Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS nr
2000:634
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:149

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om de
arbetsmarknadspolitiska programmen

1. arbetsmarknadsutbildning,

2. arbetspraktik,

3. arbetsträning för vissa nyanlända,

4. stöd till start av näringsverksamhet,

5. förberedande insatser

6. arbetslivsintroduktion, och

7. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat
föreskrivs. Förordning (2012:982).

2 § Har upphävts genom förordning (2012:425).

3 § I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns det
bestämmelser om att den som tar del av ett
arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.
Förordning (2009:1601).

3 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Gemensamma bestämmelser

4 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

Anvisningar till program

5 § En anvisning till ett program innebär att den som anvisas
erbjuds att ta del av programmet.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.
Förordning (2010:395).

6 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

7 § En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd
tidsperiod. Tidsperioden får vara längst sex månader.

Dock får anvisningar till

1. prova-på-platser, praktisk kompetensutveckling,
förberedande insatser i form av kortare
folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket
7 och arbetslivsintroduktion avse en tidsperiod om längst tre
månader,

2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess målet med
utbildningen uppnåtts,

3. yrkeskompetensbedömning som inte utgör del av en
prova-på-plats avse en tidsperiod om längst tre veckor,

4. praktiskt basår avse en tidsperiod om minst sex och längst
tolv månader, och

5. stöd till start av näringsverksamhet förlängas, om det
behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett
myndighetstillstånd som behövs för verksamheten har blivit
försenat.

Trots andra stycket 1 får en ungdom med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga anvisas en förberedande
insats i form av kortare folkhögskoleutbildning upp till fem
månader. Förordning (2015:149).

7 a § En anvisning till ett program ska avse verksamhet på
heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den
enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som
motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

1. sjukdom eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga,

2. föräldraledighet, eller

3. annat hinder som anmälts till och godtagits av
Arbetsförmedlingen.

I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid
som motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en
omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om han
eller hon samtidigt arbetar, tar del av en
arbetsmarknadspolitisk insats eller av utbildning i svenska
för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola
enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Den sammanlagda tiden ska
i dessa fall motsvara hans eller hennes arbetsutbud.
Förordning (2012:170).

7 b § För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av
sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den
enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast
under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning
enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller
funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven
i ett program och får aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett
nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat
hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen
eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 7 a § fjärde
stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att
den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.
Förordning (2010:1712).

7 c § En anvisning till ett program får avse verksamhet på
deltid om den enskilde samtidigt tar del av andra insatser
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare. Förordning (2010:1130).

7 d § Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska
skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de
uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras
hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:1130).

Vem som får anvisas program

8 § En anvisning får göras för en person som är minst 25 år,
är eller riskerar att bli arbetslös och söker arbete genom
Arbetsförmedlingen.

Särskilda villkor gäller för

1. prova-på-platser i 14 b §,

2. praktisk kompetensutveckling i 14 b §,

3. praktiskt basår i 16 §,

4. stöd till start av näringsverksamhet i 18 §, och

5. arbetslivsintroduktion i 30 b och 30 c §§.
Förordning (2012:982).

9 § Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha
fyllt 25 år gäller inte för

1. unga med funktionshinder,

2. personer som uppfyller villkoren för att delta i
arbetslivsintroduktionen,

3. personer som omfattas av lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

4. personer som deltar i förberedande insatser i form av
kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra
stycket 7, och

5. personer som har fyllt 18 år och som på grund av särskilda
skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Förordning (2012:170).

10 § En person som är sjukfrånvarande på heltid från ett
program ska skrivas ut från programmet om frånvaron har
varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

Arbetsförmedlingen ska inom 30 kalenderdagar från första
sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt första stycket
kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas
eller genom att den sjukfrånvarande anvisas till ett annat
program.

Ärenden om utskrivning ur program ska handläggas skyndsamt.
Förordning (2009:1601).

10 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Bestämmelser om de enskilda programmen

Arbetsmarknadsutbildning

11 § Med arbetsmarknadsutbildning avses yrkesinriktad
utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att
få eller behålla ett arbete och som motverkar att brist på
arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden.

12 § Arbetsförmedlingen eller andra aktörer upphandlar
arbetsmarknadsutbildningen. Förordning (2007:1031).

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

13 a § Har upphävts genom förordning (2007:816).

13 b § Har upphävts genom förordning (2007:816).

Arbetspraktik

14 § Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats.

Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår
överenskommelse om arbetspraktik med. När en överenskommelse
ingås ska Arbetsförmedlingen särskilt verka för att risken för
att reguljära arbetstillfällen undanträngs blir så liten som
möjligt. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får
överenskommelse ingås endast om praktiken är avsedd att omfatta
en längre tidsperiod än den normala säsongen.

Den som anordnar arbetspraktik ska innan den arbetssökande
anvisas ha åtagit sig att utfärda ett intyg om praktiken för
det fall den arbetssökande inte anställs hos anordnaren efter
avslutad praktik. Om det ingår i praktiken att den
arbetssökandes yrkeskompetens ska bedömas ska intyget avse även
denna bedömning. Förordning (2007:1031).

Prova-på-platser och yrkeskompetensbedömning

14 a § För arbetssökande utan erfarenhet av svenskt
arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet får
arbetspraktik anordnas i form av prova-på-platser. Den som
anvisas en prova-på-plats ska få visa upp sina kunskaper och
sin kompetens i ett yrke eller på en arbetsplats där han
eller hon kan komma i fråga för en anställning efter
avslutad praktik. Anvisningen bör göras i nära anslutning
till att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den
offentliga arbetsförmedlingen och förmedlingen gjort en
kartläggning av den enskildes bakgrund, erfarenheter och
önskemål.

I en prova-på-plats får det ingå en bedömning av den
arbetssökandes yrkeskompetens (yrkeskompetensbedömning).
Bedömningen får pågå i högst tre veckor.
Yrkeskompetensbedömning får också göras utan att vara en del
av en prova-på-plats. En arbetssökande som beviljats
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre
bestämmelser, bör erbjudas yrkeskompetensbedömning inom tre
månader från det att uppehållstillståndet beviljades.
Förordning (2009:1601).

Praktisk kompetensutveckling

14 b § För arbetstagare med tidigare arbetslivserfarenhet får
arbetspraktik anordnas i form av praktisk kompetensutveckling.

Genom arbetspraktik i form av praktisk kompetensutveckling ska
den arbetssökande ges möjlighet att behålla sin kontakt med
arbetslivet samt att upprätthålla och utveckla sin
yrkeskompetens. Förordning (2008:1434).

14 c § Har upphävts genom förordning (2010:1463).

14 d § Har upphävts genom förordning (2010:1463).

Arbetsträning för vissa nyanlända

15 § En anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetsträning för vissa nyanlända får göras för en person som
omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.

En anvisning till programmet får göras för en person som har
behov av praktisk arbetsträning och handledning.

Arbetsträning för vissa nyanlända får anordnas av den som
Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med.
Förordning (2012:982).

16 § En person som har fyllt 30 år och som har högst nio års
utbildning får inom ramen för programmet anvisas till
praktiskt basår. Med praktiskt basår avses att den nyanlände
arbetstränar på en arbetsplats och deltar i utbildning.
Arbetsträningen ska kombineras med upphandlad utbildning som
tillgodoser utbildningsbehovet på arbetsplatsen och får även
kombineras med utbildning i svenska för invandrare.
Förordning (2012:982).

17 § Ny beteckning 33 a § genom förordning (2010:80).

Stöd till start av näringsverksamhet

18 § Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd
till en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av
näringsverksamheten.

En anvisning till programmet får göras för den som bedöms ha
goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med
tillfredsställande lönsamhet och som genom verksamheten kan
få varaktig sysselsättning.

För den som är bosatt inom ett sådant stödområde A eller B,
som avses i 2 § förordningen (1999:1382) om stödområden för
vissa regionala företagsstöd, gäller inte kravet i 8 §
första stycket att han eller hon ska vara eller riskera att
bli arbetslös för att kunna få stöd.
Förordning (2009:1601).

19 § Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den
enskilde och dennes förutsättningar att driva näringsverksamhet
innan Arbetsförmedlingen beslutar om stöd till start av
näringsverksamhet. Förordning (2007:1031).

19 a § Stödet skall lämnas i enlighet med kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av
mindre betydelse och 18-20 §§ förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet. Förordning (2007:415).

20 § Ny beteckning 14 c § genom förordning (2010:80).

21 § Ny beteckning 14 d § genom förordning (2010:80).

22 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

23 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

24 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

25 § Har upphävts genom förordning (2007:415).

25 a § Har upphävts genom förordning (2003:625).

25 b § Har upphävts genom förordning (2003:625).

26 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

27 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

28 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

29 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

Förberedande insatser

30 § Med förberedande insatser avses individuellt anpassade
arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande,
rehabiliterande eller orienterande karaktär för den som
särskilt behöver förbereda sig för ett annat
arbetsmarknadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av

1. aktiviteter inom ramen för vägledning eller
platsförmedling,

2. fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv
veckor,

3. aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad
rehabilitering,

4. aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända invandrare som
omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare,

5. strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en
arbetssökandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,

6. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande
karaktär,

7. kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som har fyllt
16 men inte 25 år och som varken har grundläggande
högskolebehörighet eller har gymnasieexamen,

8. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800), dock inte under tid som invandraren tar del av
insatser enligt lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare eller deltar i ett sådant
introduktionsprogram anordnat av kommunen som avses i 11 §
förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m., eller

9. utbildning inom skolväsendet på grundläggande eller
gymnasial nivå som motsvarar längst sex månaders
heltidsstudier för den som är långtidsinskriven invandrare
eller har ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga får
utbildningstiden motsvara längre tid än sex månaders
heltidsstudier, om det finns särskilda skäl.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ange vad de särskilda
skälen består i och dokumentera den information som ligger
till grund för anvisningen. Förordning (2012:170).

Arbetslivsintroduktion

30 a § Med arbetslivsintroduktion avses individuellt
anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av utredande,
vägledande eller orienterande karaktär för den som efter
långvarig sjukdom behöver förbereda sig för ett arbete eller
för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program.

Om arbetsprövning anordnas inom ramen för
arbetslivsintroduktion, får den pågå i högst tre veckor.
Förordning (2010:227).

30 b § En anvisning till arbetslivsintroduktion får göras för
en person som inte kan få sjukpenning för fler dagar på grund
av 27 kap. 20–24 a §§ socialförsäkringsbalken, eller som har
fått tidsbegränsad sjukersättning under det högsta antalet
månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt 4 kap. 31 §
lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. En
anvisning till arbetslivsintroduktion får även göras för en
person vars rätt till aktivitetsersättning enligt 33 kap.
socialförsäkringsbalken har upphört på grund av att han eller
hon har fyllt 30 år.

En anvisning till introduktionen får göras i förtid för den som
bedöms komma att förbruka sina dagar med sjukpenning
alternativt månader med tidsbegränsad sjukersättning enligt
första stycket. Detsamma gäller för en person vars rätt till
aktivitetsersättning kommer att upphöra på grund av att han
eller hon fyller 30 år. Anvisningen ska villkoras av att den
enskilde uppfyller kraven enligt första stycket senast den dag
då programmet påbörjas.

En anvisning ska göras så att introduktionen kan påbörjas i
direkt anslutning till att den ersättning som anges i första
stycket upphör. Om det finns särskilda skäl får en anvisning
göras senare, dock senast inom tre månader från den dag då
ersättningen upphörde. Förordning (2012:637).

30 c § Den som har skrivits ut ur arbetslivsintroduktionen
på grund av sjukdom har möjlighet att inom ett år
återinträda i programmet. Återinträdet ska anses ske dagen
efter den dag i introduktionen då den enskilde lämnade
programmet. Förordning (2009:1601).

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

31 § Med projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning avses
insatser som

– sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer
på arbetsmarknaden, och

– inte kan anordnas inom ramen för de övriga programmen men
inte heller strider mot bestämmelserna om andra program.
Förordning (2007:1031).

32 § Arbetsförmedlingen ska ingå en överenskommelse med den som
ska samverka om ett projekt med arbetsmarknadspolitisk
inriktning. När överenskommelsen ingås ska Arbetsförmedlingen
särskilt beakta att projektet är förenligt med de
huvuduppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som
anges i 2 och 3 §§ förordningen (2007:1030) med instruktion för
Arbetsförmedlingen.

Av överenskommelsen ska följande framgå:

– projektets syfte, innehåll och omfattning,

– formerna för Arbetsförmedlingens medverkan i projektet,

– hur projektet ska finansieras,

– avtalat projektstöd till den som i samverkan med
Arbetsförmedlingen anordnar projektet, och

– hur projektet ska följas upp och utvärderas.

Medel som avsatts till ett projekt får inte användas till
ersättning som avser försörjning av den som tar del av ett
projekt. Förordning (2007:1031).

32 a § Har upphävts genom förordning (2006:1557).

Övriga bestämmelser

Program utanför Sverige

33 § Ett program eller del därav får förläggas till Sveriges
närområde om det finns särskilda skäl till att förlägga
verksamheten utanför Sverige. Den som anordnar arbetspraktik
utanför Sverige måste dock vara en svensk juridisk person. För
att stöd till start av näringsverksamhet skall lämnas måste
verksamheten vara registrerad i och till viss del bedrivas i
Sverige. Förordning (2006:1557).

Ekonomiskt stöd

33 a § Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar
yrkeskompetensbedömning, oavsett vem som gör bedömningen. Stöd
lämnas dock inte till den som anordnar en prova-på-plats där
yrkeskompetens inte ingår.

Ekonomiskt stöd får också lämnas till den som anordnar
arbetsträning för vissa nyanlända.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller
offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska
Arbetsförmedlingen säkerställa att vissa företag eller viss
produktion inte gynnas på det sätt som framgår av artikel
107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Förordning (2012:982).

33 b § Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar
arbetsprövning för en person som deltar i
arbetslivsintroduktion enligt 30 a §.

Arbetsförmedlingen meddelar föreskrifter om stödets storlek.
Föreskrifterna ska utformas så att inte vissa företag eller
viss produktion gynnas på det sätt som avses i artikel 107.1
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Förordning (2010:227).

Handläggning av stödfrågor m.m.

34 § Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stöd och
ersättningar som gäller program enligt denna förordning. Stöden
betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som
Arbetsförmedlingen bestämmer. Belopp som understiger femtio
kronor betalas inte ut.

Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan
anordnaren lämnat underlag för beräkningen av stödbeloppet ska
anordnaren lämna sådant underlag till Arbetsförmedlingen inom
60 dagar efter den period som stödet avser. Lämnas inte
underlaget inom denna tid förlorar anordnaren rätten till det
stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl får
Arbetsförmedlingen medge undantag från den fristen.
Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda
skälen består i och dokumentera den information som ligger till
grund för beslutet. Förordning (2007:1031).

35 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna
förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2007:1031).

Återbetalning och återkrav

36 § En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat
att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt
belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med
ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig
endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett
felet. Förordning (2010:395).

36 a § Om en mottagare av ekonomiskt stöd är
återbetalningsskyldig enligt 36 §, ska Arbetsförmedlingen
besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.
Förordning (2010:395).

36 b § Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen
bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den
återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan
det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2010:395).

36 c § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 36 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller
träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 36 b § och
betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om
anstånd eller avtalet. Förordning (2010:395).

36 d § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får
Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på
återbetalning enligt 36 a § eller ett krav på ränta enligt 36
b eller 36 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange
vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information
som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:395).

36 e § Vid återkrav enligt 36 a § får Arbetsförmedlingen, vid
en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige,
besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som
har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att
betala ränta enligt 36 b eller 36 c §. Förordning (2010:395).

Återkallelse av anvisningar m.m.

37 § Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett
program om den som anvisats

1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha
påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt
förhinder,

2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett
tillfredsställande sätt, eller

3. missköter sig eller stör verksamheten.

En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns
särskilda skäl för återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.
Förordning (2014:877).

37 a § Har upphävts genom förordning (2007:415).

37 b § Har upphävts genom förordning (2007:415).

38 § Har upphävts genom förordning (2007:816).

38 a § Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse
för den myndighetens granskning av handläggningen av och
rutiner för handläggningen av ärenden om återkallande av
arbetsmarknadspolitiska anvisningar till program.
Förordning (2007:1031).

Omprövning och överklagande

39 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2010:395).

39 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 10 §
första stycket, 30 c, 36 e och 37 §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2010:395).

Bemyndigande

40 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2010:395).

Övergångsbestämmelser

2000:634

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. 31 och
32 §§ träder dock i kraft den 1 januari 2001.

2. Genom förordningen upphävs

– förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar,

– förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar
mellan 20 och 24 år,

– förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska
aktiviteter, och

– förordningen (1997:1159) om IT-utbildning.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för
personer som anvisats verksamhet enligt dem.

2004:1325

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005 i fråga om
7, 8, 14, 14 a och 26 §§ och i övrigt den 1 januari 2005. Genom
förordningen upphävs förordningen (1997:581) om
interpraktikstipendier. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för den som beviljats ett interpraktikstipendium
enligt den förordningen.

2005:605

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för anvisningar och åtaganden
om finansieringsbidrag som gjorts före ikraftträdandet.

2006:277

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006 och tillämpas
för första gången i fråga om finansieringsbidrag för maj 2006.

2006:1004

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

2. När det gäller överenskommelser enligt den upphävda 15 § är
anordnaren betalningsskyldig endast för sådant
finansieringsbidrag som avser arbetspraktik fram till och med
utgången av juni 2006.

2006:1557

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före
ikraftträdandet anvisats friåret, arbetsmarknadsutbildning
enligt de upphävda 10, 10 a och 13 §§, plusjobb,
datorteksverksamhet eller beviljats ett interpraktikstipendium.

3. Den äldre lydelsen av 12 § gäller fortfarande för
arbetsmarknadsutbildning som påbörjats före ikraftträdandet.

2007:415

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

2. Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin kan ta
del av den tills anvisningen till det program eller den insats
han eller hon deltar i upphör. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för den som före ikraftträdandet har anvisats
aktivitetsgarantin. Den som vid anvisningstidens slut är
arbetslös anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

Den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin och
förvärvsarbetar eller senare börjar förvärvsarbeta, och som
senast den 1 april 2008 blir arbetslös och inte har uppfyllt
ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, anvisas till jobb- och
utvecklingsgarantin. Förordning (2007:1301).

3. Äldre föreskrifter om ekonomiskt stöd för merkostnader som
föranleds av arbetspraktik gäller fortfarande för den som
anvisats arbetspraktik före ikraftträdandet.

2007:816

1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.

2. En person, som vid ikraftträdandet inte fyllt 25 år och
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, får fullfölja
deltagandet i insatsen. Äldre föreskrifter gäller då
fortfarande. Vid anvisningstidens slut anvisas de personer, som
uppfyller villkoren enligt 5 § förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar, till jobbgarantin.

2007:1301

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och ska
tillämpas från och med den 2 juli 2007.

2009:1601

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Vid tillämpning av 10 § första stycket ska endast
sjukdagar från och med den 1 januari 2010 beaktas.

2010:395

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav
av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

2010:1130

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

2. Vid tillämpningen av 7 a och 30 §§ ska med utbildning i
svenska för invandrare även förstås motsvarande utbildning
enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

2010:1463

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före
ikraftträdandet påbörjat det arbetsmarknadspolitiska
programmet lyft.

2014:877

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat
före ikraftträdandet.