Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

SFS nr
2000:555
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1266
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:695

Uppgifter

1 § Grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara förmågan
till väpnad strid.

2 § Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot väpnat
angrepp var det än kommer ifrån. Hela Sverige skall kunna
försvaras.

Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet.

Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden
genom att kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande
operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna
stöd till humanitär verksamhet.

Försvarsmakten skall bidra till att stärka det svenska
samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att kunna
samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till
förfogande.

3 § Försvarsmakten skall ha den operativa förmåga, de
kompetenser och den insatsorganisation som regeringen beslutar.
Försvarsmakten skall även upprätthålla den beredskap som
regeringen beslutar.

Försvarsmaktens beredskap, organisation och planläggning skall
medge att Försvarsmaktens förmåga kan anpassas för att motsvara
förändrade krav och behov.

Försvarsmakten skall genomföra den planläggning och vidta de
förberedelser som behövs för att kunna lösa myndighetens
uppgifter.

4 § Utöver vad som följer av 1-3 §§ skall Försvarsmakten
särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,

3. leda och samordna signalskyddstjänsten inklusive arbetet med
säkra kryptografiska funktioner inom totalförsvaret,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet
och annan signalskyddsverksamhet,

5. i fredstid ansvara för att samla in, bearbeta och lämna
Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila
behov,

6. stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande
verksamhet inom ramen för gällande riktlinjer för svensk
krigsmaterielexport,

7. lämna biträde vid svenska förhandlingsinsatser avseende
nedrustning, rustningskontroll samt förtroendeskapande och
säkerhetsskapande åtgärder,

8. i sin perspektivplanering planera i nära samverkan med
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och redovisa den i
budgetunderlaget,

9. bedriva försvarsupplysning i syfte att stärka försvarsviljan
och förtroendet för det militära försvaret,

10. medverka i statsceremonier,

11. vid behov sammankalla cheferna för andra myndigheter m.fl.
med uppgifter inom totalförsvaret för informationsutbyte, samt

12. stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i deras
arbete att främja totalförsvaret. Förordning (2007:695).

5 § Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) i arbetet med krishanteringsuppgifter
inom Europeiska unionen, Förenta nationerna, Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa samt samarbetet Partnerskap för
fred.

I 16 § verksförordningen (1995:1322) finns ytterligare
bestämmelser om myndighetens medverkan i arbetet inom
Europeiska unionen. Förordning (2006:1441).

6 § Försvarsmakten skall delta i samarbetet inom ramen för
Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap
för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella
partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som
fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds
planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda
regeringsbeslut.

Försvarsmakten skall delta i det säkerhetsfrämjande samarbetet
i Östersjö-, Arktis- och Barentsområdet i enlighet med
verksamhetsplaner, årsprogram och särskilda regeringsbeslut.
Försvarsmakten skall vidare delta i det nordiska samarbetet för
fredsfrämjande och humanitära insatser (Nordcaps) och i
samarbetet inom ramen för den multinationella
snabbinsatsstyrkan (Shirbrig), som vid behov ställs till
Förenta nationernas förfogande.

Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) inom ramen för Sveriges observatörsskap
i Västeuropeiska unionen samt Sveriges deltagande i Euro-
atlantiska partnerskapsrådet. Förordning (2001:1264).

6 a § Försvarsmakten skall efter särskilt regeringsbeslut delta
i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser med
främst sådana förband som anmälts av regeringen till
internationellt förbandsregister. Förordning (2001:1264).

6 b § Försvarsmakten är beslutsmyndighet enligt lagen
(2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter i fall som avses
i 2 § 3 samma lag. Förordning (2006:1088).

Miljöaspekter

7 § Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 2-6 §§
ställer skall Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i
fred. Försvarsmakten har ett särskilt sektorsansvar för
miljömålsarbetet inom det militära försvaret. Försvarsmakten
skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och
pådrivande i förhållande till övriga berörda myndigheter.

Försvarsmakten skall i fråga om miljömålsarbetet enligt första
stycket rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

Försvarsmakten skall medverka i det internationella
försvarsmiljösamarbetet. Förordning (2006:1440).

Information

8 § Försvarsmakten skall vid höjd beredskap, i den omfattning
som regeringen beslutar, kunna informera regeringen om
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade
utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om vidtagna
och planerade åtgärder.

Försvarsmakten skall vid högsta beredskap hålla regeringen
informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den
förväntade utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om
vidtagna och planerade åtgärder.

9 § Försvarsmakten skall, samtidigt som den lämnar sin
årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
ge in en förteckning över och kopior av samtliga
internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som
Försvarsmakten ingått under året. För varje överenskommelse
skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för
överenskommelsen.

Försvarsmakten skall även samtidigt med årsredovisningen lämna
en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i
samarbetsprojekt med utländska myndigheter. För varje
överenskommelse som ingåtts skall en kopia lämnas in till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Förordning (2001:285).

9 a § Försvarsmakten skall, när den bedriver militär
säkerhetstjänst, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
anmäla frågor om att etablera och upprätthålla samarbete med
andra stater och internationella organisationer samt informera
om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Försvarsmakten skall vidare till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) lämna information om den militära
säkerhetstjänstens inriktning i övrigt, om verksamhetens
bedrivande i stort och om viktiga händelser.

Försvarsmakten skall varje år upprätta en översikt över den
militära säkerhetstjänstens verksamhet under föregående år.
Översikten skall lämnas in till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen och
hållas tillgänglig för allmänheten. Förordning (2001:1264).

Samverkan

10 § Försvarsmakten skall samordna beredskapsplanläggningen och
den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande
planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten skall tillhandahålla underlag för tillämpningen
av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10)
avseende militärt försvar.

11 § Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd
beredskap hos de myndigheter som enligt 18 § förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap har ett ansvar
inför och vid höjd beredskap. Förordning (2006:960).

12 § Försvarsmakten skall i nära samverkan med
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta
förberedelser för framtida internationella insatser.

Försvarsmakten skall ha personal som kan ställas till
förfogande för internationella förtroendeskapande och
säkerhetsfrämjande åtgärder.

Myndighetens ledning

13 § Försvarsmakten leds av en chef. Chefen för Försvarsmakten
benämns överbefälhavare. Vid myndigheten skall det finnas en
ställföreträdande chef som benämns generaldirektör.

Överbefälhavaren ansvarar för myndighetens verksamhet.
Förordning (2005:509).

14 § Har upphävts genom förordning (2006:960).

Organisation

15 § Försvarsmakten bestämmer sin egen organisation i fred i de
delar den inte är reglerad i denna förordning.
Förordning (2001:285).

16 § Försvarsmakten i fred består av de organisationsenheter
som anges i bilaga 1 till denna förordning (grundorganisation).

Försvarsmaktens insatsorganisation utgörs av insatsförband och
övriga förband.

Av 1 § första stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom
Försvarsmakten följer att det inom Försvarsmakten skall finnas
en utlandsstyrka. Förordning (2007:654).

17 § I Högkvarteret skall det finnas en enhet för
underrättelse- och säker-hetstjänst, en operativ enhet, en
säkerhetsinspektion och en generalläkare. I
säkerhetsinspektionen skall representanter för Försvarets
materielverk ingå. Förordning (2006:1441).

18 § Har upphävts genom förordning (2005:509).

18 a § Försvarsmaktens logistik ansvarar för Försvarsmaktens
underhållstjänst och stödverksamhet. Förordning (2001:1264).

19 § Har upphävts genom förordning (2002:1097).

20 § Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som
skall samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra
samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning
och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad
användning av militära och civila resurser. Försvarsmakten
bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och utbildning
av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer skall
organiseras. Förordning (2005:823).

21 § Har upphävts genom förordning (2005:823).

22 § Innan myndighetens chef avgör ärenden som kan föranleda en
framställning till regeringen eller rör myndighetens
organisation eller som annars är av stor vikt eller har
principiell betydelse, skall generaldirektören, chefsjuristen,
ekonomidirektören, personaldirektören samt berörda högre
militära chefer i Högkvarteret ges tillfälle att yttra sig. I
brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan att
inhämta ett sådant yttrande. Förordning (2005:509).

23 § Har upphävts genom förordning (2005:509).

Generalläkarens tillsynsansvar

24 § Generalläkaren ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen
över miljöskyddet, hälso- och sjukvården m.m. samt för
offentlig kontroll av djurhälsovården, djursjukvården och
djurskyddet. Generalläkaren är därvid behörig myndighet att
utöva offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd. Generalläkaren får meddela interna
föreskrifter för Försvarsmakten för efterlevnaden av gällande
bestämmelser inom området.

När generalläkaren utövar sin tillsyns- eller kontrollfunktion,
är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren.
Förordning (2006:960).

Nämnden för kvalificerade skyddsidentiteter

24 a § Inom Försvarsmakten finns en särskild nämnd för beslut
om kvalificerad skyddsidentitet i fall som avses i 2 § 3 lagen
(2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden prövar
också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade
skyddsidentiteter. Förordning (2006:1088).

24 b § Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande
samt högst tre andra ledamöter varav minst en med särskild
erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring. Ordföranden
och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare
eller ha motsvarande erfarenhet av kvalificerat juridisk
arbete.

Vice ordföranden kan träda i ordförandens ställe, när det
behövs.

Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden och övriga
ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2006:1088).

24 c § Nämnden är beslutför om ordföranden och minst två av de
övriga ledamöterna är närvarande.

Är det fara i dröjsmål, får ordföranden besluta i ärenden om
kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut skall anmälas
till nämnden vid nästa sammanträde. Förordning (2006:1088).

Verksförordningens tillämpning

25 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Försvarsmakten med undantag av 4, 5, 11-14 och 17 §§, 19 §
första stycket samt 20, 22, 30 och 32-34 §§.

Överbefälhavaren får bestämma att föreskrifter får beslutas
även av generaldirektören och chefen för en enhet i
Högkvarteret. Förordning (2006:960).

Internrevision

25 a § Försvarsmakten skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1441).

Personalföreträdare

26 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Försvarsmakten. Bestämmelserna i 6 § är dock tillämpliga
endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

Vid höjd beredskap tillämpas inte
personalföreträdarförordningen på Försvarsmakten.

Personalansvarsnämnden

27 § Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av
överbefälhavaren, chefsjuristen, personaldirektören,
personalföreträdarna och de chefer som överbefälhavaren utser.
Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i sitt
ställe är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2002:1097).

28 § I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning,
avskedande, uppsägning eller anställningens upphörande på grund
av sjukdom bestämmer ordföranden om ett förfarande inför
nämnden skall inledas. Ordföranden får avskriva ett ärende, om
det är uppenbart att ärendet inte skall leda till någon åtgärd
från nämndens sida.

Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det
på grund av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte
längre bör gälla, får ordföranden ensam besluta i frågan.

Beslut som har fattats enligt denna paragraf skall anmälas vid
nästa sammanträde med nämnden.

Utlämnande av allmänna handlingar

29 § Frågor om att till en enskild lämna ut handlingar som
förvaras hos Försvarsmakten prövas inom den organisationsenhet
vid myndigheten som förvarar handlingarna. I tveksamma fall
eller om sökanden begär att frågan hänskjuts till myndigheten,
skall prövningen göras av chefen för organisationsenheten
eller, i fråga om handling som förvaras i Högkvarteret, av den
chef för enhet som överbefälhavaren bestämmer. Chefen för en
organisationsenhet får hänskjuta frågan om prövning till
överbefälhavaren eller till den chef för enhet i Högkvarteret
som överbefälhavaren bestämmer.

Skadeståndsärenden

30 § Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på
ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 §
förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk
mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna
i 11-13 §§ samma förordning gäller för Försvarsmakten i ärenden
om reglering av personskada.

Vissa andra ersättningsfrågor

31 § Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än
skadestånd för skador på egendom som tillhör personal i
Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om
skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.

32 § Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än
skadestånd för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt
ersättning för förlorade inkomster i samband med sådana skador,
om skadan har föranletts av militär verksamhet.

33 § Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning
eller annat tillvaratagande av egendom som tillhör eller brukas
av myndigheten eller som är av utländskt militärt ursprung.

Anställningar och placeringar

34 § Överbefälhavaren, generaldirektören och chefen för enheten
för underrättelse- och säkerhetstjänst anställs genom beslut av
regeringen. Förordning (2005:509).

35 § Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om
anställning som dels generallöjtnant eller viceamiral och
generalmajor eller konteramiral, dels chefsjurist,
ekonomidirektör och personaldirektör.

Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om
placering på befattning som anges i bilaga 2 till denna
förordning.

Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas
av Försvarsmakten. Förordning (2005:509).

36 § För att tillgodose behovet av militära chefer i
Försvarsmaktens grundorganisation skall Försvarsmakten planera
för högst tio yrkesofficerare med tjänstegraden generalmajor
eller konteramiral. Endast om det finns särskilda skäl får
Försvarsmakten lämna förslag om anställning som innebär att
antalet blir större. Dessa skäl skall framgå av förslaget.
Försvarsmaktens planering skall därutöver tillgodose de behov
av generalmajorer och konteramiraler som finns vid andra
myndigheter och vid de internationella organisationer och
utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär
personal.

För att tillgodose behovet av militära chefer i
grundorganisationen får Försvarsmakten anställa högst 15
yrkesofficerare med tjänstegraden brigadgeneral eller
flottiljamiral. Försvarsmakten får därutöver anställa det antal
som krävs för att tillgodose de behov som finns vid andra
myndigheter och vid de internationella organisationer och
utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär
personal.

Om det finns särskilda skäl får antalet brigadgeneraler och
flottiljamiraler i grundorganisationen under en begränsad tid
överstiga 15. Förordning (2005:509).

37 § I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär
tjänsteman tillämpas inte 6 § anställningsförordningen
(1994:373).

Föreskriftsrätt

38 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter för
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets
forskningsinstitut och Kustbevakningen för den del av deras
verksamhet som under höjd beredskap skall bedrivas av
Försvarsmakten. Förordning (2000:906).

39 § Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter
föreskrifter i frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra
kryptografiska funktioner inom totalförsvaret, förutom i fråga
om verkställigheten av 33 § förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:960).

Överklagande

40 § Försvarsmaktens beslut enligt 31-33 §§ får inte
överklagas.

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

Benämning Lokalisering Anmärkning

LEDNING

Högkvarteret Stockholm Operativa enheten (OPE),
(HKV) Uppsala

FÖRBAND

Livgardet Upplands-Bro/ Swedint
(LG) Kungsängen Livgardesgruppen i
Stockholm
Dalregementsgruppen
i Falun
Gävleborgsgruppen i
Gävle

Norrbottens regemente Boden Försvarsmaktens
(I 19) vinterenhet i Boden
och Arvidsjaur
Västernorrlandsgruppen
i Härnösand
Fältjägargruppen i
Östersund
Västerbottensgruppen
i Umeå
Norrbottensgruppen
i Boden
Lapplandsjägargruppen
i Kiruna

Livregementets husarer Karlsborg Fallskärmsjägarskolan
(K 3) (FJS)
Örebro- och
Värmlandsgruppen i
Örebro

Skaraborgs regemente Skövde Skaraborgsgruppen i
(P 4) Skövde
Bohus-Dalsgruppen i
Uddevalla/Skredsvik

Södra skånska Lund/Revinge Skånska gruppen i Lund/
regementet Revinge
(P 7)

Artilleriregementet Boden Artilleriets
(A 9) stridsskola (ArtSS)

Luftvärnsregementet Halmstad Luftvärnets
(Lv 6) stridsskola (LvSS)
Hallandsgruppen i
Halmstad

Göta ingenjörregemente Eksjö Fältarbetsskolan
(Ing 2) (FarbS)
Norra Smålandsgruppen
i Eksjö

Ledningsregementet Enköping Ledningsskolan
(LedR) (LedS)

Totalförsvarets
signalskyddsskola
(TSS)
Södermanlandsgruppen
i Strängnäs
Upplands- och
Västmanlandsgruppen
i Enköping

Trängregementet Skövde Motorskolan
(TrängR) (MotorS)

Första Karlskrona Verksamhet i
ubåtsflottiljen Karlskrona och
(1. ubflj) Haninge/Muskö

Tredje Karlskrona Verksamhet i Karlskrona
sjöstridsflottiljen
(3. sjöstriflj)

Fjärde Haninge/Muskö Verksamhet i
sjöstridsflottiljen Haninge/Muskö och
(4. sjöstriflj) Uddevalla/Skredsvik

Amfibieregementet Haninge/Berga Verksamhet i
(Amf 1) Haninge/Berga och
Göteborg
Södertörnsgruppen i
Haninge
Gotlandsgruppen i
Visby

Marinbasen Karlskrona Verksamhet i
(MarinB) Karlskrona, Haninge
och Göteborg
Blekingegruppen i
Karlskrona
Kalmar- och
Kronobergsgruppen i
Växjö

Skaraborgs Lidköping/
flygflottilj Såtenäs
(F 7)

Blekinge flygflottilj Ronneby/Kallinge Verksamhet i
(F 17) Ronneby/Kallinge,
Linköping/Malmen,
Stockholm/Bromma
och Visby

Norrbottens Luleå
flygflottilj
(F 21)

Försvarsmaktens Linköping/Malmen Verksamhet i
helikopterflottilj Linköping/Malmen,
(Hkpflj) Luleå, Lidköping/
Såtenäs och
Ronneby/Kallinge
Livgrenadjärgruppen
i Linköping

Försvarsmaktens Stockholm Divisioner i
logistik Karlskrona, Arboga
(FMLOG) och Boden

Försvarsmaktens Örebro
telenät- och
markteleförband
(FMTM)

SKOLOR OCH
CENTRUM

Militärhögskolan Solna
Karlberg
(MHS K)

Militärhögskolan Halmstad
Halmstad
(MHS H)

Markstridsskolan Skövde Verksamhet i
(MSS) Skövde och
Motala/Kvarn

Sjöstridsskolan Karlskrona Verksamhet i
(SSS) Karlskrona och
Haninge

Luftstridsskolan Uppsala Flygvapnets
(LSS) flygbefälsskola
(FBS)
Flygvapnets
stridslednings- och
luftbevakningsskola
(StrilS)
Flygskolan (FlygS),
Linköping/Malmen
Helikopterskolan
(HkpS),
Linköping/Malmen

Hemvärnets Salem/Vällinge
stridsskola
(HvSS)

Försvarsmaktens Halmstad Verksamhet i
tekniska skola Halmstad, Haninge/
(FMTS) Berga och Karlskrona

Totalförsvarets Eksjö
ammunitions- och
minröjningscentrum
(SWEDEC)

Totalförsvarets
skyddscentrum
(SkyddC) Umeå

Försvarsmaktens Uppsala Försvarets
underrättelse- och tolkskola
säkerhetscentrum (TolkS)
(FMUndSäkC)

Försvarsmaktens Stockholm
rekryteringscentrum
(RekryC)

Försvarsmedicincentrum Göteborg Elfsborgsgruppen i
(FömedC) Göteborg

Försvarsmusikcentrum Upplands-Bro/
(FöMusC) Kungsängen
Förordning (2007:654).

Bilaga 2

Befattningar för vilka regeringen beslutar placering efter
förslag från Försvarsmakten

Högkvarteret:

Chef för säkerhetsinspektionen

Generalläkare

Internationella befattningar:

Försvarsattaché

Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas
övervakningskommission i Korea då befattningen bemannas med
yrkesofficer

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga representation vid
Förenta nationerna

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid
organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid
Europeiska unionens militära stab

Chefen för den nordiska snabbinsatsstyrka som bidrar till
Europeiska unionens militära krishanteringsförmåga

Den till tjänsteställningen högste svenske officeren vid den
operativa stab inom Europeiska unionen som är avsedd att leda
insatser med den nordiska snabbinsatsstyrkan
Förordning (2005:823).