Förordning (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete

SFS nr
2000:388
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2000-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:705
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:757

1 § Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller
Kustbevakningen skall samråda med den berörda polismyndigheten
eller åklagaren innan den fattar beslut om samtycke till
gränsöverskridande övervakning in i Sverige om det pågår en
förundersökning i Sverige avseende den person som är föremål
för övervakningen.

Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Kustbevakningen
skall vidare samråda med Försvarsmakten innan den beslutar om
samtycke till gränsöverskridande övervakning enligt 4 § första
eller andra stycket eller gränsöverskridande förföljande enligt
5 § första stycket lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete om de utländska tjänstemännen använder
statsfartyg eller statsluftfartyg.

När Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet tar emot en
anmälan om gränsöverskridande övervakning enligt 4 § tredje
stycket eller en begäran om gränsöverskridande förföljande
enligt 5 § andra stycket samma lag, skall myndigheten genast
underrätta Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen
använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om
tillstånd för tillträde till svenskt territorium.
Förordning (2003:757).

2 § Utländska tjänstemän som avses i 4-5 §§ lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete skall till en behörig
svensk myndighet enligt 15 § nämnda lag redovisa vad de har
gjort under uppdraget. De utländska tjänstemännen är skyldiga
att på myndighetens begäran inställa sig personligen vid
myndigheten.