Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

SFS nr
2000:604
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1202

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande
av överenskommelsen mellan Sverige och Danmark om
gränstullsamarbete av den 22 juni 2000. Överenskommelsen
bifogas denna förordning som bilaga.

2 § Bestämmelserna i 2-5 §§, 8 § första stycket och 10 § lagen
(1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat skall tillämpas
vid gränstullsamarbete med Danmark om inte annat särskilt
föreskrivs i denna förordning. Från gränstullsamarbetet
undantas verksamhet enligt lagen (1979:1088) om
gränsövervakningen i krig m.m.

3 § Det skall för gränstullsamarbetet finnas följande
kontrollzoner på svenskt territorium:

1. landanslutningen och den sista påfarten till respektive den
första avfarten från den fasta förbindelsen över Öresund vid
betalstationen på Lernacken,

2. terminalområdet vid Lernacken inbegripet den närmaste vägen
mellan tullbyggnaderna på Lernacken,

3. den svenska delen av den fasta förbindelsen över Öresund,

4. stationsområdena på Malmö centralstation, Malmö Syd och
Svedala station samt

5. den på svenskt territorium löpande delen av järnvägssträckan
mellan

a) Malmö centralstation och Köpenhamns flygplats, Kastrup och

b) Svedala station och Köpenhamns flygplats, Kastrup.

4 § Tullverket får i samråd med den danska tullmyndigheten Told
og Skat besluta

1. att svensk tullpersonal får utöva tulltjänst för svensk
räkning inom kontrollzon på danskt territorium samt

2. att dansk tullpersonal får utöva tulltjänst för dansk
räkning inom kontrollzon på svenskt territorium.

5 § Vid användning av tvångsmedel under utövande av tulltjänst
som omfattas av gränstullsamarbetet på danskt territorium får
svensk tullpersonal inte överskrida de befogenheter som
tillkommer tullpersonal enligt danska bestämmelser.

6 § Tullverket skall ge Told og Skat uppgifter om de svenska
bestämmelser som skall tillämpas vid gränstullsamarbetet.

7 § Om Tullverket anser att en viss dansk tulltjänsteman inte
är lämplig att utöva tulltjänst som omfattas av
gränstullsamarbetet, får Tullverket neka tjänstemannen att
tjänstgöra på svenskt territorium. Tullverket skall hos Told og
Skat begära ändring så att det i tjänstemannens tjänst inte
längre ingår att utöva tulltjänst som omfattas av
gränstullsamarbetet. Om behörig dansk myndighet förklarar att
en viss svensk tjänsteman inte är lämplig att utöva tulltjänst
som omfattas av gränstullsamarbetet, skall Tullverket pröva
frågan om motsvarande ändring i hans tjänstgöring.

8 § Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om
bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium
även då det är fråga om utövande av tulltjänst för dansk
räkning. Förordning (2014:1202).

9 § Tullverket får besluta om överlämnande av beslagtagen
egendom till dansk tull- eller polismyndighet enligt 10 § lagen
(1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

10 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning
meddelas av Tullverket.

Bilaga

Överenskommelse mellan Sverige och Danmark om
gränstullsamarbete beträffande Öresundsförbindelsen

Sveriges regering och Danmarks regering, nedan kallade de
avtalsslutande parterna,

som bekräftar sin vilja att stärka samarbetet mellan
tullmyndigheterna i Öresundsregionen,

som lägger vikt vid att detta avtal skall komplettera det redan
existerande samarbetet mellan danska och svenska
tullmyndigheter och vid att inget i avtalet får begränsa detta
samarbete eller det internationella samarbetet inom
tullområdet,

som hänvisar till avtalet av den 23 mars 1991 mellan Sveriges
regering och Danmarks regering om en fast förbindelse över
Öresund, i synnerhet artikel 18 i avtalet enligt vilken
regeringarna i Sverige och Danmark kan ingå särskilda avtal om
svensk och dansk myndighetsutövning i andra frågor som rör den
fasta förbindelsen över Öresund,

som betraktar Öresundsregionen som ett område, där ett
effektivt samarbete mellan tullmyndigheterna är nödvändigt för
att förhindra, upptäcka, åtala och bestraffa överträdelser av
de bestämmelser vars efterlevnad tullmyndigheterna har att
övervaka,

har träffat följande överenskommelse om gränstullsamarbete:

Artikel 1

1. De avtalsslutande parterna skall, på sätt som närmare anges
i denna överenskommelse, bedriva samarbete i fråga om
tullkontroll och tullklarering av trafiken över den fasta
förbindelsen över Öresund. Sådant samarbete benämns
gränstullsamarbete och skall äga rum inom kontrollzon.

2. Gränstullsamarbetet skall ske på grundval av och i enlighet
med nationell rätt och folkrättsliga överenskommelser mellan de
avtalsslutande parterna, utan att detta begränsar de
avtalsslutande parternas gemenskapsrättsliga förpliktelser.

Artikel 2

I denna överenskommelse förstås med uttrycket

1. “tullmyndighet”:
a) i Sverige: Tullverket
b) i Danmark: Told og Skat

2. “central tullmyndighet”:
a) i Sverige: Tullverket Huvudkontoret
b) i Danmark: Told- og Skattestyrelsen

3. “de behöriga myndigheterna”:
a) i Sverige: Tullverket Skåneregionen
b) i Danmark: Toldcenter Köbenhavn

4. “tullbestämmelse”: de bestämmelser vars efterlevnad
tullmyndigheterna har att övervaka och kontrollera

5.”tulltjänst”: tullklarering och tullkontroll

Artikel 3

1. Följande områden på svenskt territorium skall utgöra
kontrollzoner:

– landanslutningen och den sista påfarten till respektive den
första avfarten från den fasta förbindelsen över Öresund vid
betalstationen på Lernacken,

– terminalområdet vid Lernacken inbegripet den närmaste vägen
mellan tullbyggnaderna på Lernacken samt

– den svenska delen av den fasta förbindelsen över Öresund.

2. Följande områden på danskt territorium skall utgöra
kontrollzoner:

– landanslutningen och den sista påfarten till respektive den
första avfarten från den fasta förbindelsen över Öresund samt

– den danska delen av den fasta förbindelsen över Öresund.

3. Vidare skall följande järnvägssträckor med tillhörande
stationsområden utgöra kontrollzoner:

– järnvägssträckan Köpenhamns flygplats, Kastrup-Malmö
centralstation samt

– järnvägsträckan Köpenhamns flygplats, Kastrup-Svedala
station.

Artikel 4

1. Tullmyndigheterna skall omgående vidta alla lämpliga
åtgärder för att genomföra överenskommelsen. De skall
omedelbart underrätta varandra om omständigheter som rör
varutrafiken mellan Danmark och Sverige eller
smugglingsbekämpningen inom Öresundsregionen.

2. För koordinering och planläggning av gränstullsamarbetet
svarar de behöriga myndigheterna.

Artikel 5

1. Vardera statens tullbestämmelser, in- och
utförselbestämmelser samt andra bestämmelser rörande trafiken,
vilkas efterlevnad tullmyndigheterna har att övervaka vid
verksamhet som omfattas av gränstullsamarbetet, skall
tilllämpas inom kontrollzon på den andra statens territorium,
då tulltjänst utövas av den tullmyndighet och för den stat i
vilken bestämmelserna utfärdats. Tulltjänst som utövas i
kontrollzon på den ena statens territorium av den andra statens
tullmyndighet jämställs med tulltjänst som utövas på den stats
territorium i vilken tullmyndigheten är hemmahörande.

2. Vardera staten skall genom sin centrala tullmyndighet i
förväg meddela motsvarande myndighet i den andra staten vilka
bestämmelser som skall tilllämpas, då tulltjänst utövas på den
andra statens territorium. Bestämmelserna skall finnas
tillgängliga för allmänheten hos de behöriga myndigheterna.

Artikel 6

Vardera av de avtalsslutande parterna åtar sig att inom
kontrollzon på sitt territorium tillåta den andra statens
tulltjänstemän att utöva sådan tulltjänst för sin stat som
omfattas av gränstullsamarbetet.

Artikel 7

1. Tulltjänsteman får vid utövande av tulltjänst som omfattas
av gränstullsamarbetet använda de befogenheter som tillkommer
tulltjänstemän enligt bestämmelserna i den stat i vilken han
eller hon

är anställd. Tjänstemannen får dock inte utöva större
befogenheter än dem som tillkommer en tulltjänsteman i den stat
i vilken han eller hon befinner sig.

2. För användande av andra befogenheter än dem som nämns i
punkt 1 då tulltjänst för den ena staten utövas på den andra
statens territorium får handräckning av polismyndighet i
sistnämnda stat begäras. Sådan begäran skall framställas av
tullmyndigheten i den stat på vars territorium tulltjänsten
utövas. I brådskande fall får dock begäran framställas av den
andra statens tullmyndighet. Härvid skall tullmyndigheten i den
stat på vars territorium tulltjänsten utövas utan dröjsmål
underrättas om att begäran om handräckning framställts.

Artikel 8

Utgifter för lokaler och andra faciliteter, som ställs till den
andra statens förfogande, skall betalas av den stat som
utnyttjar lokalerna eller faciliteterna. De närmare
förutsättningarna härför avtalas mellan de behöriga
myndigheterna i de två staterna.

Artikel 9

1. Om endera staten låter beslagta egendom i fall då båda
staternas bestämmelser överträtts, skall egendomen överlämnas
till vederbörande myndighet i den stat på vars territorium
beslaget verkställts, om inte särskilda omständigheter
föranleder annat.

2. Har egendom med tillämpning av punkt 1 överlämnats till
myndighet i endera staten, skall vad som sägs om förverkande av
sådan egendoms värde i den andra statens lagstiftning inte
tillämpas.

Artikel 10

Tjänsteman från den ena staten skall, såvitt angår göromål som
omfattas av gränstullsamarbetet, på den andra statens
territorium i straffrättsligt hänseende åtnjuta samma
ämbetsskydd som tjänsteman från sistnämnda stat.

Artikel 11

Vardera staten kan i särskilda fall neka tjänstemän från den
andra statens tullmyndighet att tjänstgöra på sitt territorium.
Ett sådant nekande skall motiveras skriftligen och skickas till
den behöriga myndigheten i den andra staten.

Artikel 12

Envar av de avtalsslutande parterna förbinder sig att, i det
fall någon av dess tjänstemän begår ämbetsbrott eller
tjänsteförseelse under utövande av sådan tulltjänst som
omfattas av gränstullsamarbetet enligt denna överenskommelse,
vidta disciplinära åtgärder mot tjänstemannen som om gärningen
begåtts medan tjänstemannen utövade tjänst i sin egen stat.

Artikel 13

1. Envar av de avtalsslutande parterna är skyldig att ersätta
skada, som någon av dess tjänstemän genom uppsåtlig eller
oaktsam handling vållar då han utövar tulltjänst som omfattas
av gränstullsamarbetet på den andra statens territorium, i
enlighet med den nationella lagstiftningen i den stat där
skadan vållades.

2. Den stat, på vars territorium den i punkt 1 nämnda skadan
vållades, ersätter denna skada på samma sätt som om skadan
vållats av dess egna tulltjänstemän.

3. Den stat, vars tjänsteman har vållat skadan på den andra
statens territorium, skall gottgöra hela det belopp som den
sistnämnda staten har betalat i skadeersättning.

Artikel 14

1. En tjänsteman, som befinner sig på den andra statens
territorium, får bära sin nationella tjänsteuniform eller annat
synligt kännetecken. Båda staternas tjänstemän skall alltid vid
utövande av tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet
kunna legitimera sig med identitetskort.

2. En tjänsteman som befinner sig på den andra statens
territorium får inte bära tjänstevapen.

Artikel 15

1. De behöriga myndigheterna kan på grundval av och inom
ramarna för denna överenskommelse träffa de ytterligare
överenskommelser, som behövs för genomförandet av
gränstullsamarbetet.

2. Denna överenskommelse hindrar inte den behöriga myndigheten
i en stat att ta kontakt med andra myndigheter i den andra
staten än den behöriga myndigheten.

Artikel 16

Är en stat av uppfattningen, att en begäran inom ramen för
gränstullsamarbetet inte kan uppfyllas eller att en åtgärd inte
kan vidtas utan att det kan skada statens suveränitet, den egna
säkerheten eller andra väsentliga intressen, eller att åtgärden
står i strid mot den nationella lagstiftningen, kan staten i
det enskilda fallet helt eller delvis vägra att samarbeta eller
göra samarbetet beroende av särskilda villkor.

Artikel 17

1. Denna överenskommelse träder i kraft vid undertecknandet.

2. Vardera av de avtalsslutande parterna kan säga upp
överenskommelsen att upphöra att gälla sex månader efter det
att skriftlig uppsägning mottagits av den andra staten.

3. Vardera av de avtalsslutande parterna kan, efter samråd med
den andra staten i den mån så är möjligt, utan iakttagande av
den i föregående stycke stadgade fristen sätta överenskommelsen
helt eller delvis ur kraft i händelse av krig, krigsfara eller
eljest inträdda utomordentliga förhållanden.

Till bekräftelse härav har nedanstående befullmäktigade ombud
undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Lernacken den 22 juni 2000, i fyra exemplar, två
på det svenska språket och två på det danska språket, vilkas
samtliga texter har lika giltighet.