Förordning (2000:538) om märkning och registrering av hundar

SFS nr
2000:538
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:7
Upphävd
2002-02-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:607

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan märkning
och registrering som avses i lagen (2000:537) om märkning och
registrering av hundar.

Märkning och registrering

2 § En hundägare skall låta märka och registrera sin hund

1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,

2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter
tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka
och registrera den, eller

3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet
efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

Tidsfristerna i första stycket gäller inte om en hund har
omhändertagits med stöd av lagen (2000:537) om märkning och
registrering av hundar.

3 § Märkning skall ske med mikrochips eller tatuering.

4 § Anmälan om registrering skall göras på en särskild blankett
och innehålla uppgifter om

1. det identitetsnummer med vilket hunden har märkts,

2. hundens ras, namn, födelsedatum, kön, färg, teckning och
hårlag,

3. hundägarens personnummer, namn, adress och telefonnummer.

Till anmälan skall fogas ett intyg om märkningen utfärdat av
den som utfört märkningen.

Anmälan skall vara undertecknad av hundägaren.

5 § Vid ägarbyte skall anmälan ske till registret inom fyra
veckor från förvärvet. Anmälan skall undertecknas av såväl den
föregående som den nye ägaren och innehålla de uppgifter som
anges i 4 § första stycket.

När hunden har dött skall hundägaren snarast anmäla detta till
registret.

Personuppgiftsansvarig

6 § Statens jordbruksverk som är personuppgiftsansvarigt för
det centrala registret får överlåta driften av registret till
en annan myndighet eller en organisation.

Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.

Registerinnehåll

7 § Registret får innehålla de personuppgifter som anges i 4 §
första stycket samt övriga uppgifter som har omedelbar
betydelse för handläggningen av registreringsärendet.

Sambearbetning

8 § Registret får, med de begränsningar som följer av
bestämmelsen om registerinnehåll, tillföras uppgifter från
folkbokföringsdatabasen. Förordning (2001:607).

Avgifter

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som
hundägaren skall betala för registreringen och för utrustning
för att läsa av märkningen.

Verkställighetsföreskrifter

10 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.