Förordning (2000:308) om fastighetsregister

SFS nr
2000:308
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:808

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
fastighetsregistret, som förs med stöd av lagen (2000:224) om
fastighetsregister.

I förordningen finns bestämmelser om fastighetsregistrets
allmänna del, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel och
taxeringsuppgiftsdel. Vidare finns bestämmelser om
tilläggsinformation.

2 § Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning av
fastighetsregistret.

En kommunal lantmäterimyndighet som inte använder statens
system för automatiserad behandling av registerkartor ansvarar
själv för drift och förvaltning av sitt system.
Förordning (2008:687).

Allmänna delen

Innehållet i allmänna delen

3 § I allmänna delen ska redovisas

1. fastigheter och samfälligheter,

2. koordinater,

3. planer m.m.,

4. kvarter,

5. gemensamhetsanläggningar m.m., samt

6. registerkarta (registerkarta som förs med automatiserad
behandling).

Registerkarta som med stöd av 30 §
fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) förs manuellt
ingår inte i fastighetsregistret.

Kvarter ska redovisas endast om kommunen begär det.

En uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
särskild gränsutmärkning eller ledningsrätt anses införd i
allmänna delen, när uppgiften har förts in enligt 21 §. En
uppgift om åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149) anses
införd i allmänna delen, när uppgiften har förts in enligt
21 eller 35 §. Förordning (2009:1206).

Behörighet att föra in uppgifter i allmänna delen

4 § Av 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988) framgår
att ärenden om att föra in eller ta bort uppgifter i allmänna
delen handläggs av lantmäterimyndigheten.

Fastigheters och samfälligheters indelning och beteckning i
registret

5 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Varje kommun utgör ett registerområde med samma namn som
kommunen.

Om en ändring beslutas i indelningen av församlingar inom
Svenska kyrkan, kommuner eller län, skall redovisningen i
allmänna delen anpassas till den nya indelningen när ändringen
träder i kraft eller, om detta inte är möjligt, snarast
därefter.

5 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Varje kommun utgör ett registerområde med samma namn som
kommunen.

Om en ändring beslutas i indelningen av kommuner eller län,
ska redovisningen i allmänna delen anpassas till den nya
indelningen när ändringen träder i kraft eller, om detta inte
är möjligt, snarast därefter. Förordning (2013:808).

6 § Varje fastighet utgör en registerenhet.

Mark som är gemensam för flera fastigheter eller utrymme som är
gemensamt för flera fastigheter skall redovisas särskilt. Varje
samfällighet utgör därvid en registerenhet. Med samfällighet
avses en ägolott som vid fastighetsbildning har avsatts för ett
visst samfällt ändamål eller ett område som i annat fall hör
till flera fastigheter gemensamt. Bestämmelserna om
samfälligheter tillämpas också på fristående fiske som är
samfällt (fiskesamfällighet). Med fristående fiske avses fiske
som inte ingår i äganderätten till vattenområdet och inte utgör
servitut.

Även en fastighet eller samfällighet som inte längre består
utgör en registerenhet. Förordning (2003:776).

7 § En registerenhet tillhör ett visst registerområde. Hör
delar av en samfällighet till skilda registerområden, skall
varje del redovisas som en samfällighet för sig. Om en
fastighet utgörs endast av en andel i en samfällighet inom
flera registerområden, skall fastigheten hänföras till ett av
registerområdena. Förordning (2003:776).

8 § Ett registerområde skall delas in i trakter. En trakt
består av en eller flera registerenheter och skall ges ett namn
(traktnamn).

Indelningen i trakter grundas på indelningen i tidigare
stadsregisterområden, stadsdelar, byar, gårdar eller därmed
jämförliga områden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

9 § Fastigheter som hör till samma trakt skall delas in i
block. Ett block består av en eller flera fastigheter. Ett
block skall ha ett nummer (blocknummer).

Indelningen i block grundas på fastigheters gemensamma ursprung
eller på en indelning i kvarter eller annars på fastigheters
inbördes läge.

10 § Fastigheterna inom varje block och samfälligheterna inom
varje trakt skall ges ett nummer (enhetsnummer).

11 § En fastighets eller samfällighets registerbeteckning skall
bestå av registerområdets namn, traktnamnet och ett
registernummer. Registernumret för en fastighet skall bestå av
blocknumret och enhetsnumret, åtskilda genom kolon.
Registernumret för en samfällighet skall bestå av bokstaven s
och enhetsnumret, åtskilda genom kolon. För fiskesamfälligheter
skall dock fs användas.

12 § En registerenhet som helt eller delvis ligger på
kvartersmark eller på mark med kvartersliknande karaktär får
ges en registerbeteckning med kvartersindelningen och
kvartersnamnen som grund, om ett sådant beteckningssätt sedan
tidigare används inom orten.

Registerenheter med samma kvartersnamn skall ges enhetsnummer.

Fastigheters och samfälligheters registerbeteckning utgörs i
fall som avses i denna paragraf av registerområdets namn,
kvartersnamnet och ett registernummer. Registernumret för en
fastighet utgörs av enhetsnumret. I övrigt tillämpas 11 §.

13 § Om kvartersindelningen och kvartersnamnen skall ligga till
grund för beteckningarna för registerenheter, skall
kvartersmarken delas in i områden, kvarter. Ett kvarter skall
ges ett kvartersnamn.

Även annan mark med kvartersliknande karaktär skall delas in i
kvarter som ges kvartersnamn, om beteckningssättet med
kvartersnamn används inom orten.

14 § En registerenhet får inte ha samma registerbeteckning som
en annan registerenhet. Inom ett registerområde får en trakt
och ett sådant kvarter som avses i 13 § inte ha samma namn.

15 § I allmänna delen får som särskilt namn på en fastighet
föras in

1. namn som utgår eller har utgått ur fastighetens
registerbeteckning, eller

2. bebyggelsenamn med hävd.

16 § Framkommer det att fast egendom utgör en fastighet för sig
utan att vara redovisad som sådan i allmänna delen, skall den
föras in där, om det kan ske utan skada för fastighetsägare
eller rättighetshavare. Innan en fastighet tas upp i allmänna
delen, skall fastighetsägare och rättighetshavare få tillfälle
att yttra sig, om de är kända.

Om redovisningen i allmänna delen är ofullständig i något annat
avseende, får komplettering ske.

17 § När en uppgift förs in i allmänna delen, skall
beteckningen på den akt i lantmäterimyndighetens arkiv som
uppgiften kommer från anges.

Avregistrering av fastigheter och samfälligheter

18 § En fastighet skall anges som avregistrerad, om den inte
längre består. En samfällighet skall anges som avregistrerad,
när all mark och allt utrymme som hör till samfälligheten har
frångått denna. Förordning (2003:776).

Beslut om fastigheters och samfälligheters registerbeteckning
m.m.

19 § Om det beslutas om en ändring i den kommunala indelningen,
ska de ändringar göras som är nödvändiga med hänsyn till 14 §.

Om det är nödvändigt för att främja en ändamålsenlig
fastighetsredovisning, får Lantmäteriet besluta om inrättande
av en ny trakt.

Om det finns särskilda skäl, får traktnamn, kvartersnamn och
registernummer ändras även i annat fall än som anges i första
stycket.

Lantmäteriet beslutar om traktnamn enligt denna paragraf. Innan
ett sådant beslut meddelas, ska Lantmäteriet inhämta yttrande
från berörda fastighetsägare, när det kan ske, och, om det inte
är obehövligt, från Riksantikvarieämbetet samt Institutet för
språk och folkminnen i Uppsala. Om ett förslag till inrättande
av en ny trakt eller ändring av ett traktnamn berör ett större
antal fastigheter eller om frågan i annat fall kan antas ha
intresse för en kommun, ska samråd ske med den kommunen.

Fastighetsägare som berörs av beslut om ändrad
registerbeteckning ska på lämpligt sätt underrättas om
beslutet. Förordning (2008:687).

20 § Lantmäterimyndigheten beslutar i frågor som rör allmänna
delen, om inte annat följer av 19 § eller av andra stycket i
denna paragraf. Lantmäteriet får överlåta sin beslutanderätt
enligt 19 § till den kommunala lantmäterimyndigheten.

Kommunen beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn.
Lantmäterimyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig och ska
underrättas om beslutet. Förordning (2008:687).

Registeruppgifter om fastigheter och samfälligheter

21 § Redovisningen av uppgifter om fastigheter och
samfälligheter skall göras enligt följande.
_______________________________________________________________________
Fastigheter och samfälligheter Uppgift redovisas beträffande
(anges med x)
fastighet samfällighet
_______________________________________________________________________

Registerbeteckning

registerbeteckning x x

i inskrivningsdelen redovisad
anmärkning om att tomträtt är
inskriven i fastighet x

uppgift om att ett tredimensionellt
utrymme hör till enheten x x

uppgift om att en
ägarlägenhetsfastighet eller ett
annat tredimensionellt utrymme
urholkar enheten x x

uppgift om att enheten är en
ägarlägenhetsfastighet x

/Upphör att gälla U:2016-01-01/
Administrativ tillhörighet m.m.

län x x

församling inom Svenska kyrkan x x

socken x x

särskilt namn på fastighet x

/Träder i kraft I:2016-01-01/
Administrativ tillhörighet m.m.

län x x

socken x x

särskilt namn på fastighet x

Tidigare registerbeteckning

enhets tidigare registerbeteckning x x

datum för omregistrering och
aktbeteckning x x

Ursprung

registerbeteckning för enheter,
från vilken eller vilka den
redovisade registerenheten kommer x

uppgift om att fastighet är avskild
från sämjelott eller har
bildats genom sammanläggning där
endast del av ursprungsenhet
ingått x

Adress

i adressdelen redovisade uppgifter
om enhets belägenhetsadress x x

Area, läge

enhets land-, vatten- och totalareal x x

Anm. Om det är lämpligt får även Enhetsområdes land-, vatten-,
och totalareal redovisas.

För ägarlägenhetsfastigheter och andra tredimensionella
utrymmen redovisas ingen arealuppgift. I stället redovisas
uppgift om boarea och våningsplan för varje
ägarlägenhetsfastighet samt uppgift om typ, storlek och
höjdläge för varje tredimensionellt utrymme av annat slag.

nummer på enhetsområde x x

antal registrerade områden x

beteckning på område som tillkommit
genom sämjedelning x x

uppgift om att ej arealredovisat
vattenområde tillhör enhet
eller enhetsområde x x

redovisning av koordinater för enhet
eller enhetsområde x x

beteckning på registerkartblad, på
vilket eller vilka enheter
eller enhetsområde redovisas x x

anmärkning om att fastighet endast
består av andel i samfällighet eller
av fristående fiske x

anmärkning om att redovisad
arealuppgift är osäker x x

anmärkning om att enheten urholkas
av en ägarlägenhetsfastighet eller
ett annat tredimensionellt utrymme
eller att enheten urholkar annan
enhet x x

Fristående fiske

totalareal för fastighets och
fiskesamfällighets fiskeområden x x

nummer på fiskeområden x x

beteckning på registerkartblad på
vilket fiskeområde redovisas x x

Andel i samfällighet

uppgift om i vilka samfälligheter
fastigheten har andel x

anmärkning om att fastighetens andel
i samfälligheter inte har utretts x

Andel i gemensamhetsanläggning

uppgift om i vilka anläggningar och
vägföreningar enheten har andel x x

Skattetal

uppgift om mantal eller annat
skattetal för fastigheten x

Ändamål

uppgift om samfällighets ändamål x

Delägande fastigheter

uppgift om fastigheter som har andel
i samfälligheten m.m. x

uppgift om delägande fastigheters
andels- eller skattetal x

uppgift om att samfälligheten är
ställd under särskild förvaltning x

anmärkning om att redovisningen av
delägande fastigheter är
ofullständig x

Åtgärder

uppgift huruvida åtgärden är
fastighetsrättslig eller teknisk x x

Anm. Med fastighetsrättslig åtgärd menas åtgärd som har eller
har haft betydelse för enhets bestånd eller omfattning. Med
teknisk åtgärd avses utredning, mätningsteknisk undersökning
eller liknande utredning som berör enhet.

uppgift om åtgärdens art, datum
för registrering, fastställelse
eller motsvarande, aktbeteckning
samt, om det är lämpligt,
förekommande beteckning enligt
beskrivning i akten x x

Anm. I fråga om redovisning under rubriken Åtgärder gäller
följande

1. Vid avstyckning, expropriation, legalisering av arealfång
eller inlösen, ska åtgärden inte redovisas på
ursprungsfastigheten eller samfälligheten.

2. Avregistrering av enhet ska inte redovisas.

3. Vid avregistrering av samfällighet ska åtgärden inte
redovisas på fastighet som äger del i samfälligheten.

4. Om det vid avstyckning beslutas om nybildning av rättighet
eller samfällighet, ska åtgärden inte redovisas på
stamfastigheten.

5. En åtgärd som innebär fördelning av en andel i en
samfällighet ska inte redovisas på stamfastigheten eller på
klyvningsfastigheten, om den inte berör fastigheten på annat
sätt.

6. Vid avstyckning eller klyvning ska en åtgärd som innebär
fördelning av rättighet inte redovisas på den fastighet till
vars förmån rättigheten gäller, om den inte berör fastigheten
på annat sätt.

7. Ett förordnande enligt 5 kap. 33 a § eller 7 kap. 13 §
fastighetsbildningslagen (1970:988) ska inte redovisas på den
fastighet till vars förmån rättigheten gäller.

8. En åtgärd, som enbart har verkan på rättighet eller på
lantmäterimyndighetens intyg vid avstyckning eller klyvning,
ska inte redovisas om åtgärden påverkar redovisningen under
rubriken Rättigheter.

9. Om en enhet för en gemensamhetsanläggning avregistreras,
ska detta inte redovisas på den belastade fastigheten enbart
därför att avregistreringen påverkar redovisningen under
rubriken Rättigheter.

10. En åtgärd som på grund av bestämmelserna i 2 kap. 5 §
eller 11 kap. 5 § fastighetsbildningslagen påverkar
rättighetsredovisningen ska inte redovisas på berörda
fastigheter, om den inte berör fastigheten på annat sätt.

11. Om ett kraftledningsservitut upphävs, ska åtgärden inte
redovisas på den härskande fastigheten.

12. Om en ledningsrätt avser starkströmsledning, ska åtgärd
som avser ledningsrätten inte redovisas på den fastighet till
vilken ledningsrätten hör.

13. Om en expropriationsåtgärd eller beslut om inlösen enligt
plan- och bygglagen (2010:900) avser ett kraftledningsservitut,
ska åtgärden inte redovisas på den härskande fastigheten.

14. Om en fastighet till följd av underrättelse enligt
inskrivningsförordningen (2000:309) får ändrad redovisning
under rubriken Rättigheter, ska detta inte redovisas på
fastigheten.

Avskild mark

uppgift om fastighet eller
del av fastighet som har
avskilts från enheten eller
från en ej registrerad
samfällighet, i vilken enheten
har andel x x

Rättigheter

a) som gäller till förmån för
enheten eller tomträtt däri och
som ska redovisas enligt 22 §

uppgift om rättighetstyp, ändamål,
tjänande enhet och
aktbeteckning x x

Anm. I fråga om kraftledningsservitut och ledningsrätt avseende
starkström behöver endast anges att sådan rättighet hör till
enheten.

uppgift om ändring eller bestämning
som berör rättigheten x x

b) som belastar en enhet eller
tomträtt däri och som ska
redovisas enligt 22 §

uppgift om rättighetstyp, ändamål,
härskande enhet och
aktbeteckning x x

uppgift om ändring eller bestämning
som berör rättigheten x x

Anm. Har systematisk utredning om rättigheter som avses under
a)–b) inte verkställts, ska det anmärkas.

Servitut enligt anläggningslagen (1973:1149) som berör en
gemensamhetsanläggning ska inte redovisas, om både
förmånsfastighet och belastad fastighet ingår i samma
gemensamhetsanläggning. Servitut som ska utövas enbart på
eller av registrerade samfälligheter får redovisas på
samfälligheten i stället för på fastigheter som har del i
denna. Detta gäller i tillämpliga delar också vid redovisning
av ledningsrätt.

Planer, bestämmelser och övriga
uppgifter om planer m.m.

uppgifter som enligt 27 § ska
redovisas och som berör enheten x x

Övriga förhållanden

uppgift om jordnaturen krono x

uppgift om övriga förhållanden
som är av betydelse för enheten
och som inte redovisas på annat
ställe x x
______________________________________________________________________

Om en åtgärd som avsett en fastighet med mantal eller annat
däremot svarande skattetal innebär att fastighetens andel i
samfälligheter och i andra förmåner har överförts till en
annan fastighet, ska vid införingen med anledning av åtgärden
uppgiften om mantal eller skattetalet överföras till den andra
fastigheten.

När en fastighet avregistreras på grund av sammanläggning
eller delning, ska uppgift om registerbeteckning för den eller
de fastigheter vari fastigheten uppgått redovisas på den
avregistrerade fastigheten.

När en fastighet eller en samfällighet avregistreras i andra
fall, ska uppgift om åtgärdens art, datum för avregistrering
och aktbeteckning redovisas på den avregistrerade fastigheten
eller den avregistrerade samfälligheten. Förordning (2013:808).

22 § Rättigheter ska redovisas beträffande fastigheter och
samfälligheter, om de avser

1. servitut som har tillkommit enligt lagen (1902:71 s. 1),
innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,
lagen (1933:269) om ägofred, lagen (1939:608) om enskilda
vägar, fastighetsbildningslagen (1970:988),
expropriationslagen (1972:719), anläggningslagen (1973:1149),
plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre
bestämmelser,

2. servitut som har inskrivits enligt 23 kap. jordabalken
eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. nyttjanderätt som har tillkommit enligt lagen innefattande
vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, plan- och
bygglagen, expropriationslagen, lagen (1995:1649) om byggande
av järnväg eller motsvarande äldre bestämmelser, eller

4. ledingsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

Beträffande fastighet, som deltar i gemensamhetsanläggning
enligt anläggningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser
eller i en gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap. lagen om
enskilda vägar eller motsvarande äldre bestämmelser, ska
servitut inte redovisas som gäller till förmån för eller
belastar fastigheten därför att de deltar i anläggningen.

Ett servitut som ska utövas enbart på eller av samfällighet
som har tagits upp i allmänna delen får redovisas på
samfälligheten i stället för på de fastigheter som har del i
denna. Vad som nu har sagts tillämpas också vid redovisning av
ledningsrätt. Förordning (2011:372).

23 § Om en fastighet som är belägen i Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i
Älvdalens kommun i Dalarnas län omfattar mark som vid utgången
av juni 1992 tillhörde staten, skall uppgift om detta föras in
under övriga förhållanden. Uppgiften skall dock föras in endast
om någon annan än staten har beviljats lagfart för fastigheten.

Koordinater

24 § Redovisningsenhet beträffande koordinater är en fastighet
eller en samfällighet eller, om en fastighet eller samfällighet
består av flera områden, ett sådant område.

25 § Redovisningen av en koordinat ska göras genom att en
fastighets eller en samfällighets centralpunkt anges. Om
fastigheten eller samfälligheten består av flera områden, ska
redovisningen avse varje sådant område.

Förutom koordinaterna ska tillämpat koordinatsystem samt de
ytterligare uppgifter som Lantmäteriet föreskriver redovisas.
Förordning (2008:687).

Planer m.m.

26 § Redovisningsenhet beträffande planer m.m. är varje
särskild plan, bestämmelse eller utredning samt varje särskilt
beslut som skall redovisas enligt 27 §.

Även en plan, en bestämmelse eller ett beslut som inte längre
består, en utredning som inte längre är av betydelse eller en
fornlämning som inte längre skyddas enligt lag utgör en
redovisningsenhet.

En redovisningsenhets beteckning i allmänna delen skall utgöras
av beteckningen på den redovisade enhetens arkivakt.

27 § Under planer m.m. ska redovisas

1. regionplan eller översiktsplan,

2. detaljplan, områdesbestämmelser eller motsvarande äldre
planer,

3. bestämmelse om marks användning som har meddelats enligt
miljöbalken, väglagen (1971:948), kulturmiljölagen
(1988:950), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg eller
motsvarande äldre författning,

4. utredning om tillämpning av 6 kap. 3–5 §§ plan- och
bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre utredning,

5. beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser
enligt plan- och bygglagen eller utredning om
anläggningsavgift enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster eller beslut eller utredning av motsvarande
art enligt äldre bestämmelser,

6. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
enligt 40 § första stycket 5 förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre
bestämmelse,

7. bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) eller
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, och

8. fornlämning.

Uppgifter får även redovisas om jaktvårdsområden och
fiskevårdsområden. Förordning (2013:536).

28 § Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgift om

1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller
utredningens arkivakt,

2. fornlämningsnummer för fornlämning,

3. län och registerområde,

4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,

5. datum för beslut,

6. datum då tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,

7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar
respektive upphör,

8. datum då en regionplan upphör att gälla,

9. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan,

10. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan,

11. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens,
beslutets eller utredningens innebörd och omfattning,

12. aktbeteckning och datum för plan, bestämmelse, beslut
eller utredning som har ändrats genom eller innebär en
förändring av en redovisad enhet,

13. fastighet, samfällighet och, om kvartersregister förs,
kvarter som berörs av planen, bestämmelsen, beslutet eller
utredningen,

14. beteckning på registerkartblad där planen, bestämmelsen,
beslutet eller utredningen redovisas, samt

15. koordinater för fornlämning.

Om det är lämpligare, får redovisning enligt första stycket
13 av berörda fastigheter och samfälligheter i stället
innehålla uppgifter om det registerområde eller den trakt som
berörs. Om det finns särskilda skäl, får sådan redovisning
helt underlåtas. Förordning (2013:536).

29 § Om en plan, en bestämmelse eller ett beslut har upphävts
eller av annan anledning upphört att gälla, skall enheten anges
som avregistrerad. Detsamma gäller för utredning som inte
längre är av betydelse eller fornlämning som inte längre
skyddas enligt lag.

Kvarter

30 § Redovisningsenhet beträffande kvarter är varje särskilt
kvarter.

Ett kvarters beteckning skall bestå av registerområdets namn
och kvartersnamnet.

Inom ett område där kvartersnamn inte skall läggas till grund
för beteckningarna för fastigheter och samfälligheter gäller
följande. Kommer till följd av ändring i den kommunala
indelningen skilda kvarter inom ett registerområde att få samma
namn, skall, om kommunen inte beslutar att ändra namnen, även
tätortens namn ingå i beteckningen. Tätortens namn får även i
annat fall ingå i ett kvarters beteckning, om det är lämpligt.

31 § Redovisningen av ett kvarter skall innehålla uppgift om

1. kvarterets beteckning,

2. nummer som har använts för en föreslagen fastighet eller
samfällighet (lott eller tomt) i fastighetsplan för kvarteret,

3. beteckning på registerkartblad på vilket kvarteret helt
eller delvis redovisas,

4. enligt 27 § redovisade planer, bestämmelser, beslut eller
utredningar som berör kvarteret, samt

5. övriga förhållanden av betydelse för kvarteret.

32 § Ett kvarter som inte längre består skall anges som
avregistrerat.

Gemensamhetsanläggningar m.m.

33 § Redovisningsenhet beträffande gemensamhetsanläggningar
m.m. är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen
(1973:1149) eller lagen (1966:700) om vissa
gemensamhetsanläggningar.

Även en vägförening enligt 3 kap. lagen (1939:608) om enskilda
vägar samt en gemensam anläggning enligt 2 eller 4 kap. samma
lag eller motsvarande äldre bestämmelser skall tas upp som
redovisningsenhet, om anläggningen har berörts av en åtgärd som
enligt 45 § anläggningslagen skall redovisas i allmänna delen.
En sådan anläggning får även i annat fall tas upp i allmänna
delen. Redovisningen får begränsas till uppgifter som finns
tillgängliga.

Även en anläggning eller vägförening som inte längre består
utgör en redovisningsenhet.

34 § En redovisningsenhet skall hänföras till den trakt där
enheten är belägen. Inom orter där 12 och 13 §§ tillämpas får
redovisningsenheten hänföras till det kvarter i vilket enheten
helt eller till huvudsaklig del är belägen.

Redovisningsenheterna inom varje trakt eller kvarter skall ges
enhetsnummer.

En redovisningsenhets beteckning skall bestå av registerområ-
dets namn, trakt- eller kvartersnamnet och ett registernummer.
Registernumret skall bestå av bokstäverna ga och enhetsnumret,
åtskilda genom kolon. En redovisningsenhet får inte ha samma
beteckning som en annan redovisningsenhet. En beteckning får
ändras, om det finns särskilda skäl.

35 § Redovisningen av gemensamhetsanläggningar m.m. skall
innehålla uppgifter om

1. redovisningsenhetens beteckning,

2. administrativ tillhörighet m.m.,

3. tidigare beteckning,

4. beteckning på registerkartblad på vilket enheten redovisas,

5. ändamål,

6. fastighet eller annan deltagare i anläggningen eller
föreningen,

7. samfällighetsförenings firma eller namn på liknande
sammanslutning,

8. förrättning eller annan åtgärd som berör enheten med uppgift
om åtgärdens art, datum för registrering och aktbeteckning,

9. rättighet som redovisas enligt 22 § och som berör enheten
med uppgift om rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande
enhet och aktbeteckning, samt

10. övriga förhållanden av betydelse för enheten.

Om en tomträtt berörs av en åtgärd enligt anläggningslagen
(1973:1149), skall åtgärden redovisas som om åtgärden avser den
fastighet där tomträtten har skrivits in.

36 § Om ett anläggningsbeslut eller motsvarande beslut upphävs
eller förfaller, skall redovisningsenheten anges som
avregistrerad.

Registerkartan

37 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
På registerkartan skall redovisas

1. gränser och beteckningar för bestående fastigheter och
samfälligheter,

2. områden för servitut som avses i 22 § första stycket 1,

3. områden för nyttjanderätt som avses i 22 § första stycket 3,

4. områden och beteckningar för bestående enheter beträffande
gemensamhetsanläggningar m.m.,

5. områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen
(1973:1144),

6. områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948),

7. planer m.m. enligt 27 § första stycket 2-8 och andra
stycket,

8. kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 §,

9. indelningen i län, kommuner och församlingar inom Svenska
kyrkan, samt

10. indelningen i socknar vid den tidpunkt då register över
fastigheter och samfälligheter började föras med hjälp av
automatiserad behandling.

Utöver vad som anges i första stycket får på registerkartan
redovisas detaljer som krävs för orienteringen samt övriga
uppgifter med anknytning till fastigheter och samfälligheter.

37 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
På registerkartan ska redovisas

1. gränser och beteckningar för bestående fastigheter och
samfälligheter,

2. områden för servitut som avses i 22 § första stycket 1,

3. områden för nyttjanderätt som avses i 22 § första stycket
3,

4. områden och beteckningar för bestående enheter beträffande
gemensamhetsanläggningar m.m.,

5. områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen
(1973:1144),

6. områden för vägrätt enligt väglagen (1971:948),

7. planer m.m. enligt 27 § första stycket 2–8 och andra
stycket,

8. kvartersindelningen och kvartersnamnen enligt 12 §,

9. indelningen i län och kommuner, samt

10. indelningen i socknar vid den tidpunkt då register över
fastigheter och samfälligheter började föras med hjälp av
automatiserad behandling.

Utöver vad som anges i första stycket får på registerkartan
redovisas detaljer som krävs för orienteringen samt övriga
uppgifter med anknytning till fastigheter och
samfälligheter. Förordning (2013:808).

38 § Redovisningen på registerkartan får förenklas eller
underlåtas, om det är påkallat av någon särskild omständighet.

39 § En uppgift som skall redovisas i allmänna delen både på
registerkartan och på annat sätt skall föras in på
registerkartan i omedelbar anslutning till den andra
införingen.

Samordning av registerföring i vissa fall

40 § Registreringen skall samordnas, om ett ärende berör
registerenheter inom fler än en lantmäterimyndighets område.
Uppgifter som avses i 3 § fjärde stycket skall registreras
samma dag vid samtliga berörda myndigheter.

Inskrivningsdelen

Allmänt om inskrivningsdelens innehåll

41 § I inskrivningsdelen skall inskrivningsförhållandena
redovisas särskilt för varje fastighet. I redovisningen skall
ingå uppgift från allmänna delen om fastighetens
registerbeteckning.

42 § Inskrivningsdelen ska innehålla uppgifter om

1. lagfart,

2. tomträttsupplåtelse,

3. tomträttsinnehav,

4. inteckningar m.m.,

5. anteckningar, och

6. äldre förhållanden.

Dessutom ska det för varje fastighet redovisas datum för
senaste inskrivningsdag för vilken samtliga beslut och
anteckningar har förts in i registret (aktualitetsdatum).

Inskrivningsmyndighetens beslut i ett inskrivningsärende ska
föras in i inskrivningsdelen om beslutet innebär att en
ansökan eller en anmälan bifalls, förklaras vilande eller
avslås. Även beslut om uppskov och avvisning ska föras in i
inskrivningsdelen. Beslut om omedelbar avvisning enligt 19
kap. 12 § jordabalken eller 3 § lagen (2013:488) om förnyelse
av vissa inskrivningar i fastighetsregistret ska dock inte
föras in i inskrivningsdelen. Förordning (2013:493).

Behörighet att föra in uppgifter i inskrivningsdelen

43 § Av 19 kap. 3 § jordabalken framgår att inskrivningsärenden
handläggs av inskrivningsmyndigheten, om inte annat har
föreskrivits, och att Lantmäteriet ska vara
inskrivningsmyndighet.

I 53 och 54 §§ finns särskilda bestämmelser om att Lantmäteriet
i vissa fall får föra in och ta bort uppgifter i
inskrivningsdelen. Förordning (2008:687).

Uppgifter om lagfart

44 § Uppgifter om lagfart ska avse

1. förvärvarens person- eller organisationsnummer, om sådant
finns, och namn,

2. datum för ansökan om lagfart och aktnummer,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om
dagen för bifall inte är densamma som dagen för ansökan,

4. när ansökan om lagfart i en andel av fastigheten bifalls,
uppgift om den andel som lagfarten avser,

5. uppgift om förvärvets art och fångeshandlingens datum,

6. uppgift om köpeskilling,

7. beslut som inte innefattar bifall till lagfartsansökan
samt, om ansökan rör endast en del av fastigheten, uppgift om
den del av fastigheten som ansökan avser,

8. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart
senast har sökts eller beviljats,

9. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten
eller del av den, om ansökan inte har bifallits,

10. uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
att hans eller hennes förordnande avser fastigheten, samt

11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första
stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jordabalken samt, i fråga om
lagfart, 19 kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk, 13 § fjärde
stycket jordförvärvslagen (1979:230) och 5 § andra stycket
sambolagen (2003:376). Förordning (2011:60).

45 § Införs en uppgift enligt 44 § 4 om att lagfart omfattar
endast en andel av fastigheten, ska även en uppgift om den
motsvarande inskränkningen i fångesmannens innehav föras in.

Om förvärvaren har förvärvat fastigheten eller en del av
fastigheten genom flera förvärv, gäller 44 § det förvärv på
vilket lagfart först söks. Beslut om en ansökan om lagfart på
övriga förvärv ska föras in i anslutning till den första
ansökan. En sådan införing ska innehålla de uppgifter som
anges i 44 § 2–7, 10 och 11. Om en ansökan bifalls, ska
uppgiften om sökandens och fångesmannens innehav ändras i
överensstämmelse med beslutet.

I fråga om en fastighet som har bildats genom avstyckning ska
det föras in en uppgift om den dag då lagfart söktes första
gången, om denna uppgift är av betydelse för att bedöma
fastighetens ansvar för gällande inteckningar.

Om lagfart har beviljats eller sökts för staten, ska det anges
vilken myndighet som förvaltar egendomen.
Förordning (2011:60).

45 a § I fråga om lagfart som har beviljats eller sökts med
stöd av 2 § lagen (2002:385) om lagfart i vissa fall för
Svenska kyrkan m.m. gäller 44 och 45 §§ med följande
avvikelser.

1. För egendom som avses i 10 § första stycket lagen
(1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
skall i stället för uppgift som avses i 44 § 1 anges att
egendomen utgör en prästlönetillgång.

2. 44 § 5 och 6 skall inte tillämpas.

3. Det skall anges att egendomen förvaltas av Svenska kyrkan.
Förordning (2002:386).

Uppgifter om tomträttsupplåtelse och tomträttsinnehav

46 § Uppgifter om tomträttsupplåtelse skall avse

1. upplåtelsedag,

2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen
jämte aktnummer,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning av
tomträttsupplåtelse, om dagen för bifall inte är densamma som
dagen för ansökan,

4. uppgift om ändamålet med upplåtelsen,

5. uppgift om det belopp som avgälden skall utgå med,

6. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap. 10 och 14 §§
jordabalken,

7. uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning
som avses i 21 kap. 4 § jordabalken,

8. uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 §
jordabalken med angivande av avtalets innebörd,

9. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet,

10. uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,

11. uppgift om deposition av lösesumma, samt

12. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 23, 25 och
35 §§ jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

47 § Uppgifter om tomträttsinnehav ska avse

1. de uppgifter som anges i 44 § 1–10 och 45 § första
stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, fångesman och
ansökan om lagfart i stället ska avse tomträtt, tidigare
tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt, samt

2. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 29 § första
stycket 3–5 och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 §
jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19
kap. 23, 25 och 35 §§ samma balk och 5 § andra stycket
sambolagen (2003:376).

Om förvärvaren har förvärvat tomträtten eller del av
tomträtten genom flera förvärv, ska 45 § andra stycket
tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (2010:34).

Uppgifter om inteckningar m.m.

48 § Uppgifter om inteckningar m.m. skall avse

1. inteckningens belopp med siffror och inteckningens valuta,

2. uppgift om nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk
kraft för vilken inskrivning söks samt beskaffenheten härav,

3. datum för ansökan jämte aktnummer,

4. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för
bifall inte är densamma som dagen för ansökan,

5. när inteckning besvärar flera fastigheter, uppgift dels om
de fastigheter som inteckningen har sökts eller beviljats i
eller utsträckts till, dels om de fastigheter i vilka
inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan om inteckning
eller utsträckning, de fastigheter ansökan avser,

6. beslut som inte innefattar bifall till ansökan om inteckning
eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,

7. när ansökan rör endast en del av en fastighet, uppgift om
den del av fastigheten som ansökan avser,

8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis,
hänvisning till akten jämte innehavarens namn och adress,

9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning,
relaxation eller annan förändring av inteckning eller
inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,

10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis, samt

11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 23 §, 25 §,
29 § första stycket 3-5 och 35 § jordabalken, när det gäller
inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller
tomträtten.

Införingen skall ske på sådant sätt att en inskrivning i
förhållande till andra inskrivningar redovisas i gällande
företrädesordning. Gäller inskrivningar med lika rätt, skall
det anges särskilt. Kan företrädesordningen inte klarläggas med
säkerhet, skall en anmärkning om det föras in vid berörda
inskrivningar.

Det sammanlagda belopp för vilket fastigheten eller tomträtten
svarar på grund av inteckningar som har beviljats eller sökts
skall anges särskilt. Om det finns inteckningar i olika
valutor, skall detta anges.

Om en fastighet eller tomträtt inte besväras av någon sökt
eller beviljad inteckning eller annan inskrivning, skall detta
anges. Förordning (2004:388).

Uppgifter om anteckningar

49 § Uppgifter om anteckningar skall avse

1. uppgift om förhållanden som anges i 19 kap. 29 §
jordabalken, samt

2. datum för anteckningen jämte aktnummer.

Uppgifter om äldre förhållanden

50 § Uppgifter om äldre förhållanden skall avse

1. hänvisningar till akter som avser dödade eller borttagna
inskrivningar eller anteckningar,

2. hänvisningar till akter som avser beslut i
inskrivningsärenden vilka inte längre innehåller upplysning om
gällande förhållanden,

3. hänvisningar till akter som avser inte längre gällande
anteckningar,

4. hänvisningar till akter som rör inskrivningar eller
anteckningar beträffande fastigheter som har uteslutits ur
allmänna delen eller som har avregistrerats, samt

5. hänvisningar till akter i andra fall, om detta är lämpligt.

När en hänvisning har förts in enligt första stycket, skall den
tidigare inskrivningen eller anteckningen tas bort. Uppgifter
om lagfart eller tomträttsinnehav som inte längre är aktuella
får redovisas med anmärkning om att de avser äldre
förhållanden.

Ärenden om sammanläggning

51 § När inskrivningsmyndigheten har avgett ett yttrande i ett
ärende om sammanläggning, ska en anteckning om detta föras in i
inskrivningsdelen. Förordning (2008:180).

Ändring i fastighetsindelningen, m.m.

52 § När en uppgift från lantmäterimyndigheten om ändring i
allmänna delen har kommit in, skall inskrivningsmyndigheten
snarast möjligt göra de ändringar i inskrivningsdelen som
uppgiften föranleder.

Om en fastighet har uteslutits ur allmänna delen eller
avregistrerats utan att någon ny fastighet samtidigt har
bildats, tillämpas 50 § första stycket 4 och andra stycket
beträffande samtliga uppgifter i inskrivningsdelen om
fastigheten.

Har en ny fastighet registrerats, skall uppgifterna i
inskrivningsdelen om den eller de ursprungliga fastigheterna
föras över till den nya fastigheten, om de inte uppenbarligen
saknar betydelse. Är den nya fastigheten bildad genom
avstyckning, skall den för stamfastigheten gällande lagfarten
föras in också på avstyckningen. Om det är av betydelse för att
bedöma fastighetens ansvar för gällande inteckningar, skall vid
lagfarten anmärkas att den avser stamfastigheten.

Namn- och adressändring

53 § Lantmäteriet får föra in ett nytt namn eller en ny
adressuppgift i inskrivningsdelen, om

1. den som senast har sökt eller beviljats lagfart eller
inskrivning av innehav av tomträtt byter namn eller

2. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag, som står
under Finansinspektionens eller motsvarande myndighets
tillsyn och som i inskrivningsdelen har antecknats som
innehavare av ett pantbrev eller vilandebevis, byter namn
eller adress.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas endast om
det i inskrivningsdelen finns ett person- eller
organisationsnummer för den som åtgärden avser.
Förordning (2011:253).

Borttagande av innehavsanteckning

54 § Om en inteckning är registrerad i pantbrevsregistret
enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister, får
Lantmäteriet på ansökan av den som är registrerad som
pantbrevshavare ta bort anteckningar om innehav som har gjorts
i inskrivningsdelen och som avser inteckningen.
Förordning (2008:687).

Adressdelen

Förande av adressdelen

55 § Lantmäteriet får besluta att uppgifter om adresser i en
kommun ska föras i adressdelen. Ett sådant beslut får meddelas
endast om kommunen har begärt det och åtagit sig att i
adressdelen redovisa de uppgifter som anges i 57 § första
stycket. Förordning (2008:687).

Innehåll i adressdelen

56 § Redovisningsenhet i adressdelen är en belägenhetsadress.

En redovisningsenhets beteckning skall bestå av kommunens namn,
adressområdets namn samt adressplatsens beteckning. Även namn
på kommundel får ingå i beteckningen.

57 § För varje enhet skall redovisas

1. redovisningsenhetens beteckning,

2. fastighet eller samfällighet som är belägen på adressen,
samt

3. i förekommande fall att adressen inte utnyttjas.

Dessutom får redovisas uppgifter om postnummer och postort.

Uppläggande av adressdelen

58 § När uppgifter för en kommun eller del av en kommun för
första gången förs in i adressdelen ska detta göras av
Lantmäteriet på grundval av en adressförteckning eller annan
handling som den kommunala myndighet som ansvarar för
uppgifterna har överlämnat. Förordning (2008:687).

Behörighet att föra in uppgifter i adressdelen

59 § Behörighet att föra in eller ta bort uppgifter i
adressdelen har

1. en kommun, såvitt avser uppgifter som anges i 57 § första
stycket och som avser adresser i kommunen,

2. Lantmäteriet. Förordning (2008:687).

Byggnadsdelen

Förande av byggnadsdelen

60 § Lantmäteriet får besluta att uppgifter om byggnader i en
kommun ska föras i byggnadsdelen. Ett sådant beslut får
meddelas endast om kommunen har begärt det och åtagit sig att i
byggnadsdelen redovisa de uppgifter som anges i 62 § första
stycket. Förordning (2008:687).

Innehåll i byggnadsdelen

61 § Redovisningsenhet i byggnadsdelen är en byggnad.

En redovisningsenhets beteckning skall bestå av
registerbeteckningen för den fastighet eller samfällighet där
byggnaden är belägen med tillägg av ett löpnummer för varje
byggnad. Förordning (2003:776).

62 § För varje enhet skall redovisas

1. redovisningsenhetens beteckning,

2. adress om sådan finns redovisad i adressdelen, och

3. uppgift om belägenhet.

Dessutom får redovisas uppgifter som har fastställts vid
fastighetstaxering.

Behörighet att föra in uppgifter i byggnadsdelen

63 § Behörighet att föra in eller ta bort uppgifter i
byggnadsdelen har

1. en kommun, såvitt avser uppgifter som anges i 62 § första
stycket och som avser byggnader i kommunen,

2. Lantmäteriet. Förordning (2008:687).

Taxeringsuppgiftsdelen

Innehåll i taxeringsuppgiftsdelen

64 § I taxeringsuppgiftsdelen skall redovisas uppgifter från
beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet såvitt
avser

1. taxeringsvärden och övriga uppgifter som enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall redovisas i beslut
om fastighetstaxering, samt

2. fastighetsägare eller tomträttshavare och ägare till hus på
ofri grund med uppgift om person- eller organisationsnummer,
namn och postadress.

Uppgifter enligt första stycket skall avse förhållandena året
närmast före det år då uppgiften hålls tillgänglig i
fastighetsregistret.

Taxeringsuppgiftsdelen får även innehålla uppgift enligt första
stycket 1 som avser förhållandena för annat år än det år som
avses i andra stycket. En sådan uppgift skall redovisas skild
från uppgift enligt andra stycket och innehålla en anmärkning
om det kalenderår som den avser. Förordning (2003:1014).

Behörighet att föra in uppgifter i taxeringsuppgiftsdelen

65 § Lantmäteriet får föra in och ta bort uppgifter i
taxeringsuppgiftsdelen. Förordning (2008:687).

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation till allmänna delen

66 § Som tilläggsinformation till uppgifter om planer m.m. i
allmänna delen får en kommun eller en länsstyrelse redovisa

1. uppgifter som för myndigheten underlättar identifiering av
planer m.m. vilka ska redovisas enligt 27 §,

2. ytterligare uppgifter om planer, bestämmelser, beslut
eller utredningar än som anges i 28 §, samt

3. förslag till sådana planer m.m. som enligt 27 § ska
redovisas av myndigheten i allmänna delen.

Riksantikvarieämbetet får redovisa uppgifter om
fornlämningar. Förordning (2013:536).

Tilläggsinformation till inskrivningsdelen

67 § Om fastighetsregistret innehåller en uppgift om person-
eller organisationsnummer för den som har sökt lagfart eller
inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt, ska
Lantmäteriet som tilläggsinformation till uppgifter i
inskrivningsdelen redovisa uppgift om sökandens postadress. Om
sökanden är en fysisk person, ska inskrivningsdelen dessutom
innehålla uppgifter om sökandens civilstånd samt, i
förekommande fall, makes personnummer, namn och postadress
eller tidpunkten för äktenskaps upplösning samt
vårdnadshavares personnummer, namn och postadress.

Om det behövs för handläggningen av ett inskrivningsärende,
får inskrivningsdelen innehålla uppgift om tidigare makes
personnummer, namn och postadress.
Förordning (2011:60).

67 a § Lantmäteriet ska som tilläggsinformation till uppgifter
i inskrivningsdelen redovisa om den som har beviljats lagfart
eller inskrivning av upplåtelse eller förvärv av tomträtt
enligt underrättelse från länsstyrelsen är ett kommunalt
bostadsföretag. Förordning (2008:687).

68 § Lantmäteriet ska som tilläggsinformation till uppgifter i
inskrivningsdelen redovisa om det pantbrev som svarar mot en
inteckning är ett skriftligt pantbrev. Förordning (2008:687).

68 a § Lantmäteriet får som tilläggsinformation till uppgifter
i inskrivningsdelen redovisa ärenden som har registrerats
enligt 5 § första stycket inskrivningsförordningen (2000:309)
och som inte har registrerats i inskrivningsdelen enligt 42 §
tredje stycket eller på annat sätt har avgjorts slutligt.
Sådan tilläggsinformation får innehålla uppgift om
ärendenummer, inskrivningsdag då ärendet kom in och ärendets
art. Förordning (2011:60).
Tilläggsinformation till adressdelen

69 § Som tilläggsinformation till uppgifter i adressdelen får
en kommun redovisa uppgifter om

1. verksamhet eller annan användning som är knuten till
adressen,

2. alternativa lägesbestämningar, samt

3. alternativa benämningar som är hänförliga till adressen.

Tilläggsinformation till byggnadsdelen

70 § Som tilläggsinformation till uppgifter i byggnadsdelen får

1. en kommun redovisa uppgifter som underlättar identifiering
av en byggnad, uppgifter om arrendeavtal och tomträttsavtal
samt uppgifter om planerade, påbörjade eller avslutade
byggåtgärder som är nödvändiga för fullgörande av
underrättelseskyldighet till andra myndigheter,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa
uppgifter om att skyddsrum finns i en byggnad, samt

3. Riksantikvarieämbetet redovisa uppgifter som underlättar
identifiering av en byggnad och uppgifter som avser
kulturhistoriska inventeringar. Förordning (2008:1025).

Gemensamma bestämmelser

Behandling av inkomna uppgifter, m.m.

71 § Sedan en uppgift enligt fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762) eller inskrivningsförordningen (2000:309) har
anmälts till Lantmäteriet för registrering i allmänna delen
eller inskrivningsdelen, ansvarar Lantmäteriet för att
registreringen verkställs. En uppgift från
inskrivningsmyndigheten ska behandlas före en uppgift från en
lantmäterimyndighet som har lämnats till Lantmäteriet samma
dag. Förordning (2008:687).

72 § Sedan en underrättelse som avses i 74 § har kommit in, ska
Lantmäteriet snarast möjligt i fastighetsregistret föra in de
uppgifter som avses i 64 § första stycket och 67 §. Införingen
av uppgifter från beskattningsdatabasen ska med beaktande av
64 § andra stycket ske senast i samband med årsskifte. Om det
med stöd av 64 § tredje stycket redovisas ytterligare uppgifter
i registret, får Lantmäteriet föra in dessa vid den tidpunkt
som bestäms av Lantmäteriet efter samråd med Skatteverket.
Förordning (2008:687).

Utfärdande av bevis m.m.

73 § Om en lantmäterimyndighet eller inskrivningsmyndigheten
har angett att bevis ska utfärdas eller uppgift tillställas en
viss myndighet, ett visst register eller någon annan, ska
Lantmäteriet framställa och expediera beviset eller
framställa och översända uppgiften. Förordning (2008:687).

Underrättelse, m.m.

74 § Skatteverket ska på upptagning för automatiserad
behandling underrätta Lantmäteriet om de uppgifter från
beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som behövs
för att fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter
enligt 64 § första stycket.

Skatteverket ska underrätta Lantmäteriet om de uppgifter från
folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling
av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
och från beskattningsdatabasen som behövs för att
fastighetsregistret ska kunna tillföras uppgifter enligt 53
och 67 §§.

Underrättelser enligt första och andra styckena ska lämnas vid
den tidpunkt som bestäms av Skatteverket efter samråd med
Lantmäteriet. Förordning (2011:60).

75 § Lantmäterimyndigheten ska underrätta
inskrivningsmyndigheten och Skatteverket om ändring i
allmänna delen som rör indelningen i fastigheter eller som
medför ny beteckning för en fastighet.

Innebär en fastighetsreglering att nyttjanderätt, servitut
eller rätt till elektrisk kraft som har inskrivits i
fastighetsregistrets inskrivningsdel förändras eller upphör
att gälla i en viss fastighet, ska lantmäterimyndigheten
genast underrätta inskrivningsmyndigheten om detta, när
uppgift om fastighetsbildningsbeslutet har förts in i
fastighetsregistrets allmänna del.

Lantmäterimyndigheten ska underrätta inskrivningsmyndigheten
om den gör en anteckning enligt 4 kap. 11 a §
fastighetsbildningslagen (1970:988).

Uppgifter enligt denna paragraf ska framställas av
Lantmäteriet och överlämnas till berörd myndighet av
Lantmäteriet. Förordning (2013:493).

76 § Underrättelser till inskrivningsmyndigheten enligt 75 §
skall lämnas samma dag som registrering sker i allmänna delen.

Underrättelser enligt 75 § första stycket skall innehålla

1. uppgift om fastighetsbeteckning samt, om fastigheten har
nybildats eller avregistrerats, uppgift om detta,

2. uppgift om ny fastighets ursprung,

3. uppgift om fastighets areal,

4. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,

5. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer,
om sådant finns, samt namn och adress,

6. uppgift om beslut som har meddelats med stöd av 10 kap.
8 a § och 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
och

7. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda
bestämmelser skall lämna till inskrivningsmyndigheten.
Förordning (2004:397).

77 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första
stycket ska lämnas på upptagning för automatiserad behandling
senast 14 dagar efter dagen för registrering. Underrättelserna
ska innehålla

1. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,

2. uppgift om den kommun och församling inom Svenska kyrkan som
fastigheten är belägen i,

3. fastighetens registerbeteckning och uppgift om att
fastigheten är ny, befintlig, omregistrerad eller
avregistrerad,

4. fastighetens tidigare registerbeteckning, om fastigheten är
omregistrerad,

5. uppgift om befintlig fastighets arealändring,

6. uppgift om fastighets areal,

7. uppgift om typ av taxeringsenhet,

8. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer,
om sådant finns, samt namn och adress,

9. uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988), samt

10. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda
bestämmelser ska lämna till Skatteverket.

Uppgifter om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas
till Skatteverket i den utsträckning Lantmäteriet efter samråd
med Skatteverket föreskriver. Förordning (2008:687).

77 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första
stycket ska lämnas på upptagning för automatiserad behandling
senast 14 dagar efter dagen för registrering.

Underrättelserna ska innehålla

1. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,

2. uppgift om den kommun som fastigheten är belägen i,

3. fastighetens registerbeteckning och uppgift om att
fastigheten är ny, befintlig, omregistrerad eller
avregistrerad,

4. fastighetens tidigare registerbeteckning, om fastigheten
är omregistrerad,

5. uppgift om befintlig fastighets arealändring,

6. uppgift om fastighets areal,

7. uppgift om typ av taxeringsenhet,

8. annan än lagfaren ägares person- eller
organisationsnummer, om sådant finns, samt namn och adress,

9. uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988), samt

10. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda
bestämmelser ska lämna till Skatteverket.

Uppgifter om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas
till Skatteverket i den utsträckning Lantmäteriet efter
samråd med Skatteverket föreskriver. Förordning (2013:808).

78 § Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket och, när det
gäller en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet,
länsstyrelsen om beslut med anledning av ansökan om lagfart
eller inskrivning av tomträtt utom i fall då ärendet har
uppskjutits. Underrättelsen ska lämnas inom en månad från
inskrivningsdagen.

Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas till en
länsstyrelse som har anmält till Lantmäteriet att länsstyrelsen
inte har behov av sådana uppgifter. Förordning (2008:687).

Felaktiga uppgifter

79 § Om någon som i tjänsten tar befattning med en uppgift som
Lantmäteriet har lämnat enligt denna förordning har anledning
att anta att uppgiften är felaktig, ska han eller hon genast
anmäla detta till Lantmäteriet. Om Lantmäteriet inte är
behörigt att pröva frågan om rättelse, ska Lantmäteriet
överlämna anmälan till den myndighet som har sådan behörighet.

Om Lantmäteriet eller en annan lantmäterimyndighet finner att
en uppgift i fastighetsregistret är behäftad med fel som inte
kan rättas omedelbart och som äventyrar registrets
tillförlitlighet eller på annat sätt föranleder osäkerhet om
rättsläget, ska en anmärkning om förhållandet snarast föras in
i registret. En sådan anmärkning ska tas bort ur
fastighetsregistret så snart frågan om rättelse har avgjorts.
Förordning (2008:687).

Borttagande av uppgifter

80 § Om en registerenhet eller redovisningsenhet har angetts
som avregistrerad, får uppgifter om enheten tas bort i enlighet
med de närmare föreskrifter som Lantmäteriet meddelar.
Förordning (2008:687).

Rättelse

81 § Frågor om rättelse enligt 28 § personuppgiftslagen
(1998:204) av uppgifter i adressdelen, byggnadsdelen och
taxeringsuppgiftsdelen prövas av den myndighet som har fört in
den aktuella uppgiften.

Avgifter

82 § Lantmäteriet meddelar närmare föreskrifter om avgifter.
Förordning (2008:687).

Föreskrifter

83 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter om verkställigheten
av 7 a § lagen (2000:224) om fastighetsregister samt
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Om det finns särskilda skäl, får Lantmäteriet i det enskilda
fallet ge dispens från bestämmelser i förordningen.
Lantmäteriet får dock inte ge dispens från bestämmelser som
gäller inskrivningsdelen. Förordning (2008:687).

Övergångsbestämmelser

2000:308

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Genom denna förordning upphävs följande författningar:

a) förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister,

b) förordningen (1913:45) med särskilda bestämmelser i fråga om
jordregister för Kopparbergs län och Hamra kapellag i Los
socken i Gävleborgs län,

c) förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter om
fastighetsregister för stad,

d) kungörelsen (1950:516) om fastighetsregister för stad enligt
lösbladssystem,

e) kungörelsen (1968:379) om uppläggande av nytt
fastighetsregister m.m.,

f) stadsregisterkungörelsen (1971:1010),

g) kungörelsen (1971:1013) om prövning av vissa ärenden
rörande fastighetsregistrering,

h) fastighetsdatakungörelsen (1974:1058),

i) fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), samt

j) förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och
inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling.

3. En samfällighet som inte redovisades i jordregister eller
stadsregister när fastighetsregister enligt
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) började föras skall,
om inte särskilda skäl föranleder annat, tas upp i allmänna
delen först när den har berörts av en sådan åtgärd som skall
föras in där eller när det är lämpligt med hänsyn till en
väntad fastighetsbildning eller något annat förhållande.

En samfällighet som avses i första stycket behöver inte föras
in i allmänna delen enbart på den grund att den har berörts av
någon av följande åtgärder:

a) fördelning av servitut enligt 7 kap. 12 §, 10 kap. 4 § eller
11 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1979:988),

b) nybildning av servitut enligt 10 kap. 5 § andra stycket
fastighetsbildningslagen, eller

c) upplåtelse av rätt till utrymme för gemensamhetsanläggning
enligt anläggningslagen (1973:1149).

d) upplåtelse av ledningsrätt som berör samfälld väg eller
samfällt dike.

4. Vid redovisning av servitut som avses i 22 § första stycket
1 får en fastighet som har avregistrerats när
fastighetsregister enligt fastighetsregisterkungörelsen
(1974:1059) började föras tills vidare anges som härskande
fastighet. Om den härskande fastighetens registerbeteckning vid
den tidpunkten inte framgick av fastighetsboken eller
tomträttsboken, får uppgiften utelämnas.

5. Vad som sägs i 55 och 60 §§ om att Lantmäteriverket får
besluta att uppgifter om adresser och byggnader i en kommun
skall föras i adressdelen respektive byggnadsdelen endast om
kommunen har begärt det skall inte tilllämpas beträffande
uppgifter som vid juni månads utgång 2000 fanns i
fastighetsregistrets adressregister eller i byggnadsregistret.

2011:60

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

2. En åtgärd som avses i 53 § första stycket 1 får även avse
namnändring som har ägt rum före ikraftträdandet, om det nya
namnet inte har registrerats i inskrivningsdelen och inte har
ändrats.