Förordning (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter

SFS nr
2000:588
Departement/myndighet
Finansdepartementet BO
Utfärdad
2000-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:508
Upphävd
2003-08-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:667

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel,
investeringsbidrag lämnas för anordnande av nya studentbostäder
på eller i anslutning till orter där det finns universitet
eller högskola.

Med studentbostad avses i denna förordning bostadslägenhet för
studenter vid universitet eller högskola, om bostäderna i huset
uteslutande upplåts med hyresrätt.

2 § Beslut om bidrag enligt denna förordning får meddelas
endast i fråga om projekt i vilka ansökan om bidrag har kommit
in till länsstyrelsen före den 1 juli 2004, dock senast sex
månader från det att projektet påbörjades.
Förordning (2002:667).

3 § Om ansökningarna om bidrag beräknas komma att överstiga
tillgången på medel, lämnas bidrag till dem som erbjuder de
förmånligaste villkoren för studenterna med beaktande av
tidpunkten för projektets färdigställande. Vid bedömningen av
villkoren skall främst hyreskostnaden för de boende beaktas.

Förutsättningar för bidrag

4 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

1. bostäderna anordnas genom ny- eller ombyggnad som medför ett
nytillskott av bostadslägenheter,

2. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention,

3. projektet inte får något annat statligt investeringsbidrag
än bidrag enligt förordningen (2000:1389) om statligt
investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid
bostadsbyggande,

4. projektet påbörjas under tiden den 13 april 2000-31 december
2003, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om
bidrag,

5. projektet färdigställs inom ett och ett halvt år från dagen
för påbörjandet,

6. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har
F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller
företag, visar upp intyg eller annan handling på att
företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering
eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om
betalning av skatter och avgifter som den som här i landet
innehar F-skattebevis, och

7. hyran för studenterna inte överstiger hyran för likvärdiga
bostäder på orten eller på andra jämförbara orter.
Förordning (2002:667).

5 § Ett beslut om bidrag skall förenas med de villkor som
behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

Bidragets storlek

6 § Bidrag lämnas med upp till 15 procent av det
bidragsunderlag för bostadsbyggnadssubvention som beräknas
enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 40 000 kronor för
varje nytt studentrum i lägenheter för en eller två studenter.

Länsstyrelsen skall i varje särskilt fall pröva bidragets
storlek.

Förfarandet i bidragsärenden

7 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där
fastigheten ligger.

Länsstyrelsen prövar ansökningar om bidrag tre gånger om året,
i mars, juni och oktober.

8 § Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen
sedan projektet har färdigställts. Sådan ansökan skall ha
kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter
färdigställandet.

Återkallelse av beslut om bidrag

9 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om
projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget.
Om projektet inte har påbörjats vid den tidpunkt som anges i
beslutet om bidrag, behöver återkallelse inte ske om det finns
särskilda skäl att medge anstånd med påbörjandet.

Utbetalning av bidrag

10 § Bidrag betalas ut av Boverket. Bidraget skall betalas ut
till den som i fastighetsregistrets inskrivningsdel är
antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare vid
tidpunkten för utbetalningen. Om bidraget har beviljats för ny-
eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller
tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som vid
utbetalningstidpunkten äger huset. Den som har ansökt om bidrag
skall anses som ägare om inte annat visas.

Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en tid av
fem år, räknat från dagen för utbetalningen, använda de
bostäder som bidraget avser för det ändamål och med de villkor
som förutsattes när bidraget beviljades. Vidare skall
mottagaren förbinda sig att under samma tid inte överlåta det
eller de hus som innehåller dessa bostäder till någon som avser
att använda bostäderna för annat ändamål eller med andra
villkor.

Återkrav av bidrag

11 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav helt eller delvis
av utbetalt bidrag om

1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga
uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
eller

3. bostäderna används för annat ändamål eller med andra villkor
inom den tid som anges i 10 §.

Om den som tagit emot bidraget har överlåtit det eller de hus
som innehåller bostäderna och bostäderna därefter används för
annat ändamål eller med andra villkor än som förutsattes när
bidraget beviljades, skall bidraget dock återkrävas endast om
bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna
skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra
villkor.

12 § Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren
från återbetalningsskyldighet enligt 11 § om det finns
särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

13 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. tillämpningen av 3 §,

2. när ett projekt skall anses påbörjat och färdigställt, och

3. förfarandet i bidragsärenden.

14 § Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten.

Överklagande

15 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2003:508

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:588) om statligt
investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
skall upphöra att gälla den 15 augusti 2003. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande

1. för ärenden i vilka projektet påbörjats före den 15 augusti
2003, och

2. för ärenden i vilka bidrag beviljats före den 15 augusti
2003.

Om projektet inte påbörjats före den 1 januari 2003 skall
beslut om bidrag återkallas om sökanden begär det.