Förordning (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS nr
2000:669
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1533
Upphävd
2007-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:628

1 § Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om

1. villkor för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av
poster från densamma enligt 2 kap. 6 § respektive 7 § lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag, omfattningen av dessa
poster och hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas enligt
samma paragrafer,

2. vilka poster som får räknas in i kapitalbasen enligt 2 kap.
8 § samma lag och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida
tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma
paragraf,

3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap. 1 och 2 §§ samma
lag,

4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap.
1 § samma lag och omfattningen av dessa,

5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap. 2-7 §§ samma lag,

6. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett
instituts exponeringar enligt 5 kap. 1 och 3 §§ samma lag,

7. hur konsolidering skall ske och hur kapitalbasen skall
beräknas enligt 6 kap. 6-9 §§ samma lag samt hur företag som
har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning enligt 6 kap.
1 § första stycket 3 och 4 samma lag skall konsolideras,

8. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning
eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 § samma lag,
och

9. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten
enligt 7 kap. 11 § samma lag. Förordning (2006:628).

2 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs
om

1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt
undantagsregeln i 2 kap. 4 § lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag,

2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket
samma lag,

3. hur gruppbaserad redovisning enligt 6 kap. 5 § samma lag
skall upprättas för sådana institut som tillämpar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder, samt

4. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos metoder
för att mäta kreditrisk med hjälp av intern riskklassificering
och för att mäta eller hantera operativ risk enligt 7 kap.
13 d § samma lag. Förordning (2005:734).

3 § Finansinspektionen får meddela sådana föreskrifter och
fatta sådana beslut som avses i

1. 3 kap. 1 § första stycket A 4-6, B 2, 4-6 samt C 2 lagen
(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. 4 kap. 2 § andra stycket A 2-4 och B 2-5 samma lag,

3. 4 kap. 6 § andra stycket A 2-4 och B 3-7 samt tredje stycket
samma lag,

4. 4 kap. 8 § samma lag,

5. 4 kap. 9 § samma lag,

6. 5 kap. 4 § tredje stycket samma lag,

7. 5 kap. 6 § samma lag,

8. 6 kap. 2 § samma lag, samt

9. 7 kap. 6 § samma lag.

4 § Har upphävts genom förordning (2001:919).

Övergångsbestämmelser

2000:669

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000, då
förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag skall
upphöra att gälla.