Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

SFS nr
2000:46
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-02-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1402

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inkomstskatt,
mervärdesskatt och reklamskatt för företag som har sin
redovisning i euro eller som byter redovisningsvaluta enligt 4
kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). I 9 och 10 §§ finns
bestämmelser som gäller även för andra företag som genomför
vissa transaktioner med företag som har sin redovisning i euro.

2 § Termer och uttryck i denna lag som används även i
inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och
tillämpningsområde som i den lagen.

Inkomstskatt

Inkomstdeklaration m.m.

3 § Har upphävts genom lag (2001:1243).

4 § Om uppgifterna i en inkomstdeklaration enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) till sina belopp ska anges
i svenska kronor, ska omräkning till kronor göras enligt
5–7 §§. Det omräknade resultatet ska vara utgångspunkt för den
justering av det bokföringsmässiga resultatet som ska göras
vid den skattemässiga inkomstberäkningen. Lag (2011:1402).

5 § Resultaträkningen skall med det undantag som anges i andra
stycket räknas om enligt beskattningsårets genomsnittliga
växelkurs.

Ingår flera företag i samma koncern vid utgången av
beskattningsåret och har företagen inte samma beskattningsår på
grund av att något av företagen har bildats eller förvärvats
under året, skall detta företag räkna om resultaträkningen
enligt den genomsnittliga kurs som gäller för övriga
euroredovisande koncernföretag.

6 § Balansräkningen skall med de undantag som anges i andra och
tredje styckena räknas om enligt kursen vid beskattningsårets
utgång.

Periodiseringsfond som avsatts tidigare beskattningsår skall
räknas om med samma kurs som har använts i räkenskaperna för
det beskattningsår som deklarationen avser.

Årets resultat skall räknas om enligt beskattningsårets
genomsnittliga växelkurs.

7 § Om omräkning enligt 5 och 6 §§ leder till att summan av
tillgångarna avviker från summan av eget kapital, obeskattade
reserver, avsättningar och skulder, skall mellanskillnaden
föras upp som en korrigeringspost.

Periodiseringsfond

8 § För företag som yrkar avdrag för avsättning till
periodiseringsfond enligt 30 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) skall avsättningen i räkenskaperna beräknas utifrån
kursen vid beskattningsårets utgång. Förändringar under senare
beskattningsår av fondens bokförda värde som beror på
förändringar av valutakurser skall inte påverka det
skattemässiga resultatet.

Koncernbidrag

9 § Koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
skall bestämmas till ett belopp i kronor. Det företag som ger
koncernbidrag får inte dra av ett högre belopp än vad
mottagaren tar upp.

Underprisöverlåtelse

10 § Om en tillgång överlåts utan ersättning eller mot en
ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är
affärsmässigt motiverat till ett företag som inte har samma
redovisningsvaluta, skall uttagsbeskattning ske trots
bestämmelserna i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Värdering av fordringar och skulder i annan valuta än euro

11 § I stället för vad som föreskrivs i 14 kap. 8 §
inkomstskattelagen (1999:1229) skall fordringar, skulder,
avsättningar och kontanter i annan valuta än euro värderas till
kursen vid beskattningsårets utgång. Om det finns ett
terminskontrakt eller någon annan liknande valutasäkringsåtgärd
för en sådan post, får posten tas upp till det värde som
motiveras av valutasäkringen under förutsättning att

– samma värde används i räkenskaperna, och

– värderingen står i överensstämmelse med god redovisningssed.

Representationsavdrag

12 § Avdrag för lunch, middag eller supé i samband med sådan
representation som avses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen
(1999:1229) får inte överstiga det belopp i euro som motsvarar
90 kronor per person med tillägg för mervärdesskatt till den
del denna inte skall dras av enligt 8 kap. mervärdesskattelagen
(1994:200) eller återbetalas enligt 10 kap. samma lag. Det
belopp som får dras av skall beräknas för varje kalenderår
utifrån den genomsnittliga växelkursen under november året före
kalenderåret.

Ändrad värdering av balansposter

13 § Om Skatteverket inte godtar företagets värdering av
lager, pågående arbeten, fordringar, skulder eller avsättningar
skall det belopp som påverkar den skattepliktiga intäkten
justeras med hänsyn till skillnaden mellan kursen vid
beskattningsårets utgång och beskattningsårets genomsnittliga
växelkurs. Lag (2003:730).

Byte av redovisningsvaluta

14 § När ett företag byter redovisningsvaluta skall företaget
som värde av ingående lager, pågående arbeten, inventarier,
fordringar, skulder och avsättningar ta upp värdet av närmast
föregående beskattningsårs utgående lager, pågående arbeten,
inventarier, fordringar, skulder och avsättningar omräknade
enligt kursen vid beskattningsårets utgång.

Om företaget yrkar avdrag för avskrivning på inventarier enligt
18 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), skall
anskaffningsvärdet på de inventarier som anskaffats under de
tre senaste beskattningsåren – eller så många år som behövs för
en korrekt beräkning – och som fortfarande finns kvar i
verksamheten räknas om enligt kursen vid beskattningsårets
utgång.

Mervärdesskatt

15 § Vid redovisning av uppgifter om mervärdesskatt enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) ska omräkning ske med den
genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen
avser. Lag (2011:1402).

Reklamskatt

16 § Vid redovisning av uppgifter om reklamskatt enligt lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam skall omräkning ske
med den genomsnittliga växelkursen för den period som
redovisningen avser.

Kurser för omräkning

17 § För omräkning enligt denna lag skall de kurser som
fastställs av Europeiska centralbanken för respektive svenska
bankdag användas. Om det inte har fastställts någon kurs för
dagen för beskattningsårets utgång skall kursen för närmast
föregående svenska bankdag användas.

Övergångsbestämmelser

2000:46

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första
gången avseende det beskattningsår som inleds den 1 januari
2001 eller senare.

2011:1402

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
gäller 4 § i sin äldre lydelse.

3. I fråga om uppgifter om mervärdesskatt som ska redovisas
enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 15 § i sin
äldre lydelse.