Förordning (2000:672) om naturgasavgift

SFS nr
2000:672
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1330
Upphävd
2009-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1322

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en
naturgasavgift för att finansiera den del av verksamheten vid
Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen
(2005:403). Förordning (2007:1322).

2 § Naturgasavgiften ska betalas till
Energimarknadsinspektionen av innehavare av naturgasledningar.

Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock
inte betala sådan avgift. Förordning (2007:1322).

3 § Naturgasavgiften för innehavarna av överföringsledningar
skall beräknas på den sammanlagda mängd naturgas som
innehavarna överför till distributionsledningar. Därvid skall
mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan
överföringsledningen och distributionsledningen.

4 § Naturgasavgiften för en innehavare av en
distributionsledning skall beräknas på den mängd naturgas som
innehavaren får överförd till sin ledning från en annan
naturgasledning. Därvid skall mängden överförd naturgas mätas i
anslutningspunkten mellan den andra ledningen och
distributionsledningen.

5 § Avgiften uppgår per kalenderår till 0,075 öre per
normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av
överföringsledningar om två innehavare överför naturgas till
samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,15
öre.

Avgiften uppgår per kalenderår till 0,15 öre per
normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av
distributionsledningar.

6 § Innehavaren av en naturgasledning ska senast en månad efter
utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen
rapportera den mängd naturgas som överförts i
anslutningspunkten enligt de närmare föreskrifter som
Energimarknadsinspektionen meddelar.
Förordning (2007:1322).

7 § Innehavaren av en naturgasledning skall efter debitering
betala naturgasavgiften kvartalsvis senast två månader efter
utgången av varje kvartal.

7 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
sådan rapportering av överföring av naturgas som krävs för att
myndigheten ska kunna ta ut naturgasavgift.
Förordning (2007:1322).

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2000:672

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

2. Avgiften enligt 5 § skall för år 2000 uppgå till 0,025
respektive 0,05 öre.