Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS nr
2000:628
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:683

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.
Förordning (2007:905).

2 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas i
samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden, såsom
arbetsmarknadens parter, myndigheter, kommuner, enskilda
företag och organisationer. Förordning (2007:905).

2 a § Har upphävts genom förordning (2007:905).

2 b § Har upphävts genom förordning (2007:905).

2 c § Har upphävts genom förordning (2007:905).

2 d § Har upphävts genom förordning (2007:905).

3 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

4 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

Former för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

5 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

– platsförmedling,

– vägledning,

– arbetsmarknadspolitiska program,

– arbetsplatsintroduktion,

– arbetslivsinriktad rehabilitering,

– verksamhet för unga med funktionshinder, och

– insatser för vissa nyanlända invandrare.

Verksamheten omfattar också frågor om vissa
anställningsfrämjande åtgärder, arbetstillstånd och
arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2012:423).

Individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter

6 § Arbetsförmedlingen ska under den arbetssökandes medverkan
upprätta en individuell handlingsplan där sökandens
skyldigheter, planerade aktiviteter och arbetssökandets
inriktning anges. Planen ska upprättas senast trettio dagar
från det att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos
den offentliga arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den
som inte fyllt 25 år bör dock upprättas tidigare.

Första stycket gäller inte om en etableringsplan ska
upprättas enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om
handlingsplanernas innehåll och om hur de ska följas upp.
Förordning (2013:201).

6 a § Med utgångspunkt i sin individuella handlingsplan eller
etableringsplan ska den som är arbetslös regelbundet i en
aktivitetsrapport redovisa vilka åtgärder han eller hon har
vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Den som får
eller begär arbetslöshetsersättning ska redovisa sina
aktiviteter minst en gång per månad.

Aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast
två veckor efter utgången av den period rapporten avser.

Arbetsförmedlingen ska skyndsamt granska inkomna
aktivitetsrapporter. Förordning (2013:201).

6 b § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur
aktivitetsrapporten enligt 6 a § ska vara utformad samt om
när och hur den ska lämnas. Förordning (2013:201).

Platsförmedling

7 § Platsförmedling innebär att den enskilde får information
och erbjudanden om lediga arbeten och att arbetsgivare får
hjälp med att finna lämpliga arbetssökande till lediga platser.

7 a § Arbetsförmedlingen får anvisa den som är arbetslös att
söka ett arbete om det behövs för att

1. matcha den som söker arbetskraft med den som söker arbete,
eller

2. kontrollera att han eller hon står till arbetsmarknadens
förfogande och aktivt söker arbeten.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om hur den som är
arbetslös ska anvisas att söka arbeten. Förordning (2013:201).

Vägledning

8 § Vägledning innebär att den enskilde får stöd och
information för att kunna göra ett övervägt val av arbete och
utbildning.

Arbetsmarknadspolitiska program

9 § De arbetsmarknadspolitiska programmen är
arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att stärka den
enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete. En
anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt
motiverad. Det betyder att en anvisning får göras endast om den
framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett
övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

Bestämmelser om programmen finns i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd, förordningen (2000:630) om särskilda insatser
för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga, förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin och förordningen (2007:813) om jobbgaranti
för ungdomar.

I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser
om att den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program
kan få ersättning. Förordning (2012:691).

9 a § Arbetsförmedlingen ska samråda med den sammanslutning av
arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren
innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är
förlagt till en arbetsplats eller tar del av en
arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en
arbetsplats.

När det gäller privata arbetsgivare samt offentliga
arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet ska
Arbetsförmedlingen även inhämta information för att säkerställa
att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har
lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller
betalningsanmärkning som inte är obetydlig innan någon erbjuds
programmet eller insatsen på arbetsplatsen. Om sådant
förhållande föreligger får någon anvisning inte göras.
Förordning (2007:905).

Arbetsplatsintroduktion

10 § Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad
arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande
utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan
erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en
anställning eller under arbetspraktik som föregår en
anställning. Bestämmelser om detta finns i förordningen
(2003:623) om arbetsplatsintroduktion. Förordning (2007:178).

Arbetslivsinriktad rehabilitering

11 § Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att den som är i
behov av särskilt stöd erbjuds utredande, vägledande,
rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Unga med funktionshinder

12 § Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att
Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att genom
vägledning och information underlätta övergången från skola
till arbetsliv för den som har ett funktionshinder och har
fyllt 16 år men inte 30 år.

Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för
att öka möjligheterna till egen försörjning genom
förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1710).

Insatser för vissa nyanlända invandrare

13 § Insatser för vissa nyanlända invandrare innebär att
Arbetsförmedlingen ansvarar för att genomföra
etableringssamtal, samt upprätta etableringsplan och
tillhandahålla aktiviteter för att underlätta och påskynda
den nyanländes etablering i arbetslivet enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Förordning (2010:1129).

14 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

Frågor om arbetslöshetsförsäkringen

15 § Har upphävts genom förordning (2007:905).

16 § Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta
arbetslöshetskassan och Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen om det kan antas att en
arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning

1. missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet
eller orsakar arbetslösheten enligt 43–43 b §§ lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, eller

2. inte uppfyller de allmänna villkoren för rätt till
ersättning enligt 9 eller 11 § samma lag.

Om Arbetsförmedlingen har underrättat en arbetslöshetskassa
om att en sökande inte besökt eller tagit kontakt med den
offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör
vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt, ska
Arbetsförmedlingen skyndsamt kalla honom eller henne till ett
nytt besök eller en ny kontakt. Förordning (2013:201).

16 a § Arbetsförmedlingen ska skyndsamt informera
arbetslöshetskassan när en arbetssökande åter uppfyller de
allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2013:201).

16 b § Har upphävts genom förordning (2013:683).

16 c § Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om
hur en underrättelse enligt 16 § ska göras och vad den ska
innehålla. Förordning (2013:201).

Upplysningsskyldighet

16 d § Arbetsförmedlingen ska omedelbart informera den
arbetssökande om att en underrättelse har gjorts enligt 16 §
och om anledningen till underrättelsen.

Om en underrättelse har gjorts för att den sökande inte
längre är anmäld som arbetssökande vid den offentliga
arbetsförmedlingen, ska den sökande informeras om att den
uppgiften kan komma att lämnas till Försäkringskassan.
Förordning (2013:201).

Uppgiftsskyldighet

17 § Kronofogdemyndigheten har rätt att hos
Arbetsförmedlingen ta del av följande uppgifter om en
arbetssökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller inte
längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen, och

3. hans eller hennes tillhörighet till arbetslöshetskassa
enligt registrering.

Om det finns skäl för det ska Arbetsförmedlingen på eget
initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2013:683).

18 § Har uphävts genom förordning (2007:905).

Övriga bestämmelser

19 § Ny beteckning 2 § genom förordning (2007:905).

20 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om
en arbetssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller
någon annan särskild åtgärd, får dock Arbetsförmedlingen ta
betalt. Förordning (2007:905).

21 § Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska bedrivas
oberoende av arbetskonflikt mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Om en arbetssökande anvisas att söka ett arbete
vid en arbetsplats där en sådan konflikt pågår ska sökanden
upplysas om konflikten i samband med anvisningen.
Förordning (2013:683).

Verkställighetsbestämmelser

22 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2007:905).

Övergångsbestämmelser

2000:628

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 då
förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för verksamhet som beslutats och ärenden som börjat
handläggas före den 1 augusti 2000.

2006:1555

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den äldre lydelsen av 6 § gäller fortfarande för den som har
anmält sig som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen före ikraftträdandet.

2013:201

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet
gäller 16 och 16 a §§ i sin äldre lydelse.