Förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar

SFS nr
2000:521
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:871
Upphävd
2013-12-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:715

Statligt stöd

1 § En utbildning som anordnas av en enskild fysisk eller
juridisk person kan enligt bestämmelserna i denna förordning få
statligt stöd genom att utbildningen

1. ställs under statlig tillsyn,

2. förklaras berättiga eleverna till studiestöd enligt
studiestödsförordningen (2000:655), om utbildningen är
värdefull från nationell synpunkt, eller

3. berättigar till statsbidrag, om utbildningen är särskilt
värdefull från nationell synpunkt.

Utbildningar som får statligt stöd enligt första stycket kallas
kompletterande utbildningar. Förordning (2001:246).

2 § Statligt stöd enligt 1 § första stycket får lämnas till
utbildning som

1. utgör ett komplement till gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan, eller

2. har lägst genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet som
antagningskrav, förutsatt dels att utbildningen inte kan leda
fram till en examen som utbildningsanordnaren får utfärda
enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina, dels att utbildningen inte står under statlig tillsyn
som utövas av Universitetskanslersämbetet.
Förordning (2012:715).

3 § Stöd enligt 1 § första stycket 2 och 3 lämnas inom ramen
för tillgängliga medel.

4 § Vid bedömningen av om en utbildning skall anses vara
värdefull från nationell synpunkt skall särskilt beaktas om

1. utbildningen ökar tillgången på värdefull yrkesskicklighet
inom ett yrke som det finns ett nationellt behov av,

2. utbildningen leder till ett arbete, utvecklar erforderlig
kompetens i befintligt arbete eller förbereder för andra
studier,

3. huvudmannen för utbildningen samverkar med det omgivande
samhället, och

4. utbildningen har en från samhällssynpunkt lämplig regional
placering.

5 § Vid bedömningen av om en utbildning skall anses vara
särskilt värdefull från nationell synpunkt skall utöver vad som
sägs i 4 § särskilt beaktas om utbildningen

1. ger en särskilt kvalificerad kompetens inom ett yrkesområde,

2. tillgodoser behov inom smala yrkesområden eller leder fram
till udda yrken,

3. bidrar till att bevara traditionell yrkeskunskap,

4. bidrar till att bevara det svenska kulturarvet, och

5. bidrar till att utveckla ny kunskap inom ett framtidsyrke.

6 § Statligt stöd enligt denna förordning får inte lämnas för
en utbildning som i annan ordning berättigar eleverna till
studiestöd eller ger rätt till statsbidrag.

Förutsättningar för stöd

Utbildningens innehåll

7 § Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom utbildningen skall främja aktning för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall
den som verkar inom utbildningen

1. främja jämställdhet mellan könen,

2. främja elevinflytande, och

3. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.

Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund
eller på beprövad erfarenhet.

Statlig tillsyn

8 § För att få stå under statlig tillsyn krävs det utöver vad
som sägs i 7 § att utbildningen har en omfattning om sammanlagt
minst 200 timmar lärar- eller handledarledd undervisning under
högst tre år och att huvudmannen för utbildningen

1. har en godtagbar plan som beskriver utbildningens innehåll
och mål samt hur målen skall förverkligas,

2. har en ansvarig person som leder utbildningen,

3. har fastställda inträdesvillkor och urvalsgrunder som är
godtagbara i förhållande till utbildningens nivå och
inriktning,

4. har kompetenta lärare och handledare,

5. ger eleverna betyg eller intyg som beskriver utbildningens
innehåll och de uppnådda målen efter avslutad utbildning, och

6. endast tar ut elevavgifter som bedöms skäliga i förhållande
till utbildningens karaktär.

Studiestöd

9 § För att en utbildning skall förklaras berättiga eleverna
till studiestöd enligt studiestödsförordningen (2000:655) krävs
det utöver vad som sägs i 1 § första stycket 2 och 7 § att
utbildningen har ställts under statlig tillsyn och har en
omfattning om minst 320 timmar lärar- eller handledarledd
undervisning under minst fyra sammanhängande månader. Dessutom
krävs det att huvudmannen för utbildningen

1. har en styrelse eller ledningsgrupp,

2. anordnar utbildningen efter godtagbara kursplaner, och

3. har en av styrelsen eller ledningsgruppen fastställd plan
för hur kompetensutvecklingen av personalen och hur
uppföljningen och utvärderingen av den egna verksamheten skall
ske. Förordning (2001:246).

Statsbidrag

10 § För att få statsbidrag krävs det utöver vad som sägs i 1 §
första stycket 3 och 7 § att utbildningen har en omfattning om
minst 800 timmar lärar- eller handledarledd undervisning per år
och att utbildningen varar minst ett år. Dessutom krävs det att
utbildningen har ställts under statlig tillsyn och uppfyller
förutsättningarna för att förklaras berättiga eleverna till
studiestöd enligt 9 §. Förordning (2000.1452).

Korttidskurser

11 § En utbildning som ger en särskilt kvalificerad kompetens
inom ett yrkesområde och som anordnas i anslutning till en
lärlingsutbildning eller en utbildning som bidrar till att
bevara det svenska kulturarvet kan i särskilda fall komma i
fråga för stöd enligt 1 § första stycket 1 eller 3, trots att
utbildningens omfattning understiger det antal timmar som anges
i 8 och 10 §§. Förordning (2000:1452).

Antal elever

11 a § Antal årselevplatser på en utbildning får inte överstiga
det antal platser som förklarats berättiga eleverna till
studiestöd enligt 14 och 15 §§ eller till statsbidrag enligt 18 §.

I 15 § tredje stycket anges vad som avses med årselevplats.
Förordning (2000:1452).

Ansökan

12 § Ansökan om statligt stöd ska lämnas till Myndigheten för
yrkeshögskolan.

Ansökan om statligt stöd i form av statlig tillsyn får lämnas
löpande under året.

Myndigheten får meddela föreskrifter om inom vilken tid som
ansökan om statligt stöd enligt 1 § första stycket 2 och
3 ska lämnas. Förordning (2009:559).

Beslut om statligt stöd

13 § Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statlig
tillsyn och om statsbidrag. Förordning (2009:559).

14 § Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vid vilka
läroanstalter och utbildningar som elever kan få studiestöd
enligt studiestödsförordningen (2000:655). I beslutet ska
myndigheten förklara om en viss utbildning berättigar
eleverna till studiestöd enligt avdelning A 2 eller B 1 i
bilagan till studiestödsförordningen.

För att en utbildning ska kunna förklaras berättiga eleverna
till studiestöd enligt avdelning B 1 i bilagan till
studiestödsförordningen, krävs det att utbildningen har lägst
genomgången gymnasieskola eller motsvarande utbildning eller
viss yrkeserfarenhet som antagningskrav och att utbildningen
bygger vidare på dessa kunskaper. Förordning (2009:559).

15 § Myndigheten för yrkeshögskolans beslut enligt 14 §
första stycket ska för varje utbildning avse ett visst antal
årselevplatser.

Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet
årselevplatser som kan berättiga eleverna till studiestöd
enligt avdelning A 2 respektive avdelning B 1 i bilagan till
studiestödsförordningen (2000:655).

Med årselevplats avses en elevplats i heltidsutbildning.
Förordning (2009:559).

16 § Beslut om enbart statlig tillsyn får begränsas till att
avse en bestämd tid.

Beslut om statsbidrag och förklaring om att en viss utbildning
berättigar eleverna till studiestöd skall begränsas till att
avse en bestämd tid, dock högst fyra år. Statsbidrag utbetalas
dock inom ramen för tillgängliga medel för ett år i sänder
enligt vad som följer av 18 och 19 §§.

17 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska i sin
författningssamling publicera en förteckning över vilka
utbildningar som beviljats statligt stöd enligt denna
förordning. I förteckningen ska också läroanstalten,
utbildningens längd och antal årselevplatser anges enligt
15 § första stycket och 18 § första stycket.
Förordning (2009:559).

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

18 § Statsbidraget ska beräknas av Myndigheten för
yrkeshögskolan per årselevplats och bidragsår. Myndigheten
ska inför varje bidragsår besluta om bidraget till
utbildningen.

I 15 § tredje stycket anges vad som avses med årselevplats.
Med bidragsår avses det kalenderår för vilket bidrag lämnas.
Förordning (2009:559).

19 § Statsbidraget består av ett grundbidrag och ett
tilläggsbidrag.

Grundbidrag skall lämnas med samma belopp per årselevplats till
alla bidragsberättigade utbildningar.

Tilläggsbidraget skall lämnas efter särskild prövning av
utbildningens kostnader. Vid fastställande av tilläggsbidragets
storlek skall särskilda hänsyn tas till utbildningens kostnader
för lärare, handledare, lokaler och utrustning.

20 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska utan rekvisition vid
början av varje månad under bidragsåret betala ut en
tolftedel av statsbidraget. Förordning (2009:559).

Statlig tillsyn

21 § Den statliga tillsynen utövas av Myndigheten för
yrkeshögskolan.

Om det krävs särskilda kunskaper och erfarenheter för att
kunna utöva tillsyn, ska Myndigheten för yrkeshögskolan
begära hjälp av andra myndigheter. Förordning (2009:559).

Byte av huvudman

22 § Om en kompletterande utbildning byter huvudman, ska
detta anmälas till Myndigheten för yrkeshögskolan.
Förordning (2009:559).

Uppföljning och utvärdering

23 § Huvudmannen för en kompletterande utbildning är skyldig
att för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om sin
skolverksamhet. Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela
föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.
Förordning (2009:559).

Återkallande av det statliga stödet

24 § Myndigheten för yrkeshögskolan får besluta att statligt
stöd enligt denna förordning ska upphöra, om utbildningen
inte längre uppfyller kraven eller huvudmannen inte iakttar
sina skyldigheter enligt denna förordning. Det statliga
stödet kan bara återkallas om bristerna inte avhjälpts efter
påpekande för huvudmannen. Förordning (2009:559).

Överklagande

25 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om statlig tillsyn får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2000:521

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Har upphävts genom förordning (2009:559).

3. Har upphävts genom förordning (2009:559).

4. Har upphävts genom förordning (2009:559).