Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland

SFS nr
2000:3
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-01-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1201

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande
av överenskommelsen mellan Sverige och Finland angående
gränstullsamarbete av den 5 november 1962. Överenskommelsen
bifogas denna förordning som bilaga.

2 § Bestämmelserna i 2-10 §§ lagen (1959:590) om
gränstullsamarbete med annan stat skall tillämpas vid
gränstullsamarbete med Finland om inte annat särskilt
föreskrivs i denna förordning. Från gränstullsamarbetet
undantas verksamhet enligt lagen (1979:1088) om
gränsövervakning i krig m.m.

3 § Det skall för gränstullsamarbetet finnas följande
kontrollzoner:

1. en tre kilometer bred kontrollzon längs riksgränsen mot
Finland, räknat från Treriksröset till riksgränsens
brytningspunkt (as) öster om Virtakari på sammanbindningslinjen
mellan gränsrös O på svenska sidan och gränsrös N på finska
sidan,

2. länsvägarna 395, 400, 403, 404, 900 och 901, räknat från
gränsen mot den i 1 angivna kontrollzonen, samt

3. färjehamnarna i Grisslehamn och Kapellskär med tillhörande
hamn- områden.

4 § Svensk tullpersonal skall enligt de bestämmelser som
Tullverket meddelar i samråd med den finska Tullstyrelsen utöva
tulltjänst för finsk räkning. Tullverket skall se till att
dessa bestämmelser och tillhörande instruktioner och
reglementen delges tullpersonalen och finns tillgängliga för
allmänheten på de tullplatser på svenskt område som omfattas av
gränstullsamarbetet.

5 § Tullverket får i samråd med behörig finsk tullmyndighet
fördela tullförvaltningarnas uppgifter i fråga om
gränstullsamarbetet.

I sådant hänseende får beslutas

1. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk
räkning inom kontrollzon på finskt territorium,

2. att svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för finsk
räkning inom kontrollzon på svenskt eller finskt territorium,

3. att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva
tulltjänst för finsk räkning inom kontrollzon på svenskt
territorium samt

4. att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva
tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på svenskt eller
finskt territorium. Förordning (2004:216).

6 § Vid användning av tvångsmedel under utövande av tulltjänst
som omfattas av gränstullsamarbetet på finskt territorium får
svensk tullpersonal inte överskrida de befogenheter som
tillkommer tullpersonal enligt finska bestämmelser.

7 § Tullverket skall i förväg ge den finska Tullstyrelsen
uppgifter om

1. de svenska bestämmelser som skall tillämpas vid
gränstullsamarbetet,

2. de instruktioner och reglementen som skall följas vid
utövande av tull- tjänst för svensk räkning samt

3. de svenska tulltjänstemän som utsetts att utöva tulltjänst
som omfattas av gränstullsamarbetet.

8 § Tullverket skall efter förslag av den finska Tullstyrelsen
godkänna de finska tulltjänstemän som utsetts att utöva
tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet. Tullverket
skall även övervaka att finsk tullpersonal under utövande av
tulltjänst för svensk räkning följer gällande bestämmelser,
instruktioner och reglementen.

9 § Om Tullverket anser att en viss finsk tjänsteman inte är
lämplig att utöva tulltjänst som omfattas av
gränstullsamarbetet, skall Tullverket hos den finska
Tullstyrelsen begära ändring så att det i tjänstemannens tjänst
inte längre ingår att utöva tulltjänst som omfattas av
gränstullsamarbetet. Om behörig finsk myndighet förklarar att
en viss svensk tjänsteman inte är lämplig att utöva tulltjänst
som omfattas av gränstullsamarbetet, skall Tullverket pröva
frågan om motsvarande ändring i hans tjänstgöring.

10 § Om en svensk tulltjänsteman under utövande av tulltjänst
för finsk räkning åstadkommer skada, som staten enligt 9 §
lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat är
ersättningsskyldig för, skall sådan ersättning efter
framställning av vederbörande finska myndighet betalas av
Tullverket.

11 § Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om
bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium
även då det är fråga om utövande av tulltjänst för finsk
räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas av svensk
eller finsk tullpersonal. Förordning (2014:1201).

12 § Tullverket får besluta om överlämnande av beslagtagen
egendom till finsk tull- eller polismyndighet enligt 10 § lagen
(1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

13 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning
meddelas av Tullverket.

Övergångsbestämmelser

2000:3

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000. Vid
ikraftträdandet upphör kungörelsen (1963:2) om
gränstullsamarbete med Finland att gälla.

Bilaga

Överenskommelse mellan Sverige och Finland angående
gränstullsamarbete

Sveriges regering och Finlands regering,

vilka önska underlätta trafiken mellan Sverige och Finland och
vilka i detta syfte önska förenkla tullkontrollen å och
tullklareringen av nämnda trafik, hava träffat följande
överenskommelse om gränstullsamarbete:

Artikel 1

De fördragsslutande staterna skola, på sätt närmare anges i
denna överenskommelse, bedriva samarbete i fråga om
tullkontroll å och tullklarering av trafiken mellan de båda
staterna. Sådant samarbete benämnes gränstullsamarbete och
skall äga rum inom kontrollzon.

På vardera sidan om riksgränsen mellan de båda staterna skall
utmed densamma ett tre kilometer brett område utgöra
kontrollzon.

Vardera staten äger i samråd med den andra staten bestämma att
även annat område, inom vilket gränstullsamarbete är önskvärt,
skall utgöra kontrollzon. Sådan kontrollzon kan omfatta
landsvägssträcka, järnvägssträcka med ett eller flera
stationsområden, flygplats, farled eller hamnområde.

Artikel 2

Vardera statens tullbestämmelser, in- och utförselbestämmelser
samt andra bestämmelser rörande trafiken, vilkas efterlevnad
tullväsendet har att övervaka vid verksamhet, som omfattas av
gränstullsamarbetet, skola kunna tilllämpas inom kontrollzon på
den andra statens territorium, då tulltjänst utövas för den
stat, i vilken bestämmelserna utfärdats.

Åtgärd, som i anledning av gränstullsamarbete för den ena
statens räkning vidtagits av myndighet eller personal
tillhörande den andra statens tullväsen, skall anses som om den
vidtagits av den förstnämnda statens tullmyndighet eller
tullpersonal. Insegel, som anbragts av den ena statens
tullmyndighet, skall i den andra staten anses som om det
anbragts av tullmyndighet i sistnämnda stat.

Vardera staten skall genom sin centrala tullmyndighet i förväg
meddela motsvarande myndighet i den andra staten vilka
bestämmelser som skola äga tillämpning, då tulltjänst för dess
räkning utövas på den andra statens territorium. Bestämmelserna
skola finnas tillgängliga för allmänheten hos de
tullmyndigheter i kontrollzonerna, som omfattas av
gränstullsamarbetet.

Tvångsmedel i enlighet med endera statens lagstiftning må på
den andra statens territorium blott användas inom kontrollzon
vid undersökning i omedelbart samband med smugglingsbrott eller
försök till dylikt brott och endast under de förutsättningar,
som gälla enligt såväl den ena som den andra statens
lagstiftning.

Artikel 3

Vardera av de fördragsslutande staterna åtager sig att låta
sina tjänstemän inom kontrollzoner på båda staternas
territorium utöva sådan tulltjänst för den andra staten som
omfattas av gränstullsamarbetet.

Artikel 4

Vardera av de fördragsslutande staterna åtager sig att inom
kontrollzon på sitt territorium tillåta den andra statens
tulltjänstemän att utöva sådan tulltjänst för sin stat som
omfattas av gränstullsamarbetet.

För användande av tvångsmedel, då tulltjänst för den ena staten
utövas på den andra statens territorium, må handräckning av
polismyndighet i sistnämnda stat begäras.

Artikel 5

Om endera staten låter beslagtaga egendom i fall, då båda
staternas bestämmelser överträtts, skall egendomen överlämnas
till vederbörande myndighet i den stat, på vars territorium
beslaget verkställts, utan så är att särskild omständighet
annat föranleder.

Har egendom med tillämpning av vad i första stycket sägs
överlämnats till myndighet i endera staten, skall vad om
förverkande av sådan egendoms värde må vara stadgat i den andra
staten icke äga tillämpning.

Artikel 6

Tjänsteman från den ena staten skall, såvitt angår göromål som
omfattas av gränstullsamarbetet, på den andra statens
territorium i straffrättsligt hänseende åtnjuta samma
ämbetsskydd som tjänsteman från sistnämnda stat.

Artikel 7

Vardera av de fördragsslutande staterna skall lämna den andra
statens centrala tullmyndighet uppgift å de tjänstemän, som den
vid varje tidpunkt utsett att utöva tulltjänst som omfattas av
gränstullsamarbetet. För att kunna utöva sådan tulltjänst skola
dessa tjänstemän vara godkända av denna myndighet.

I den mån tjänstemän från endera staten hava att utöva
tulltjänst för den andra staten, äro de bundna av instruktioner
från vederbörande myndighet i sistnämnda stat. Allmänna
instruktioner skola såvitt möjligt förmedlas genom den centrala
tullmyndigheten i tjänstemännens egen stat.

Artikel 8

Vardera av de fördragsslutande staterna förbinder sig att,
därest någon dess tjänsteman begår ämbetsbrott eller
tjänsteförseelse, då han har att utöva tulltjänst för den andra
staten, beivra gärningen som om den begåtts, då tjänstemannen
haft att utöva tulltjänst för sin egen stat. Vardera staten
avstår från att straffa tjänsteman från den andra staten för
motsvarande brott eller förseelse.

Artikel 9

Vardera av de fördragsslutande staterna är skyldig att ersätta
skada, som någon av dess tjänstemän genom uppsåtlig eller
oaktsam handling åsamkar den andra staten eller tredje man, då
han utövar tulltjänst för den andra staten, i den mån
tjänstemannen enligt sin egen stats regler skulle bliva
ansvarig därför. Tulltjänstemannen är själv icke ansvarig
gentemot den andra staten.

Artikel 10

Vardera av de fördragsslutande staterna kan uppsäga
överenskommelsen med en frist av sex månader.

Vardera av de fördragsslutande staterna kan med omedelbar
verkan sätta överenskommelsen helt eller delvis ur kraft i
händelse av krig eller krigsfara eller så framt andra särskilda
internationella eller nationella förhållanden göra detta
nödvändigt. Den andra staten skall i sådant fall omedelbart
underrättas om de vidtagna åtgärderna.

Artikel 11

Överenskommelsen skall ratificeras och
ratifikationsinstrumenten skola utväxlas i Helsingfors snarast
möjligt.

Överenskommelsen träder i kraft en månad efter det
ratifikationsinstrumenten utväxlats.

Ratifikationsinstrumenten utväxlades den 27 december 1962.

Till bekräftelse härav hava nedanstånde befullmäktigade ombud
undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Stockholm den 5 november 1962, i två exemplar, på
svenska och finska språken, vilka äga lika vitsord.