Förordning (2000:648) om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen

SFS nr
2000:648
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2000-06-15

Förutsättningar för bidrag

1 § Bidrag enligt denna förordning lämnas för projekt inom
ramen för ett nationellt utvecklingsarbete för den svenska
folkstyrelsen.

2 § Bidrag kan ges till bestämda projekt av folkbildnings-
karaktär som har god spridning och som syftar till att
stimulera deltagandet i den demokratiska processen.

Bidrag kan också ges för att utvärdera ett sådant projekt som
avses i första stycket.

3 § Bidrag ges i första hand till projekt som kan förväntas
engagera de grupper som i mindre utsträckning är delaktiga i
samhällsutvecklingen. Projekten kan vara inriktade mot att
utveckla den lokala demokratin eller mot frågeställningar kring
skola och demokrati.

4 § Bidrag lämnas inte

1. för fasta kostnader för personal och administration,

2. för åtgärder som följer av skyldigheter i lag eller annan
författning, eller

3. till den som tidigare tagit emot bidrag enligt denna
förordning och som brustit i sin redovisning av bidraget.

Bidrag lämnas normalt inte heller för resekostnader.

5 § För att bidrag skall kunna lämnas krävs att sökanden visar
hur projektet kommer att finansieras och att sökanden själv
eller på annat sätt bidrar med minst 30 procent av
projektkostnaderna.

6 § Bidrag lämnas med högst 150 000 kronor per projekt. Om ett
projekt bedöms vara av särskild betydelse för att utveckla den
svenska folkstyrelsen kan dock bidrag lämnas med ett högre
belopp.

Vem kan få bidrag?

7 § Bidrag enligt denna förordning kan lämnas till ideella
föreningar, stiftelser, kommuner, kommunalförbund, landsting,
regionförbund och länsstyrelser samt till
folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar.
Bidrag lämnas inte till politiska partiers verksamhet.

Regeringen beslutar om bidrag

8 § Regeringen beslutar vid två tillfällen varje budgetår om
bidrag enligt denna förordning. Ett beslut om att bevilja
bidrag kan förenas med villkor.

Ansökan

9 § En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till
regeringen (Justitiedepartementet). Ansökan görs på särskild
blankett som Justitiedepartementet tillhandahåller. Inför varje
beslutstillfälle bestämmer Justitiedepartementet den dag då
ansökan senast skall ha kommit in.

10 § En ansökan skall innehålla en preciserad projekt- och
målbeskrivning, som innefattar projektets förväntade spridning,
en tidsplan samt en detaljerad budget. Uppgift om vem som är
projektansvarig skall också lämnas.

Till ansökan skall fogas registreringsbevis, stadgar eller
andra handlingar som anger firmatecknare samt
verksamhetsberättelse med kostnadsredovisning och
revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Om det
finns andra dokument som belyser organisationens syfte och
verksamhet skall de också bifogas.

Två utbetalningar

11 § Bidraget betalas ut i två delar.

När bidraget beviljats betalas 80 procent av bidraget ut.

Den återstående delen av bidraget betalas ut sedan projektet
avslutats och slutredovisning lämnats enligt 12 §. Om
redovisningen visar att ytterligare bidrag inte behövs kan
regeringen besluta att den återstående delen av bidraget helt
eller delvis inte skall betalas ut. Detsamma gäller om
återbetalningsskyldighet enligt 13 § uppkommit eller om det
finns förutsättningar för återkrav enligt 14 §.

Redovisning

12 § Den som har tagit emot bidrag skall lämna en
slutredovisning till Justitiedepartementet senast en månad
efter det att projektet har slutförts. Redovisningen lämnas på
en särskild blankett som Justitiedepartementet tillhandahåller.

Redovisningen skall överskådligt visa hur det beviljade
bidraget har utnyttjats och innehålla uppgift om genomförda
aktiviteter.

Redovisningen skall vara bestyrkt av en auktoriserad eller
godkänd revisor eller av organisationens revisor samt av den
som är projektansvarig.

Återbetalningsskyldighet

13 § Den som tagit emot bidrag skall efter det att projektet
har slutförts omedelbart betala tillbaka den del av bidraget
som inte har använts.

Återkrav

14 § Regeringen får besluta att den som har tagit emot bidrag
helt eller delvis skall betala tillbaka bidraget om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

2. bidraget inte har använts för angivet ändamål,

3. en vidtagen åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de
villkor som gäller för bidraget enligt 8 §.

4. mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet
sätt har lämnat redovisning enligt 12 § eller om redovisningen
innehåller oriktiga uppgifter, eller

5. återbetalning inte har skett enligt 13 §,

Beslut om återbetalning får meddelas endast om avvikelsen inte
är av mindre betydelse. Beslut om återbetalning får dock inte
meddelas om sex månader har gått från det att slutredovisning
av projektet kommit in till Justitiedepartementet.

Överklagande

15 § Regeringens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.