Förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS nr
2000:577
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:481
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:9

1 kap. Gemensamma bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr
1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av
vissa förordningar samt kommissionens förordning (EG) nr
817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden.

Om prövning, utbetalning, tillsyn och överklagande av stöd
enligt 4-9 kap. inom strukturfondsmål 1 finns bestämmelser i
förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder.
Förordning (2005:25).

2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på
medel, lämnas i form av

1. ersättning för miljövänligt jordbruk (2 kap.),

2. kompensationsbidrag i mindre gynnade områden (3 kap.),

3. investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och
renskötselföretag (4 kap.),

4. investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter (5 kap.),

5. stöd till investeringar i skog i syfte att höja skogens
ekologiska värde (6 kap.),

6. startstöd (7 kap.),

7. stöd för kompetensutveckling (8 kap.), och

8. stöd för anpassning och utveckling av landsbygden (9 kap.).

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om i vilken
utsträckning stöd enligt första stycket 1 kan beviljas för
stödperioder som inleds under ansökningsåret 2006.
Förordning (2006:9).

3 § Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 2-9 kap.
Stödbelopp och stödsatser framgår av bilaga 1.

4 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om god
jordbrukarsed. Stöd enligt 2 eller 3 kap. får utbetalas till
den som respekterar god jordbrukarsed i enlighet med vad
Jordbruksverket föreskriver. För stöd enligt 2 kap. gäller
skyldigheten hela brukningsenheten och för stöd enligt 3 kap.
den areal som berättigar till stöd.

Om en överträdelse har konstaterats vid kontroll i enlighet med
de författningar som reglerar kraven enligt första stycket
skall stödbeloppet sättas ned helt eller delvis.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om nedsättning av
stödbelopp. Förordning (2004:125).

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om minimikrav för
miljö, hygien och djurskydd. Stöd enligt 4, 5 och 7 kap. får
beviljas och utbetalas till den som uppfyller minimikraven för
miljö, hygien och djurskydd.

Om det förekommer brister beträffande minimikraven för miljö,
hygien och djurskydd får stöd enligt 7 kap. dock beviljas och
utbetalas om den som ansöker om stöd eller utbetalning av stöd
åtar sig att avhjälpa bristerna inom tre år från etableringen
eller, när det gäller miljökrav, två år från etableringen.
Förordning (2004:125).

6 § Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna stödmyndigheten
eller Jordbruksverket en skriftlig redovisning för den
verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i
förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet.

Förfarandet i stödärenden

7 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
länsstyrelsen om inte annat följer av andra eller tredje
stycket. Frågor om stöd enligt 2 kap. 7 § i Dalarnas län prövas
av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 8 §, 5 kap.
och 8 kap. Frågor om stöd enligt 9 kap. som omfattar mer än ett
län prövas av Jordbruksverket eller av den länsstyrelse som
Jordbruksverket bestämmer.

Frågor om stöd enligt 6 kap. prövas av Skogsstyrelsen.
Förordning (2005:1153).

8 § Stödmyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar
om stöd enligt 2 kap. 5 § andra stycket och 7 § samt 4-9 kap.

9 § Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd skall ges in
till stödmyndigheten inom den tid som föreskrivs av
Jordbruksverket eller, när det gäller stöd enligt 6 kap., av
Skogsstyrelsen.

Om en ansökan om stöd enligt 3 kap. eller om utbetalning av
stöd enligt 2 kap. kommer in för sent, skall de regler
tillämpas som gäller för sen ansökan i kommissionens förordning
(EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter
för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det
integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs
i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare. Förordning (2005:25).

10 § Om företaget ligger inom flera län och länsstyrelsen är
stödmyndighet, skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det
län där huvuddelen av verksamheten bedrivs. Om en ansökan
enligt 2 kap. 7 § omfattar renvallar eller renhägn som är
belägna inom flera län skall ansökan ges in till länsstyrelsen
i det län där huvuddelen av renvallarna eller renhägnen är
belägna.

11 § Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

12 § Före utbetalning av stöd skall Jordbruksverket kontrollera
att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut
stödet och sända tillbaka stödärendet till stödmyndigheten.
Jordbruksverkets beslut innebär att stödmyndighetens beslut
förfaller.

Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om
sådana beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i
första och andra stycket.

Tillsyn m.m.

13 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets
förordning (EG) nr 1257/1999, kommissionens förordning (EG) nr
817/2004 och av denna förordning utövas av Jordbruksverket och,
när det gäller stöd enligt 6 kap., av Skogsstyrelsen.

Den närmare tillsynen inom länet utövas av stödmyndigheten med
det undantaget att tillsynen över stöd enligt 2 kap. 8 § utövas
av länsstyrelsen.

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får föreskriva att det skall
tas ut en avgift för tillsynen samt bestämma avgiftens storlek.
Förordning (2005:25).

14 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall
betalas tillbaka.

Stödmyndigheten har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio
år från det att beloppet betalades ut.

15 § Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får
sättas ned, om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse
från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon
annan anledning kan anses oskäligt att kräva återbetalning av
hela beloppet.

16 § Stödmottagaren är inte återbetalningsskyldig om
stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att

1. en omständighet som utgör force majeure inträffar,

2. en fastighetsreglering genomförs,

3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd
av någon oförutsedd händelse som ligger utanför
nyttjanderättshavarens kontroll, eller

4. andra liknande omständigheter inträffar.

Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana
omständigheter som avses i första stycket beslutar
stödmyndigheten att stödvillkoren skall anpassas till de
uppkomna förhållandena eller att åtagandet skall upphöra.

Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring
efter det att en betydande del av åtagandet har fullgjorts och
det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet
får stödmyndigheten besluta att lämnat stöd inte skall
återbetalas.

17 § När mätfel eller ägoslagsfel konstateras vid kontroll av
stöd enligt 2 eller 3 kap. skall sanktionsreglerna i
kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 tillämpas.

Vid kontroll skall det bortses från en felaktig arealuppgift i
en ansökan om utbetalning av stöd, till den del uppgiften
innebär en större areal än den som framgår av beslutet om stöd.
Vid kontroll skall det även bortses från en felaktig
arealuppgift till den del den felaktigt uppgivna arealen inte
kunnat berättiga till stöd på grund av krav på djurinnehav.
Förordning (2005:25).

18 § Vid klassificerings- eller villkorsfel skall stödbeloppet
helt eller delvis sättas ned varvid hänsyn skall tas till
felets betydelse i förhållande till syftet med stödet.

Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller andra
ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt
2 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning skall
leda till samma nedsättning av stödbeloppet som om dessa
arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter funnits
med i denna ansökan. Förordning (2000:685).

19 § Om ett mätfel, ägoslagsfel, klassificeringsfel eller
villkorsfel bedöms som allvarligt skall beslutet om stöd hävas.
Detsamma gäller när ett fel i ett stödbeslut beror på en
oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden eller vid någon
annan avvikelse från de villkor som gäller för stödet.

Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får
beslutet om stöd hävas till viss del.

Stödmyndigheten får besluta att fortsatt stöd inte skall
lämnas.

Ränta

20 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är
berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva

1. hur räntan skall beräknas,

2. hur betalning skall ske, och

3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned
räntekravet om det finns särskilda skäl.
Förordning (2000:1060).

Verkställighet av beslut

21 § Beslut enligt denna förordning får verkställas enligt
utsökningsbalken.

Stödmyndigheten får bestämma att ett beslut enligt denna
förordning skall gälla även om det överklagas.

Ytterligare föreskrifter

22 § Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda
myndigheter meddela ytterligare föreskrifter om stöd, innehåll
i genomförandeplaner, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan,
utbetalning, tillsyn, sanktioner, återkrav och ränta. Verket
får också meddela föreskrifter om verkställighet av denna
förordning.

Skogsstyrelsen får efter samråd med andra berörda myndigheter,
när det gäller stöd enligt 6 kap., meddela ytterligare
föreskrifter om stöd, stödbelopp, ansökan om stöd, tillsyn,
sanktioner, återkrav och ränta liksom föreskrifter om
verkställighet av denna förordning.

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och
om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

Överklagande

23 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut som gäller stöd enligt 8 och 9 kap. samt Skogsstyrelsens
beslut som gäller stöd enligt 6 kap. får inte överklagas i
andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 12, 14,
16, 19 och 20 §§.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2005:1153).

Definitioner

24 § I denna förordning förstås med

stödmyndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,

jordbrukare: en producent av jordbruks- eller
trädgårdsprodukter, antingen en fysisk eller juridisk person
eller en sammanslutning av sådana personer, vars jordbruks-
eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av
jordbrukaren inom Sveriges gränser,

jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en
enda jordbrukare odlar en enda gröda eller sådana traditionella
sambeten på betesmark och fäbodbeten som godkänts av
länsstyrelsen,

brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som
har för driften gemensamma byggnader,

jordbruksmark: åkermark, slåtteräng eller betesmark,

ägoslag: åkermark, betesmark inklusive slåtterängar, skogsmark,
impediment, tomtmark, exploateringsmark, täktmark och övrig
mark,

åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling
eller bete och som är lämplig att plöja,

betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja
och som används till bete,

slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja
och som på eftersommaren används för slåtter med klippande
eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med
bete eller lövtäkt,

mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet
djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har
sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren
har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från
det faktiska ägoslaget; om det är osäkert vilket det faktiska
ägoslaget är, skall det ägoslag som anges av stödmottagaren
gälla om inte marken huvudsakligen används för något annat
ändamål än jordbruk eller stödmottagarens bedömning är
oförenlig med stödets syfte,

klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av
stödberättigande landskapselement eller renvallar och renhägn
är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt
utbetalning av stöd för,

villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren i fråga om stöd
enligt 2 eller 3 kap. brutit mot något skötselvillkor eller
annat villkor som gäller för stödet,

stödområden: områden enligt bilaga 2.
Förordning (2000:1060).

2 kap. Miljövänligt jordbruk

Allmänna bestämmelser

1 § Stöd får lämnas årligen under förutsättning att
stödmottagaren under en stödperiod av minst fem år åtar sig att
vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i
5-11 a och 13-15 §§. Stödmyndigheten kan efter ansökan av
stödmottagaren förlänga ett åtagande, dock längst till och med
den 31 december 2006. För stöd för åtgärder som avses i 12 §
skall åtagandet omfatta en stödperiod av tio år med rätt till
förlängning med ytterligare tio år.

Stödmyndigheten kan medge att ett åtagande under pågående
stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande, om en sådan
ändring innebär uppenbara fördelar för miljön.
Förordning (2005:25).

2 § Stöd får kombineras i den utsträckning som framgår av
bilaga 3.

Det sammanlagda stödet per hektar får uppgå till högst det
belopp som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr
1257/1999 med undantag för stöd enligt 5 § andra stycket eller
kombinationer av stöd inom stödområde 1-3.

Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr skall inte
betalas ut.

3 § Ett jordbruksskifte skall för att berättiga till stöd
omfatta minst 0,1 hektar utom för stöd enligt 13 § där den
sammanlagda skiftesarealen skall omfatta minst 0,1 hektar.
Renvall skall omfatta minst 0,2 hektar och renhägn skall
omfatta minst 0,05 hektar.

Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga 4.

Antalet nötkreatur på jordbruksföretaget skall fastställas
utifrån det genomsnittliga innehavet vid de räkningstillfällen
som Jordbruksverket bestämmer. Får, getter och svin skall
finnas på jordbruksföretaget inom de hållandetider som
Jordbruksverket föreskriver.

4 § Stöd lämnas inte

1. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av
miljöbalken för vilka åtgärder det lämnas ersättning med
statliga medel för natur- eller kulturvård, eller

2. för areal för vilken ersättning har lämnats enligt avtal om
nya inslag i landskapet.

Stöd enligt 7, 9-10, 11 a och 13-15 §§ lämnas inte för areal
som tagits ur produktion och som ingår i EG:s
arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor eller
omfattas av EG:s system för direktstöd.

Om det för ett jordbruksföretag redan finns ett åtagande enligt
förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen
(1997:1336) om miljöstöd får Jordbruksverket meddela
föreskrifter om under vilka villkor stöd med samma syfte får
lämnas. Stöd får i övriga fall kombineras med äldre åtaganden
på samma areal eller samma jordbruksföretag i enlighet med vad
Jordbruksverket föreskriver. Förordning (2005:25).

Bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och
kulturmiljövärden

Bevarande av betesmarker och slåtterängar

5 § Stöd får lämnas för skötsel av betesmarker och slåtterängar
samt fäbod- och skogsbeten.

Länsstyrelsen får besluta att tilläggsersättning och ersättning
för kompletterande åtgärder skall ges för sådana betesmarker
och slåtterängar med höga biologiska eller kulturhistoriska
värden som kräver särskild skötsel.

Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet

6 § Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet får lämnas för skötsel av vissa
landskapselement belägna på eller i anslutning till åkermark.
Skötselåtagandet skall omfatta samtliga ersättningsberättigande
landskapselement på sådan åkermark som naturligen hör till ett
brukningscentrum eller annan plats för gårdsbebyggelse.

Av bilaga 5 framgår vilka landskapselement som berättigar till
stöd.

Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i
renskötselområdet

7 § Stöd för skötsel av renvallar och renhägn får lämnas till
en sameby eller en medlem av en sameby.

Stöd får lämnas inom ett område där renskötsel får bedrivas
hela året enligt 3 § 1 rennäringslagen (1971:437). Utanför
sådant område får stöd lämnas endast om markägaren godkänt att
ansökan lämnas in.

Bevarande av utrotningshotade husdjursraser

8 § Stöd får lämnas för djur av de raser som Jordbruksverket
föreskriver.

Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under
stödperioden underskridas med högst 50 procent under ett
enskilt år.

Varje besättning skall, när det gäller stödberättigande djur,
under stödperioden följa en avelsplan för rasen som godkänts av
Jordbruksverket.

Öppet och varierat odlingslandskap

9 § Stöd får lämnas för miljövänlig odling av slåtter- och
betesvall på åkermark inom stödområde 1-5 och på öar utan fast
landförbindelse med undantag av Ven. Odlingen skall omfatta
minst 0,1 hektar under varje enskilt år under stödperioden.

För mark inom stödområdena 1-3 får stöd lämnas endast till
jordbrukare som bedriver mjölk- eller köttproduktion med
nötkreatur, tackor eller getter (hondjur). Stöd lämnas för så
stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga
djurinnehav.

Stödområde Antal djurenheter per hektar

1 0,83
2 a 0,95
2 b 1,00
3 1,05
Förordning (2005:25).

Miljöanpassat jordbruk

Ekologiska produktionsformer

10 § Stöd för ekologiska produktionsformer får lämnas för
odling på åkermark av jordbruksgrödor och frilandsodlade
trädgårdsgrödor som årligen används till foder-, livsmedels-
eller utsädesproduktion. Jordbruksverket får föreskriva om
undantag från kravet på årlig användning av grödan.

Till jordbrukare med ekologisk djurhållning får ytterligare
stöd lämnas för ekologiskt odlad betes- och slåttervall eller
grönfoderareal. Stöd lämnas för så stor areal som motsvaras av
följande genomsnittliga djurinnehav.

Djurslag Antal djur per hektar vall eller grönfoder

Mjölkkor 1,0
Am- och dikor 1,0
Ungnöt 1,67
Suggor 2,0
Tackor 6,67
Getter (hondjur) 6,67

Med ungnöt avses nötkreatur mellan sex månader och två år.

Den ekologiska djurhållningen måste omfatta minst ett djur
under hela stödperioden. Förordning (2005:25).

Åtgärder för minskat kväveläckage

11 § Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för
vårbearbetning på åkermark i Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne,
Hallands och Västra Götalands län.

En areal motsvarande minst 20 procent av jordbruksföretagets
vårsädesareal skall under varje år omfattas av en åtgärd enligt
första stycket.

Med fånggröda avses växtlighet som har sin huvudsakliga
tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syftet att
minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd.
Slåtter-, frö- eller betesvall eller bevuxen träda får inte
räknas som huvudgröda.

Med vårbearbetning avses att ingen jordbearbetning sker efter
skörd av en huvudgröda, vall, fånggröda eller bevuxen träda
förrän efter årets slut.

Miljövänlig vallodling

11 a § Stöd får lämnas för miljövänlig odling av flerårig vall
på åkermark inom sådana områden där stöd enligt 3 kap. inte får
lämnas. Odlingen skall omfatta minst 0,1 hektar under varje
enskilt år under stödperioden. Förordning (2005:25).

Skötsel av våtmarker och småvatten

12 § Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker och småvatten som
i miljöförbättrande syfte har anlagts på jordbruksmark efter
den 31 december 1999 och som bevaras minst tjugo år från
stödbeslutet. Tilläggsersättning får lämnas för skötsel genom
avslagning av växtlighet eller betning. Stöd får inte lämnas
för områden inom strukturfondsmål 1.

Med våtmark avses ett vegetationstäckt område där vattenytan är
nära under, i nivå med eller nära över markytan och där
vattennivån tillåts variera med de naturliga
säsongsvariationerna.

Med småvatten avses dammar och vattensamlingar där vattennivån
skall vara så hög att en vattenspegel kan finnas under hela
året.

Skyddszoner

13 § Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark.
Stöd lämnas dock inte inom områden som omfattas av
strukturfondsmål 1.

Med en skyddszon avses en zon utmed ett vattenområde som är
besådd med vall och som är mellan sex och tjugo meter bred.

Det vattenområde som skyddszonen gränsar till skall vara
vattenförande under hela året eller vara utmärkt på den
topografiska kartan.

Miljövänlig odling av bruna bönor

14 § Stöd får lämnas för odling på Öland av bruna bönor som är
upptagna på den svenska sortlistan och är av svenskt ursprung.

Odlingen skall under varje enskilt år omfatta en areal
motsvarande minst 70 procent av den areal som odlas med bruna
bönor under det första året i stödperioden.

Miljövänlig odling av sockerbetor

15 § Ersättning får lämnas för miljövänlig odling av
sockerbetor på Gotland.

Odlingen skall under varje enskilt år omfatta en areal
motsvarande minst 70 procent av den areal som odlas med
sockerbetor under det första året i stödperioden.

3 kap. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

1 § Kompensationsbidrag får lämnas för vallodling på sådan
åkermark eller för sådana betesmarker som ligger inom
stödområde 1-5 b eller på öar utan fast landförbindelse med
undantag av Ven och de församlingar på Gotland som inte
förtecknas i bilaga 2. Förhöjt stöd får lämnas inom de
fjällnära områden som betecknats med F i bilaga 2. Inom
stödområde 1-3 får kompensationsbidrag lämnas även för
spannmåls- och potatisodling.

Kompensationsbidrag får bara lämnas till jordbrukare som åtar
sig att fortsätta med jordbruk inom stödområdet under fem år
från och med den första stödutbetalningen. Sådant jordbruk
skall varje år omfatta minst tre hektar.

Ett jordbruksskifte skall för att berättiga till stöd omfatta
minst 0,1 hektar. Förordning (2005:25).

2 § Stöd för vallodling på åkermark samt för betesmarker lämnas
för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga
innehav av nötkreatur äldre än sex månader och av tackor och
getter (hondjur).

Stödområde Antal djurenheter per hektar
1-3 1,0
4 1,1
5 1,3

Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga 4.

Antalet nötkreatur på jordbruksföretaget skall fastställas
utifrån det genomsnittliga innehavet vid de räkningstillfällen
som Jordbruksverket bestämmer. Tackor och getter skall finnas
där inom de hållandetider som Jordbruksverket föreskriver.

3 § Stöd lämnas inte om den totala brukade arealen understiger
tre hektar. En potatisodling skall för att berättiga till stöd
omfatta minst 0,5 hektar.

Beräknade stödbelopp som är lägre än 500 kr betalas inte ut.

4 § Stöd lämnas inte till jordbrukare som när stödåret börjar
uppbär statlig ålderspension, hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning. Förordning (2004:125).

4 kap. Investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och
renskötselföretag

1 § Stöd får lämnas i form av bidrag till andra investeringar i
fasta anläggningar än köp av mark till den som driver ett
jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag. I företaget får
det ingå kompletterande verksamhet med nära anknytning till
lantbruk.

Förutom till fasta anläggningar kan stöd lämnas för inköp av
utrustning för särskilt miljövänlig spridning av stallgödsel.

Länsstyrelsen beslutar vilket investeringsbelopp som berättigar
till stöd.

2 § Stödberättigande investeringar i jordbruksföretag skall
underlätta

1. åtgärder för ett ekologiskt hållbart lantbruk,

2. åtgärder som förbättrar djurens välfärd, eller

3. sådana åtgärder för ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling på landsbygden som är förenliga med en regional
genomförandeplan.

Stöd lämnas inte till åtgärder som enligt lag eller annan
författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för
ansökan om stöd. Förordning (2005:25).

3 § Stöd lämnas endast om stödmottagaren med hänsyn till sin
ekonomiska ställning, inkomst och kreditmöjligheter bedöms ha
behov av stödet och det från allmän synpunkt är lämpligt att
stödet ges.

Särskilt angelägna miljöinvesteringar får stödjas utan hinder
av bestämmelserna i första stycket.

4 § Stöd lämnas endast om

1. stödmottagarens arbetsinsats i företaget uppgår till minst
900 timmar per år och arbetsinsatsen utanför företaget inte
utgör mer än hälften av stödmottagarens totala arbetstid,

2. stödmottagaren får minst 50 procent av sin totala inkomst
från företaget och minst 25 procent från jordbruks-, trädgårds-
eller renskötselverksamhet,

3. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan
bestående förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en
tillfredsställande försörjning, och

4. stödmottagaren har tillräckliga yrkeskunskaper.

Villkoren skall vara uppfyllda när investeringen har
genomförts.

Om delägare i ett företag är makar eller sambor, föräldrar och
barn eller syskon skall minst hälften av dem uppfylla kraven
enligt första stycket.

Om en juridisk person är stödmottagare, skall den juridiska
personen till minst hälften ägas av fysiska personer som
uppfyller villkoren i första stycket.

Särskilt angelägna miljö- eller djurmiljöinvesteringar samt
investeringar för kompletterande verksamheter får stödjas utan
hinder av bestämmelserna i första stycket 1-3.
Förordning (2001:30).

5 § har upphävts genom förordning (2000:685).

6 § Beräknade stödbelopp som är lägre än 15 000 kr skall inte
beviljas.

5 kap. Investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter

1 § Stöd får ges i form av bidrag till investeringar som avser
förädling eller saluföring av

1. nöt-, gris-, får- och lammkött, kött från hägnat vilt samt,
inom områden som omfattas av strukturfondsmål 1, renkött,

2. mjölk och mjölkprodukter,

3. ägg och fågelkött,

4. spannmål,

5. oljeväxter,

6. grönsaker, frukt och bär,

7. blommor och plantor, eller

8. potatis med undantag av stärkelse och stärkelseprodukter.

Stöd lämnas inte för investeringar i primärproduktion.
Förordning (2002:971).

2 § Stöd skall i första hand ges till

1. investeringar som avser nya produkter och nya marknader i
industrier som utvecklar högförädlade produkter av hög
kvalitet, eller

2. småskalig livsmedelsförädling som bidrar till att underlätta
och främja diversifiering av näringslivet på landsbygden och
till att stärka jordbruksföretagens konkurrensförmåga.

Investeringarna skall även främja sysselsättningen på
landsbygden.

3 § Stöd lämnas till investeringar som har godkänts av
stödmyndigheten.

Stödmyndigheten bestämmer den investeringskostnad som skall
berättiga till stöd.

4 § Beräknade stödbelopp som är lägre än 15 000 kr skall inte
beviljas.

6 kap. Stöd till investeringar i skog för att höja skogens
ekologiska värde

1 § Stöd för skydd av biotoper får lämnas i form av ersättning
för sådana ingrepp i pågående markanvändning som följer av
beslut om skydd av biotoper enligt 7 kap. 11 § miljöbalken.

2 § Stöd får lämnas i form av ersättning för ingrepp i pågående
markanvändning och för aktiva natur- och kulturvårdsåtgärder
som följer av sådana naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 §
jordabalken.

3 § Stöd för aktiva natur- eller kulturmiljövårdsåtgärder får
lämnas för sådana åtgärder i skogsbruket som är till gagn för
flora, fauna, värdefulla äldre kulturmiljöer, landskapet eller
friluftslivet och som avses i förordningen (1993:555) om
statligt stöd till skogsbruket.

4 § Stöd för sådan anläggning och skötsel av lövskog som avses
i förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket får
lämnas inom områden där sådan skog är av betydelse för den
biologiska mångfalden och landskapsbilden.

5 § Stöd för vitaliseringsgödsling får lämnas för skogsmark som
omfattas av en av Skogsstyrelsen fastställd översiktlig plan
för åtgärden.

Stöd lämnas inte för mark som är av riksintresse för natur- och
kulturmiljövården eller som bör bevaras enligt en regional
naturvårds- eller bevarandeplan för odlingslandskapet.

6 § Stöd lämnas endast för åtgärder på skogsmark.

7 kap. Startstöd

1 § Stöd får lämnas när någon första gången för sin
huvudsakliga sysselsättning etablerar sig som ansvarig för ett
jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag.

I företaget får det ingå kompletterande verksamhet med nära
anknytning till lantbruk.

Stödet skall vara förenligt med en regional genomförandeplan.

2 § Stöd får lämnas i form av startpremie. Förordning (2002:971).

3 § Stöd lämnas endast till sökande som vid beslutstillfället
inte har fyllt 40 år och som har tillräckliga yrkeskunskaper.

4 § Stöd lämnas endast om

1. företaget kräver en arbetsinsats som motsvarar minst 1 350
timmar per år,

2. stödmottagarens arbetsinsats i företaget uppgår till minst
900 timmar per år och arbetsinsatsen utanför företaget uppgår
till högst 900 timmar per år,

3. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan
bestående förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en
tillfredsställande försörjning,

4. stödmottagaren får minst hälften av sin inkomst från
företaget och minst en fjärdedel från enbart jordbruk,
trädgårds- eller renskötsel, och

5. stödet är motiverat med hänsyn till företagarens ekonomiska
ställning och kreditmöjligheter samt om det från allmän
synpunkt är lämpligt.

8 kap. Kompetensutveckling

1 § Stöd får lämnas för anordnande och genomförande av
kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till att motivera och
utbilda lantbrukare och andra personer verksamma inom
lantbruket och renskötseln till att använda miljömässigt och
ekonomiskt långsiktigt hållbara produktionsmetoder.

Stöd får också lämnas för kompetensutvecklingsåtgärder som
syftar till att underlätta genomförandet av andra åtgärder
enligt denna förordning.

2 § Stöd får lämnas för kompetensutvecklingsprogram som
upprättats av länsstyrelsen och godkänts av Jordbruksverket
samt för verksamheter som kompletterar dessa program.
Förordning (2001:30).

9 kap. Anpassning och utveckling av landsbygden

1 § Stöd får lämnas för

1. diversifiering av verksamhet inom och med anknytning till
lantbruket,

2. marknadsföring av kvalitetsprodukter från lantbruket,

3. främjande av landsbygdsturism och småföretagande,

4. utveckling och förbättring av infrastruktur,

5. byutveckling och bevarande av kulturarvet, och

6. miljöskydds- och naturvårdsåtgärder i samband med jordbruk,
skogsbruk och landskapsvård samt förbättring av djurens
välfärd.

Inom strukturfondsmål 1 får stöd lämnas även för andra sådana
åtgärder för anpassning och utveckling av landsbygden som anges
i artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999.

Åtgärderna skall ha anknytning till lantbruket och dess
omställning. Förordning (2002:971).

2 § Stöd enligt 1 § 1-5 skall vara förenliga med en regional
genomförandeplan, ett programkomplement eller vara av
nationellt intresse.

Stöd får inte lämnas för åtgärder som kan ges stöd enligt 2-7
kap. Förordning (2002:971).

3 § Har upphävts genom förordning (2002:971).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2000:577

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

2. Genom förordningen upphävs

a) förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till
jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden,

b) förordningen (1995:1195) om startstöd till yngre företagare
med jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag,

c) förordningen (1995:1271) om investeringsstöd till den som
förädlar eller saluför produkter från jordbruket eller
skogsbruket,

d) förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare
med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag,

e) förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom
jordbruket, och

f) förordningen (1997:1336) om miljöstöd. Förordning (2000:1060).

3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande i ärenden som
anhängiggjorts före utgången av år 1999 om inte annat följer av
7 samt ärenden som har sin grund i ett åtagande enligt
förordningen (1997:1336) om miljöstöd. I stället för 1 kap.
19 § i förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall dock 1 kap.
17 § i den nya förordningen tillämpas. Med IAKS-förordningen
skall i förordningen (1997:1336) om miljöstöd avses
kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december
2001 om fastställande av tilllämpningsföreskrifter för det
integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av
gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning
(EEG) nr 3508/92. När det gäller stöd enligt 3 kap. 17 §
förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall i 1 kap. 11, 13, 23,
24, 26, 27, 30 och 31 §§ i samma förordning länsstyrelsen bytas
ut mot Jordbruksverket. Förordning (2002:697).

4. För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336)
om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 §
i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden
skall omfatta sex år.

5. Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd
eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas
före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med
samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.

6. Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya
förordningen får tiden för åtagandet räknas från en
stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om
kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre
gynnade områden.

7. Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431)
om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds-
eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av
år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen.
För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda
förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det
belopp som följer av den äldre förordningen.
Förordning (2000:1060).

2002:971

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. För ansökningar om startstöd som inkommit till länsstyrelsen
före ikraftträdandet gäller 7 kap. 2 § och bilaga 1 i sin äldre
lydelse.

2004:689

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före
ikraftträdandet.

2005:25

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.
Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 2005.

2. Ärenden som kommit in till stödmyndigheten före den 1
januari 2005 men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre
föreskrifter.

2005:523

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005. Förordningen
skall dock ifråga om bilaga 2 tillämpas från och med den 1
januari 2005.

2005:1153

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av
en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006.
Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall
överlämnas till Skogsstyrelsen.

2007:481

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden som
väckts före utgången av 2006, eller i fråga om strukturfondsmål
1 före utgången av mars 2007, om inte annat följer av 4 eller
5.

Bilaga 1

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för miljö- och
landsbygdsutvecklingsåtgärder

1. Miljövänligt jordbruk

Åtgärd Region Ersättningsnivå

Betesmarker
och slåtterängar Hela landet Grundersättning:
1 100 kr/ha
Tilläggsersättning:
Betesmarker: 1 400 kr/ha
Slåtterängar: 2 400 kr/ha
Kompletterande åtgärder:
Lövtäkt: högst 500 kr/ha
Lieslåtter: 6 500 kr/ha
Efterbete: 700 kr/ha

Natur- och kultur-
miljöer Hela landet Basersättning: 100 kr/elementtyp
Grupp 1: 6 kr/10 meter
Grupp 2: 26 kr/10 meter
Grupp 3: 58 kr/10 meter
Grupp 4: 60 kr/st
Grupp 5: 180 kr/st
Grupp 6: 1 000 kr/ha hässjad gröda

Natur- och
kulturmiljöer i
renskötselområdet Delar av
renskötsel-
området Renvallar: 1 275 kr/renvall samt
6 300 kr/ha, dock sammanlagt
högst 26 475 kr per renvall
Traditionella renhägn: 1 275/kr
renhägn samt 20 kr/10 m2

Utrotnings-
hotade husdjurs-
raser Hela landet Linderödssvin: 1 500 kr/djurenhet
Övriga raser: 1 000 kr/djurenhet

Öppet och varierat
odlingslandskap Stödområde 1-5 Stödområde 1-3: 2 050 kr/ha
Stödområde 4: 900 kr/ha
Stödområde 5: 400 kr/ha

Ekologiska
produktionsmetoder Hela landet Vall och grönfoder: 500 kr/ha
Spannmål: 1 300 kr/ha
Oljeväxter: 2 200 kr/ha
Proteingrödor: 1 300 kr/ha
Potatis: 2 200 kr/ha
Övriga grödor: 2 200 kr/ha
Grönsaker: 5 000 kr/ha
Frukt och bär: 7 500 kr/ha
Ersättning per djurenhet: 1 700 kr/ha

Minskat kväve-
läckage Kalmar, Got-
lands, Blekinge,
Skåne, Hallands
och Västra
Götalands län Fånggröda: 900 kr/ha
Vårbearbetning: 400 kr/ha

Miljövänlig De områden
vallodling där stöd
enligt 3 kap.
inte får
lämnas 300 kr/ha

Våtmarker och
småvatten Hela landet
utanför
struktur-
fondsmål 1 Grundersättning: 3 000 kr/ha
Tilläggsersättning: 800 kr/ha

Miljövänlig odling
av bruna bönor på
Öland Öland 2 700 kr/ha

Miljövänlig odling
av sockerbetor på
Gotland Gotland 1 350 kr/ha

Skyddszoner Hela landet
utanför
strukturfonds-
mål 1 3 000 kr/ha

2. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per
hektar.

Stödområde Gröda Stödbelopp inom
intervallen areal

0-60 ha 60- ha

1-3 bete och slåttervall på åker
samt betesmark 1 960 kr 980 kr

1-3 spannmål 1 000 kr 500 kr

1-3 potatis 1 750 kr 875 kr

4a bete och slåttervall på åker
samt betesmark 1 810 kr 905 kr

4b bete och slåttervall på åker
samt betesmark 1 010 kr 505 kr

5a bete och slåttervall på åker
samt betesmark 1 210 kr 605 kr

5b bete och slåttervall på åker
samt betesmark 710 kr 355 kr

Inom de områden som betecknats med F enligt bilaga 2 lämnas för
bete och slåttervall på åker samt betesmark ytterligare stöd
med 500 kr per hektar inom intervallen areal 0-60 hektar och
med 250 kr per hektar inom intervall därutöver.

I stödområde 5a ingår öar utan fast landförbindelse utanför
stödområde 1-4a.

3. Investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och
renskötselföretag

3.1 Inom strukturfondsmål 1, södra delen gäller följande.

Det investeringsbelopp som berättigar till stöd får uppgå till
högst 11 840 000 kr per företag.

Stöd får lämnas till ett företag med högst 3 500 000 kr under
en period om fyra år samt med högst följande andel av den
investeringskostnad som berättigar till stöd.

Investeringskostnad Stödandel inom intervallen

-1 600 000 50 %
1 600 000-3 000 000 35 %
3 000 000- 25 %

3.2 Inom strukturfondsmål 1, norra delen gäller följande.

Det investeringsbelopp som berättigar till stöd får uppgå till
högst följande belopp per företag.

– kusten 19 000 000 kr
– inlandet 10 000 000 kr

Stöd får lämnas till ett företag med högst 3 500 000 kr under
en period om fyra år samt med högst följande andel av den
investeringskostnad som berättigar till stöd.

Investeringskostnad Stödandel inom intervallen

Kust Inland

-1 600 000 50 %
1 600 000-3 000 000 40 %
-2 300 000 35 %
2 300 000-3 000 000 25 %
3 000 000- 15 % 30 %

I Storuman, Sorsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner i
Västerbottens län samt i Arjeplog, Jokkmokk, Pajala, Gällivare
och Kiruna kommuner i Norrbottens län får den högsta andelen av
det investeringsbelopp som berättigar till stöd höjas med fem
procentenheter för stödmottagare som vid beslutstillfället är
yngre än 40 år. Den högre stödandelen får beviljas under högst
fem år från stödmottagarens etablering som jordbruks-,
trädgårds- eller renskötselföretagare.

3.3 I övriga delar av landet får det investeringsbelopp som
berättigar till stöd uppgå till högst 1 600 000 kr per företag.
Av det investeringsbelopp som berättigar till stöd lämnas
bidrag med högst 30 procent. Stöd får lämnas till ett företag
med högst 480 000 kr under en period om fyra år.

3.4 I fråga om den investeringskostnad som berättigar till stöd
samt de högsta stödbelopp som anges i punkterna 3.1-3.3 gäller
för samverkansföretag de dubbla beloppen. Ett medlemsföretags
andel av stöd till samverkansföretag skall räknas in i
företagets erhållna stöd under en fyraårsperiod.

4. Investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter

Stöd lämnas med högst följande andel av den investeringskostnad
som berättigar till stöd.

Investeringskostnad Stödandel inom intervallen

Strukturfondsmål 1

Kust Inland
-1 600 000 kr 40 % 50 %
1 600 001-3 000 000 kr 30 % 35 %
3 000 001- 20 % 25 %

Övriga landet

-1 600 000 kr 30 %
1 600 001-3 000 000 kr 20 %
3 000 001- 10 %

5. Stöd till investeringar i skog i syfte att höja skogens
ekologiska värde

Stöd får lämnas med de belopp Skogsstyrelsen föreskriver.

6. Startstöd

Startstöd får lämnas med högst 200 000 kr per företagare

7. Kompetensutveckling

Stöd får lämnas för hela den stödberättigande kostnaden.

8. Stöd för främjande av anpassning och utveckling av
landsbygden

Stöd till enskilda företag får lämnas med högst 30 % av
stödberättigande utgifter och högst 480 000 kr. Stöd för
miljöinvesteringar som inte ger något ekonomiskt utbyte samt
för investeringar i våtmarker och småvatten omfattas dock inte
av denna begränsning. För stöd till samverkansföretag gäller
inte begränsningen till 480 000 kr.
Förordning (2005:523).

Bilaga 2

Förteckning över stödområden samt fjällnära områden*

Län Kommun Församling Stöd enligt Fjällnära
2 kap. 3 kap. områden

Stockholms län VALLENTUNA Össeby-Garn 5
ÖSTERÅKER Österåker-Östra
Ryd na 5
Ljusterö-Kulla 5
VÄRMDÖ Värmdö 5
Djurö 5
Ingarö 5
Gustavsberg 5
Dalarö 5
NYKVARN Turinge sa del 5
SÖDERTÄLJE Tveta va del 5
Vårdinge na del 5
Överjärna va
del 5
NORRTÄLJE Norrtälje 5
Björkö-Arholma 5 5:b
Väddö va del 5
Väddö öa del 5 5 b
Singö 5 5:b
Häverö 5
Edebo 5
Ununge 5
Edsbro 5
Fasterna 5
Rimbo 5
Rö 5
Skederid 5
Husby-Sjuhundra 5
Gottröra 5
Närtuna 5
Malsta 5
Lohärad 5
Estuna 5
Söderby-Karl 5
Roslags-Bro 5
Vätö 5 5:b
Rådmansö 5 5:b
Frötuna va del 5
Frötuna öa del 5 5 b
Blidö 5 5:b
Länna 5
Riala 5

Uppsala län ÄLVKARLEBY Alla
församlingar 5 5:b
TIERP Tolfta 5 5:b
Tegelsmora 5 5:b
Tierp sa del 5
Söderfors 5
Västland 5 5:b
Österlövsta 5 5:b
Hållnäs 5 5:b
UPPSALA Tensta na del 5 5:b
Björklinge va
del 5
Viksta va del 5
Knutby 5 5:b
Bladåker 5 5:b
Faringe 5 5:b
Almunge 5 5:b
Stavby 5 5:b
Tuna 5 5:b
Rasbokil 5
ÖSTHAMMAR Östhammar 5 5:b
Forsmark 5 5:b
Valö 5 5:b
Börstil 5 5:b
Hökhuvud 5 5:b
Harg 5 5:b
Öregrund 5 5:b
Gräsö 5 5:a
Alunda 5 5:b
Ekeby 5 5:b
Skäfthammar 5 5:b
Morkarla 5 5:b
Film 5 5:b
Dannemora 5 5:b

Södermanlands
län VINGÅKER Västra Vingåker
sa del 5
GNESTA Gåsinge-Dillnäs
na del 5
Gryt 5
NYKÖPING Tunaberg 5
Tuna sa del 5
Lunda sa del 5
Kila sa del 5
Råby-Ripsa na
del 5
FLEN Flen 5
Helgesta-
Hyltinge 5
Årdala 5
Lilla Malma 5
Dunker 5
Mellösa 5
Forssa 5
KATRINEHOLM Björkvik va del 5
Sköldinge na
del 5
Floda na del 5
Stora Malm va
del 5
Östra Vingåker
sa del 5
ESKILSTUNA Västermo 5
Näshulta 5
Husby-Rekarne
sa del 5
Ärla sa 5
Kafjärden 5
STRÄNGNÄS Länna 5
Åker sa del 5
Härad sa del 5

Östergötlands
län ÖDESHÖG Stora Åby sa
del 5 5:b
Ödeshög sa del 5 5:b
Rök sa del 5 5:b
Trehörna 5 5:b
YDRE Alla
församlingar 5 5:a
KINDA Tidersrum 5 5:b
Kisa 5 5:b
Västra Eneby 5
Horn 5
Hycklinge 5
Oppeby 5
Hägerstad 5
Kättilstad 5
Tjärstad 5
BOXHOLM Alla
församlingar 5 5:b
ÅTVIDABERG Alla
församlingar 5
FINSPÅNG Alla
församlingar 5
VALDEMARSVIK Valdemarsvik 5
Ringarum 5
Gryt 5
Tryserum 5
Östra Ed 5
LINKÖPING Vist 5
Vårdnäs 5
Skeda 5
Nykil sa del 5 5:b
Ulrika 5 5:b
Gammalkil sa
del 5 5:b
Ljung na del 5
Stjärnorp 5
NORRKÖPING Vånga va del 5
Simonstorp 5
Krokek 5
Kvarsebo 5
Jonsberg 5
Rönö 5
SÖDERKÖPING Sankt Anna 5
Börrum 5
MOTALA Motala
skogsbygden 5
Västra Ny 5
Godegård 5 5:b
Kristberg 5
Tjällmo 5
MJÖLBY Västra Harg 5 5:b

Jönköpings län ANEBY Bälaryd 5 5:a
Bredestad 5 5:b
Askeryd 5 5:a
Marbäck 5 5:b
Frinnaryd 5 5:b
Lommaryd 5 5:b
Haurida 5 5:b
Vireda 5 5:b
GNOSJÖ Alla
församlingar 5 5:a
MULLSJÖ Alla
församlingar 5 5:b
HABO Alla
församlingar 5 5:b
GISLAVED Gislaved 5 5:a
Våthult 5 5:a
Bosebo 5 5:a
Anderstorp 5 5:a
Stengårdshult 5 5:a
Valdshult 5 5:a
Öreryd 5 5:a
Norra Hestra 5 5:a
Villstad 5 5:a
Burseryd 5 5:a
Gryteryd 5 5:a
Södra Hestra 5 5:a
Ås 5 5:b
Kållerstad 5 5:b
Reftele 5 5:b
VAGGERYD Alla
församlingar 5 5:a
JÖNKÖPING Jönköping 5 5:b
Ljungarum 5 5:b
Järstorp 5 5:b
Huskvarna 5 5:b
Hakarp 5 5:b
Gränna 5 5:b
Norrahammar 5 5:b
Visingsö 5 5:a
Skärstad 5 5:b
Ölmstad 5 5:b
Svarttorp 5 5:b
Järsnäs 5 5:a
Lekeryd 5 5:b
Rogberga 5 5:b
Barnarp 5 5:b
Ödestugu 5 5:a
Öggestorp 5 5:b
Månsarp 5 5:a
Bankeryd 5 5:b
Bottnaryd 5 5:a
Mulseryd 5 5:a
Angerdshestra 5 5:a
Norra Unnaryd 5 5:a
NÄSSJÖ Alla
församlingar 5 5:a
VÄRNAMO Alla
församlingar 5 5:b
SÄVSJÖ Alla
församlingar 5 5:a
VETLANDA Alla
församlingar 5 5:a
EKSJÖ Alla
församlingar 5 5:a
TRANÅS Alla
församlingar 5 5:b

Kronobergs län UPPVIDINGE Alla
församlingar 5 5:a
LESSEBO Alla
församlingar 5 5:a
TINGSRYD Tingsås 5 5:a
Almundsryd 5 5:a
Älmeboda 5 5:a
Linneryd 5 5:a
Södra Sandsjö 5 5:a
Väckelsång 5 5:b
Urshult 5 5:a
ALVESTA Alvesta 5 5:b
Lekaryd 5 5:b
Härlöv 5 5:b
Hjortsberga
med Kvenne 5 5:b
Moheda 5 5:a
Slätthög 5 5:a
Mistelås 5 5:a
Blädinge 5 5:b
Vislanda 5 5:a
Skatelöv 5 5:b
Västra Torsås
na del 5 5:b
Västra Torsås
sa del 5 5 a
ÄLMHULT Älmhult 5 5:a
Härlunda 5 5:a
Virestad va del 5 5:a
Virestad öa del 5 5:b
Stenbrohult 5 5:a
Göteryd 5 5:a
Pjätteryd 5 5:a
Hallaryd 5 5:a
MARKARYD Markaryd 5 5:a
Hinneryd va del 5 5:a
Hinneryd öa del 5 5:b
Traryd 5 5:a
VÄXJÖ Växjö domkyrko-
församling 5 5:b
Furuby 5 5:a
Sjösås 5 5:a
Hornaryd 5 5:a
Drev 5 5:a
Dädesjö 5 5:b
Hemmesjö med
Tegnaby 5 5:b
Östra Torsås 5 5:b
Nöbbele 5 5:b
Uråsa 5 5:b
Jät 5 5:b
Kalvsvik 5 5:b
Tävelsås 5 5:b
Dänningelanda 5 5:b
Vederslöv 5 5:b
Öja 5 5:b
Bergunda 5 5:b
Öjaby 5 5:b
Tjureda 5 5:b
Gårdsby 5 5:b
Söraby 5 5:b
Tolg 5 5:b
Asa 5 5:a
Aneboda 5 5:a
Berg 5 5:b
Ormesberga 5 5:b
Ör 5 5:b
Skogslyckan 5 5:b
Växjö Maria 5 5:b
Teleborg 5 5:b
LJUNGBY Ljungby 5 5:b
Agunnaryd na
del 5 5:b
Agunnaryd sa
del 5 5:a
Ryssby 5 5:b
Tutaryd 5 5:b
Södra Ljunga 5 5:b
Hamneda 5 5:b
Kånna 5 5:b
Berga 5 5:b
Dörarp 5 5:b
Vittaryd 5 5:b
Angelstad 5 5:b
Annerstad va
del 5 5:a
Annerstad öa
del 5 5:b
Nöttja 5 5:b
Torpa 5 5:a
Vrå 5 5:a
Lidhult 5 5:a
Odensjö 5 5:a
Bolmsö 5 5:b
Tannåker 5 5:b

Kalmar län HÖGSBY Fågelfors 5 5:b
Högsby 5 5:b
Långemåla 5 5:b
Fagerhult 5 5:a
TORSÅS Gullabo 5 5:a
Torsås va del 5 5:a
Torsås öa del 5
MÖRBYLÅNGA Vickleby 5
Resmo 5
Mörbylånga 5
Stenåsa 5
Hulterstad 5
Kastlösa 5
Smedby 5
Södra Möckleby 5
Segerstad 5
Gräsgård 5
Ventlinge 5
Ås 5
Glömminge 5 5:b
Algutsrum na
del 5 5:b
Algutsrum sa
del 5
Torslunda va
del 5
Torslunda öa
del 5 5:b
Norra Möckleby 5 5:b
Gårdby 5 5:b
Sandby 5 5:b
HULTSFRED Hultsfred 5 5:a
Lönneberga 5 5:a
Målilla med
Gårdveda 5 5:b
Järeda 5 5:a
Virserum 5 5:a
Vena 5 5:a
Tveta 5 5:b
Mörlunda 5 5:b
MÖNSTERÅS Mönsterås 5 5:b
Fliseryd 5 5:b
Ålem 5 5:b
EMMABODA Alla
församlingar 5 5:a
Mortorp 5
Karlslunda 5 5:a
NYBRO Nybro 5 5:a
Kråksmåla 5 5:a
Bäckebo 5 5:a
Kristvalla 5 5:a
Madesjö 5 5:a
Örsjö 5 5:a
Sankt Sigfrid 5
Oskar 5 5:a
Hälleberga 5 5:a
OSKARSHAMN Oskarshamn 5 5:a
Misterhult 5 5:a
Kristdala 5 5:a
Döderhult va
del 5 5:b
Döderhult öa
del 5 5:a
VÄSTERVIK Västervik 5
Törnsfall 5
Gladhammar 5
Västrum 5
Ukna 5
Dalhem 5
Överum 5
Västra Ed 5
Loftahammar 5
Lofta 5
Gamleby 5
Odensvi 5
Hallingeberg 5
Hjorted 5 5:a
Blackstad 5
VIMMERBY Alla
församlingar 5 5:a
BORGHOLM Borgholm 5 5:b
Föra 5 5:a
Alböke 5 5:a
Löt 5 5:a
Egby 5 5:a
Bredsättra 5 5:a
Köping 5 5:b
Räpplinge 5 5:b
Högsrum 5 5:b
Gärdslösa 5 5:b
Långlöt 5 5:b
Runsten 5 5:b
Böda 5 5:a
Högby 5 5:a
Källa 5 5:a
Persnäs 5 5:a

Gotlands län GOTLAND Visby domkyrko-
församling 5
Othem 5 5:b
Boge 5 5:b
Fårö 5 5:a
Bunge 5 5:b
Rute 5 5:b
Fleringe 5 5:b
Hall 5 5:b
Hangvar 5 5:b
Lärbro 5
Hellvi 5 5:b
Bäl 5
Hejnum 5
Tingstäde 5
Stenkyrka 5
Lummelunda 5
Martebo 5
Väskinde 5
Bro 5
Lokrume 5
Fole 5
Ekeby 5
Källunge 5
Vallstena 5
Gothem va del 5
Gothem öa del 5 5:b
Hörsne med Bara 5
Norrlanda 5 5:b
Ganthem na del 5
Ganthem sa del 5 5:b
Dalhem 5
Barlingbo 5
Endre 5
Hejdeby 5
Follingbo 5
Akebäck 5
Roma 5
Björke 5
Viklau 5 5:b
Halla 5
Sjonhem 5 5:b
Vänge 5 5:b
Guldrupe 5 5:b
Buttle 5 5:b
Ala 5 5:b
Kräklingbo 5 5:b
Anga 5 5:b
Gammelgarn 5 5:b
Östergarn 5 5:b
Västerhejde 5
Träkumla 5
Vall 5
Atlingbo 5
Hogrän 5
Stenkumla 5
Tofta 5
Eskelhem 5
Västergarn 5
Sanda 5
Mästerby 5
Väte na del 5
Väte sa del 5 5:b
Hejde 5 5:b
Klinte 5
Fröjel 5 5:b
Eksta 5 5:b
Sproge 5 5:b
Ardre 5 5:b
Alskog 5 5:b
Garde 5 5:b
Etelhem 5
Lye 5
Lau 5 5:b
När 5 5:b
Burs 5 5:b
Stånga 5
Lojsta 5 5:b
Linde 5
Hemse 5
Rone va del 5
Rone öa del 5 5:b
Alva 5
Fardhem 5
Gerum 5
Levide 5
Slite 5 5:b
Hablingbo va
del 5 5:b
Hablingbo öa
del 5
Havdhem va del 5 5:b
Havdhem öa del 5
Eke 5 5:b
Grötlingbo 5 5:b
Näs 5 5:b
Fide 5 5:b
Öja 5 5:b
Hamra 5 5:b
Vamlingbo 5 5:b
Sundre 5 5:b

Blekinge län OLOFSTRÖM Jämshög na del 5 5:a
Jämshög sa del 5
Kyrkhult 5 5:a
KARLSKRONA Aspö 5 5:a
Lösen
skogsbygden 5 5:a
Augerum
skogsbygden 5 5:a
Flymen 5 5:a
Kristianopel 5
Jämjö
skogsbygden 5 5:a
Torhamn 5
Sturkö 5
Ramdala
skogsbygden 5 5:a
Rödeby na del 5 5:a
Fridlevstad na
del 5 5:a
Sillhövda 5 5:a
Tving na del 5 5:a
Hasslö 5
RONNEBY Ronneby
skogsbygden 5 5:a
Backaryd 5 5:a
Öljehult 5 5:a
Eringsboda 5 5:a
Bräkne-Hoby
skogsbygden 5 5:a
KARLSHAMN Ringamåla 5 5:a
Hällaryd
skogsbygden 5 5:a
Hällaryd
slättbygden 5
Åryd
skogsbygden 5 5:a
Åryd
slättbygden 5
Asarum
skogsbygden 5 5:a

Skåne län SVALÖV Stenestad 5 5:b
Konga na del 5 5:b
Röstånga 5 5:b
ÖSTRA GÖINGE Hjärsås na 5
Östra Broby 5
Glimåkra 5 5:a
ÖRKELLJUNGA Örkelljunga 5 5:a
Rya 5 5:b
Skånes-
Fagerhult 5 5:a
HÖRBY Hörby öa del 5 5:b
Långaröd 5 5:b
Svensköp 5 5:b
Äspinge 5 5:b
Södra Rörum 5 5:b
Fulltofta 5 5:b
HÖÖR Höör 5 5:b
Bosjökloster
na del 5 5:b
Munkarp 5 5:b
Hallaröd 5 5:b
Norra Rörum 5 5:b
Tjörnarp 5 5:b
TOMELILLA Eljaröd 5
Andrarum 5 5:b
Brösarp 5 5:b
BROMÖLLA Näsum 5
OSBY Alla
församlingar 5 5:a
PERSTORP Alla
församlingar 5 5:a
KLIPPAN Klippan öa del 5 5:b
Vedby 5 5:b
Färingtofta 5 5:b
Riseberga 5 5:b
Östra Ljungby
öa del 5 5:b
BÅSTAD Båstad 5
Förslöv öa del 5 5:b
Grevie öa del 5 5:b
Västra Karup
öa del 5
Hov öa del 5
Östra Karup
skogsbygden 5 5:b
ESLÖV Billinge na del 5 5:b
KRISTIANSTAD Äsphult 5 5:b
Djurröd 5 5:b
Hörröd 5 5:b
Huaröd 5 5:b
Linderöd 5 5:b
Vånga 5
ÄNGELHOLM Tåssjö 5 5:b
Munka-Ljungby
öa del 5 5:b
Tåstarp öa del 5 5:b
Hjärnarp öa del 5 5:b
Össjö öa del 5 5:b
HÄSSLEHOLM Hässleholm 5
Nävlinge 5 5:b
Hästveda 5
Farstorp 5
Verum 5 5:a
Vittsjö 5 5:a
Norra Åkarp 5 5:a
Vankiva 5
Norra Mellby 5 5:b
Häglinge 5 5:b
Brönnestad 5 5:b
Matteröd 5 5:b
Finja 5
Hörja 5 5:a
Röke 5 5:a
Västra Torup 5 5:a

Hallands län HYLTE Alla
församlingar 5 5:a
HALMSTAD Breared 5 5:a
Oskarström 5 5:a
Tönnersjö
öa del 5
Slättåkra 5 5:a
Enslöv 5 5:a
LAHOLM Våxtorp
skogsbygden 5 5:b
Hasslöv
skogsbygden 5 5:b
Hishult 5 5:a
Knäred 5 5:a
Veinge
skogsbygden 5 5:a
FALKENBERG Abild
skogsbygden 5
Asige
skogsbygden 5
Vessige
skogsbygden 5
Askome
skogsbygden 5
Köinge 5
Svartrå 5
Okome 5
Gällared 5 5:a
Krogsered 5 5:a
Gunnarp 5 5:a
Fagered 5 5:a
Källsjö 5 5:a
Ullared 5 5:a
Älvsered 5 5:a
VARBERG Nösslinge 5 5:a
Skällinge 5 5:b
Rolfstorp 5 5:b
Grimeton
skogsbygden 5 5:b
Dagsås 5
Sibbarp 5
Grimmared 5
Karl Gustav 5 5:a
Kungsäter 5 5:b
Gunnarsjö 5 5:a
KUNGSBACKA Tölö 5 5:b
Älvsåker 5 5:b
Vallda 5
Släp 5
Frillesås 5 5:b
Gällinge 5 5:b
Idala 5 5:b
Förlanda 5 5:b
Fjärås öa del 5 5:b
Onsala 5

Västra Götalands
län HÄRRYDA Alla
församlingar 5 5:b
PARTILLE Alla
församlingar 5 5:b
ÖCKERÖ Alla
församlingar 5
STENUNGSUND Alla
församlingar 5 5:a
TJÖRN Alla
församlingar 5 5:a
ORUST Alla
församlingar 5 5:a
SOTENÄS Kungshamn 5 5:b
Malmön 5 5:a
Askum 5 5:b
Smögen 5 5:b
Hunnebostrand 5 5:b
Tossene 5 5:b
MUNKEDAL Foss 5 5:b
Håby 5 5:b
Valbo-Ryr 5 5:a
Bärfendal 5 5:b
Svarteborg na
del 5 5:a
Svarteborg sa
del 5 5:b
Hede 5 5:a
Sanne 5 5:a
Krokstad 5 5:a
TANUM Tanum öa del 5 5:a
Tanum va del 5 5:b
Lur 5 5:b
Naverstad 5 5:a
Mo 5 5:a
Kville 5 5:b
Fjällbacka 5 5:b
Bottna 5 5:b
Svenneby 5 5:b
DALS-ED Alla
församlingar 4:a 4:a
FÄRGELANDA Alla
församlingar 5 5:a
ALE Nödinge 5 5:b
Hålanda na del 5
Hålanda sa del 5 5:b
Skepplanda 5 5:b
Kilanda 5 5:b
Starrkärr 5 5:b
LERUM Alla
församlingar 5 5:b
VÅRGÅRDA Horla 5 5:a
Skogsbygden 5 5:a
Nårunga 5 5:a
Ljur 5 5:a
Ornunga 5 5:a
Asklanda 5 5:a
Kvinnestad 5 5:a
Algutstorp 5
Landa 5 5:a
BOLLEBYGD Alla
församlingar 5 5:a
KARLSBORG Alla
församlingar 5 5:b
GULLSPÅNG Alla
församlingar 5 5:b
TRANEMO Alla
församlingar 5 5:a
BENGTSFORS Alla
församlingar 4:a 4:a
MELLERUD Dalskog 5 5:a
Skållerud 5 5:a
LILLA EDET Alla
församlingar 5 5:b
MARK Kinna 5 5:b
Örby-Skene 5 5:b
Sätila 5 5:b
Hyssna 5 5:b
Skephult 5 5:a
Fritsla 5 5:a
Hajom 5 5:b
Berghem 5 5:b
Fotskäl 5 5:b
Tostared 5 5:b
Surteby-
Kattunga na del 5 5:b
Älekulla 5 5:a
Torestorp 5 5:a
Öxabäck 5 5:a
SVENLJUNGA Alla
församlingar 5 5:a
HERRLJUNGA Hudene 5 5:a
Källunga 5 5:a
Mjäldrunga 5 5:a
Eriksberg 5 5:a
Skölvene 5 5:a
Södra Björke 5 5:a
Jällby 5 5:a
Grude 5 5:a
Vesene 5 5:a
Molla 5 5:a
Od 5 5:a
Hov 5 5:a
Alboga 5 5:a
Broddarp 5 5:a
Öra 5 5:a
VARA Larv sa del 5
Norra Vånga
öa del 5 5:b
Edsvära öa del 5
GÖTENE Österplana 5
Medelplana 5
Västerplana 5
TIBRO Ransberg 5 5:b
TÖREBODA Beateberg va
del 5
Beateberg öa
del 5 5:b
Halna 5 5:b
Älgarås 5 5:b
GÖTEBORG Angered 5 5:b
Bergum 5 5:b
Torslanda 5 5:b
Björlanda 5 5:b
Tuve 5 5:b
Säve 5 5:b
Gunnared 5 5:b
Rödbo 5 5:b
Askim 5 5:b
Styrsö 5
MÖLNDAL Alla
församlingar 5 5:b
KUNGÄLV Kungälv 5 5:b
Marstrand 5 5:b
Harestad 5 5:b
Torsby 5 5:b
Lycke 5 5:b
Ytterby 5 5:b
Romelanda 5 5:b
Kareby 5 5:b
Hålta 5 5:b
Solberga 5 5:b
LYSEKIL Lysekil 5 5:b
Lyse 5 5:b
Skaftö 5 5:a
Bro 5 5:b
Brastad 5 5:b
UDDEVALLA Uddevalla 5 5:a
Grinneröd 5 5:a
Ljung 5 5:a
Resteröd 5 5:a
Forshälla 5 5:a
Dragsmark 5 5:a
Bokenäs 5 5:a
Högås 5 5:a
Skredsvik 5 5:b
Herrestad 5 5:a
Lane-Ryr 5 5:a
Bäve 5 5:a
STRÖMSTAD Strömstad 5 5:b
Skee 5 5:b
Näsinge 5 5:b
Lommeland 5 5:b
Hogdal 5 5:b
Tjärnö 5 5:b
VÄNERSBORG Väne-Ryr 5 5:b
TROLLHÄTTAN Lagmansered 5
ALINGSÅS Alingsås
dalbygden 5 5:b
Långared 5 5:b
Hemsjö 5 5:b
Ödenäs 5 5:a
BORÅS Alla
församlingar 5 5:a
ULRICEHAMN Alla
församlingar 5 5:a
ÅMÅL Åmål 4:b 4:b
Mo 4:a 4:a
Tösse med Tydje 4:b 4:b
Ånimskog 4:b 4:b
Fröskog 4:b 4:b
Edsleskog 4:a 4:a
MARIESTAD Torsö 5
Lyrestad 5 5:b
SKARA Öglunda 5 5:b
Eggby-Istrum 5 5:b
Varnhem 5 5:b
Norra Lundby 5 5:b
Skärv 5 5:b
Norra Ving 5 5:b
Stenum 5 5:b
Härlunda 5 5:b
SKÖVDE Våmb 5
Ryd 5 5:b
Häggum 5
Sjogerstad-
Rådene öa
del 5 5:b
Sjogerstad-
Rådene va
del 5
Norra Kyrketorp 5 5:b
Säter 5 5:b
Berg 5 5:b
Lerdala 5 5:b
TIDAHOLM Tidaholm öa del 5 5:b
Härja 5 5:b
Daretorp 5 5:b
Velinga 5 5:b
Fröjered 5 5:b
Vättak 5 5:b
Kymbo öa del 5 5:b
FALKÖPING Trävattna 5 5:b
Hällestad 5 5:b
Floby 5 5:b
Sörby 5 5:b
Gökhem 5 5:b
Ullene 5 5:b
Vilske-Kleva 5 5:b
Marka 5 5:b
Göteve 5 5:b
Grolanda 5 5:b
Jäla 5 5:b
Börstig 5 5:b
Brismene 5 5:b
Kinneved 5 5:b
Vårkumla 5
Luttra 5 5:b
Vartofta-Åsaka 5
Yllestad 5
Vistorp 5 5:b
Håkantorp 5
Östra Tunhem 5
Ugglum 5 5:b
Bjurum 5 5:b
Broddetorp 5 5:b
Åsarp 5 5:b

Värmlands län KIL Stora Kil na
del 4:a 4:a
Stora Kil sa
del 4:b 4:b
Frykerud 4:a 4:a
Boda 3 3
EDA Alla
församlingar 3 3
TORSBY Fryksände 3 3
Lekvattnet 2a 2a
Vitsand 2a 2a
Nyskoga 2a 2a
Östmark 2a 2a
Finnskoga 2a 2a
Dalby 2a 2a
Norra Ny 2a 2a
STORFORS Alla
församlingar 4:a 4:a
HAMMARÖ Alla
församlingar 4:b 4:b
MUNKFORS Alla
församlingar 4:a 4:a
FORSHAGA Forshaga 4:b 4:b
Ullerud 4:a 4:a
GRUMS Grums na del 4:a 4:a
Grums sa del 4:b 4:b
Borgvik 4:a 4:a
Ed 4:b 4:b
Värmskog 3 3
ÅRJÄNG Alla
församlingar 3 3
SUNNE Sunne 4:a 4:a
Ämtervik 4:a 4:a
Gräsmark 3 3
Lysvik 3 3
KARLSTAD Karlstads dom-
kyrkoförsamling 4:b 4:b
Norrstrand 4:b 4:b
Östra Fågelvik 4:b 4:b
Väse na del 4:a 4:a
Väse sa del 4:b 4:b
Älvsbacka 4:a 4:a
Nyed 4:a 4:a
Alster 4:b 4:b
Grava 4:b 4:b
Nor 4:b 4:b
Segerstad 4:b 4:b
Västerstrand 4:b 4:b
KRISTINEHAMN Alla
församlingar 4:b 4:b
FILIPSTAD Filipstad 4:a 4:a
Brattfors 4:a 4:a
Nordmark 4:a 4:a
Gåsborn 3 3
Kroppa 4:a 4:a
Rämmen 3 3
HAGFORS Alla
församlingar 3 3
ARVIKA Arvika 3 3
Stavnäs 3 3
Högerud 3 3
Glava 3 3
Bogen 2a 2a
Gunnarskog 3 3
Ny 3 3
Älgå 3 3
Mangskog 3 3
Brunskog 3 3
SÄFFLE Säffle 4:b 4:b
Tveta 4:a 4:a
Bro 4:b 4:b
Botilsäter 4:b 4:b
Ölserud 4:b 4:b
Millesvik 4:b 4:b
Eskilsäter 4:b 4:b
Ny-Huggenäs 4:b 4:b
Gillberga 4:a 4:a
Kila 4:a 4:a
Svanskog 3 3
Långserud 3 3

Örebro län LEKEBERG Hidinge
Bergslagen 5 5:b
Knista
Bergslagen 5 5:b
Tångeråsa 5 5:b
Kvistbro va del 5 5:b
LAXÅ Alla
församlingar 5 5:b
HALLSBERG Hallsberg
skogsbygden 5 5:b
Viby
skogsbygden 5 5:b
Sköllersta
sa del 5 5:b
Svennevad 5 5:b
Bo 5 5:b
DEGERFORS Alla
församlingar 4:a 4:a
HÄLLEFORS Alla
församlingar 4:a 4:a
LJUSNARSBERG Alla
församlingar 4:a 4:a
ÖREBRO Tysslinge
Bergslagen 5 5:b
Kil Bergslagen 5 5:b
Lännäs öa del 5 5:b
Asker
skogsbygden 5 5:b
ASKERSUND Alla
församlingar 5 5:b
KARLSKOGA Alla
församlingar 4:a 4:a
NORA Alla
församlingar 4:a 4:a
LINDESBERG Lindesberg 4:a 4:a
Guldsmedshyttan 4:a 4:a
Fellingsbro na
del 5
Ramsberg 4:a 4:a

Västmanlands
län SKINNSKATTEBERG Alla
församlingar 5 5:b
SURAHAMMAR Alla
församlingar 5 5:b
HEBY Huddunge 5
Enåker 5
Nora 5
Östervåla 5
Harbo 5
NORBERG Alla
församlingar 5 5:b
VÄSTERÅS Lillhärad 5
SALA Västerfärnebo 5 5:b
Fläckebo 5 5:b
Möklinta 5 5:b
FAGERSTA Alla
församlingar 5 5:b
KÖPING Västra Skedvi 5 5:b
Kolsva
Bergslagen 5 5:b
Odensvi na del 5 5:b
ARBOGA Arboga
stadsförsamling 5

Dalarnas län VANSBRO Alla
församlingar 3 3
MALUNG Alla
församlingar 2a 2a F
GAGNEF Alla
församlingar 3 3
LEKSAND Alla
församlingar 3 3
RÄTTVIK Alla
församlingar 3 3
ORSA Alla
församlingar 3 3
ÄLVDALEN Älvdalen 2a 2a F
Särna 1 1 F
Idre 1 1 F
SMEDJEBACKEN Alla
församlingar 4:a 4:a
MORA Mora 3 3
Våmhus 2a 2a
Sollerön 3 3
Venjan 2a 2a
FALUN Falu Kristine 4:a 4:a
Grycksbo 4:a 4:a
Stora
Kopparberg 4:a 4:a
Aspeboda 4:a 4:a
Vika 4:a 4:a
Hosjö 4:a 4:a
Sundborn 4:a 4:a
Svärdsjö 3 3
Enviken 3 3
Bjursås 3 3
BORLÄNGE Alla
församlingar 4:a 4:a
SÄTER Alla
församlingar 4:a 4:a
HEDEMORA Alla
församlingar 4:a 4:a
AVESTA Alla
församlingar 4:a 4:a
LUDVIKA Ludvika 4:a 4:a
Grängesberg 4:a 4:a
Grangärde 4:a 4:a
Säfsnäs 3 3

Gävleborgs län OCKELBO Alla
församlingar 3 3
HOFORS Alla
församlingar 4:a 4:a
OVANÅKER Alla
församlingar 3 3
NORDANSTIG Alla
församlingar 2b 2b
LJUSDAL Ljusdal 2b 2b
Hamra 2b 2b
Los 2b 2b
Färila 2b 2b
Färila va del
stödomr 1 1 1
Kårböle 2b 2b
Kårböle
stödomr 1 1 1
Ramsjö 2b 2b
Järvsö 2b 2b
GÄVLE Gävle Heliga
Trefaldighet 4:a 4:a
Gävle Staffan 4a 4:a
Hamrånge 3 3
Hedesunda 4:a 4:a
Hille 4:a 4:a
Valbo 4:a 4:a
Gävle Tomas 4:a 4:a
Gävle Maria 4:a 4:a
Bomhus 4:a 4:a
SANDVIKEN Alla
församlingar 4:a 4:a
SÖDERHAMN Alla
församlingar 3 3
BOLLNÄS Alla
församlingar 3 3
HUDIKSVALL Alla
församlingar 2b 2b

Västernorrlands
län ÅNGE Borgsjö 2b 2b
ÅNGE Haverö 1 1
ÅNGE Torp 2b 2b
TIMRÅ Alla
församlingar 2b 2b
HÄRNÖSAND Alla
församlingar 2b 2b
SUNDSVALL Alla
församlingar 2b 2b
KRAMFORS Alla
församlingar 2b 2b
SOLLEFTEÅ Sollefteå 2b 2b
Multrå 2b 2b
Graninge 2b 2b
Långsele 2b 2b
Ed 2b 2b
Resele 2b 2b
Helgum 2b 2b
Ådals-Liden 2a 2a
Junsele 1 1
Boteå 2b 2b
Överlännäs 2b 2b
Sånga 2b 2b
Edsele 2a 2a
Ramsele 1 1
ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsvik 2b 2b
Arnäs 2b 2b
Anundsjö 2a 2a
Skorped 2a 2a
Sidensjö 2b 2b
Nätra 2b 2b
Själevad 2b 2b
Mo 2b 2b
Grundsunda 2b 2b
Gideå 2b 2b
Björna 2a 2a
Trehörningsjö 2a 2a

Jämtlands län RAGUNDA Ragunda 2b 2b
Fors 2b 2b
Borgvattnet 2a 2a
Stugun 2b 2b
BRÄCKE Alla
församlingar 2a 2a
KROKOM Rödön 2b 2b F
Näskott 2a 2a F
Aspås 2a 2a F
Ås 2b 2b F
Laxsjö 1 1 F
Föllinge 1 1 F
Hotagen 1 1 F
Offerdal
fjällbygden 1 1 F
Offerdal
silurområde 1 1 F
Alsen 2a 2a F
STRÖMSUND Ström 1 1 F
Alanäs 1 1 F
Gåxsjö 1 1 F
Hammerdal 2a 2a F
Frostviken 1 1 F
Fjällsjö 1 1 F
Bodum 1 1 F
Tåsjö 1 1 F
ÅRE Åre 1 1 F
Mattmar 2a 2a F
Mörsil 1 1 F
Kall 1 1 F
Undersåker 1 1 F
Hallen 2a 2a F
Marby 2a 2a F
BERG Berg 2a 2a F
Hackås 2a 2a F
Oviken 2a 2a F
Myssjö 2a 2a F
Storsjö 1 1 F
Åsarne 1 1 F
Klövsjö 1 1 F
Rätan 1 1 F
HÄRJEDALEN Alla
församlingar 1 1 F
ÖSTERSUND Östersund 2b 2b
Frösö 2b 2b
Sunne 2a 2a
Näs 2a 2a
Lockne 2a 2a
Marieby 2b 2b
Brunflo 2b 2b
Kyrkås 2a 2a
Lit 2a 2a
Häggenås 2a 2a
Norderö 2b 2b

Västerbottens NORDMALING Alla
län församlingar 2a 2a
BJURHOLM Alla
församlingar 2a 2a
VINDELN Vindeln 2a 2a
Åmsele 1 1
ROBERTSFORS Alla
församlingar 2a 2a
NORSJÖ Alla
församlingar 1 1
MALÅ Alla
församlingar 1 1
STORUMAN Alla
församlingar 1 1 F
SORSELE Alla
församlingar 1 1 F
DOROTEA Alla
församlingar 1 1 F
VÄNNÄS Alla
församlingar 2a 2a
VILHELMINA Alla
församlingar 1 1 F
ÅSELE Alla
församlingar 1 1
UMEÅ Alla
församlingar 2a 2a
LYCKSELE Alla
församlingar 1 1
SKELLEFTEÅ Skellefteå 2a 2a
Bureå 2a 2a
Boliden 2a 2a
Kågedalen 2a 2a
Byske 2a 2a
Fällfors 2a 2a
Jörn 1 1
Lövånger 2a 2a
Burträsk 2a 2a
Kalvträsk 1 1

Norrbottens ARVIDSJAUR Alla
län församlingar 1 1
ARJEPLOG Alla
församlingar 1 1 F
JOKKMOKK Alla
församlingar 1 1 F
ÖVERKALIX Alla
församlingar 1 1
KALIX Alla
församlingar 2a 2a
ÖVERTORNEÅ Alla
församlingar 1 1
PAJALA Alla
församlingar 1 1
GÄLLIVARE Alla
församlingar 1 1 F
ÄLVSBYN Alla
församlingar 2a 2a
LULEÅ Alla
församlingar 2a 2a
PITEÅ Alla
församlingar 2a 2a
BODEN Överluleå 2a 2a
Gunnarsbyn 1 1
Edefors 1 1
Sävast 2a 2a
HAPARANDA Alla
församlingar 2a 2a
KIRUNA Alla
församlingar 1 1 F
Förordning (2005:523).

Bilaga 3 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom förordning
(2005:25).

Bilaga 4

Omräkning av djur till djurenheter

Djurslag Antal djurenheter per djurslag

Mjölkkor, am- och dikor,
övriga nötkreatur över
två års ålder samt hästar
över sex månaders ålder 1,0

Övriga nötkreatur från sex
månaders ålder till
två års ålder 0,6

Får 0,15
Getter 0,15
Suggor vid stöd enligt
2 kap. 10 § 0,5
Grisar vid stöd enligt
2 kap. 8 § 1/3

Bilaga 5

Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Grupp 1 Öppet dike
Renar mellan åkerskiften
Jordvallar, gropvallar

Grupp 2 Brukningsvägar
Stenmurar
Gärdsgårdar av trä
Läplanteringar
Trädrader, buskrader

Grupp 3 Fägator, omgärdade av stenmur
Fägator, omgärdade av trägärdsgård

Grupp 4 Odlingsrösen, stentippar
Fornlämningslokaler
Byggnadsgrunder
Brunnar, källor
Alléträd
Solitärträd

Grupp 5 Hamlade pilar som ingår i rader
eller häckar
Hamlade träd
Märgelgravar, linsänken, anlagda
dammar och andra småvatten
Åkerholmar
Överloppsbyggnader
Liten svårbrukad åker

Grupp 6 Traditionella hässjor eller
storhässjor i bruk
Förordning (2001:283).