Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

SFS nr
2000:605
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:383

1 kap. Inledande bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Förordningen gäller för myndigheter som lyder omedelbart
under regeringen.

För affärsverken gäller 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 och 5-8 §§, 4
kap., 5 kap. 1-6 och 8-12 §§, 7 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 1 §
tredje stycket första och andra meningarna samt 10 kap. I de
fall affärsverken disponerar anslag på statsbudgeten gäller
även 6 kap. 1 § och 9 kap. 3 §. Förordning (2007:1440).

2 § Förordningen skall tillämpas om något annat inte följer av
lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av
regeringen.

Gemensamma bestämmelser om årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag

3 § Myndigheten ska årligen upprätta och till regeringen lämna
årsredovisning och budgetunderlag.

Därutöver ska delårsrapport upprättas årligen och lämnas till
regeringen av myndigheter som är skyldiga att följa
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens
uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens
verksamhet. Förordning (2007:1440).

4 § Årsredovisningen, delårsrapporten och budgetunderlaget
skall avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för,
oavsett hur verksamheten finansieras eller i vilken form
verksamheten bedrivs.

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

Årsredovisningens avlämnande

1 § Myndigheten skall senast den 22 februari varje år lämna en
årsredovisning till regeringen avseende det senast avslutade
räkenskapsåret.

2 § Myndigheten skall, samtidigt som den lämnar
årsredovisningen till regeringen, lämna kopior av
årsredovisningen till Riksrevisionen och
Ekonomistyrningsverket. Förordning (2003:282).

3 § Myndigheten skall senast den 15 februari varje år lämna det
underlag Ekonomistyrningsverket behöver för årsredovisningen
för staten.

Årsredovisningens innehåll

4 § Årsredovisningen ska bestå av

– resultatredovisning,

– resultaträkning,

– balansräkning,

– anslagsredovisning, och

– noter.

För en myndighet som under vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren har haft både en balansomslutning och kostnader
om minst en miljard kronor ska årsredovisningen även innehålla
en finansieringsanalys.

Myndighetens årsredovisning ska även innehålla en
sammanställning över väsentliga uppgifter från resultaträkning,
balansräkning och anslagsredovisning. Sammanställningen ska
även innehålla uppgifter om låneram, anslagskredit samt vissa
nyckeltal.

Myndigheten ska i årsredovisningen även lämna information om
andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens
uppföljning och prövning av verksamheten.
Förordning (2007:1440).

Överskådlighet och god redovisningssed

5 § Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt
och i enlighet med god redovisningssed.

Rättvisande bild

6 § Årsredovisningens delar skall upprättas som en helhet och
ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Andra grundläggande redovisningsprinciper

7 § När årsredovisningen upprättas skall följande iakttas:

1. Myndigheten skall förutsättas fortsätta sin verksamhet.

2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning
av de olika posterna i årsredovisningen skall konsekvent
tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

3. Värdering av de olika posterna skall göras med iakttagande
av rimlig försiktighet.

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret
skall tas med oavsett tidpunkten för betalningen.

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster består av
skall värderas var för sig.

6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot varandra. Inte
heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma
överens med den utgående balansen för det närmast föregående
räkenskapsåret.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 5 och
6 §§, får avvikelser göras från vad som föreskrivs i första
stycket. I så fall skall upplysning om skälen för avvikelsen
och en bedömning av dess effekt på verksamhetens resultat samt
på kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning
lämnas i en not.

Årsredovisningens undertecknande

8 § Årsredovisningen skall skrivas under av myndighetens
ledning.

Underskriften innebär att ledningen intygar att
årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat och av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska
ställning.

Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som
omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och
kontroll skall i anslutning till underskriften i
årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida den interna
styrningen och kontrollen är betryggande.
Förordning (2007:604).

3 kap. Resultatredovisning

1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens
resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av
myndighetens instruktion och till vad regeringen, i
förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något
annat beslut.

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens
prestationer har utvecklats med avseende på volym och
kostnader.

Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som
myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat.
Förordning (2008:747).

2 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och
kostnader enligt den indelning som följer av 1 § tredje
stycket.

Om regeringen har beslutat en avgiftsbudget för verksamheten,
ska myndigheten följa upp den och kommentera väsentliga
avvikelser. Förordning (2014:1433).

2 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och
kostnader enligt den indelning som följer av 1 § tredje
stycket.

Om regeringen har beslutat en investeringsbudget eller en
avgiftsbudget för verksamheten, ska myndigheten följa upp
dessa och kommentera väsentliga avvikelser.
Förordning (2015:383).

Kompetensförsörjning

3 § Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i
syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra de
uppgifter som avses i 1 § första stycket. I redovisningen ska
det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget
har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.
Förordning (2008:747).

4 kap. Resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningens innehåll

1 § Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa myndighetens
samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Balansräkningens innehåll

2 § Balansräkningen skall i sammandrag redovisa myndighetens
samtliga tillgångar och skulder samt kapital på balansdagen.
Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom
linjen.

5 kap. Värderingsregler

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

1 § Med anläggningstillgång förstås en tillgång som är avsedd
för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång
förstås annan tillgång.

2 § Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för
myndighetens verksamhet under kommande år skall tas upp som
immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för
koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter.
Utgifter för forskning får inte tas upp som
anläggningstillgång. Förordning (2001:722).

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar

3 § Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp motsvarande
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning
(anskaffningsvärdet), om inte annat följer av andra och
tredje styckena, 4, 5, 6, 7, 11 eller 13 §.

En anläggningstillgång som tas emot utan ersättning, eller
till en ersättning som väsentligt understiger tillgångens
marknadsvärde, ska vid förvärvstidpunkten tas upp till
marknadsvärdet.

Vid överföring av anläggningstillgångar mellan myndigheter
får Ekonomistyrningsverket föreskriva vilka
värderingsprinciper som ska gälla vid tidpunkten för
överföringen. Förordning (2014:1322).

Avskrivning av anläggningstillgångar

4 § Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska
skrivas av systematiskt över denna period.

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som
avses i 2 § ska anses uppgå till högst fem år, om inte en
annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas.
Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, ska upplysning
om och skälen för detta lämnas i en not.

Avskrivningar ska redovisas i resultaträkningen.
Förordning (2014:1322).

Nedskrivning av anläggningstillgångar

5 § Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde
än det värde som följer av 3 § och 4 § första stycket eller
7 §, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det
kan antas att värdenedgången är bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det
lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det
inte kan antas att värdenedgången är bestående.

En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska
återföras, om det inte längre finns skäl för den.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje
styckena ska redovisas i resultaträkningen.
Förordning (2014:1322).

Uppskrivning av anläggningstillgångar

6 § Materiella eller finansiella anläggningstillgångar som
har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt
överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 §
första–tredje styckena eller 11 § får skrivas upp till högst
detta värde.

Det belopp med vilket uppskrivning sker ska redovisas under
myndighetskapital. Förordning (2014:1322).

Aktier och andelar i hel- eller delägda företag

7 § Vid värdering av aktier och andelar i hel- eller delägda
företag ska kapitalandelsmetoden tillämpas.

Med delägt företag avses ett företag som staten äger minst 20
procent av aktierna eller andelarna i. Förordning (2011:229).

Värdering av omsättningstillgångar

8 § Omsättningstillgångar ska, om inte annat följer av fjärde
och femte styckena, 7, 9, 11 eller 13 §, tas upp till det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.

Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 10 §,
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning.

Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter
avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om en
omsättningstillgång inte innehas för att ge ekonomiska
fördelar, får återanskaffningsvärdet eller något annat värde
som är förenligt med 2 kap. 5 och 6 §§ användas i stället för
nettoförsäljningsvärdet.

En omsättningstillgång som tas emot utan ersättning, eller
till en ersättning som väsentligt understiger tillgångens
nettoförsäljningsvärde, ska vid förvärvstidpunkten tas upp
till nettoförsäljningsvärdet.

Vid överföring av omsättningstillgångar mellan myndigheter
får Ekonomistyrningsverket föreskriva vilka
värderingsprinciper som ska gälla vid tidpunkten för
överföringen. Förordning (2014:1322).

Värdering av pågående arbeten

9 § Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till
belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns
särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 5 och
6 §§.

Varulagrets anskaffningsvärde

10 § Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar
får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda
genomsnittspriser eller enligt någon annan liknande princip.
Sist-in-först-ut-principen får inte tillämpas.

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

11 § Materiella anläggningstillgångar, råvaror och
förnödenheter som omsätts och vilkas sammantagna värde är av
underordnad betydelse för myndigheten får tas upp till en
bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och
sammansättning inte varierar väsentligt.

Omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta

12 § Fordringar och skulder i utländsk valuta skall omräknas
enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i
överensstämmelse med 2 kap. 5 och 6 §§.

Värdering av vissa finansiella instrument

13 § Finansiella instrument som primärt innehas för att
generera avkastning eller värdestegringar ska värderas till
verkligt värde, om inte annat följer av 14 §.

Värdeförändringen sedan föregående balansdag ska redovisas i
resultaträkningen. Förordning (2014:1322).

14 § Följande finansiella instrument får inte värderas enligt
13 §:

1. finansiella instrument som hålls till förfall,

2. lånefordringar och andra fordringar som härrör från
verksamheten och som inte innehas för handelsändamål,

3. aktier och andelar i hel- eller delägda företag enligt
7 §, samt

4. skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i
en handelsportfölj.

Värdering enligt 13 § får inte heller göras om en sådan
värdering inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det
finansiella instrumentet. Förordning (2014:1322).

6 kap. Anslagsredovisning och finansieringsanalys

Anslagsredovisning

1 § I anslagsredovisningen ska myndigheten redovisa utfallet
på de anslag myndigheten disponerar och de inkomsttitlar som
myndigheten redovisar mot i enlighet med den indelning som
framgår av regleringsbrev eller något annat beslut av
regeringen. Utfallet ska ställas mot tilldelade belopp per
anslag eller anslagspost respektive beräknade belopp per
inkomsttitel. Avvikelser ska analyseras.

Av anslagsredovisningen ska det även framgå i vilken
utsträckning myndigheten med stöd av ett sådant bemyndigande
som avses i 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223)
beställt varor eller tjänster eller beslutat om bidrag,
ersättning, lån eller liknande som medför utgifter under
följande budgetår.

Av anslagsredovisningen ska det också framgå hur myndigheten
har uppfyllt andra finansiella villkor som regeringen har
angett. Förordning (2011:229).

Finansieringsanalys

2 § Finansieringsanalysen skall visa myndighetens betalningar
fördelade på drift, investeringar, uppbörd och transfereringar.
Av analysen skall framgå hur dessa verksamheter har
finansierats och hur myndighetens likvida ställning har
förändrats. I anslutning till finansieringsanalysen skall
myndigheten lämna de kommentarer och förklaringar som är
nödvändiga för att bedöma finansieringsanalysen.

7 kap. Tilläggsupplysningar

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna
förordning skall årsredovisningen innehålla de
tilläggsupplysningar som Ekonomistyrningsverket föreskriver.

2 § Myndigheten skall i årsredovisningen redovisa de
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut
under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden som avtalats
för var och en av

1. ledamöterna i myndighetens styrelse,

2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av regeringen,
och

3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av
regeringen.

För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag som
styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt
uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

3 § Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av
sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron skall
anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid.

Uppgift skall också lämnas om

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt

3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre,
30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3
skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie
arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en
enskild individ.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte myndigheter
och affärsverk i vilka antalet anställda under de senaste två
räkenskapsåren i medeltal uppgått till högst tio.
Förordning (2002:1061).

8 kap. Delårsrapport

1 § De myndigheter som omfattas av 1 kap. 3 § andra stycket ska
senast den 15 augusti varje år lämna en delårsrapport till
regeringen. Delårsrapporten ska avse de första sex månaderna av
det pågående räkenskapsåret.

Delårsrapporten ska bestå av

– resultaträkning,

– balansräkning,

– anslagsredovisning enligt 6 kap. 1 § första och tredje
styckena, och

– prognos för det pågående räkenskapsåret över verksamhetens
kostnader och intäkter.

Delårsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning.
Underskriften innebär att ledningen intygar att delårsrapporten
ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader och intäkter
och myndighetens ekonomiska ställning. Bestämmelserna avseende
årsredovisningen i 2 kap. 2 §, 4 § fjärde stycket och 5-7 §§
ska tillämpas när delårsrapporten upprättas.
Förordning (2007:1440).

9 kap. Budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning

Gemensamma bestämmelser om budgetunderlag och underlag för
fördjupad prövning

1 § Myndigheten skall, om förslag lämnas som beräknas leda till
ökade kostnader eller minskade intäkter, redovisa förslag till
åtgärder inom den egna verksamheten som leder till motsvarande
minskning av kostnaderna. Om det finns särskilda skäl får
förslagen även avse andra verksamheter.

2 § Myndigheten skall pröva ändamålsenligheten i de regler som
styr verksamheten. Om myndighetens förslag förutsätter
ändringar i en författning skall förslag till ändring
redovisas. Författningsförslag skall utformas enligt
principerna för författningsskrivning.

Budgetunderlag

3 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna ett
budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska
innehålla myndighetens förslag till finansiering av
verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Underlaget
ska även innehålla uppgifter om myndighetens avgiftsbelagda
verksamhet och de förslag till bemyndiganden enligt 17 §
första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten
behöver för att få göra åtaganden som medför utgifter under
följande budgetår.

Myndigheten ska när den begär ett bemyndigande enligt första
stycket ange under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas
medföra utgifter.

Myndighetens förslag ska rymmas inom ramen för regeringens
beslut om verksamheten. Förordning (2014:1433).

3 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna ett
budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska
innehålla myndighetens förslag till finansiering av
verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Underlaget
ska även innehålla uppgifter om myndighetens investeringar
och dess avgiftsbelagda verksamhet samt de förslag till
bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsförordningen
(2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtaganden
som medför utgifter under följande budgetår.

Myndigheten ska när den begär ett bemyndigande enligt första
stycket ange under vilka år det ekonomiska åtagandet beräknas
medföra utgifter.

Myndighetens budgetunderlag ska utgå från regeringens beslut
om verksamheten. Förordning (2015:383).

3 a § Ny beteckning 5 § genom förordning (2014:1433).

4 § /Ny beteckning 5 § U:2016-01-01/
Uppgifterna om avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 § ska
omfatta information om både frivilliga avgifter i
uppdragsverksamhet och belastande avgifter i
offentligrättslig verksamhet, oavsett om myndigheten
disponerar avgiftsintäkterna eller inte. Uppgifterna ska
lämnas enligt den indelning som regeringen har beslutat.

Uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamheten ska även
omfatta information om över- eller underskott respektive
över- eller underuttag i avgiftsbelagd verksamhet enligt 25 a
och 25 b §§ avgiftsförordningen (1992:191).
Förordning (2014:1433).

4 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Uppgifter om investeringar enligt 3 § ska avse de fyra
närmast följande budgetåren och innefatta förslag till en
investeringsplan för investeringar som avser samhällsändamål
samt information om planerade investeringar i
anläggningstillgångar i en myndighets verksamhet
(verksamhetsinvesteringar).

Investeringsplanen ska vara uppdelad på objekt eller
objektgrupper och omfatta såväl nya investeringar som
åtgärder för vidmakthållande av befintliga investeringar. I
planen ska det anges hur stor del av investeringarna som
beräknas komma att redovisas som anläggningstillgångar. Av
planen ska det även framgå hur investeringarna avses
finansieras.

Informationen om verksamhetsinvesteringar ska vara uppdelad
på tillgångsslag. Om investeringsutgifterna för ett objekt
överstiger 20 miljoner kronor, ska dessa specificeras. Det
ska även framgå hur verksamhetsinvesteringarna avses
finansieras. Förordning (2015:383).

5 § /Ny beteckning 6 § U:2016-01-01/
Myndigheten ska i budgetunderlaget lämna uppgifter om
förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler.
Uppgifterna ska omfatta de tre närmast följande räkenskapsåren.
Förordning (2014:1433).

5 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Uppgifterna om avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 § ska
omfatta information om både frivilliga avgifter i
uppdragsverksamhet och belastande avgifter i
offentligrättslig verksamhet, oavsett om myndigheten
disponerar avgiftsintäkterna eller inte. Uppgifterna ska
lämnas enligt den indelning som regeringen har beslutat.

Uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamheten ska även
omfatta information om över- eller underskott respektive
över- eller underuttag i avgiftsbelagd verksamhet enligt 25 a
och 25 b §§ avgiftsförordningen (1992:191).
Förordning (2015:383).

/Rubriken upphör att gälla U:2016-01-01/
Underlag för fördjupad prövning

6 § /Ny beteckning 7 § U:2016-01-01/
Regeringen beslutar varje år vilka verksamheter som ska
genomgå fördjupad prövning.

Myndighetens underlag för regeringens fördjupade prövning ska
lämnas i en särskild rapport senast den 15 januari det år
regeringen bestämmer. Förordning (2014:1433).

6 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Myndigheten ska i budgetunderlaget lämna uppgifter om
förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler.
Uppgifterna ska omfatta de tre närmast följande räkenskapsåren.
Förordning (2015:383).

/Rubriken träder i kraft I:2016-01-01/
Underlag för fördjupad prövning

7 § /Ny beteckning 8 § U:2016-01-01/
Myndighetens underlag för fördjupad prövning ska
innehålla en sammanfattande resultatanalys och förslag till
inriktning och finansiering av verksamheten för det eller de
budgetår underlaget avser. I resultatanalysen ska
verksamheten utvärderas och redovisas i förhållande till de
mål för verksamheten som regeringen fastställt.

Underlaget ska även innehålla en sammanfattande
omvärldsanalys och resursanalys. Förordning (2014:1433).

7 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Regeringen beslutar varje år vilka verksamheter som ska
genomgå fördjupad prövning.

Myndighetens underlag för regeringens fördjupade prövning ska
lämnas i en särskild rapport senast den 15 januari det år
regeringen bestämmer. Förordning (2015:383).

8 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Myndighetens underlag för fördjupad prövning ska
innehålla en sammanfattande resultatanalys och förslag till
inriktning och finansiering av verksamheten för det eller de
budgetår underlaget avser. I resultatanalysen ska
verksamheten utvärderas och redovisas i förhållande till de
mål för verksamheten som regeringen fastställt.

Underlaget ska även innehålla en sammanfattande
omvärldsanalys och resursanalys. Förordning (2015:383).

10 kap. Särskilda bestämmelser för affärsverken

Årsredovisning för affärsverken

1 § Affärsverket ska senast den 22 februari varje år till
regeringen lämna en av Riksrevisionen granskad årsredovisning
avseende det senast avslutade räkenskapsåret. Årsredovisningen
ska omfatta affärsverket och, i förekommande fall,
affärsverkskoncernen. Årsredovisningen ska bestå av

– förvaltningsberättelse,

– resultaträkning,

– balansräkning,

– finansieringsanalys, och

– noter. Förordning (2007:1440).

Delårsrapport för affärsverken

2 § Affärsverket ska senast den 31 augusti och den 30 november
varje år till regeringen lämna delårsrapport för affärsverket
eller, i förekommande fall, affärsverkskoncernen. Rapporterna
ska avse sex respektive nio månader av det pågående
räkenskapsåret.

Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning och en prognos
för helåret över resultaträkningens poster samt en
balansräkning i sammandrag. Resultaträkningen ska utformas på
samma sätt som i årsredovisningen och baseras på samma
principer. Utvecklingen av omsättning, resultat, m.m. ska
kommenteras, liksom under perioden inträffade händelser av
väsentlig betydelse för affärsverket eller
affärsverkskoncernen.

Den delårsrapport som ska lämnas senast den 30 november ska
vara granskad av Riksrevisionen. Förordning (2007:1440).

Verksamhetsplan för affärsverken

3 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Affärsverket skall senast den 1 mars varje år till
regeringen lämna förslag till verksamhetsplan för de tre
följande räkenskapsåren. I verksamhetsplanen skall verket
beskriva sin verksamhet och redogöra för vilka strategier
verket beslutat för att uppnå de verksamhetsmål och ekonomiska
mål som har lagts fast för verket. Verksamhetsplanen skall
också innehålla en investeringsplan, samt i de fall verket
disponerar anslag på statsbudgeten, anslagsredovisning och
budgetunderlag.

I investeringsplanen skall verket redovisa inriktningen av
investeringarna och planerad fördelning på olika
investeringsområden samt hur investeringarna avses finansieras.

3 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Affärsverket ska senast den 1 mars varje år till
regeringen lämna förslag till verksamhetsplan för de tre
följande räkenskapsåren. I verksamhetsplanen ska verket
beskriva sin verksamhet och redogöra för vilka strategier
verket beslutat för att uppnå de verksamhetsmål och
ekonomiska mål som har lagts fast för verket.
Verksamhetsplanen ska också innehålla en investeringsplan
samt, i de fall verket disponerar anslag på statens budget,
anslagsredovisning och budgetunderlag.

Investeringsplanen ska avse de fyra följande räkenskapsåren,
vara uppdelad på objekt eller objektgrupper och omfatta såväl
nya investeringar som åtgärder för vidmakthållande av
befintliga investeringar. I planen ska det anges hur stor del
av investeringarna som beräknas komma att redovisas som
anläggningstillgångar. Det ska även framgå hur investeringarna
avses finansieras. Förordning (2015:383).

11 kap. Tillämpningsföreskrifter

1 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2000:605

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då
förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
skall upphöra att gälla.

2. I fråga om årsredovisningen för räkenskapsåret 2000 gäller 3
och 4 §§, 5 § andra och tredje styckena och 6-13 §§
förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
samt 2 kap. 1 och 3 §§ och 10 kap. 1 § denna förordning.

2002:1061

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 och
tillämpas första gången för räkenskapsåret 2003.

2. För räkenskapsåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse
tiden efter den 30 juni 2003.

2006:1310

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och
tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast
efter den 31 december 2006.

2007:4

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas
första gången för räkenskapsåret 2006.

2007:604

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och
tillämpas första gången för räkenskapsåret 2008.

2007:1440

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008 och
tillämpas första gången för räkenskapsåret 2008. För en
myndighet som inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2
kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse behöver
årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 inte innehålla en
finansieringsanalys.

2008:747

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och
tillämpas första gången för räkenskapsåret 2009.

2014:1322

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om det
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2015.

2014:1433

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycket tillämpas första
gången i fråga om årsredovisningen för 2015.

2015:383

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Bestämmelsen om investeringsbudget i 3 kap. 2 § andra
stycket tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen
för 2016.