Inskrivningsförordning (2000:309)

SFS nr
2000:309
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:293

Inledande bestämmelse

1 § Bestämmelser om innehållet i fastighetsregistrets
inskrivningsdel finns i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister.

2 § Har upphävts genom förordning (2008:181).

Krav på kopior av vissa handlingar vid ansökan m.m.

3 § har upphävs genom förordning (2014:293).

Ansökan i form av elektroniskt dokument

3 a § I följande inskrivningsärenden får ansökan ges in i form
av ett elektroniskt dokument:

1. lagfart enligt 20 kap. 1 § jordabalken,

2. inskrivning av förvärv av tomträtt enligt 21 kap. 7 §
jordabalken,

3. inteckning enligt 22 kap. 2 § jordabalken,

4. utbyte av pantbrev enligt 22 kap. 8 § jordabalken och
dödning av inteckning enligt 22 kap. 10 § samma balk, om
inteckningen motsvaras av ett datapantbrev, och

5. anteckning om innehav och borttagande av sådan anteckning
enligt 22 kap. 12 § jordabalken.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om det tekniska
förfarandet för verifiering av innehåll i och utställare av
ett elektroniskt dokument. Förordning (2011:61).

3 b § Lantmäteriet får lämna en ingivare tillstånd att ge in
ansökningar som avses i 3 a § i form av ett elektroniskt
dokument på annat sätt än enligt Lantmäteriets föreskrifter.

Vid tillståndsprövningen ska Lantmäteriet beakta

1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och
den tekniska sakkunskap som fordras för elektronisk ingivning,
och

2. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet
som bör ställas med hänsyn till det elektroniska förfarandets
uppbyggnad och funktion.

Ett tillstånd får återkallas, om det finns skäl för det.
Förordning (2011:61).

3 c § Om en ansökan om inskrivning får lämnas i form av ett
elektroniskt dokument, får även en handling som avses i 20
kap. 6 § 1 jordabalken, 7 kap. 5 § fjärde stycket
äktenskapsbalken och 23 § andra stycket sambolagen (2003:376)
ges in elektroniskt, om

1. handlingen är en elektronisk kopia av originalhandlingen,
och

2. ingivaren står under Finansinspektionens eller motsvarande
myndighets tillsyn.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om hur den elektroniska
kopian ska vara beskaffad och hur kopians överensstämmelse med
originalet ska vara bestyrkt. Förordning (2011:61).

4 § Har inskrivningsmyndigheten kallat någon annan än sökanden
att höras upplysningsvis vid ett sammanträde enligt 19 kap.
16 § jordabalken eller ett lagfartssammanträde, har denne rätt
till ersättning av allmänna medel, om det inte finns särskilda
skäl för att den som har hörts själv bör stå för kostnaden.

Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf betalas
enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel
till vittnen m.m.

4 a § I 20 kap. 12 a § jordabalken finns bestämmelser om att
sökanden ska ersätta staten för vissa kostnader i samband med
lagfartssammanträde.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § indrivningsförordningen.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger
100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.
Förordning (2008:181).

Registrering

5 § Ett inskrivningsärende ska registreras i
inskrivningsmyndighetens register enligt 19 kap. 8 §
jordabalken när det kommer in till inskrivningsmyndigheten.
Vid registreringen ska det anges vilken eller vilka
fastigheter som ärendet berör.

Sedan samtliga ärenden som hör till en inskrivningsdag har
registrerats får besluten i ärendena överföras till
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Förordning (2011:61).

6 § Bestämmelserna i 5 § ska tillämpas även i fråga om de
ändringar i fastighetsindelningen som ska göras i
inskrivningsdelen enligt 52 § förordningen (2000:308) om
fastighetsregister. Förordning (2011:61).

7 § Om ett beslut inte kan överföras enligt 5 § andra stycket
till följd av ändring i fastighetsindelningen eller av annat
skäl, ska beslutet omprövas. Förordning (2011:61).

Underrättelse och bevis om beslut

8 § Bestämmelser om underrättelse och bevis om beslut i
inskrivningsärenden finns i 19 kap. 20 och 21 §§ jordabalken.

Om ett utbyte av ett pantbrev eller ett vilandebevis sker i
samband med en sammanföring av en beviljad inteckning eller en
vilandeförklarad inteckning, ska det på grund av sammanföringen
utfärdas en underrättelse i stället för ett pantbrev eller ett
vilandebevis. Förordning (2008:852).

8 a § En underrättelse enligt 19 kap. 20 § jordabalken får
lämnas elektroniskt, bara om sökanden har godtagit det.
Förordning (2008:852).

9 § Underrättelser, skriftliga pantbrev och vilandebevis
framställs av Lantmäteriet på begäran av
inskrivningsmyndigheten.

Om ett skriftligt pantbrev eller ett vilandebevis till följd av
tekniskt fel eller av annan anledning inte kan framställas, får
inskrivningsmyndigheten i stället utfärda ett särskilt bevis.
Ett sådant bevis ska undertecknas av den som har fattat
beslutet.

Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas
genom registrering av inteckningen i pantbrevsregistret.
Särskilda bestämmelser om sådan registrering finns i lagen
(1994:448) om pantbrevsregister och förordningen (1994:598) om
pantbrevsregister. Förordning (2008:852).

10 § Ett skriftligt pantbrev ska innehålla uppgifter om

1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt
inteckningens valuta,

2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i
eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har
beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen
gäller i när pantbrevet utfärdas,

4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om det beslut
som ligger till grund för pantbrevets utfärdande har meddelats
på en senare inskrivningsdag, datum och nummer för beslutet,
och

5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av
betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför
enligt lag.

I fråga om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen
(1994:448) om pantbrevsregister finns det särskilda
bestämmelser i 7 § förordningen (1994:598) om
pantbrevsregister. Förordning (2008:852).

11 § När en ansökan om inteckning som har förklarats vilande
har tagits upp till ny prövning och beviljats, ska
inskrivningsmyndigheten förstöra vilandebeviset.

Om en inteckning dödas, ska inskrivningsmyndigheten förstöra
det skriftliga pantbrev som svarar mot inteckningen. När ett
nytt pantbrev utfärdas efter utbyte, utsträckning,
sammanföring, relaxation eller nedsättning, ska motsvarande
gälla i fråga om tidigare utfärdade skriftliga pantbrev. I
fråga om inteckningar för vilka datapantbrev är utfärdade ska
inskrivningsmyndigheten underrätta Lantmäteriet om beslutet i
inteckningsärendet. Underrättelsen får lämnas med hjälp av
automatiserad behandling. Förordning (2008:688).

12 § Bestämmelserna i 10 § första stycket och 11 § andra
stycket ska tilllämpas också på vilandebevis. Om ett annat
beslut än uppskov meddelas vid den nya prövningen av den
vilandeförklarade ansökningen, ska det tidigare utfärdade
vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.
Förordning (2008:852).

Ärenden om sammanläggning

13 § Om inskrivningsmyndigheten har yttrat sig i ett ärende om
sammanläggning och ändras, sedan yttrandet har lämnats men
innan ett fastighetsbildningsbeslut har meddelats eller frågan
om sammanläggning har förfallit, något förhållande som
yttrandet avsåg, ska inskrivningsmyndigheten genast underrätta
lantmäterimyndigheten om detta. Förordning (2008:181).

14 § Om en fastighet som ingår i en beslutad men ännu inte
avslutad sammanläggning har utmätts, belagts med kvarstad eller
tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall
inskrivningsmyndigheten genast underrätta
lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller, om fastigheten annars
skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt fast
egendom.

Underrättelseskyldighet

15 § Om en ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt
beviljas eller förklaras vilande, ska en underrättelse om
detta omedelbart skickas till överlåtaren. En underrättelse
om bifall ska dock inte skickas om överlåtaren tidigare i
ärendet har underrättats om ett beslut om vilandeförklaring.

Första stycket gäller inte om ansökan har getts in till
inskrivningsmyndigheten av en statlig myndighet, ett
landsting, en kommun, en advokat, en registrerad
fastighetsmäklare eller ett företag som står under tillsyn av
Finansinspektionen. Förordning (2010:57).

15 a § Har upphävts genom förordning (2013:855).

15 b § Om en ansökan om inteckning beviljas eller förklaras
vilande ska en underrättelse om beslutet omedelbart skickas
till sökanden, om denne har företrätts av ett ombud som inte
har visat upp en fullmakt i original. Förordning (2011:61).

15 c § Om en ansökan om lagfart, inskrivning av tomträtt eller
inteckning beviljas eller förklaras vilande, ska en
underrättelse om beslutet omedelbart skickas till en make som
har lämnat samtycke enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken eller
sambo som har lämnat samtycke enligt 23 § sambolagen
(2003:376), om samtycket har getts in elektroniskt till
inskrivningsmyndigheten. Förordning (2011:61).

16 § Om en ansökan om inskrivning av ett servitut beviljas,
skall lantmäterimyndigheten omedelbart underrättas om detta.
Vid underrättelsen skall fogas kopia av den handling på vilken
rättigheten grundas.

Dödas eller avförs ett inskrivet servitut, skall underrättelse
om detta lämnas på motsvarande sätt.

17 § Om det i ett lagfartsärende som avser förvärv från staten
av en fastighet belägen i Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i
Dalarnas län framkommer att fastigheten vid utgången av juni
1992 tillhörde staten, skall inskrivningsmyndigheten underrätta
lantmäterimyndigheten om detta. Underrättelse skall lämnas
omedelbart efter det att lagfart har beviljats.

18 § Har upphävts genom förordning (2008:852).

Ärenderegister

19 § Inskrivningsmyndighetens register enligt 19 kap. 8 §
jordabalken (ärenderegistret) förs med automatiserad
behandling. Registret får innehålla de handlingar som har
kommit in eller upprättats i ärenden och uppgifter ur sådana
handlingar samt uppgifter om handläggningens gång.
Förordning (2011:61).

20 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i ärenderegistret, om inte annat följer av
denna förordning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen för ärenderegistret. Förordning (2011:61).

20 a § Ärenderegistret får i fråga om personuppgifter ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter för
inskrivningsmyndighetens handläggning av inskrivningsärenden
och övriga ärenden som enligt lag ska handläggas av
myndigheten.

Uppgifter som behandlas i ärenderegistret för ändamål som
anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra
uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller
förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2011:61).

20 b § Vid behandling enligt 20 a § får känsliga
personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) behandlas, om uppgifterna finns i en handling som
har kommit in till inskrivningsmyndigheten eller, om
uppgifterna är nödvändiga för handläggningen av ärendet, i en
handling som har upprättats av myndigheten.
Förordning (2011:61).

20 c § Personuppgifter som ingår i ärenderegistret får lämnas
ut på ett medium för automatiserad behandling till andra
myndigheter och till en part i egna ärenden samt, om det är
uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas
personliga integritet kränks, till enskilda i andra fall.
Förordning (2011:61).

20 d § En myndighet som avses i lagen (1995:1393) om kommunal
lantmäterimyndighet får ha direktåtkomst till
fångeshandlingar, upplåtelsehandlingar och motsvarande
handlingar i ärenderegistret som har blivit föremål för
inskrivning i fastighetsregistret och som rör en fastighet
inom myndighetens verksamhetsområde.

En part får ha direktåtkomst till uppgifter i ärenderegistret
i egna ärenden. Förordning (2011:61).

20 e § Vid sökning efter uppgifter som avses i 19 § får endast
ärendenummer och fastighetsbeteckning användas som sökbegrepp.
Om sökningen avser uppgifter i ett ärende som ännu inte har
avgjorts eller som har avgjorts mindre än två år före
söktillfället får även andra sökbegrepp användas. Känsliga
personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får
dock inte användas som sökbegrepp.

Vid sökning efter handlingar i ärenderegistret får endast
uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt
fastighetsbeteckning användas som sökbegrepp.
Förordning (2011:61).

20 f § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som avses i 19 §, om den enskilde har tagit del av
handlingens innehåll. Om den enskilde begär det ska dock
informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling
som avses i första stycket, ska det framgå av informationen
att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2011:61).

20 g § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2011:61).

20 h § Avgifter får tas ut för utlämnande av uppgifter ur
ärenderegistret som sker på medium för automatiserad
behandling. Avgift ska inte tas ut när uppgifter lämnas ut
till en annan myndighet.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om
avgifter. Förordning (2011:61).

Expeditionsavgifter

21 § Expeditionsavgift ska betalas till staten i de fall och
med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I
ett ärende om inteckning tilllämpas bestämmelserna om
expeditionsavgift även om pantbrev utfärdas endast genom
registrering i pantbrevsregistret.

Sökanden i ett inskrivningsärende eller den som begär ett bevis
eller annan handling ska betala expeditionsavgift. Avgift för
en underrättelse om anteckning om ställföreträdare enligt lagen
(1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
ska dock betalas av ställföreträdaren.

Lantmäteriet beslutar om expeditionsavgift för gravationsbevis
och fastighetsbevis. I övriga fall beslutar
inskrivningsmyndigheten om expeditionsavgift.
Förordning (2008:852).

22 § Ett bevis eller en annan handling som utvisar en
inskrivningsåtgärd får inte lämnas ut förrän
expeditionsavgiften har betalats. Om det begärs, får
Lantmäteriet dock ta ut avgiften i samband med att beviset
eller handlingen lämnas ut. Lantmäteriet får meddela
föreskrifter om undantag från bestämmelserna i detta stycke.

Expeditionsavgiften ska betalas inom en månad från den dag då
faktura avsändes eller en expedition färdigställdes. Om
pantbrev har utfärdats genom registrering i pantbrevsregistret
(datapantbrev), anses expeditionen färdigställd i och med
registreringen i pantbrevsregistret.

Expeditionsavgift i ärenden där stämpelskatt tas ut betalas
inom den tid som enligt 31 § lagen (1984:404) om stämpelskatt
vid inskrivningsmyndigheter gäller för inbetalning av
stämpelskatt.

Om expeditionsavgiften inte betalas inom tre veckor från den
dag då tidsfristen för betalning börjat löpa, ska den
avgiftsskyldige skriftligen påminnas om betalningsskyldigheten
och den tid inom vilken betalning ska ske.
Förordning (2008:852).

23 § Lantmäteriet ska så snart som möjligt och senast på
femtonde dagen efter uppbördsmånadens utgång sätta in de under
månaden influtna avgifterna på statens centralkonto i
Riksbanken. Förordning (2008:688).

24 § Beslut om expeditionsavgift får överklagas hos
Skatteverket. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in
till den myndighet som har beslutat om avgiften inom ett år
från den dag då avgiften betalades. Expeditionen ska bifogas
skrivelsen.

Den omständigheten att skrivelsen med överklagandet getts in
till Skatteverket utgör inte något hinder mot att överklagandet
tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före
överklagandetidens utgång.

Skatteverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (2008:181).

Muntliga upplysningar

25 § Den tid då inskrivningsmyndigheten lämnar muntliga
upplysningar om innehållet i fastighetsregistret eller andra
handlingar som förvaras hos inskrivningsmyndigheten får
begränsas till lägst tre timmar varje arbetsdag.
Förordning (2008:181).

Ytterligare föreskrifter

26 § Lantmäteriet får meddela föreskrifter för verkställigheten
av denna förordning. Förordning (2008:688).

Övergångsbestämmelser

2000:309

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Genom denna förordning upphävs

a) fastighetsbokskungörelsen (1971:708),

b) kungörelsen (1971:709) om skyldighet för
inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta
lagfarter m.m.,

c) gravationsbeviskungörelsen (1971:710),

d) kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för
inskrivningsväsendet enligt jordabalken,

e) tomträttsbokskungörelsen (1971:801),

f) inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061),

g) kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av
inskrivningsregister, samt

h) förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och
inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling.

3. Förordningen gäller inte för sådana fastigheter eller
tomträtter som av ses i punkten 2 i övergångsbestämmelserna
till lagen (2000:226) om ändring i jordabalken. I fråga om
sådana fastigheter och tomträtter skall de under punkterna 2
a), c), d), e) och g) angivna förordningarna fortfarande gälla.

Bilaga

Avgiftslista Kr

Bevis eller underrättelse om
inskrivningsmyndighetens beslut rörande fastighet
eller tomträtt

varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning
av tomträtt har bifallits eller förklarats vilande 825

i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis
på sådan handling, om ärendet gäller utsträckning,
nedsättning eller relaxation 825

i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall 375

om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 §
jordabalken 825

om anteckning om intresseanmälan enligt lagen
(1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för
ombildning till bostadsrätt eller kooperativ
hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers
rätt att förvärva arrendestället 825

om anteckning om ställföreträdare enligt 2 §
lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda
jordbruksfastigheter 375

om annan anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel 60

i övriga fall, för varje underrättelse 375

Avgift tas inte ut för underrättelse om

uppskov till senare inskrivningsdag,

beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom
ansökan eller anmälan avvisas eller avslås,

anteckning om innehav av pantbrev eller
vilandebevis som gäller fastighet eller tomträtt,

rättelse av oriktig införing i
fastighetsregistrets inskrivningsdel eller
inskrivningsbok,

dödning,

borttagande av inskrivning av förklaring som
avses i 2 kap. 3 § jordabalken,

anteckning om förnyelse enligt 4 § lagen
(2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar
i fastighetsregistret.

Meddelas bevis eller underrättelse på flera
handlingar i ett ärende tas avgift ut för endast
ett bevis eller en underrättelse.

Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera
bevis eller underrättelser av samma slag, tas
avgift ut endast för ett bevis eller en
underrättelse.

Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev,
vilandebevis eller annan inteckningshandling
som sätts i stället för annan handling.

Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri
tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis
eller annan inteckningshandling som berörs i
ärendet.

Gravationsbevis rörande fastighet eller
tomträtt 230

Fastighetsbevis 230

Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses
i 7 § kungörelsen (1971:1086) om
äganderättsutredning och legalisering.

Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller
tomträttsom utfärdas särskilt 100

som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis
rörande samma egendom

om det inte inträffat något som ska införas i
det nya beviset 70

övriga fall 100

Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare
utfärdat bevis, som getts in för komplettering,
kunnat användas, tas avgift ut enligt reglerna om
påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis.
Förordning (2013:494).