Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

SFS nr
2000:523
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:716

1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att främja
utvecklingen av internationella kontakter till

1. huvudmän inom skolväsendet,

2. huvudmän för internationella skolor som har förklarats
berättigade till bidrag enligt 24 kap. 3 eller 5 § skollagen
(2010:800), och

3. anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt
förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande
utbildningar. Förordning (2011:677).

2 § Statsbidraget omfattar

1. stipendier för att främja lärares och skolledares
internationella kontakter samt för kostnader för deltagande i
internationella konferenser och dylikt, och

2. bidrag till skolhuvudmän för utvecklingsarbete som syftar
till att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de
mål som anges i skolans läroplaner.

Stipendier enligt första stycket 1 kan ges till en enskild
person eller en grupp personer.

Bidrag enligt första stycket 2 får lämnas med högst ett belopp
som motsvarar vad huvudmannen själv avser att bidra med.

3 § Ansökan om stipendium eller bidrag ska göras hos
Universitets- och högskolerådet enligt de föreskrifter som
myndigheten meddelar. Förordning (2012:716).

4 § Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka som ska
få stipendium eller bidrag, beloppets storlek och eventuella
villkor som ska gälla för stipendiet eller bidraget.
Förordning (2012:716).

5 § Universitets- och högskolerådets beslut om stipendium
eller bidrag får inte överklagas. Förordning (2012:716).