Förordning (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

SFS nr
2000:585
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
2000-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:843
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1367

Uppgifter

1 § Premiepensionsmyndigheten har till uppgift att handlägga
frågor om premiepension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension och lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

2 § Inom sitt verksamhetsområde företräder
Premiepensionsmyndigheten staten vid domstol om inte annat
följer av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud
att föra myndighetens talan.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Premiepensionsmyndigheten med undantag av 2-5, 12, 31 och
34 §§.

Det som sägs i 6-9 §§ verksförordningen om myndighetens chef
skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2006:1367).

Myndighetens ledning

4 § Premiepensionsmyndigheten leds av en styrelse som ansvarar
för myndighetens verksamhet.

Generaldirektören är chef för myndigheten samt ansvarar för och
leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och
riktlinjer.

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Premiepensionsmyndigheten.

Styrelsen och dess uppgifter

6 § Premiepensionsmyndighetens styrelse består av högst elva
ledamöter, generaldirektören inräknad.

7 § Utöver vad som anges i 6-9 och 13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta om

1. riktlinjer för Premiepensionsmyndighetens upplåning hos
Riksgäldskontoret och för förvaltning av de avgiftsmedel som
enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
skall föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning,

2. sådana instruktioner för hantering av risker som avses i 10 §
och instruktioner för intern kontroll, samt

3. försäkringstekniska riktlinjer.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller av
större vikt. Förordning (2000:1019).

8 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan generaldirektören och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören
ensam avgöra ärendet.

Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

9 § Har upphävts genom förordning (2003:277).

Riskhantering och intern revision

10 § Premiepensionsmyndigheten skall ha en beskrivning av de
huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten och
interna instruktioner för hantering av dessa risker.
Beskrivningen, instruktionerna och efterlevnaden av
instruktionerna skall fortlöpande ses över.

10 a § Rremiepensionsmyndigheten skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1238).

Avgifter för myndighetens verksamhet

11 § Premiepensionsmyndighetens verksamhet skall finansieras
genom avgifter från varje pensionssparare.

Myndigheten får ta ut avgifter som per år motsvarar högst 0,3
procent av de sammanlagda tillgodohavandena på
pensionsspararnas premiepensionskonton. Avgifterna skall
fördelas skäligt mellan spararna enligt försäkringsmässiga
principer.

11 a § Har upphävts genom förordning (2002:531).

Samråd med andra myndigheter

12 § Premiepensionsmyndigheten skall samråda med
Försäkringskassan i frågor om information om ålderspension till
de enskilda, i datatekniska frågor och i andra frågor som är av
vikt för Försäkringskassan. Förordning (2004:942).

13 § Har upphävts genom förordning (2002:531).

Bisysslor

14 § Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos
myndigheten får inte utan regeringens tillstånd vara ledamot
eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som driver
fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder
eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får
inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en
sådan förvaltare. Förordning (2004:77).

Verkställighetsföreskrifter

15 § Premiepensionsmyndigheten får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7-11 kap. och
14 kap. 2-6 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
samt 25-25 b §§ och 37-40 §§ lagen (1998:675) om införande av
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Premiepensionsmyndighetens föreskrifter får inte stå i strid
med föreskrifter som Försäkringskassan meddelat med stöd av
förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för
Försäkringskassan att meddela föreskrifter.
Förordning (2004:942).

Övergångsbestämmelser

2004:77

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 14 § om fondförvaltare skall också gälla
sådan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om
införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver
verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

2006:1367

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.