Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS nr
2000:625
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:416

1 § Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de
arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att
stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett
arbete.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat
föreskrivs. Lag (2007:395).

2 § Har upphävts genom lag (2007:809).

3 § Har upphävts genom lag (2007:809).

4 § Har upphävts genom lag (2012:416).

5 § Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett
arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala
finansieringsbidrag till staten.

6 § Den arbetsgivare eller anordnare av ett
arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge
Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen
utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och
lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna
genomföras. Lag (2007:395).

7 § Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska
inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller en
anställning med anställningsstöd eller lönebidrag, skyddat
arbete, trygghetsanställning, reguljärt arbete inom ramen för
jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar eller
en anställning med särskilt stöd för introduktion och
uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del
av programmet dock likställas med arbetstagare vid tillämpning
av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

– 2 kap. 1-9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,

– 3 kap. 1-4 och 6-13 §§ om allmänna skyldigheter,

– 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ om bemyndiganden,

– 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,

– 7 kap. om tillsyn,

– 8 kap. om påföljder, och

– 9 kap. om överklagande.

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den
som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.
Lag (2008:935).

Övergångsbestämmelser

2000:625

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

2. Genom lagen upphävs

– lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar,

– lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20
och 24 år, och

– lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer
som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om
kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om
kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och
förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska
aktiviteter.

2002:1133

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som
avser januari månad 2003.

2006:1071

1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för
tid efter ikraftträdandet.

2. För månaderna april-juni 2006 lämnas ytterligare ersättning
med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och
som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var
berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik
eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet
2006.

2007:395

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och
i övrigt den 1 januari 2008.

2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin
äldre lydelse.

2007:809

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.

2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala
ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet
i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras
äldre lydelse.