Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

SFS nr
2000:630
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1363

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program för
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
och som har eller kan förväntas få svårigheter att få eller
behålla ett reguljärt arbete. Förordning (2007:924).

2 § Har upphävts genom förordning (2007:419).

3 § Har upphävts genom förordning (2008:1438).

4 § I förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
finns bestämmelser om bidrag till arbetshjälpmedel som behövs
som ett led i rehabilitering av en förvärvsarbetande
försäkrad. Förordning (2010:1711).

5 § Programmet omfattar stöd och andra insatser som syftar till
att kompensera nedsättning i arbetsförmågan hos personer med
funktionshinder och att stärka dessa personers möjligheter att
få eller behålla ett arbete.

Stöd enligt förordningen lämnas i enlighet med de villkor som
anges i Europiska kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av
den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
EG-fördraget på sysselsättningsstöd. Förordning (2007:419).

Anvisningar till programmet

6 § En anvisning till programmet innebär att den som anvisas
erbjuds att ta del av programmet.

Frågor om anvisningar och om stöd enligt denna förordning
prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:924).

7 § Har upphävts genom förordning (2005:1203).

8 § Arbetsförmedlingen får anvisa någon en anställning med
lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller
trygghetsanställning om

– arbetet är lämpligt utformat efter den sökandes behov och
kan bidra till att den anställde utvecklas och förbättrar sin
arbetsförmåga,

– arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller de krav som
ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), och

– lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal
eller är i väsentliga delar likvärdiga med förmåner enligt
kollektivavtal inom branschen. Förordning (2011:853).

Vem som kan ta del av insatserna

9 § Stöd och andra insatser enligt denna förordning får lämnas
till eller omfatta personer

– med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och

– som uppfyller de särskilda villkor som i denna förordning
anges under de enskilda insatserna.

Arbetsförmedlingen bedömer vilka stöd och insatser som är
lämpliga i varje enskilt fall. Förordning (2007:924).

10 § Har upphävts genom förordning (2005:1203).

Bestämmelser om de enskilda insatserna

Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen

11 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen innebär ekonomiskt
stöd till en arbetsgivare eller annan som har en kostnad för
köp, hyra eller reparation av arbetshjälpmedel eller andra
anordningar som en person med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga behöver

– som anställd,

– som företagare eller fri yrkesutövare, eller

– för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program,
arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk
arbetslivsorientering.

Stöd får också lämnas för expertundersökningar som behövs för
att klarlägga om personen behöver hjälpmedel.
Förordning (2005:1203).

12 § Stöd till hjälpmedel för någon som är anställd lämnas för
behov som framkommer under de första tolv månader en person är
anställd hos arbetsgivaren. För den som är anställd med
lönebidrag, i skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare, i
en trygghetsanställning eller i en utvecklingsanställning
gäller dock att stödet kan lämnas så länge som lönebidraget
lämnas eller anställningen varar. Förordning (2005:1203).

13 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får inte lämnas för
kostnader som gäller hjälpmedel eller anordningar som

– normalt behövs i verksamheten eller som kan ersättas genom
annat statligt stöd, eller

– som enligt bestämmelser i lag eller förordning skall utföras
utan stöd.

14 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas med högst
100 000 kronor per år vardera till

– den som har funktionshindret, och

– den arbetsgivare eller annan som anordnar eller ansvarar för
verksamheten.

Om stödet gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns
synnerliga skäl kan stöd lämnas med högre belopp. Om
Arbetsförmedlingen finner att det finns synnerliga skäl för att
lämna stöd med ett högre belopp än 100 000 kronor per år, ska
den ange vad de synnerliga skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2008:1438).

15 § Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen ska betalas tillbaka
om hjälpmedlet inte används för avsett ändamål.

Om det finns särskilda skäl kan Arbetsförmedlingen befria
stödmottagaren helt eller delvis från
återbetalningsskyldigheten eller bestämma att hjälpmedlet ska
överlämnas till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska i
sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och
dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2007:924).

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade

16 § Särskilda insatser för syn- och hörselskadade innebär
ekonomiskt stöd till

– kostnaderna för tal- och punktskriftslitteratur som
synskadade behöver för att kunna ta del av
arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för
ett arbetsmarknadspolitiskt program, och

– kostnader med högst 50 000 kronor per år för tolk åt
barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade som tar
del av utbildning inom ett företag eller för inläsning på
ljudmedier av facklitteratur till en synskadad som tar del av
utbildning inom ett företag. Förordning (2005:1203).

17 § Särskilda insatser för syn- och hörselskadade avser inte
insatser som landstinget skall svara för. Bestämmelser om
landstingets ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för
barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade finns i
3 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Stöd till personligt biträde

18 § Stöd till personligt biträde innebär ekonomiskt stöd till
en arbetsgivare eller annan som har kostnader för ett
personligt biträde åt en person med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga, när denne behöver ett biträde

– som anställd,

– som företagare eller fri yrkesutövare, eller

– för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program,
arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk
arbetslivsorientering. Förordning (2012:987).

19 § Stöd till personligt biträde lämnas med högst 60 000
kronor per år till arbetsgivaren eller den som har kostnaden
för biträdet. Till företagare som har funktionshinder som
medför stora kommunikationssvårigheter får stöd lämnas med
högst 120 000 kronor per år. Förordning (2008:1438).

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS)

20 § Särskild stödperson för introduktion och uppföljning
(SIUS) innebär att Arbetsförmedlingen utser en särskild
stödperson åt en person med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga och som behöver extra stöd och träning i
inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik
som föregår en anställning.

Sådana särskilda stödpersoner kallas SIUS-konsulenter och är
anställda hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:924).

21 § Insatsen särskild stödperson för introduktion och
uppföljning lämnas i högst sex månader under introduktion samt
under uppföljning av anställningen.

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

22 § Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet innebär
ekonomiskt stöd till den som är arbetslös och har ett
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, och som har
kostnader för att skaffa utrustning eller andra kostnader när
han eller hon startar näringsverksamhet. Förordning (2005:1203).

23 § Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet får lämnas
med högst 60 000 kronor per person, om näringsverksamheten kan
antas ge ett väsentligt tillskott till försörjningen.

Stödet får kombineras med stöd till start av näringsverksamhet
enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program.

24 § Den som tagit emot särskilt stöd vid start av
näringsverksamhet ska betala tillbaka stödet om
näringsverksamheten läggs ned eller säljs inom tre år efter det
att stödet lämnades. Om det finns särskilda skäl kan
Arbetsförmedlingen befria stödmottagaren helt eller delvis från
återbetalningsskyldigheten. Arbetsförmedlingen ska i sådant
fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2007:924).

Lönebidrag

25 § Lönebidrag innebär ekonomiskt stöd till arbetsgivare åt
personer som har funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga och som anvisats anställning hos arbetsgivaren.

Stödet är ett bidrag till arbetsgivarens lönekostnad för den
anställde. Förordning (2005:1203).

26 § Lönebidrag får lämnas om en person med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga bedöms inte kunna få eller behålla
ett arbete om inte stödet lämnas. Bidraget får lämnas:

– vid nyanställning,

– när en anställd återgår till arbetet efter att ha haft hel
tidsbegränsad sjukersättning eller hel aktivitetsersättning,
eller

– när en arbetstagare som tidigare haft en anställning med
lönebidrag får sin arbetsförmåga försämrad inom tre år från det
att lönebidrag senast lämnades och det finns behov av att
lönebidrag på nytt lämnas.

Lönebidrag får lämnas även för en arbetstagare som övergår från
skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare till en annan
anställning hos arbetsgivaren.

Lönebidrag får inte lämnas för en anställning hos Samhall AB.
Förordning (2005:1203).

26 a § Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i
samråd med Arbetsförmedlingen anställer en person med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, när denne
lämnar en annan anställning med lönebidrag.

Lönebidrag lämnas i detta fall för den tid som återstår av den
period för vilken lönebidrag beviljats. Förordning (2007:924).

26 b § Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i
samråd med Arbetsförmedlingen anställer en person med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, när denne
lämnar en anställning som inte finansierats med lönebidrag. Som
förutsättning för lönebidrag i detta fall gäller att

– den som anställs är långtidssjukskriven från sin anställning,
och

– arbetsgivaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men
arbetstagaren ändå bedöms inte kunna återgå till anställningen.
Förordning (2007:924).

27 § Lönebidraget lämnas m
ed ett bestämt belopp per arbetsdag,
dock endast för dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden
hos arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren betalar lön eller
sjuklön. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till
arbetstiden. När stödet beslutas skall dess storlek i kronor
per dag fastställas för hela stödperioden.

28 § Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till graden av
nedsättning i arbetsförmågan hos arbetstagaren och till hur
stor del av arbetsgivarens lönekostnad som är bidragsgrundande.
Bidraget får inte överstiga den nivå som behövs för att
kompensera nedsättningen i arbetsförmågan.

Den bidragsgrundande lönekostnaden är

– kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,

– avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen
(2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

– premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller
motsvarande försäkringar.

Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som överstiger en
bruttolön om 16 700 kronor per månad läggs dock inte till grund
för bidrag. Förordning (2006:1205).

29 § Om lönebidrag till en allmännyttig organisation lämnas med
mer än 80 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden lämnas
även ersättning för merkostnader med 70 kronor per dag och
person (anordnarbidrag).

Arbetsförmedlingen meddelar föreskrifter om vad som avses med
en allmännyttig organisation utifrån reglerna om beskattning av
ideella föreningar i inkomstskattelagen (1999:1229).
Förordning (2007:924).

30 § Lönebidrag lämnas under längst fyra år.

Stödet får förlängas utöver det fjärde anställningsåret endast
om det efter en särskild prövning bedöms motiverat med hänsyn
till arbetstagarens arbetsförmåga. En sådan förlängning ska
omprövas regelbundet. Om Arbetsförmedlingen beslutar om
förlängning av lönebidrag utöver det fjärde anställningsåret
ska den skriftligen motivera beslutet och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

När Arbetsförmedlingen tar ställning till en förlängning av
lönebidrag utöver det fjärde anställningsåret ska den särskilt
pröva bidragets storlek. Förordning (2007:924).

31 § Arbetsförmedlingen ska verka för att arbetstagaren övergår
till en anställning utan lönebidrag. För att underlätta en
sådan övergång ska en individuell handlingsplan upprättas när
den enskilde anvisas anställningen. Förordning (2007:924).

Skyddat arbete

32 § Skyddat arbete innebär arbete för personer med
funktionshinder vars arbetsförmåga är så nedsatt att de inte
kan få annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom
andra insatser.

Av 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd framgår att den som
anvisats skyddat arbete undantas från den lagens tillämpning.

Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har skyddat arbete
övergår till en annan anställning. Förordning (2007:924).

33 § Skyddat arbete finns i två former:

– hos Samhall, och

– hos offentliga arbetsgivare.
Förordning (2005:1203).

34 § Skyddat arbete hos Samhall kommer till stånd när Samhall
AB efter anvisning från Arbetsförmedlingen anställer en person
med funktionshinder vars arbetsförmåga är så nedsatt att han
eller hon inte kan få annat arbete och vars behov inte kan
tillgodoses genom andra insatser.

Den som är anställd i skyddat arbete hos Samhall får inte
samtidigt anvisas någon annan insats enligt denna förordning.
Förordning (2007:924).

35 § Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kommer till
stånd när en offentlig arbetsgivare efter anvisning från
Arbetsförmedlingen anställer en person med funktionshinder som

– har ett socialmedicinskt funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga,

– är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, eller

– på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare
haft kontakt med arbetslivet eller varit borta från det under
längre tid.

Anvisningen får inte göras om arbetet bedrivs inom
konkurrensutsatt verksamhet eller sektor.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som
lönebidrag enligt 27 och 28 §§.

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare får kombineras
endast med stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen och särskilda
insatser för syn- och hörselskadade enligt 16 § första
strecksatsen. Förordning (2007:924).

Utvecklingsanställning

36 § En utvecklingsanställning är anpassat arbete hos en
offentlig eller privat arbetsgivare under längst tolv månader,
som Arbetsförmedlingen anvisar en person med funktionshinder
som medför nedsatt arbetsförmåga för att hans eller hennes
arbetsförmåga ska utvecklas. Anställningen får förlängas
längst tolv månader, om det finns särskilda skäl.
Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda
skälen består i och dokumentera den information som ligger
till grund för beslutet. Förordning (2012:987).

36 a § Ekonomiskt stöd för utvecklingsanställning lämnas till
arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag enligt 27 och 28 §§.
Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren får även lämnas för
särskilda kostnader med högst 130 kronor per dag och person
(anordnarbidrag). Förordning (2011:1529).

36 b § Har upphävts genom förordning (2014:1363).

36 c § Ekonomiskt stöd lämnas inte om arbetsgivaren blir
kompenserad för sina särskilda kostnader genom annat statligt
stöd. Förordning (2011:1529).

36 d § I 1 § andra stycket 4 lagen (1982:80) om
anställningsskydd finns bestämmelser om att den som anvisats en
utvecklingsanställning ska undantas från den lagens
tillämpning. Förordning (2011:1529).

Trygghetsanställning

37 § En trygghetsanställning är en anställning hos en annan
arbetsgivare än en arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen,
som Arbetsförmedlingen anvisar en person med funktionshinder
som medför nedsatt arbetsförmåga vars behov inte kan
tillgodoses genom andra insatser.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som
lönebidrag enligt 26 a, 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan
därtill få ersättning för särskilda kostnader med högst 130
kronor per dag och person (anordnarbidrag). Sådan ersättning
lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för sina
särskilda kostnader genom annat statligt stöd.
Förordning (2012:987).

37 a § Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har en
trygghetsanställning övergår till en annan anställning.
Arbetsförmedlingen ska också åtminstone vart fjärde år pröva
att storleken av lämnade stöd inte överstiger den nivå som
behövs för att kompensera arbetstagarens nedsättning i
arbetsförmågan eller arbetsgivarens särskilda kostnader.
Förordning (2007:924).

Gemensamma bestämmelser

Handläggning av stödfrågor m.m.

38 § Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut stöd enligt
denna förordning. Stöden betalas ut månadsvis i efterskott
eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. Belopp som
understiger femtio kronor sammanlagt betalas inte ut.

När det gäller stöd till skyddat arbete hos en offentlig
arbetsgivare finns särskilda bestämmelser i 39 a §.
Förordning (2007:1362).

39 § Arbetsgivaren rekvirerar lönebidrag från
Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott efter hand som
anställningen består. Arbetsgivaren förlorar rätten till stöd
om inte stödet rekvirerats inom 60 dagar från arbetsmånadens
slut. Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge
undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall
ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2007:924).

39 a § Stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare
lämnas genom bidrag. Arbetsförmedlingen beräknar och betalar ut
bidraget. Det betalas ut månadsvis i efterskott eller på det
sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen
månadsvis i efterskott efter hand som anställningen består.
Detta ska ske inom sextio dagar efter den arbetsmånad som
stödet avser. Rekvireras inte beloppet inom denna tid förlorar
arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen besluta om
att medge undantag från skyldigheten att rekvirera beloppet
inom sextio dagar. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange
vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2007:1362).

39 b § Har upphävts genom förordning (2007:1362).

40 § Den som vill ta del av stöd ska samråda med
Arbetsförmedlingen innan han eller hon vidtar den åtgärd som
innebär en kostnad. Om detta inte sker lämnas stöd endast om
det finns synnerliga skäl för det. Arbetsförmedlingen ska i
sådant fall ange vad de synnerliga skälen består i och
dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2007:924).

41 § Arbetsförmedlingen ser till att stöd enligt denna
förordning används på föreskrivet sätt. Den som fått stöd ska
ge Arbetsförmedlingen eller den Arbetsförmedlingen utser
tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen. Förordning (2007:924).

Återbetalning och återkrav

42 § En mottagare av ekonomiskt stöd eller bidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att
lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att stöd eller bidrag har lämnats på felaktig grund
eller med ett för högt belopp.

Om stöd eller bidrag i annat fall har lämnats på felaktig
grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren
återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller
skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:394).

42 a § Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller bidrag är
återbetalningsskyldig enligt 42 §, ska Arbetsförmedlingen
besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.
Förordning (2010:394).

42 b § Vid återkrav enligt 42 a § får Arbetsförmedlingen
bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den
återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan
det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2010:394).

42 c § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 42 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller
träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 42 b § och
betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om
anstånd eller avtalet. Förordning (2010:394).

42 d § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får
Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på
återbetalning enligt 42 a § eller ett krav på ränta enligt
42 b eller 42 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet
ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2010:394).

42 e § Vid återkrav enligt 42 a § får Arbetsförmedlingen, vid
en senare utbetalning av stöd eller bidrag till den
återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp
i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma
gäller skyldighet att betala ränta enligt 42 b eller 42 c §.
Förordning (2010:394).

Omprövning och överklagande

43 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2010:394).

43 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 42 e §
får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2010:394).

Bemyndigande

44 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. Bestämmelser som
berör statsförvaltningen meddelas efter samråd med
Arbetsgivarverket. Förordning (2010:394).

Övergångsbestämmelser

2000:631

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

2. Genom förordningen upphävs

– förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete
hos offentliga arbetsgivare,

– förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m.,
och

– förordningen (1991:333) om lönebidrag.

3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande för personer
som enligt beslut som fattats före den 1 augusti 2000 tar del
av bidrag eller verksamhet enligt dem.

2002:845

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. De nya
bestämmelserna tillämpas även om en anställd återgår till
arbetet i januari 2003 efter att ha haft helt sjukbidrag i
december 2002.

2003:496

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003. De nya
föreskrifterna skall tillämpas även för sådana rekvisitioner av
stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare som inte
handlagts slutligt före den 1 augusti 2003.

2005:607

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före
ikraftträdandet.

2005:1203

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för anställningar med
lönebidrag som påbörjats före ikraftträdandet.

2006:1205

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar som gjorts före
ikraftträdandet.

2007:924

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas även för rekvisitioner
av bidrag som inte handlagts slutligt före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:1362).

2008:1438

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 i fråga
om 3 § och i övrigt den 1 februari 2009.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anvisningar till
stöd till hjälpmedel och personligt biträde som gjorts före
ikraftträdandet.

2010:394

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav
av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

2011:853

1. Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2011.

2. Bestämmelserna i 8 § i sin nya lydelse tillämpas även på
anställningar som har anvisats eller omprövats före
ikraftträdandet.