Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer

SFS nr
2000:306
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:565

1 § Den som av domstol har förordnats till likvidator enligt 25
kap. aktiebolagslagen (2005:551) har rätt till skälig
ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg
som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas på
annat sätt.

Ersättningen beslutas av den domstol som har förordnat
likvidatorn. Domstolen skall se till att ersättningen snarast
betalas ut. Förordning (2005:565).

2 § Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om
kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller för den som
begär ersättning enligt denna förordning.

3 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer
ersättningen till ett lägre belopp än vad som har bestämts i
det överklagade beslutet, skall den som fått för mycket snarast
betala tillbaka mellanskillnaden.

4 § Har upphävts genom förordning (2005:86).

Övergångsbestämmelser

2000:306

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Den tillämpas
även på uppdrag som har påbörjats tidigare om uppdraget har
avslutats efter den 31 december 1998.

2001:431

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till
bouppteckningsförrättare när en begäran om ersättning har
kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.