Förordning (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion

SFS nr
2000:614
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2000-06-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1128

1 § Stöd enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på
medel för att främja elproduktion i småskaliga
produktionsanläggningar och avser el producerad från förnybara
energikällor.

Med småskalig produktionsanläggning avses en anläggning som kan
leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt. Om flera sådana
anläggningar som är belägna i närheten av varandra gemensamt
matar in el på ledningsnätet, skall anläggningarna betraktas
som separata anläggningar vid tillämpningen av denna
förordning. Förordning (2002:272).

2 § Stödet uppgår till 9 öre per kilowattimme el som
producerats i en småskalig produktionsanläggning under
perioden 1 november 1999 till och med 30 april 2003. Stödet får
när det gäller kraftvärmeproduktion dock högst motsvara de
extra kostnader som uppkommer för produktion av el baserad på
förnybara energikällor.

Stödet får inte beviljas om annat driftsstöd lämnas än sådant
avdrag som stadgas i 11 kap. 10 § sjätte stycket lagen
(1994:1776) om skatt på energi. Förordning (2002:1128).

3 § Stödet lämnas till köparen av el som producerats i en
småskalig produktionsanläggning.

Stöd får lämnas endast om det träffats ett avtal där det
framgår att stödet i sin helhet kommer innehavaren av den
småskaliga produktionsanläggningen till godo.

Om elproduktionen i den småskaliga produktionsanläggningen sker
i ett företag som även bedriver annan elproduktions- och
elhandelsverksamhet får stödet betalas ut direkt till detta
företag.

4 § Stödet betalas ut av Statens energimyndighet i efterskott
mot redovisning av den faktiska elproduktionen.

Redovisningen skall för att kunna tjäna som underlag för
utbetalning innehålla uppgifter om producerad el under aktuell
period, berörd produktionsanläggning och anläggningens maximala
effekt.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
redovisningens utformning samt tidpunkt och sätt för
utbetalning av stöd.

5 § Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

6 § Statens energimyndighet får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.