Naturgasförordning

SFS nr
2000:673
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1043
Upphävd
2006-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:482

Undantag från kravet på koncession

1 § Koncession enligt 2 kap. 1 § naturgaslagen (2000:599) krävs
inte för ombyggnad av en mät- och reglerstation,
linjeventilstation, rensdonsstation eller kompressorstation,
oavsett om ombyggnaden leder till ökad kapacitet hos stationen
eller inte.

Ärenden om koncession

2 § En ansökan om koncession enligt 2 kap. 1 § första stycket
naturgaslagen (2000:599) skall vara skriftlig och ges in till
Statens energimyndighet. Den skall innehålla följande
uppgifter.

1. Det överföringsbehov som rörledningen är avsedd att
tillgodose.

2. Det behov respektive mät- och reglerstation eller
kompressorstation är avsedd att tillgodose.

3. De alternativa sträckningar av rörledningen och de
alternativa placeringar av stationen som sökanden undersökt
samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
iakttas.

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket naturgaslagen skall ansökan
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

3 § Till ansökan enligt 2 § skall följande fogas.

1. En teknisk beskrivning av den planerade rörledningen eller
stationen samt kostnadsberäkning. Beskrivningen skall innefatta
bl.a. en ritning avseende rörledningens eller stationens
konstruktion och dess anslutning till andra naturgasledningar.

2. Karta över rörledningens föreslagna sträckning eller
stationens föreslagna placering samt en beskrivning av den mark
som behöver tas i anspråk för rörledningen eller stationen.

3. Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av
fastigheter över vilka rörledningen önskas dras fram eller på
vilka stationen önskas placeras eller av fastigheter som på
annat sätt behövs för anläggningen.

4. Uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av
mark för rörledningen eller stationen eller de hinder som finns
mot sådana överenskommelser.

5. Redogörelse för sökandens organisation.

4 § En ansökan om koncession enligt 2 kap. 2 § första stycket
naturgaslagen (2000:599) skall vara skriftlig och ges in till
Statens energimyndighet. Den skall innehålla följande
uppgifter.

1. Det behov som naturgaslagret är avsett att tillgodose.

2. De alternativa placeringar av naturgaslagret som sökanden
undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

3. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
iakttas.

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket naturgaslagen skall ansökan
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

5 § Statens energimyndighet får i det enskilda fallet medge
undantag från föreskrifterna i 2-4 §§ eller begära in de
ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet skall kunna
avgöras.

6 § Statens energimyndighet skall införa en kungörelse i
ortstidning om en ansökan enligt 2 eller 4 §. Dessutom skall
energimyndigheten sända meddelanden om ansökan till de sakägare
som angivits i ansökan.

I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket skall det
anges att synpunkter på ansökan kan lämnas skriftligt till
energimyndigheten inom en viss angiven tid, som skall vara
minst fyra veckor från det att kungörelsen var införd i
ortstidningen.

7 § I ett ärende om koncession skall yttrande inhämtas från

1. Statens räddningsverk,

2. Försvarsmakten,

3. länsstyrelsen i det eller de län som berörs av ansökan,

4. de kommuner som berörs av ansökan,

5. de fastighetsägare som berörs av ansökan,

6. de övriga sakägare som berörs av ansökan.
Förordning (2001:701).

8 § Sedan Statens energimyndighet berett ett ärende enligt 2
eller 4 § skall energimyndigheten, med eget yttrande, överlämna
ärendet till regeringens prövning. I sitt yttrande skall
energimyndigheten ta ställning till om
miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.
miljöbalken.

Byggande av naturgasledningar och naturgaslager

9 § Innan en naturgasledning eller ett naturgaslager, för vilka
det krävs koncession, börjar byggas skall koncessionshavaren
göra anmälan om det till Statens energimyndighet och till den
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet. Anmälan skall vara åtföljd av en karta och en
teknisk beskrivning av naturgasledningen eller naturgaslagret.

10 § En koncessionshavare får inte börja använda en
naturgasledning eller ett naturgaslager innan Statens
energimyndighet har meddelat tillstånd till det
(drifttillstånd).

Vissa ärenden enligt 2 kap. naturgaslagen

11 § En ansökan om förlängning av giltighetstiden för en
koncession enligt 2 kap. 11 § första stycket naturgaslagen
(2000:599) skall vara skriftlig och ges in till Statens
energimyndighet.

I sådana ärenden tillämpas 2-8 §§.

12 § Statens energimyndighet skall pröva ansökningar enligt 2
kap. 12 § naturgaslagen (2000:599) om tillstånd till
överlåtelse av koncession.

13 § Statens energimyndighet skall bereda ärenden enligt 2 kap.
13 § naturgaslagen (2000:599) om återkallelse av koncession och
därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens
prövning.

14 § Statens energimyndighet skall besluta i ärenden enligt 2
kap. 14 § andra och tredje styckena, 2 kap. 15 § första och
andra styckena samt 2 kap. 16 § första och andra styckena
naturgaslagen (2000:599).

Offentliggörande av transporttariff

15 § Statens energimyndighet skall meddela närmare föreskrifter
om offentliggörande av transporttariffer enligt 3 kap. 7 §
första stycket naturgaslagen (2000:599).

Mätning och rapportering av transporterad naturgas

16 § Den som innehar en naturgasledning är skyldig att mäta
transporterad naturgas och att rapportera resultaten av dessa
mätningar i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas
av Statens energimyndighet.

17 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning
som används vid sådan mätning och rapportering som avses i
16 §.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall utöva
tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats
enligt första stycket. Förordning (2006:482).

Övergripande systemansvar

17 a § Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) skall
vara systemansvarig myndighet enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen
(2005:403). Förordning (2005:541).

17 b § Den som bedriver överföring av naturgas skall hålla
Svenska kraftnät kontinuerligt underrättad om temperatur,
tryck, flöde och ventillägen i mät- och reglerstationer och om
sådana driftstörningar som kan påverka driften av det svenska
naturgassystemet.

Den som bedriver överföring av naturgas skall också utan
dröjsmål underrätta Svenska kraftnät om sådana planerade
åtgärder på de egna ledningarna som kan påverka driften av det
svenska naturgassystemet. Förordning (2005:541).

17 c § Svenska kraftnät får meddela närmare föreskrifter om
underrättelser enligt 17 b §. Förordning (2005:541).

Tillsyn

18 § Statens energimyndighet skall utöva tillsyn enligt 6 kap.
1 § naturgaslagen (2000:599).

19 § Statens energimyndighet skall fatta beslut om
förseningsavgift enligt 6 kap. 6 och 9 §§ naturgaslagen
(2000:599).

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut av
Statens energimyndighet enligt 12 § denna förordning får
överklagas hos regeringen.

Andra beslut av energimyndigheten enligt denna förordning får
inte överklagas.