Förordning (2000:654) om elektorsförsamling vid forskningsråd

SFS nr
2000:654
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-06-21

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för val av elektorer samt
elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till styrelserna för
Vetenskapsrådet, ämnesråden inom Vetenskapsrådet,
forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv och
forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering.

2 § Det skall finnas en elektorsförsamling för Vetenskapsrådet
och ämnesråden, en för forskningsrådet för sociala frågor och
arbetsliv samt en för forskningsrådet för miljö, lantbruk och
samhällsplanering. Varje elektorsförsamling skall genom val
utse de ledamöter och personliga ersättare som inte utses av
regeringen. Valet avser tiden från och med den tidpunkt när
myndigheterna inrättas till och med den 31 december 2003.

3 § Antalet elektorer skall vara 165 för Vetenskapsrådet, 54
för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv och 55 för
forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering.

Elektorerna skall utses genom val.

Val av elektorer

Valkretsar

4 § Val av elektorer skall beredas och förrättas inom de
valkretsar som anges i bilagan till denna förordning. Inom
varje valkrets ansvarar nedan angivet universitet för att val
av elektorer genomförs.

Valkrets 1: Uppsala universitet
Valkrets 2: Lunds universitet
Valkrets 3: Stockholms universitet
Valkrets 4: Göteborgs universitet
Valkrets 5: Umeå universitet
Valkrets 6: Linköpings universitet

Rösträtt

5 § Röstberättigad vid ett elektorsval är den som

1. är professor vid ett universitet eller en högskola,

2. är annan lärare vid ett universitet eller en högskola, om
det för anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande
vetenskaplig kompetens,

3. har en anställning som främst avser forskning vid
Arbetslivsinstitutet eller Institutet för rymdfysik, eller

4. arbetar vid ett lärosäte i enlighet med bestämmelserna i
förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd.

Dessutom är den röstberättigad som den 1 november 1999 hade en
anställning inom ett forskningsråds eller ett ämnesråds
verksamhetsområde och som har avlagt doktorsexamen eller har
förvärvat motsvarande kompetens, om anställningen bekostades av
externa medel som förvaltades för forskningsändamål av ett
universitet eller en högskola.

För rösträtt krävs också att

1. anställningen avser minst halvtid,

2. anställningen gäller tills vidare eller för en viss tid, som
inte är kortare än två år, och

3. minst fyrtio procent av arbetet finns inom
verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som
valet gäller.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer
röstberättigade som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221)
för Sveriges lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av
ledamöter till fakultetsnämnden. För att en person skall vara
röstberättigad krävs också att minst fyrtio procent av hans
eller hennes arbete finns inom verksamhetsområdet för det
forskningsråd eller ämnesråd som valet gäller.

6 § Styrelsen för varje universitet eller högskola samt
styrelserna för Arbetslivsinstitutet och Institutet för
rymdfysik avgör vilka personer som enligt 5 § skall vara
röstberättigade.

Antal elektorer

7 § De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för
Vetenskapsrådet skall väljas enligt följande tabell.

Ämnesrådens Valkrets Antal elektorer
verksamhetsområden

Humaniora- 1 10
samhällsvetenskap 2 10
3 10
4 10
5 6
6 4

Medicin 1 7
2 7
3 10
4 7
5 6
6 4

Natur- och 1 13
teknikvetenskap 2 13
3 17
4 13
5 12
6 6

8 § De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för
forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv skall väljas
enligt följande tabell.

Valkrets Antal elektorer

1 10
2 10
3 13
4 9
5 6
6 6

9 § De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för
forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering skall
väljas enligt följande tabell.

Valkrets Antal elektorer

1 27
2 7
3 7
4 7
5 4
6 3

10 § För varje elektor skall det finnas en personlig ersättare.

Valbarhet

11 § Valbar som elektor och ersättare är den som är
röstberättigad när valet förrättas.

Valförrättning

12 § Styrelsen för det universitet som enligt 4 § ansvarar för
valets genomförande i en valkrets beslutar efter samråd med
övriga myndigheter inom valkretsen om valet skall förrättas vid
sammanträde eller på något annat sätt.

Valet skall genomföras på ett sådant sätt att valhemlighet
bibehålls. Om val av ersättare genomförs vid sammanträde, kan
dock valet ske med acklamation.

13 § Valet skall förrättas före den 15 oktober 2000.

Röstning

14 § Varje röstande skall ange lika många namn på valbara
personer som antalet elektorer i valkretsen. I annat fall är
rösterna ogiltiga. Varje röstande skall rangordna namnen.

15 § De rangordnade får ett röstetal som minskar med en röst
för varje placering från den först rangordnade som får lika
många röster som antalet elektorer i valkretsen och till den
sist rangordnade som får en röst.

De som fått flest röster är valda till elektorer. När flera
personer har fått lika många röster, skall lotten fälla
utslaget, om det behövs för att bestämma vilka som är valda.

16 § Sedan valet av elektorer har förrättats skall de
röstberättigade för varje elektor välja en personlig ersättare.
Varje röstande skall ange ett namn. Den som fått flest antal
röster är vald. När flera personer har fått lika många röster,
skall lotten fälla utslaget.

17 § Protokoll skall föras över valet av elektorer till en
elektorsförsamling. I protokollet skall upptas namnen på de
valda elektorerna och ersättarna.

Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda
elektorerna och ersättarna, till universiteten, högskolorna och
övriga myndigheter i valkretsen samt till
organisationskommittén för en ny myndighetsorganisation för
forskningsfinansiering (organisationskommittén).

Delegation

18 § I de fall styrelsen vid ett universitet eller en högskola
har att fatta beslut enligt denna förordning, får styrelsen
uppdra åt rektor att besluta i styrelsens ställe. Detsamma
skall gälla för generaldirektören vid Arbetslivsinstitutet och
föreståndaren vid Institutet för rymdfysik.

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

19 § Organisationskommittén skall bestämma på vilket sätt en
elektorsförsamling skall utse ordförande och valberedning.
Organisationskommittén skall bestämma en valberednings storlek.

En valberedning skall ha en jämn könsfördelning.

Förslag

20 § Valberedningen för Vetenskapsrådet skall senast två veckor
före valet upprätta förslag till ledamöter i styrelsen för
Vetenskapsrådet och ämnesråden inom Vetenskapsrådet samt
upprätta förslag till ersättare i ämnesråden.

Valberedningarna för forskningsrådet för sociala frågor och
arbetsliv och forskningsrådet för miljö, lantbruk och
samhällsplanering skall senast två veckor före valet upprätta
förslag till ledamöter och ersättare i styrelsen för respektive
forskningsråd.

21 § En valberednings förslag till ledamöter och ersättare
skall utgöra en representativ sammansättning i förhållande till
verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd inom
Vetenskapsrådet som förslaget avser.

En valberednings förslag till ledamöter och ersättare skall, om
det inte finns särskilda skäl, till hälften bestå av kvinnor
och till hälften av män.

22 § Elektorerna och deras ersättare skall genast underrättas
om valberednings förslag.

Valsammanträde

23 § En elektorsförsamlings val av styrelseledamöter skall ske
vid ett gemensamt valsammanträde. Organisationskommittén kallar
till och ansvarar för genomförande av valsammanträde.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, skall
elektorn anmäla detta till organisationskommittén, som anmodar
ersättaren att träda in i elektorns ställe.

Vid ett valsammanträde skall församlingen utse två personer att
justera protokollet.

24 § Vid valsammanträdet skall valberedningens förslag
presenteras. Varje ledamot av elektorsförsamlingen får föreslå
ledamöter och ersättare. Sedan valet av ledamöter har
förrättats får varje ledamot av elektorsförsamlingen lämna
ytterligare förslag på ersättare.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i
valberedningens förslag eller som har föreslagits vid
sammanträdet.

Val

25 § Vetenskapsrådets styrelse skall bestå av tretton
ledamöter, varav åtta utses enligt denna förordning. Det skall
inte finnas några ersättare för ledamöterna i Vetenskapsrådets
styrelse.

De elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för
ämnesråden humaniora-samhällsvetenskap och medicin väljer var
sin ledamot till Vetenskapsrådets styrelse och de elektorer som
är valda inom verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och
teknikvetenskap väljer två ledamöter till Vetenskapsrådets
styrelse.

Därefter väljer hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet
fyra ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

Slutligen väljs sju ledamöter till respektive styrelse för
ämnesråden inom Vetenskapsrådet av de elektorer som är valda
inom det ämnesrådets verksamhetsområde.

26 § En person som väljs till ledamot i Vetenskapsrådets
styrelse får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen för
ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet.

En huvudsekreterare vid ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet får
inte vara ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet.

27 § Styrelserna för forskningsrådet för sociala frågor och
arbetsliv och forskningsrådet för miljö, lantbruk och
samhällsplanering skall båda bestå av tretton ledamöter, varav
sju ledamöter i respektive styrelse utses enligt denna
förordning.

28 § En person som väljs till ledamot eller ersättare i
styrelsen för ett av forskningsråden får inte vara ledamot
eller ersättare i styrelsen för något av de övriga två
forskningsråden eller ämnesråden inom Vetenskapsrådet.

29 § Valet av ledamöter skall ske med slutna sedlar.

30 § En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för
Vetenskapsrådet som väljs av elektorer valda inom
verksamhetsområdet för ämnesråd, skall uppta ett namn
beträffande verksamhetsområdet för vart och ett av ämnesråden
för humaniora-samhällsvetenskap och medicin och två namn
beträffande verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och
teknikvetenskap.

En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för
Vetenskapsrådet som väljs av hela elektorsförsamlingen för
Vetenskapsrådet skall uppta fyra namn.

En giltig valsedel för val av ledamöter i styrelserna för
ämnesråden inom Vetenskapsrådet skall uppta sju namn.

En giltig valsedel för val av ledamöter i styrelsen för
forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv samt för
forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering skall
uppta sju namn.

31 § Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer
på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på
lika många valsedlar skall lotten fälla utslaget, om det behövs
för att bestämma vilka som är valda.

32 § Sedan val av ledamöter har förrättats skall en personlig
ersättare väljas för var och en av ledamöterna utom i
Vetenskapsrådets styrelse. Val av ersättare kan ske med
acklamation eller genom omröstning. Omröstning skall förrättas
med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta ett namn. Den
som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal
skall lotten fälla utslaget.

33 § Över elektorsförsamlingens val skall det föras ett
protokoll. I protokollet skall namnen tas upp på de valda
ledamöterna och ersättarna. Protokollet skall skrivas under av
ordföranden och de två personer som har valts att justera
protokollet.

Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda
ledamöterna och ersättarna, till organisationskommittén och
till regeringen.

Överklagande

34 § Val av elektorer, ledamöter och personliga ersättare får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2000:654

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 och gäller
till och med den 31 december 2000. Genom förordningen upphävs
förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid
forskningsråd.

Bilaga

Valkretsar vid val av elektorer

I denna bilaga anges enligt 4 § valkretsarna vid val av
elektorer.

Valkrets 1
Uppsala universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Örebro universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Mälardalens högskola

Valkrets 2
Lunds universitet
Växjö universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan Kristianstad
Malmö högskola

Valkrets 3
Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Högskolan på Gotland
Idrottshögskolan i Stockholm
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Lärarhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm
Arbetslivsinstitutet

Valkrets 4
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Chalmers Tekniska högskola

Valkrets 5
Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Mitthögskolan
Institutet för rymdfysik

Valkrets 6
Linköpings universitet
Högskolan i Jönköping