Förordning (2000:671) om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning

SFS nr
2000:671
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1051
Upphävd
2006-09-01

Inledande bestämmelse

1 § Enligt 4 kap. 1 § naturgaslagen (2000:599) skall verksamhet
som rör överföring av naturgas (överföringsverksamhet) och
lagring av naturgas för annans räkning (lagringsverksamhet)
ekonomiskt redovisas var för sig och skilt från annan
verksamhet. Redovisningen skall, enligt 4 kap. 2 §
naturgaslagen, särskilt granskas av revisor. Denna förordning
innehåller närmare föreskrifter om sådan redovisning och
revision.

Redovisning av överförings- och lagringsverksamhet

Årsrapport

2 § Den som bedriver överförings- eller lagringsverksamhet
skall särskilt för dessa verksamheter upprätta årsrapport för
varje räkenskapsår. Denna består av balansräkning,
resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. I
årsrapporten skall det även ingå en finansieringsanalys om det
krävs enligt 3 §. I årsrapporten skall balansräkning och
resultaträkning från närmast föregående räkenskapsår ingå,
sammanställda så att de är jämförbara med motsvarande
redovisning för året. Årsrapporten skall i övrigt upprättas
enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.

I en bilaga till förvaltningsberättelsen skall en särskild
rapport bifogas. Den särskilda rapporten skall innehålla
uppgifter som behövs för att bedöma skäligheten i
transporttariffer och i villkoren för att lagra naturgas för
annans räkning samt för att kunna jämföra olika överförings-
och lagringsverksamheter.

3 § Årsrapport skall upprättas särskilt för varje
överföringsverksamhet som omfattas av samma transporttariff
samt för varje lagringsverksamhet.

4 § Årsrapporten skall innehålla en finansieringsanalys om

1. nettovärdet av tillgångar i överförings- eller
lagringsverksamhet enligt balansräkningarna för de två senaste
räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring som gällde under den sista månaden av respektive
räkenskapsår,

2. antalet anställda i överförings- eller lagringsverksamhet
under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200,
eller

3. överförings- eller lagringsverksamhet bedrivs i ett
aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid
en börs eller auktoriserad marknadsplats.

I finansieringsanalysen skall redovisas de investeringar och
den finansiering som skett i överförings- eller
lagringsverksamhet under räkenskapsåret.

5 § I årsrapporten skall upplysning lämnas om koncernbidrag
till eller från det företag som bedriver överförings- eller
lagringsverksamhet samt uppgift om ägartillskott i den mån det
berör dessa verksamheter.

6 § I noter till årsrapporten skall upplysning lämnas om
följande uppgifter angående sådana företag som nämns i 1 kap. 5 §
årsredovisningslagen (1999:1554) (intresseföretag).

1. Inköp och försäljning avseende intresseföretag.

2. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar avseende
intresseföretag som utgör anläggningstillgångar.

3. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från
intresseföretag.

4. Räntekostnader och liknande kostnader avseende
intresseföretag.

5. Andelar i intresseföretag som avser kortfristiga
placeringar.

6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för
intresseföretag.

Ingångsbalansräkning

7 § Företag som bedriver överförings- eller lagringsverksamhet
och som enligt denna förordning är skyldiga att upprätta
årsrapport, skall för det första räkenskapsåret denna
skyldighet föreligger upprätta en särskild
ingångsbalansräkning.

I ingångsbalansräkningen skall redovisas hur tillgångar,
skulder och eget kapital som ingår i överförings- och
lagringsverksamheten har beräknats.

Ingångsbalansräkningen skall upprättas enligt god
redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Statens
energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om upprättande
av ingångsbalansräkning.

Ingångsbalansräkningen skall granskas av revisor enligt 15 §
tredje stycket och ges in till Statens energimyndighet
tillsammans med ett revisorsintyg senast sju månader efter det
första räkenskapsårets början.

Årsrapportens utformning

8 § Samtliga intäkter och kostnader som är direkt hänförliga
till överförings- eller lagringsverksamhet skall redovisas i
resultaträkningen. Om sådan verksamhet bedrivs tillsammans med
annan verksamhet, skall gemensamma intäkter och kostnader
redovisas efter fördelning, enligt adekvata och dokumenterade
fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av
överförings- eller lagringsverksamheten.

9 § Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder som är direkt
hänförliga till överförings- eller lagringsverksamhet samt eget
kapital skall redovisas i balansräkningen. Om sådan verksamhet
bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital som är gemensamma
fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder
mellan verksamhetsgrenarna på ett sätt som ger en rättvisande
bild av överförings- och lagringsverksamheten.

10 § I de fall god redovisningssed som den tillämpas av
aktiebolag innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än
vad som gäller i den officiella årsredovisningen skall uppgift
lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken
till justeringen.

11 § I förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas dels
om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av
ställningen och resultatet i överförings- eller
lagringsverksamhet men som inte skall redovisas i
resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser som
inträffat under räkenskapsåret eller därefter om de är av
väsentlig betydelse för verksamheten.

Anläggningsregister

12 § Ett anläggningsregister för överförings- eller
lagringsverksamhet skall upprättas och hållas aktuellt.
Registret skall upprättas enligt god redovisningssed som den
tillämpas av aktiebolag och för varje tillgång, som helt eller
delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i
överförings- eller lagringsverksamhet, innehålla uppgifter om
anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde, avskrivningsplan samt
årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

Särskild granskning av överförings- och lagringsverksamhet

13 § En revisor som granskar redovisning av överförings- och
lagringsverksamhet enligt 4 kap. 2 § naturgaslagen (2000:599)
skall vara auktoriserad eller godkänd. Om verksamheten bedrivs
tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten
enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen skall
granskas av minst en auktoriserad revisor, skall den revisor
som granskar överförings- eller lagringsverksamhet vara
auktoriserad.

Statens energimyndighet får i det enskilda fallet medge
undantag från föreskriften i första stycket, om inte företaget
enligt annan lagstiftning är skyldigt att ha auktoriserad eller
godkänd revisor.

14 § Årsrapporthandlingarna för överförings- eller
lagringsverksamhet skall senast fem månader efter
räkenskapsårets utgång avlämnas till revisor för sådan
granskning som avses i 15 §.

15 § Det intyg som avses i 4 kap. 2 § andra stycket
naturgaslagen (2000:599) skall ges in till Statens
energimyndighet. I detta intyg skall revisorn ange om
årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i
överensstämmelse med god redovisningssed som den tillämpas av
aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning skall han
teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten.

Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som
enligt 2 § andra stycket skall biläggas
förvaltningsberättelsen.

När en ingångsbalansräkning upprättats skall revisorn i intyget
särskilt ange om beräkningen av ingångsvärdena skett enligt god
redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.

Insändande av årsrapporthandlingar m.m.

16 § Bestyrkt kopia av årsrapporten samt revisorsintyg skall ha
kommit in till Statens energimyndighet senast sju månader efter
räkenskapsårets utgång.

Årsrapporten skall skrivas under av samtliga behöriga
ställföreträdare för det företag som bedriver överförings-
eller lagringsverksamhet, med angivande av dagen för
underskrift.

17 § Statens energimyndighet fattar beslut om förseningsavgift
enligt 6 kap. 5 § naturgaslagen (2000:599).

Bemyndiganden

18 § Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter
om

1. hur anläggningstillgångar skall specificeras,

2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för
intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan
underhåll och investering,

3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella
mått, och

4. de uppgifter som skall ingå i den särskilda rapport som
skall bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska
uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, ledningslängd,
personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att
kunna bedöma skäligheten i transporttariffer och i villkor för
lagring av naturgas för annans räkning samt för att kunna
bedöma olika överförings- och lagringsverksamheter.

Överklagande

19 § Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning
får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2000:671

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 och
tillämpas första gången på det räkenskapsår som börjar den 1
januari 2001 eller närmast därefter.