Naturgaslag (2000:599)

SFS nr
2000:599
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2000-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:403
Upphävd
2005-07-01
Ändring införd
t.o.m. 2002:654

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag ges föreskrifter om naturgasledningar och
naturgaslager samt om handel med naturgas i vissa fall.

Definitioner

2 § Med naturgasledning avses rörledning, mät- och
reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation och
kompressorstation.

3 § Med överföring av naturgas avses överföring genom såväl
överföringsledningar som distributionsledningar till
naturgasföretag eller förbrukare av naturgas.

4 § Med naturgasföretag avses den som överför eller säljer
naturgas samt den som lagrar naturgas för annans räkning.

5 § Med berättigad kund avses

1. förbrukare som har naturgaseldad kraftproduktion, och

2. övriga förbrukare som enligt ingångna inköpsavtal kommer att
förbruka mer än 15 miljoner kubikmeter naturgas per år på minst
ett förbrukningsställe. Lag (2002:654).

6 § Med transport av naturgas avses överföring av naturgas till
anslutningspunkten hos ett naturgasföretag eller en berättigad
kund som innehavaren av en naturgasledning gör för ett annat
naturgasföretags räkning.

7 § Med transporttariff avses avgifter och övriga villkor för
transport av naturgas.

8 § Med anslutning av en naturgasledning avses också
återinkoppling av en befintlig naturgasledning, ändring av den
avtalade kapaciteten i anslutningspunkten samt ändring av
tidpunkt för överföringen.

2 kap. Koncession

Allmänt om koncession

1 § En naturgasledning får inte byggas eller användas utan
tillstånd (koncession) av regeringen. Åtgärder för att bereda
plats för en naturgasledning, såsom sprängning, schaktning,
skogsavverkning, markberedning eller liknande åtgärder, får
inte vidtas innan koncession har meddelats.

Koncession krävs inte för en naturgasledning som

1. är belägen efter en mät- och reglerstation, eller

2. uteslutande skall användas inom hamn- eller industriområde.

Regeringen får föreskriva undantag från kravet på koncession
enligt första stycket i fråga om vissa slag av
naturgasledningar eller vissa slag av åtgärder med
naturgasledningar.

2 § Ett naturgaslager får inte byggas eller användas utan
tillstånd (koncession) av regeringen.

Koncession krävs inte för ett naturgaslager som skall anslutas
till en naturgasledning för vilken det inte krävs koncession.

3 § Om regeringen har meddelat koncession för en
naturgasledning eller ett naturgaslager får förbud inte
meddelas med stöd av miljöbalken mot att bygga och använda
naturgasledningen eller naturgaslagret.

Förutsättningar för meddelande av koncession

4 § Koncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig
från allmän synpunkt.

5 § Koncession får inte strida mot en detaljplan eller mot
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

6 § Vid prövning av frågor om meddelande av koncession skall
bestämmelserna i 2-4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 §
miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om
koncession. När det gäller förfarandet, kraven på
miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag
gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där sägs om
tillståndsmyndighet skall gälla regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.

7 § En koncession får beviljas endast den som från allmän
synpunkt är lämplig att utöva den verksamhet som avses med
koncessionen. Härvid skall särskilt beaktas om sökanden kan
antas ha vilja och förmåga att dels utöva den verksamhet som
avses med koncessionen, dels utöva verksamheten enligt de
föreskrifter och villkor som kommer att gälla för verksamheten.

Koncessionsvillkor

8 § En koncession för en naturgasledning skall ange
rörledningens huvudsakliga sträckning.

En koncession för en naturgasledning eller ett naturgaslager
skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna
intressen och enskild rätt. Den skall också förenas med de
villkor för anläggningens utförande och nyttjande som behövs av
säkerhetsskäl eller som behövs för att i övrigt skydda
människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och
främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och
andra resurser eller som av annat skäl behövs från allmän
synpunkt.

Det får anges som villkor för en koncession att
naturgasledningen eller naturgaslagret skall vara färdigställt
inom en viss tid. Om det finns särskilda skäl kan den angivna
tiden förlängas. Ansökan om förlängning skall göras före
utgången av den angivna tiden.

9 § En koncession får för sin giltighet göras beroende av att
den som innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna
för att ta bort naturgasledningen eller naturgaslagret och att
vidta andra åtgärder för återställning. Staten, kommuner,
landsting och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är
tillräcklig, får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer besluta om ytterligare säkerhet.

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 §
utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer och förvaras av
länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Koncessionens giltighetstid

10 § En koncession skall meddelas för fyrtio år. Om det finns
särskilda skäl eller om sökanden begär det, får dock kortare
tid bestämmas.

Förlängning av giltighetstiden

11 § Koncessionens giltighetstid får på ansökan av
koncessionshavaren förlängas med fyrtio år i taget. Om det
finns särskilda skäl eller om sökanden begär det, får dock
kortare tid bestämmas.

I ett ärende om förlängning av giltighetstiden skall 4-8 §§
tillämpas.

Ansökan om förlängning av giltighetstiden bör göras senast två
år före koncessionstidens utgång. Koncessionen gäller till dess
att ansökningen har prövats slutligt.

Överlåtelse av koncession

12 § En koncession får inte överlåtas utan tillstånd av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Vid
prövning av en ansökan om överlåtelse av koncession skall 7 §
tillämpas.

Återkallelse av koncession

13 § En koncession får återkallas helt eller delvis

1. om en naturgasledning eller ett naturgaslager inte har
använts under tre år i följd och inte längre behövs för en
säker energiförsörjning, eller

2. om koncessionshavaren i väsentlig mån inte fullgör sina
skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, enligt villkoren i koncessionen
eller enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller för
naturgasledningens eller naturgaslagrets drift.

Frågor om återkallelse av koncession prövas av regeringen.

Återställning

14 § Om en koncession upphör att gälla, är den som senast haft
koncessionen skyldig att ta bort naturgasledningen eller
naturgaslagret samt vidta andra åtgärder för återställning, om
det behövs från allmän eller enskild synpunkt.

I samband med att koncessionen upphör skall regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer fastställa
koncessionshavarens skyldigheter enligt första stycket.

Om den som senast har haft koncessionen inte fullgör sina
skyldigheter enligt första stycket, får den myndighet som
regeringen bestämmer förelägga honom vid vite att fullgöra
skyldigheterna eller besluta att åtgärderna skall vidtas på
hans bekostnad. Ett beslut om att åtgärderna skall vidtas på
den tidigare koncessionshavarens bekostnad får verkställas.

15 § Om en naturgasledning eller ett naturgaslager har byggts
utan koncession där sådan behövs, får den myndighet som
regeringen bestämmer förelägga ledningens eller lagrets
innehavare att ta bort anläggningen och att vidta andra
åtgärder för återställning, om det behövs från allmän eller
enskild synpunkt.

Om naturgasledningens eller naturgaslagrets innehavare inte
fullgör sina skyldigheter enligt första stycket, får den
myndighet som regeringen bestämmer förelägga honom vid vite att
fullgöra skyldigheterna eller besluta att åtgärderna skall
vidtas på hans bekostnad. Ett beslut om att åtgärderna skall
vidtas på innehavarens bekostnad får verkställas.

16 § Om någon annans mark behöver tas i anspråk för
återställning får den myndighet som regeringen bestämmer
besluta att tillträde till marken skall lämnas under viss tid.

Återställningen skall utföras så, att minsta skada och intrång
vållas. Byggnader får uppföras eller vägar byggas endast om
markens ägare och den som har nyttjanderätt eller servitut
avseende marken samtyckt till det eller om den myndighet som
regeringen bestämmer lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd
får lämnas endast om åtgärden är oundgängligen nödvändig för
att återställningen skall kunna utföras.

Om återställningen föranleder skada eller intrång, skall
ersättning för detta lämnas. Talan om ersättning väcks vid den
fastighetsdomstol inom vars område marken eller större delen av
denna ligger.

Naturgasledning inom område för trafikled

17 § Innehavaren av en naturgasledning som har byggts inom
området för en befintlig allmän väg, enskild väg som hålls
öppen för trafik, järnväg, tunnelbana eller spårväg eller kanal
eller annan sådan vattentrafikled (trafikled), är skyldig att,
om trafikleden skall ändras, vidta och bekosta de åtgärder med
naturgasledningen som behövs för att ändringen skall kunna
genomföras.

Om åtgärden vidtas med en naturgasledning där denna korsar en
trafikled skall dock den som förvaltar trafikleden ersätta
innehavaren av ledningen för kostnaden för åtgärden.

18 § Om en naturgasledning som har byggts inom området för en
befintlig trafikled medför ökade kostnader för trafikledens
underhåll, skall innehavaren av ledningen ersätta dessa ökade
kostnader.

19 § Om arbete på en naturgasledning, som har byggts inom
området för någon annan trafikled än allmän väg, kan inverka på
trafiksäkerheten eller om arbetet medför större ingrepp i
trafikleden, skall det utföras efter anvisningar av den som
förvaltar trafikleden eller genom hans försorg. Innehavaren av
ledningen skall svara för kostnaden för arbetet.

Om en naturgasledning blivit skadad och dröjsmål med
reparationen skulle orsaka avsevärd olägenhet får
ledningsinnehavaren påbörja reparationen även om han inte
hunnit anmäla skadan till trafikledens förvaltare.
Ledningsinnehavaren skall dock snarast underrätta trafikledens
förvaltare om det påbörjade arbetet.

I fråga om arbete med naturgasledning inom område för allmän
väg gäller 44 § väglagen (1971:948).

3 kap. Skyldigheter för den som innehar en naturgasledning

Anslutning av naturgasledning

1 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på
skäliga villkor ansluta en annan naturgasledning som innehas av
ett naturgasföretag eller en berättigad kund till sin
naturgasledning.

Skyldighet föreligger inte om ledningen saknar kapacitet för
den begärda anslutningen eller om det annars finns särskilda
skäl.

Skyldigheten gäller inte den som innehar en sådan
naturgasledning som uteslutande används inom hamn- eller
industriområde.

Transport av naturgas

2 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på
skäliga villkor transportera naturgas.

Skyldigheten gäller inte den som innehar en sådan
naturgasledning som uteslutande används inom hamn- eller
industriområde.

3 § Innehavaren av en naturgasledning som har gjort
inköpsåtaganden i avtal om köp av naturgas får, efter ansökan,
av regeringen beviljas ett tillfälligt undantag från
skyldigheten enligt 2 § första stycket. Ett sådant undantag får
beviljas bara om ledningsinnehavaren får eller kan antas få
allvarliga ekonomiska och finansiella svårigheter till följd av
skyldigheten enligt 2 § första stycket.

Ett undantag skall avse transporten av en viss mängd naturgas
under viss angiven tid från en viss angiven leverantör till en
eller flera angivna förbrukare.

Ansökan skall göras utan dröjsmål om ledningsinnehavaren redan
har vägrat att utföra en viss transport.

Om ett tillfälligt undantag medges skall det i beslutet anges
att det kan komma att ändras eller upphävas.

Ett beviljat undantag skall av regeringen utan dröjsmål anmälas
till Europeiska gemenskapernas kommission.

Mätning av transporterad naturgas

4 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att utföra
mätning av transporterad naturgas och att rapportera resultaten
av dessa mätningar i enlighet med de närmare föreskrifter som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Kostnaden för den mätning och rapportering som avser
transporterad naturgas skall av ledningsinnehavaren debiteras
den som mottar naturgasen.

Anslutningsavgifter

5 § Avgifter och övriga villkor för anslutning av ett
naturgasföretag eller en berättigad kund till en
naturgasledning skall vara skäliga och utformade på sakliga
grunder. Vid bedömningen av en avgifts skälighet skall det
beaktas att ledningsinnehavaren får en rimlig avkastning av
verksamheten.

Den som innehar en naturgasledning skall vid begäran om ny
anslutning inom skälig tid lämna skriftlig uppgift om avgiften
och övriga villkor för anslutningen.

Transporttariffer

6 § Transporttariffer skall vara skäliga och utformade på
sakliga grunder. Vid bedömningen av en tariffs skälighet skall
det beaktas att ledningsinnehavaren får en rimlig avkastning av
verksamheten.

Transporttariffer skall utformas så, att den avgift ett
naturgasföretag eller en berättigad kund betalar för
transporten till sin anslutningspunkt innefattar avgift för
transporten i samtliga rörledningar, genom vilka transporten
sker.

7 § Den som innehar en naturgasledning skall offentliggöra sin
transporttariff samt på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig
uppgift om tariffen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av
transporttariff.

4 kap. Redovisning och revision

Redovisning av överföring och lagring av naturgas

1 § Verksamhet som rör överföring av naturgas och lagring av
naturgas för annans räkning skall ekonomiskt redovisas var för
sig och skilt från annan verksamhet.

Redovisning av överföringsverksamhet som omfattas av samma
transporttariff skall ske samlat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om redovisning av verksamhet
som rör överföring av naturgas och lagring av naturgas för
annans räkning samt om skyldighet att ge in
redovisningshandlingar till den myndighet som regeringen
bestämmer.

Revision

2 § Revisor i ett naturgasföretag som bedriver överföring av
naturgas eller lagring av naturgas för annans räkning skall
göra en särskild granskning av redovisningen av denna
verksamhet.

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande
i frågan om redovisningen av verksamheten skett enligt gällande
bestämmelser. Företaget skall lämna in intyget till den
myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om revisionen.

5 kap. Kommunala naturgasföretag

1 § Ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§
kommunallagen (1991:900) får, utan hinder av bestämmelsen i 2
kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område
eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet,
eller

2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets
överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en
ändamålsenlig överföringsverksamhet.

2 § Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§
kommunallagen (1991:900) bedriver handel med naturgas samt
därmed sammanhängande verksamhet, skall verksamheten drivas på
affärsmässig grund och redovisas särskilt. Om företaget även
bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 2 § ellagen
(1997:857) får företaget redovisa båda verksamheterna
tillsammans.

6 kap. Tillsyn m.m.

Tillsyn

1 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av
föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen
utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. En begäran får förenas med vite.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som
omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

Avgifter

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de
uppgifter en myndighet har enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Förseningsavgift

5 § Om ett naturgasföretag som bedriver överföring av naturgas
eller lagring av naturgas för annans räkning inte lämnar in de
handlingar som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd av
4 kap. 1 § tredje stycket skall företaget betala
förseningsavgift till staten enligt 6 §. Detsamma gäller om ett
sådant naturgasföretag inte lämnar in ett revisorsintyg enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 4 kap. 2 § tredje stycket.

Beslut om förseningsavgift fattas av den myndighet som
regeringen bestämmer.

6 § Ett naturgasföretag som bedriver överföring av naturgas
eller lagring av naturgas för annans räkning skall betala en
förseningsavgift om de handlingar som anges i 5 § inte har
kommit in till den myndighet som regeringen bestämmer inom sju
månader från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat
om fortsatt bolagsstämma enligt 9 kap. 9 § aktiebolagslagen
(1975:1385) eller om fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 4 §
tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall
dock företaget betala förseningsavgift först om handlingarna
inte har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets
utgång. Avgiften skall uppgå till 10 000 kr.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två
månader från det att underrättelse avsändes till företaget om
ett beslut om förseningsavgift enligt första stycket, skall
företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall
uppgå till 10 000 kr.

Om de handlingar som anges i 5 § inte har kommit in inom två
månader från det att underrättelse avsändes till företaget om
ett beslut om förseningsavgift enligt andra stycket, skall
företaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften skall
uppgå till 20 000 kr.

7 § Om registrering har skett av ett beslut om att företaget
försatts i konkurs eller trätt i likvidation, får beslut om
förseningsavgift inte meddelas.

8 § Har företaget inom föreskriven tid lämnat in de handlingar
som anges i 5 §, men har handlingarna någon brist som lätt kan
avhjälpas, får myndigheten meddela beslut om förseningsavgift
endast om företaget har underrättats om bristen och fått
tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom den tid som
angetts i underrättelsen. En sådan underrättelse får sändas med
posten till den postadress som företaget senast har anmält hos
myndigheten.

9 § En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att
ge in handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till
omständigheter som företaget inte har kunnat råda över.
Avgiften skall också efterges om det framstår som uppenbart
oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om något yrkande
om detta inte har framställts, om det föranleds av vad som har
förekommit i ärendet.

10 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter
betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning.
Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras
för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

11 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det
inte har vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald förseningsavgift
på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den
återbetalda förseningsavgiften från och med månaden efter den
då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då
återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19
kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

7 kap. Övriga bestämmelser

Ansvarsbestämmelser

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 2 kap. 1 eller 2 §, eller

2. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 2 kap. 8 §
andra stycket.

I ringa fall döms inte till ansvar.

2 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken.

3 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till
ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av
föreläggandet.

Överklagande

4 § Beslut av en myndighet enligt 2 kap. 14 och 15 §§ samt 6
kap. 3, 6 och 9 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra
beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2000:599

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

2. Denna lag tillämpas även på koncessioner som har meddelats
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar och som avser
rörledning för transport av naturgas eller produkt av naturgas
med följande undantag.

a) 1 § andra stycket 1 lagen om vissa rörledningar tillämpas
alltjämt på ledningar som har börjat byggas före
ikraftträdandet.

b) Ett undantag som har medgivits med stöd av 1 § tredje
stycket lagen om vissa rörledningar skall alltjämt gälla.

c) Bestämmelsen om giltighetstid i en koncession som har
meddelats enligt lagen om vissa rörledningar skall alltjämt
gälla.

d) Ett villkor för en koncession som har meddelats enligt 6 §
andra stycket lagen om vissa rörledningar skall alltjämt gälla.

e) 14 § lagen om vissa rörledningar tillämpas på anmälningar
som gjorts före ikraftträdandet.

3. Föreskrifterna i 4 kap. 1 och 2 §§ tillämpas första gången
för det första räkenskapsår som påbörjas efter den 31 juli
2000.