Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet

SFS nr
2000:662
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1272

1 § För att ge stöd till grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden ska
det finnas ett forskningsråd, Vetenskapsrådet.
Lag (2009:1272).

2 § Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets
styrelse ska utses av elektorer som utses vid de universitet
och högskolor som regeringen bestämmer. Lag (2009:1272).

3 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
Vetenskapsrådets uppgifter och interna organisation samt om
hur ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses.
Lag (2009:1272).

2009:1272

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2009.

2. Regeringen får meddela föreskrifter om att ledamöter som
utsetts i enlighet med 2 § i sin äldre lydelse kvarstår som
ledamöter i styrelsen, dock längst till och med den 31 mars
2010.