Förordning (2000:450) med instruktion för Åsbackaskolans resurscenter

SFS nr
2000:450
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-05-31

Uppgifter

1 § Åsbackaskolans resurscenter skall främja en allsidig
utveckling av barn och ungdomar från hela landet som är döva
eller hörselskadade och som också är utvecklingsstörda.

Verksamheten skall främst omfatta

– specialpedagogisk utredning och träning av elever med sådana
funktionshinder i det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom,

– information, utbildning och fortbildning av elevernas
vårdnadshavare och av lärare och annan personal.

Resurscentret skall vidare samla och ge information samt följa
forskning och utveckling i frågor som rör utbildning av barn
och ungdomar med sådana funktionshinder som anges i första
stycket.

2 § Verksamheten vid resurscentret får vid behov omfatta även
elever utanför det offentliga skolväsendet och barn som inte
börjat skolan.

Styrelsen

3 § Resurscentret leds av en styrelse. Den består av sju
personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande.

Organisation

4 § Verksamheten leds närmast under styrelsen av en rektor.

Rektorn ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt
styrelsens direktiv och riktlinjer.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på myndigheten:

17 § om myndighetens organisation,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om beslut.

6 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-8, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).

Styrelsen skall till Statens institut för handikappfrågor i
skolan (institutet) lämna

– förslag till budgetunderlag, och

– årsredovisning.

Personalföreträdare

7 § Två personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig
vid styrelsens sammanträden. Därvid tillämpas föreskrifterna om
jäv i 13 och 14 §§ personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Personalföreträdarna och ersättare för dem utses för ett år i
sänder av styrelsen efter förslag av de
arbetstagarorganisationer som har medlemmar bland de anställda
vid resurscentret. Organisationerna skall om möjligt avge ett
gemensamt förslag.

Ärendenas handläggning

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

10 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos
myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av styrelsen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

12 § Institutets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i
19 § verksförordningen (1995:1322) också för arbetstagare vid
resurscentret.

Behörighet till vissa anställningar

13 § Behörig som rektor är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 §
skollagen (1985:1100).

14 § Behörig för arbetsuppgifter som avser specialpedagogisk
utredning och träning av barn och ungdomar som är döva eller
hörselskadade och som också är utvecklingsstörda samt
informations- och kursverksamhet är den som är behörig till
motsvarande anställning som lärare i specialskolan.

Om det finns särskilda skäl får den som inte har sådan
behörighet anställas.

Anställningar m.m.

15 § Ledamöter utses av institutet.

Institutet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande.

16 § Rektorn anställs av institutet efter förslag av styrelsen.

Överklagande

17 § Styrelsens beslut får överklagas hos institutet, om något
annat inte följer av

– lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol
att pröva vissa mål,

– lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
eller

– andra föreskrifter.

18 § Institutets beslut i ett överklagat ärende får inte
överklagas, om inte något annat följer av särskilda
föreskrifter.

Institutets beslut i andra ärenden får överklagas hos
regeringen, om inte något annat följer av de lagar som anges i
17 § eller av tredje stycket eller av andra föreskrifter.

Institutets beslut enligt 15 § får inte överklagas.