Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling

SFS nr
2000:334
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-05-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1180

Innehåll

1 § I denna lag finns särskilda bestämmelser om beskattningen
vid avveckling av kärnkraft vid tillämpning av

– inkomstskattelagen (1999:1229), och

– lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229) och lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.

Skattefria ersättningar

Ersättning för framtida inkomstbortfall

3 § Ersättning för framtida inkomstbortfall som ett företag får
enligt lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling eller på
grund av avtal med staten om avveckling av kärnkraft skall inte
tas upp som intäkt.

Första stycket gäller bara om ersättningen beräknats netto
efter inkomstskatt.

4 § Ersättning för ökade utgifter för skatt eller för
tidigarelagda skattekostnader som ett företag får på grund av
ett sådant avtal som avses i 3 § skall, i sådana fall som avses
i 3 § andra stycket, inte tas upp som intäkt.

Beskattningen av tillgångar som omfattas av ersättningen

5 § En utgift som får anses ha beaktats vid beräkning av
ersättning enligt 3 § får inte dras av vare sig omedelbart
eller genom värdeminskningsavdrag. I fråga om inventarier,
byggnader och markanläggningar skall det skattemässiga värdet i
sådana fall anses vara noll.

6 § I fråga om kapitaltillgångar vars värde får anses ha
beaktats vid beräkning av ersättning enligt 3 § skall
omkostnadsbeloppet anses vara noll.

7 § Lagertillgångar vars värde får anses ha beaktats vid
beräkning av ersättning enligt 3 § skall anses nedskrivna med
ett belopp som motsvarar det skattemässiga värdet på dessa
tillgångar.

Ersättning för framtida utgifter

8 § Ersättning för framtida utgifter som ett företag får på
grund av ett sådant avtal som avses i 3 § första stycket får
tas upp som intäkt det beskattningsår då ersättningen betalas
ut.

Överlåtelse av elkraft

9 § Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3 §
första stycket överlåter elkraft till ett pris som understiger
marknadsvärdet, skall inte bestämmelserna om uttagsbeskattning
i 22 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) eller bestämmelserna
om underprisöverlåtelser i 23 kap. samma lag tillämpas.

Överlåtelser m.m. av andra tillgångar

En tillgång som inte hänför sig till den avvecklade reaktorn

10 § Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i
3 § första stycket överlåter en tillgång, som inte hänför sig
till den avvecklade reaktorn och som inte är elkraft, eller
upplåter nyttjanderätten till en sådan tillgång, gäller
bestämmelserna i 11-18 §§.

Om det är fråga om ett uppskovsgrundande andelsbyte eller en
koncernintern andelsavyttring, skall det omkostnadsbelopp som
skulle ha använts för de överlåtna andelarna anses som
anskaffningsutgift för de mottagna andelarna.

Första och andra styckena tillämpas bara om det överlåtande och
det förvärvande företaget – eller i fråga om upplåtelse av en
nyttjanderätt, upplåtaren och nyttjanderättshavaren – begär
det. Lag (2001:1180).

Beskattningen hos det överlåtande företaget

11 § För andra tillgångar än kapitaltillgångar skall det
överlåtande företaget i stället för ersättningen ta upp de
skattemässiga värdena som intäkt.

Om inventarier som överlåts bara är en del av överlåtarens
samtliga inventarier, skall en skälig del av hela det
skattemässiga värdet tas upp.

12 § Kapitalvinster eller kapitalförluster som uppkommer hos
det överlåtande företaget skall inte tas upp respektive får
inte dras av.

13 § Om en fastighet som är kapitaltillgång överlåts, skall
värdeminskningsavdrag m.m. som avses i 26 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) inte återföras.

Beskattningen hos det förvärvande företaget

14 § Det förvärvande företaget skall anses ha anskaffat andra
tillgångar än kapitaltillgångar för ett belopp som motsvarar
det som det överlåtande företaget skall ta upp enligt 11 §.

I fråga om kapitaltillgångar inträder det förvärvande företaget
i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Beskattningen hos det upplåtande företaget

15 § Det upplåtande företaget skall i stället för ersättningen
ta upp de skattemässiga värdena på de tillgångar som omfattas
av upplåtelsen som intäkt och omedelbart göra avdrag för de
skattemässiga värdena.

Beskattningen hos nyttjanderättshavaren

16 § Om ett företag får en nyttjanderätt skall företaget anses
ha anskaffat tillgångarna för motsvarande belopp som upplåtaren
skall ta upp enligt 15 §. Företaget får dra av utgiften för
nyttjanderätten i form av värdeminskningsavdrag enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) för de tillgångar
nyttjanderätten avser.

Avdrag för värdeminskning

17 § Om en tillgång överlåts, får värdeminskningsavdragen
enligt bestämmelserna om inventarier i 18 kap. 3-5 §§, om
byggnader i 19 kap. 4-7 §§ och om markanläggningar i 20 kap.
4-8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) göras av det överlåtande
företaget i stället för det förvärvande företaget för hela det
beskattningsår då överlåtelsen sker.

Avsättningar

18 § Om det överlåtande företaget har gjort avdrag för framtida
utgifter som hänför sig till det som överlåtits, skall avdragen
inte återföras hos det överlåtande företaget utan hos det
förvärvande företaget.

En tillgång som hänför sig till den avvecklade reaktorn

19 § Om ett företag på grund av ett sådant avtal som avses i 3
§ första stycket överlåter en tillgång som hänför sig till den
avvecklade reaktorn skall överlåtaren inte ta upp någon intäkt.
Förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga
situation.

Räkenskapsenlig avskrivning

20 § Om det skattemässiga värdet är högre än värdet enligt
balansräkningen, skall vid tillämpning av bestämmelserna i 18
kap. 13-22 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skillnadsbeloppet
dras av enligt bestämmelserna i andra stycket.

Avdrag får göras med högst 30 procent av skillnadsbeloppet
under det första beskattningsåret och därefter med högst 30
procent per år beräknat på det oavskrivna beloppet. Avdrag får
dock alltid ske med så stort belopp att det oavskrivna beloppet
inte överstiger skillnadsbeloppet minskat med en årlig
avskrivning med 20 procent.

Stämpelskatt

21 § Om fast egendom eller tomträtt förvärvas på grund av ett
sådant avtal som avses i 3 §, är förvärvet inte skattepliktigt
enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter.

Övergångsbestämmelser

2000:334

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas på
händelser som inträffat den 1 januari 1999 eller senare.

2. Skall till följd av bestämmelserna i lagen (1999:1230) om
ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
inkomstskattelagen inte tillämpas gäller lagen vid tillämpning
av

– den upphävda kommunalskattelagen (1928:370),

– den upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

– den upphävda lagen (1998:1600) om beskattningen vid
överlåtelser till underpris,

– den upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen
vid andelsbyten, och

– den upphävda lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen
vid andelsöverlåtelser inom koncerner.

2001:1180

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas
första gången vid 2003 års taxering.