Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

SFS nr
2000:650
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:260

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag ska innehålla, och

2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsföretag
som har fått tillstånd enligt 8 § andra stycket samma lag.
Förordning (2011:260).

2 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 § Har upphävts genom förordning (2001:915).