

9 § Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag helt
eller delvis skall krävas åter om

1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av den sökande,

2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som
gäller för bidraget, eller

3. om något annat inträffar som innebär att bidragstagaren med
hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

Tillsyn m.m.

10 § Boverket utövar tillsyn över bidragsverksamheten och
sköter utbetalning av bidragen.

11 § Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.