Lag (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

SFS nr
2000:462
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:866

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn och denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
Bestämmelserna i lagen om efterlevandepension och efterlevande-
stöd till barn gäller också, om inte annat följer av 2-20 §§, i
fall då rätten till efterlevandepension eller efterlevandestöd
grundas på dödsfall som inträffat före ikraftträdandet.

2 § Efterlevandepension och efterlevandestöd till barn enligt
lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn skall utan ansökan betalas ut fr.o.m. januari 2003
till den som vid utgången av år 2002 uppbär efterlevandepension
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
under förutsättning att rätt till förmånen föreligger enligt
förstnämnda lag eller denna lag.

3 § Med försäkringstid för garantipension enligt lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn skall för tid före den 1 januari 2003 avses bosättningstid
enligt 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring i kapitlets
lydelse före den 1 januari 2003.

Barnpension och efterlevandestöd till barn

4 § I fråga om barnpension på grund av dödsfall som inträffat
före ikraftträdandet skall, i stället för vad som föreskrivs i
2 kap. 3 och 4 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn, gälla följande.

Barnpension skall beräknas som summan av

1. 30 procent av hel förtidspension, beräknad enligt 13 kap. 2
och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i paragrafernas
lydelse före den 1 januari 2003, som den avlidne var berättigad
till när han eller hon avled eller skulle ha varit berättigad
till, om rätt till sådan pension hade inträtt vid tidpunkten
för dödsfallet, eller 30 procent av inkomstgrundad
ålderspension beräknad enligt 6 kap. 2 § 1 samt 3 och 14-–16 §§
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och 19-–22 §§
lagen (1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad
ålderspension, om den avlidne vid dödsfallet var berättigad
till tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om
allmän försäkring, och

2. 25 procent av det för år 2003 gällande prisbasbeloppet.

Är flera barn berättigade till barnpension efter den
försäkrade, skall det i andra stycket 1 nämnda procenttalet
ökas med 20 för varje barn utöver det första. Detta belopp
skall därefter delas lika mellan barnen. Vid beräkning av
beloppet enligt andra stycket 1 skall bestämmelserna i 14 kap.
8 § lagen om allmän försäkring i dessa bestämmelsers lydelse
före den 1 januari 2003 ha fortsatt tillämpning.

För rätt till barnpension enligt andra stycket 2 krävs att det
för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med
pensionspoäng. Härvid skall 6 kap. 18 § lagen om inkomstgrundad
ålderspension tilllämpas på motsvarande sätt.

Vid beräkning av beloppet enligt andra stycket 2 skall
bestämmelserna i 5 kap. 1, 3-–7 och 11 §§ lagen om allmän
försäkring och punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa
bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.
Lag (2002:215).

5 § I fråga om efterlevande barn som vid utgången av år 2002
uppbär tillläggspension i form av barnpension enligt punkten 2
i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring på grund av dödsfall som
inträffat före den 1 januari 1990 skall bestämmelserna i 4 §
gälla med det undantaget att talet 30 i 4 § andra stycket 1
skall bytas ut mot talet 40, om barnpension i form av
tilläggspension vid ikraftträdandet utges med denna andel till
ett barn.

5 a § Har rätten till barnpension upphört slutgiltigt före den
1 januari 2002, finns det inte någon rätt till barnpension
enligt 2 kap. 2 § eller efterlevandestöd till barn enligt
3 kap. 1 §. Lag (2001:1140).

5 b § I fråga om efterlevande barn som vid utgången av år 2002
uppbär folk- och tilläggspension i form av barnpension efter en
förälder och endast folkpension i form av barnpension efter den
andra föräldern skall 3 kap. 3 § andra stycket lagen (2000:461)
om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn inte
tillämpas. Lag (2002:215).

Omställningspension och garantipension

6 § I fråga om omställningspension på grund av dödsfall som
inträffat före ikraftträdandet skall, i stället för vad som
föreskrivs i 4 kap. 1-–3 och 5 §§ lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla
följande.

I fråga om rätten till omställningspension skall 14 kap. 4 §
första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess
lydelse före den 1 januari 2003 ha fortsatt tillämpning.

Omställningspension skall beräknas som summan av

1. 40 procent eller, om det efter den avlidne finns barn som
har rätt till barnpension enligt 2 kap. 1 och 2 §§ lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn efter honom eller henne, 20 procent av den förtidspension
eller ålderspension som anges i 4 § andra stycket 1, och

2. 90 procent av det för år 2003 gällande prisbasbeloppet.

Vid beräkning av beloppet enligt tredje stycket 1 skall
bestämmelserna i 14 kap. 8 § lagen om allmän försäkring, i
dessa bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, ha
fortsatt tillämpning.

För rätt till omställningspension enligt tredje stycket 2
krävs att det för den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år
med pensionspoäng. Härvid skall 6 kap. 18 § lagen om
inkomstgrundad ålderspension tilllämpas på motsvarande sätt.

Vid beräkning av beloppet enligt tredje stycket 2 skall
bestämmelserna i 5 kap. 1, 3-–7 och 11 §§ lagen om allmän
försäkring samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1992:1277) om ändring i lagen om allmän försäkring, i dessa
bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003, tillämpas.
Lag (2002:215).

7 § I fråga om garantipension till omställningspension på grund
av dödsfall som inträffat före ikraftträdandet skall, i stället
för vad som sägs i 4 kap. 6-12 §§ lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, gälla
följande.

En efterlevande som är bosatt i Sverige skall, om villkoren i 8
kap. 4 och 5 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i dessa
bestämmelsers lydelse före den 1 januari 2003 är uppfyllda och
om minst tre års bosättningstid eller minst tre år med
pensionspoäng kan tillgodoräknas för den avlidne, ha rätt till
garantipension beräknad enligt tredje-sjunde styckena.

Till grund för beräkning av garantipension skall ligga den
omställningspension som den efterlevande har rätt till. Med
omställningspension avses även efterlevandepension enligt
utländsk lagstiftning som inte är att likställa med
garantipension enligt denna lag.

För en efterlevande som helt saknar rätt till
omställningspension eller vars omställningspension inte
överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet skall den årliga
garantipensionen motsvara 2,15 gånger prisbasbeloppet
(basnivån) minskat med ett belopp som motsvarar den nämnda
omställningspensionen.

För en efterlevande, som har rätt till omställningspension som
överstiger 1,49 gånger prisbasbeloppet, skall den årliga
garantipensionen motsvara skillnaden mellan 0,66 gånger
prisbasbeloppet och 40 procent av den del av
omställningspensionen som överstiger 1,49 gånger
prisbasbeloppet.

Vid beräkning av garantipension enligt tredje-femte styckena
skall, om inte annat följer av sjunde stycket, bestämmelserna i
5 kap. 1, 3-7 och 11 §§ lagen om allmän försäkring och punkt 3
i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i
lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före
den 1 januari 2003, tillämpas.

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med
intjänade pensionspoäng eller 40 års bosättningstid skall
garantipensionens basnivå och garantipensionen beräknas enligt
vad som anges i 17 a-c §§. Lag (2002:1082).

Särskild efterlevandepension och garantipension

8 § En efterlevande som vid utgången av år 2002 uppbär eller
hade rätt till folkpension eller tilläggspension i form av
särskild efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring och som alltjämt uppfyller förutsättningarna i 8
kap. 6-10 §§ och 14 kap. 5 § samma lag i paragrafernas lydelse
före den 1 januari 2003 har rätt till särskild
efterlevandepension och garantipension till sådan pension
enligt bestämmelserna i denna paragraf.

I fråga om efterlevande som avses i denna paragraf och som i
december 2002 uppbar partiell särskild efterlevandepension ska
pensionen beräknas och utges enligt följande:

med 85 procent av hel särskild efterlevandepension och
garantipension till den som haft tre fjärdedelar av hel
särskild efterlevandepension,

med 65 procent av hel särskild efterlevandepension och
garantipension till den som haft halv särskild
efterlevandepension,

med 28 procent av hel särskild efterlevandepension och
garantipension till den som haft en fjärdedel av hel särskild
efterlevandepension.

Vid beräkningen av särskild efterlevandepension ska gälla vad
som föreskrivs i 6 § tredje-femte styckena. Den efterlevande
ska vidare ha rätt till garantipension som beräknas enligt
bestämmelserna i 7 § tredje-sjunde styckena. Därvid ska vad som
där sägs om omställningspension avse särskild
efterlevandepension.

Bestämmelserna i 8 kap. 12 § lagen om allmän försäkring i deras
lydelse före den 1 januari 2003 ska gälla även efter utgången
av år 2002. Därvid ska med särskild efterlevandepension
likställas särskild efterlevandepension och garantipension till
sådan pension beräknad enligt andra och tredje styckena och med
förtidspension ska likställas sjukersättning och
aktivitetsersättning enligt 7 kap. lagen om allmän försäkring.
Minskning ska göras i första hand på garantipension och
därefter på beloppet enligt 6 § tredje stycket 2 före minskning
av annan särskild efterlevandepension.

Om den efterlevande har ålderspension enligt lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension utges inte särskild
efterlevandepension.

För efterlevande som avses i denna paragraf ska gälla vad som
föreskrivs dels om omställningspension och garantipension till
sådan pension i 1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, dels om
särskild efterlevandepension i 16 kap. 1 § tredje och femte
styckena samt 2, 3, 7 a, 8 och 9 §§, 18 kap.17 § och 20 kap.
3 § lagen om allmän försäkring i paragrafernas lydelse före
den 1 januari 2003.

Om den efterlevande har sådan sjukersättning som kan utges
enligt bestämmelserna i 16 a kap. lagen om allmän försäkring
ska vid tillämpning av fjärde stycket minskning göras med
sjukersättning innan denna har minskats enligt 16 a kap. 4 §
samma lag. Vidare ska inte bestämmelserna i 16 kap. 7 a § lagen
om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2003
tillämpas. Lag (2008:866).

Änkepension och garantipension

9 § En efterlevande som vid utgången av år 2002 har rätt till
folkpension eller tilläggspension i form av änkepension enligt
övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring har rätt till änkepension
och garantipension till sådan pension enligt vad som föreskrivs
i 10-18 §§. Detsamma skall gälla om rätt till sådan änkepension
uppkommer först efter ikraftträdandet men grundar sig på döds-
fall som inträffat dessförinnan. För änkepension och garanti-
pension till sådan pension enligt denna paragraf skall dessutom
gälla vad som föreskrivs i 1, 7 och 8 kap. lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

10 § Har rätt till tilläggspension i form av änkepension
uppkommit på grund av ett dödsfall som inträffat före år 1990
skall änkan, oavsett när hon är född och om inte annat sägs i
andra-–fjärde styckena, för tid efter år 2002 ha rätt till
änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket samt 7 §
lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn. Detsamma skall gälla för änkor som är födda år 1929
eller tidigare och vars rätt till tilläggspension i form av
änkepension har uppkommit på grund av dödsfall som inträffat
under något av åren 1990-–2002. Rätt till änkepension föreligger
även enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 lagen om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn om det för
den avlidne kan tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng.
Därvid skall 6 kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension tilllämpas på motsvarande sätt.

För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn krävs att villkoren i 6 kap. 3 § samma lag är
uppfyllda.

För en änka som avses i första stycket och som har fyllt 65 år
beräknas änkepension med tillämpning av endast 6 kap. 5 §
första stycket 1 lagen om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger skall 6
kap. 4 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn tillämpas. Lag (2002:215).

11 § Har rätt till tilläggspension i form av änkepension
uppkommit för en änka som är född under något av åren 1930-–1944
på grund av ett dödsfall som inträffat under något av åren
1990-–2002 skall hon, om inte annat sägs i andra eller tredje
stycket, för tid efter år 2002 ha rätt till änkepension
beräknad enligt 6 kap. 5 § första stycket samt 7 och 9-–12 §§
lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn. Rätt till änkepension föreligger även enligt 6 kap.
5 § första stycket 2 lagen om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn om det för den avlidne kan
tillgodoräknas minst tre år med pensionspoäng. Därvid skall 6
kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
tilllämpas på motsvarande sätt.

För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn krävs att villkoren i 6 kap. 3 § samma lag är
uppfyllda.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger och med
vilket belopp sådan pension skall utges skall 1 kap. 6 § och 6
kap. 4 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn tilllämpas. Lag (2002:215).

12 § Har rätt till tilläggspension i form av änkepension
uppkommit för en änka som är född år 1945 eller senare på grund
av ett dödsfall som inträffat under något av åren 1990-–2002
skall hon, om inte annat sägs i andra eller tredje stycket, för
tid efter år 2002 ha rätt till änkepension beräknad enligt 6
kap. 6-–13 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn.

För rätt till änkepension beräknad enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2 lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn krävs att villkoren i 6 kap. 3 § samma lag är
uppfyllda.

För bedömningen av om rätt till änkepension föreligger och med
vilket belopp sådan pension skall utges skall 1 kap. 6 § och 6
kap. 4 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn tilllämpas. Lag (2002:215).

13 § För änkor som avses i 10 och 11 §§ skall sådan del av
änkepension som avses i 6 kap. 5 § första stycket 1 lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn beräknas med tillämpning även av 13 kap. 2 § första
stycket tredje meningen lagen (1962:381) om allmän försäkring i
dess lydelse före den 1 januari 2003. Lag (2002:215).

14 § I fall som avses i 10-12 §§ skall beräkningen ske på
grundval av prisbasbeloppet för år 2003 i stället för
prisbasbeloppet för dödsfallsåret.

15 § Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit
på grund av ett dödsfall som inträffat före år 1990 eller,
såvitt gäller en änka som är född år 1944 eller tidigare, på
grund av ett dödsfall som inträffat under något av åren 1990-
2002, skall änkan för tid efter år 2002 ha rätt till
garantipension till änkepension under de förutsättningar och i
den utsträckning som följer av bestämmelserna i 6 kap. 14-17
och 22 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn samt 7 § fjärde och femte styckena
denna lag.

16 § Har rätt till folkpension i form av änkepension uppkommit
för en änka som är född år 1945 eller senare på grund av ett
dödsfall som inträffat under något av åren 1990-–2002, skall
änkan för tid efter år 2002 ha rätt till garantipension till
änkepension under de förutsättningar och i den utsträckning som
följer av bestämmelserna i 1 kap. 6 § tredje stycket och 6 kap.
14-–17 och 22 §§ lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn samt 7 § fjärde och femte styckena
denna lag. För en änka som avses i denna paragraf utges
garantipensionen i förhållande till det antal år för vilka den
avlidne maken vid utgången av år 1989 tillgodoräknats
pensionspoäng för tilläggspension.

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med
intjänade pensionspoäng, skall garantipensionens basnivå och
garantipensionen beräknas enligt vad som anges i 17 a-–c §§. De
bestämmelserna skall även tillämpas för en sådan änka som avses
i 6 kap. 22 § lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn.

Vid tillämpning och beräkning enligt andra stycket första
meningen skall 6 kap. 14-–16 §§ lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension gälla. Lag (2002:215).

17 § Vid beräkning av änkepension enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2 lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn samt av garantipension enligt 7 §
denna lag till en änka som avses i 10, 11 eller 15 § skall
bestämmelserna i 5 kap. 1, 3-–7 och 11 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring samt punkterna 3 och 5 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i
lagen om allmän försäkring, i dessa bestämmelsers lydelse före
den 1 januari 2003, tillämpas.

Om det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 30 år med
intjänade pensionspoäng eller 40 års bosättningstid, skall
garantipensionens basnivå och garantipensionen beräknas enligt
vad som anges i 17 a-–c §§. Dessa bestämmelser skall även
tillämpas för en sådan änka som avses i 6 kap. 22 § lagen om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
Lag (2002:215).

17 a § För en sådan änka som avses i 16 § andra stycket eller
17 § andra stycket utgör garantipensionens basnivå 2,15 gånger
prisbasbeloppet multiplicerat med den i andra stycket angivna
folkpensionskvoten samt med den i tredje stycket angivna 15-
delskvoten.

Folkpensionskvoten utgör, för en änka som avses i 17 §, den
för den avlidne högsta kvoten av antalet tillgodoräknade
bosättningsår i förhållande till talet 40 respektive antalet
tillgodoräknade år med pensionspoäng i förhållande till talet
30. För en änka som avses i 16 § utgör folkpensionskvoten
antalet tillgodoräknade år med pensionspoäng i förhållande till
talet 30.

15-delskvoten utgörs av förhållandet mellan det antal 15-delar
till vilket minskning skall ske enligt 6 kap. 22 § lagen om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och talet
15.

Underlaget vid beräkning av garantipension (beräkningsunderlag)
utgörs av folkpensionskvoten multiplicerad med 15-delskvoten
multiplicerad med 0,9 prisbasbelopp om änkepension utges samt
därefter ökat med änkepensionen enligt 6 kap. 17 § lagen om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn angiven i
prisbasbelopp. I änkepensionen skall därvid inte ingå sådan
änkepension som avses i 6 kap. 5 § första stycket 2.
Lag (2002:215).

17 b § Garantipensionen för en änka som avses i 17 a § skall
beräknas enligt följande. Till den del beräkningsunderlaget
inte överstiger 0,9 prisbasbelopp multiplicerat med
folkpensionskvoten och med 15-delskvoten, skall
garantipensionens basnivå minskas med hela denna del av
beräkningsunderlaget. Till den del beräkningsunderlaget
överstiger nämnda gräns men inte överstiger produkten av 0,72
prisbasbelopp gånger 15-delskvoten och folkpensionskvoten ökad
med 1,06944, skall garantipensionen minskas alternativt ökas
med en andel av denna del av beräkningsunderlaget på det sätt
som anges i 17 c §. Till den del beräkningsunderlaget
överstiger den i föregående mening angivna gränsen men inte
överstiger 1,49 prisbasbelopp skall garantipensionen ökas med
54 procent av denna del av beräkningsunderlaget. Till den del
beräkningsunderlaget överstiger 1,49 prisbasbelopp skall
garantipensionen minskas med 40 procent av den delen av
beräkningsunderlaget. Lag (2002:215).

17 c § Resultatet av talet 0,3481 minus produkten av 0,987
gånger folkpensionskvoten och därefter minskat med produkten av
0,36 gånger folkpensionskvoten i kvadrat skall multipliceras
med den del av beräkningsunderlaget som avses i 17 b § andra
meningen. Om resultatet utgör ett negativt tal skall
garantipensionen minskas genom att denna pension multipliceras
med det erhållna beloppet och i annat fall ökas genom
multiplikation med motsvarande belopp. Lag (2002:215).

18 § Om en änka som avses i 10 § har beviljats tilläggspension
i form av änkepension före den 1 januari 1990 och denna dragits
in före denna tidpunkt till följd av att hon ingått äktenskap,
skall vid tillämpningen av 6 kap. 4 § lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn gälla att
änkepensionen skall börja betalas ut på nytt även i fall då det
nya äktenskapet upplöses efter att ha bestått i fem år eller
mer, dock under förutsättning att detta äktenskap ingåtts efter
den dag då mannen fyllde 60 år.

Samordning med livränta

19 § Om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn har
beviljats på grund av dödsfall som inträffat före
ikraftträdandet skall minskning enligt 7 kap. 11-13 §§ lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn göras med 45 procent av varje livränta som överstiger en
sjättedel av prisbasbeloppet. Minskningen skall göras på det
belopp som anges i 4 § andra stycket 2 respektive 6 § tredje
stycket 2 före minskning av annan tilläggspension.

20 § I fall som avses i 4, 6 och 8 §§ denna lag skall
bestämmelserna i 7 kap. 11 § första stycket sista meningen och
12 § sista meningen lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn tillämpas endast på pension som
beräknats enligt 4 § andra stycket 1 och 6 § tredje stycket 1.

Övergångsbestämmelser

2008:866

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna
ska dock tillämpas först för tid från och med den 1 januari
2009.